Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (664 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8821-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3893-2 (print)
Kniha představuje jedinečné komplexní dílo v oblasti peněz a platebního styku v České republice i ve světě. Jsou zde shrnuty rozsáhlé praktické zkušenosti autora z působení v centrální bance a ze stáží v zahraničních finančních institucích a na zahraničních univerzitách. Autor nejprve objasňuje tvorbu a zánik peněz v obchodních bankách. Následují části o likviditě a skutečné funkci rezervních požadavků a scholastice peněžní báze a peněžních multiplikátorů. Uvádí strukturu rozvah obchodních a centrálních bank, pojištění vkladů, družstevní bankovnictví, vysvětluje švýcarské a islámské bankovnictví a vývoj názorů na podstatu peněz. Část věnovaná platebnímu styku popisuje bankovní platby, platební systémy a praxi platebního styku v řadě významných zemí..
001486719
Obsah // 0 autorovi ... 11 13 17 17 17 20 23 24 26 27 27 29 31 34 38 39 40 41 45 46 49 50 50 55 88 90 93 98 99 105 114 123 128 132 136 // // Ú vodní slovo a u t o r a ... 1 P odstata p e n ě z ... 1.1 S tručná historie p e n ě z ... 1.1.1 P lnohodnotné p e n í z e ... 1.1.2 N ep ln o h o d n o tn é p e n í z e ... 1.1.3 V zn ik cen tráln ích b a n k ... 1.1.4 O b d o b í zla té h o stan d ard u ... 1.1.5 S h rn u tí ... 1.2 F un k ce a d efinice peněz ... 1.2.1 F unkce p e n ě z ... 1.2.2 C o jso u p e n í z e ... 1.2.3 M ěnové ag reg áty ... 1.2.4 M ěnové ag reg áty Fedu ... 1.2.5 M ěnové agregáty E u ro s y s té n iu ... 1.2.6 M ěnové agregáty B ank o f Japan ... 1.2.7 M ěnové agregáty B ank o f E n g l a n d ... 1.2.8 M ěnové agregáty Č e sk é n á ro d n í b a n k y ... 1.2.9 P o ro v n án í ukazatelů p e n ě ž n í z á s o b y ... 1.2.10 K rytí p e n ě z ... 1.2.11 S h r n u t í ... 1.3 T v o rb a a zán ik peněz ... 1.3.1 K de, ja k a kdy v zn ik ají a z a n ik a jí p e n í z e ? ... 1.3.2 P o sk y to v án í úvěrů b ankam i n eb an k o v n ím j e d n o t k á m ... 1.3.3 Ú ro čen í vkladů a jin ý c h záv azk ů b an k vůči nebankovním j e d n o t k á m ... 1.3.4 K oupě m ajetku a slu žeb b ankam i od n eb an k o v n ích je d n o te k . . . . 1.3.5 V ýplata o d m ěn z náklad ů zam ěstn an ců m a člen ů m statutárních o rgánů b a n k ... 1.3.6 P řevod nepen ěžn ích závazků a kapitálu
na p e n ě ž n í záv az k y ban k 1.3.7 Z án ik peněz a sp latiteln o st p řijatý ch úvěrů ... 1.3.8 T v o rb a a zánik p en ěz při p lateb n ím s t y k u ... 1.3.9 T v o rb a a zánik peněz při z ad lu žo v án í v eřejných r o z p o č t ů 1.3.10 T v o rb a a zánik p en ěz e m isí o b ě ž i v a ... 1.3.11 V ývoj m ěnových ag reg átů v n ěk terý ch zem ích ... 1.3.12 V ývoj b an k ov n ích úvěrů v Č esk é r e p u b lic e ... 1.3.13 S h r n u t í ... // // \f1.4 L ik v id ita a re z e rv n í p o ž a d a v k y ... 1.4.1 L ik v id ita a re z e rv n í p o žad av k y ... 1.4.2 K de, ja k a kdy v zn ik á a zan ik á lik v id ita? ... 1.4.3 O p erace s d o p a d e m na likviditu na rezervních ú č t e c h ... 1.4.4 Ř íz e n í likv id ity na rezerv n ích účtech cen tráln í bankou ... 1.4.5 Ř íz e n í likv id ity na rezerv n ích ú čtech o bchodním i bankam i . . . . 1.4.6 F u n k ce rezerv n ích p o žad av k ů ... 1.4.7 M ech an ism u s rezerv n ích p o ž a d a v k ů ... 1.4.8 R ezerv n í p o žad av k y Fedu ... 1.4.9 R ezerv n í p o žad av k y E u ro sy stén iu ... 1.4.10 R ezerv n í p o žad av k y B ank o f Jap an ... 1.4.11 R ezerv n í p o žadavky B ank o f E ngland ... 1.4.12 R ezerv n í p o žad av k y Č esk é n áro d n í b a n k y ... 1.4.13 S h r n u t í ... 1.5 M ěn o v á báze ... 1.6 B an k o v n ictv í částečn ý ch rezerv a p e n ě ž n í m u ltip lik á to r y ... 1.6.1 P odstata
t e o r i e ... 1.6.2 P rak tick é a s p e k t y ... 1.6.3 S h rn u tí ... 1.7 P řík lad b an k o v n íh o sy stém u b e z c e n trá ln í banky ... 1.8 P řík lad b an k o v n íh o sy sté m u s c e n trá ln í bankou ... 1.8.1 C e n trá ln í b a n k a bez o b ěživ a a b e z rezerv n ích požadavků ... i .8.2 C e n trá ln í b an k a s o b ěživ em a b e z rezervních p o ž a d a v k ů 1.8.3 C e n trá ln í b an k a s o b ěživ em a s rezervním i p o ž a d a v k y ... 1.8.4 S h rn u tí ... 1.9 R ozvahy a v ý sled o v k y b an k o v n íh o sek to ru a sektoru d ru ž ste v n íc h z á l o ž e n ... 1.9.1 A g re g o v a n á ro z v a h a a v ý sled o v k a č e sk é h o ban k o v n íh o sektoru . 1.9.2 A g reg o v an á ro zv ah a a v ý sled o v k a sek toru česk ý ch družstevních z á l o ž e n ... 1.9.3 S h rn u tí ... 1.10 R ozvahy a v ý sled o v k y c e n trá ln í b an k y ... 1.10.1 Ú lo h a c e n trá ln í b a n k y ... 1.10.2 D vě sch ém ata rozv ah cen tráln ích b a n k ... 1.10.3 P řík lad y rozv ah a v ýsledovek cen tráln ích bank ... 1.10.4 S p ráv a c iz o m ěn o v ý ch r e z e r v ... 1.10.5 R ažebné ... 1.10.6 P říčin y z trá t cen tráln ích bank ... 1.10.7 S h r n u t í ... 1.11 P o jiště n í vkladů ... 1.11.1 F ilo so fie p o jiště n í v k lad ů ... 1.11.2 P aram etry p o jiště n í vklad ů ... 1.11.3 P o jiště n í vklad ů v U S A ... 1.11.4 P o jiště n í vklad ů v E v ro pské unii
... 1.11.5 P o jiště n í vklad ů v Jap o n sk u ... 1.11.6 P o jiště n í vklad ů ve V elk é B ritánii ... 1.11.7 P o jiště n í vklad ů v Č esk é r e p u b lic e ... 1.11.8 S h r n u t í ... // // 137 137 139 141 147 152 154 159 164 169 173 174 175 183 183 186 186 188 189 189 194 195 200 206 212 212 212 222 223 224 224 239 250 275 283 288 296 297 297 300 301 304 305 305 306 312 // // \f1.12 D ru žstev n í b a n k o v n ic tv í... 1.12.1 V ývoj d ru žstev n íh o b a n k o v n ic tv í... 1.12.2 V znik d ru žstev n ích záložen v Č e sk é rep u b lice v 90. letech m in u léh o s t o l e t í ... 1.12.3 K rach d ru žstev n ích zálo žen v Č esk é rep u b lice n a přelom u s t o l e t í ... 1.12.4 N o v á g en erace d ru žstev n ích zálo žen v Č e sk é rep ublice ... 1.12.5 S h r n u t í ... 1.13 N ucená sp ráv a b a n k y ... 1.13.1 N u cen á sp rá v a b a n k y ... 1.13.2 N u cen á správa b an k y v Č esk é r e p u b l i c e ... 1.13.3 S h r n u t í ... 1.14 B ankovní k r i z e ... 1.14.1 D efinice, p říčin y a řešen í b an k o v n ích k r i z í ... 1.14.2 B ankovní krize v A rg en tin ě a v C h ile v p rv n í p o lovině 80. let 1.14.3 B a n k o v n í k rize v U S A na konci 80. let ... 1.14.4 B an k o v n í k rize v M ex ik u v p o lo v in ě 90 . l e t ... 1.14.5 B an k o v n í k rize v Jap o n sk u ve dru h é p o lo vině 90. l e t ... 1.14.6 B ankovní k rize v Č e sk é rep u b lice ve d ru h é p o lovině
90. let . . 1.14.7 B an k o v n í k rize na Islandu v roce 2 0 0 8 ... 1.14.8 B ankovní krize v Irsku v ro ce 2 0 0 8 ... 1.14.9 B ankovní krize na K ypru v ro ce 2013 ... 1.14.10 S h r n u t í ... 1.15 B ankovní t a j e m s t v í ... 1.15.1 V znik šv ý carsk éh o f r a n k u ... 1.15.2 D n ešn í šv ý carsk é b a n k o v n ictv í ... 1.15.3 Š v ýcarské b an k o v n í ta je m stv í ... 1.15.4 P ro lo m en í šv ý carsk éh o b an k o v n íh o ta je m stv í v kauze U B S . . 1.15.5 A m erický F A T C A ... 1.15.6 T la k d alších z e m í na p ro lo m e n í šv ý carsk éh o bankovního t a j e m s t v í... 1.15.7 S h r n u t í ... 1.16 Islám ské b a n k o v n i c t v í... 1.16.1 P o d stata islám sk éh o b a n k o v n ic tv í ... 1.16.2 V ývoj islám sk éh o b a n k o v n i c t v í... 1.16.3 S h r n u t í ... 1.17 Svobodné b a n k o v n ictv í ... 1.17.1 P od stata sv o b o d n éh o b a n k o v n ic tv í... 1.17.2 Svobodné b a n k o v n ictv í ve S kotsku ... 1.17.3 Svobodné b a n k o v n ictv í v U S A ... 1.17.4 S h r n u t í ... 1.18 Z á v ě r ... // // 312 313 314 315 318 319 319 320 321 322 323 323 331 334 336 337 346 380 384 385 388 388 390 390 392 394 396 40 0 402 403 403 405 40 6 40 6 40 6 408 411 412 413 // // \f2 // // V ývoj názorů na pod statu p e n ě z ... 2.1 N eo k la sic k á m ěn o v á teo rie a m ěn o v á te o rie p r o d u k c e ... 2.1.1 R o zd íl m ezi o b ě m a s m ě r y ... 2.1.2 V ývoj obou sm
ěrů ... 2 .1.3 S h rn u tí ... 2.2 D iskuse o p o d statě p e n ě z ... 2.2.1 M etal isté proti k a r ta lis tů m ... 2 .2.2 Č istý ú v ě r W ic k s e lla ... 2 .2.3 K n ap p o v a stá tn í teo rie p e n ě z ... 2 .2 .4 S ch u m p etero v a teorie tv o rb y p en ěz ja k o faktoru rozvoje sp o lečn o sti ... 2 .2.5 T a y lo rů v ú v ěro v ý sy stém ... 2 .2 .6 B ez h o to v o stn í h o sp o d á řstv í H a h n a ... 2 .2.7 K eynes, H aw trey a R obertson a sy m b o lick é peníze ... 2.2.8 D ahlberg a v lastn ick é a d lu h o v é p o u k á zk y ... 2.2.9 S h rn u tí ... 2.3 B anky je n ja k o z p ro střed k o v atelé ... 2.3.1 T e o rie b an k ja k o zp ro střed k o v atelů ... 2 .3 .2 C an n an a ša tn í te o rie b an k ... 2 .3.3 S h rn u tí ... 2 .4 B anky a v kladový m u ltip lik á to r ... 2.4.1 P od stata v k lad o v éh o m u ltip lik áto ru ... 2.4.2 P ev n ý a p ro m ěn liv ý m u ltip lik á to r... 2 .4.3 M arshall a p rin cip b an k o v n ích r e z e r v ... 2 .4 .4 E le m e n tá rn í verze teo rie m u ltip lik áto ru W h i t e ... 2 .4.5 B a n k o v n í ú v ě r p o d le P h i l l i p s e ... 2 .4 .6 P ev n ý m u ltip lik á to r p o d le F isch era a B o u niatiana ... 2.4.7 E x p a n z e ban k o v n ích úvěrů p o d le A n g ella a F iceka ... 2 .4.8 S h rn u tí ... 2.5 P ro m ěn liv ý m u l ti p l i k á t o r ... 2.5.1 P od stata p ro m ě n liv é h o m u ltip lik á to r u ... 2 .5 .2 L im it ú v ěro v é
ex p an ze a m u ltip lik ace vkladů ja k o příčina cyklu podle M i s e s e ... 2.5.3 H aw trey m ezi M arsh allem a K ey n esem ... 2 .5 .4 P ig o u o v a teo rie p en ěz a b a n k o v n ic tv í... 2.5.5 H ay ek o v a elasticita p e n ěžn í n abídky a m a x im áln í limit na tvorbu úvěrů ... 2.5.6 O m e z e n á elasticita ú v ěro v éh o sy stém u a ho rn í bod zvratu h o sp o d ářsk éh o cy k lu podle R ö p k eh o ... 2.5.7 S h rn u tí ... 2 .6 T v o rb a p en ěz b a n k a m i... 2.6.1 P od stata tv o rb y p e n ě z ... 2.6.2 B anky a m odel č isté h o ú věru p o d le W i c k s e l l a ... 2.6.3 H o d n o ta a ro z d ě lo v á n í p o d le D av en p o rta ... 2 .6 .4 T v o rb a p en ěz b an k am i a p rak tick ý m etalism us podle W itherse . 2.6.5 B anky p o d le S c h u m p e te r a ... // // 415 416 416 418 429 429 429 432 434 434 436 436 437 438 439 440 440 442 444 444 445 447 448 450 452 454 455 461 461 462 463 464 465 467 47 0 472 472 472 474 476 477 479 // // \f2.6.6 B anky a b u d o u c í h o sp o d á řstv í p o d le H a h n a ... 2.6.7 W ick sellů v teo retick ý m odel a in stitu c io n á ln í o m ez en í podle F a n n o ... 2.6.8 R obertson a m zdový a p en ěžn í sy stém ... 2.6.9 K eynes a P o jed n án í o p e n ězích ... 2.6.10 Škola M idland B a n k ... 2.6.11 R ezervy a úroveň d ů v ěry h o d n o sti p o d le G a r i s e ... 2.6.12 F unkce bank p o d le D e V ittih o de M arco ... 2.6.13 T eo rie b a n k
o v n ictv í p o d le L u g l i h o ... 2.6.14 D ahlbcrg a b an k a ja k o hodn o titel ak tivit svých d lu ž n ík ů 2.6.15 A m erická škola teo rie k v alitativ n íh o ú v ě r u ... 2.6.16 S v o b o d n é b a n k o v n ic tv í a id eáln í sy stém vým ěn y podle M e u l e n a ... 2.6.17 S h r n u t í ... 2.7 Z á v ě r ... 3 P latebn í systém y ... 3.1 Z ák lad n í p ojm y ... 3.1.1 D efinice ... 3.1.2 S h rn u tí ... 3.2 B ankovní p l a t b y ... 3.2.1 Ú hrady ... 3.2.2 I n k a s a ... 3.2.3 Š e k y ... 3.2.4 P la te b n í karty ... 3.2.5 S W I F T ... 3.2.6 S h rn u tí ... 3.3 H ru b é a čisté p lateb n í s y s t é m y ... 3.3.1 H rubé p la te b n í s y s t é m y ... 3.3.2 P lateb n í zap o čten í ... 3.3.3 Č isté p la te b n í systém y ... 3.3.4 R izika platebních s y s t é m ů ... 3.3.5 S h rn u tí ... 3.4 P la te b n í sy stém y v U SA ... 3.5 P lateb n í systém y v E v ro p sk é u n i i ... 3.5.1 P rávní úprava ... 3.5.2 M ezin áro d n í číslo účtu IB A N a m e zin áro d n í id en tifik ačn í kód banky B I C ... 3.5.3 Jed n o tn á e u ro v á p la te b n í o b last ... 3.5.4 P lateb n í sy stém y ... 3.5.5 S h r n u t í ... 3.6 P latební sy stém y v Jap o n sk u ... ... 3.7 P la te b n í systém y ve V elk é B ritánii ... // // 482 48 4 487 489 492 493 494 495 496 496 499 502 503 505 505 505 508 508 509 512 512 514 531 534 535 535 537 542 548 564 564 566 566 573 574 575 581 582 582 // // \f3.8 P
lateb n í sy stém y v Č esk é r e p u b lic e ... 3.8.1 P ráv n í p řed p isy ... 3.8.2 Z ú č to v a c í ce n tru m Č e sk é n á ro d n í b a n k y ... 3.8.3 S y stém S IP O Č esk é p o š t y ... 3 .8 .4 C izo m ěn o v é m ezib an k o v n í p latby ... 3.8.5 P od n ik o v é sp o řiteln y ... 3 .8 .6 C h y b n é č íslo ú č t u ... 3.8.7 S h rn u tí ... 3.9 Z á v ě r ... L iteratura S lovníček ... ... // // 584 584 585 596 597 598 599 599 600 601 611 // // Rejstřík // // ... // // 657 // // \f

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC