Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (464 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8383-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8384-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4627-2 (print)
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2013 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací novelizovaných předpisů a zapracování všech legislativních změn, zejména v oblastech pracovního práva, mezd, zdravotního, důchodového a nemocenského pojištění, zdaňování příjmů ze závislé činnosti, důchodů, evidenčních listů důchodového pojištění, cestovních náhrad, důchodů, dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a státní sociální péče. Podrobně je vysvětlen postup při stanovení jednotlivých mzdových plnění včetně všech náhrad a příplatků podle zákoníku práce. Předností knihy je rovněž přehledné a praktické zpracování dané problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Kniha je určena mzdovým účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům a zároveň i studentům a účetním praktikantům..
001486923
Obsah // Obsah // Předmluva...9 // Seznam použitých zkratek ... •? // 1. Role mzdových účetních ve firmě... ? // 2. Pracovní právo a zaměstnanost... // 2.1 Právní předpisy... 19 // 2.2 Pracovněprávní vztahy... 20 // 2.3 Vznik pracovního poměru...23 // 2.4 Změny pracovního poměru ...29 // 2.5 Skončení pracovního poměru...32 // 2.6 Práce konané mimo pracovní poměr...42 // 2.7 Pracovní doba...43 // 2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance...57 // 2.9 Překážky v práci... 61 // 2.10 Zaměstnanost...68 // 3. Mzdová problematika ... 83 // 3.1 Právní předpisy... 83 // 3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn... 84 // 3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnáváni pracovníků ... 86 // 3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění ... 101 // 3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu... 105 // 3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období... 112 // 3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých // dalších organizacích a orgánech... 113 // 3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2011 a 2012 .. 118 // 4. Veřejné zdravotní pojištění... •34 // 4.1 Právní předpisy... ’34 // 4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), // volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce... 134 // 4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného...
137 // 4.4 Povinnosti pojištěnců ... I4*! // 4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu... 144 // 4.6 Pojistné... 147 // 5. Pojistné na sociální zabezpečení... 163 // 5.1 Právní předpisy a charakteristika ... 163 // 5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období... 163 // 5.3 Poplatníci pojistného... 168 // 5.4 Vyměřovací základ ... I™ // 5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného... 177 // 5.6 Sankční platby... I78 // 5.7 Pojistné na důchodové spoření... 181 // 6. Důchodové pojištění... 185 // 6.1 Právní předpisy... 185 // 6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištěni .. 185 // Mzdové účetnictví 2013 // 6.3 Vedení podkladové evidence u zaméstnavaielů // (ELDP evidenční listy důchodového pojišlčni)... 190 // 6.4 Obecné zásady a způsob vyplňováni evidenčních listů ... 192 // 6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP... 203 // 6.6 Informativní’ osobni list důchodového pojištční...207 // 6.7 Povinnosti zamčstnavaicle ve vztahu ? poživatelům důchodů ... 208 // 6.8 Odpovčdnost zamčstnavatele a zaméstnancc... 209 // 6.9 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištční... 210 // 6.10 Dávky důchodového pojištčni... 213 // 6.11 Důchody po vstupu ČR do EU... 241 // 7. Nemocenské pojištění... 243 // 7.1 Právni předpisy a charakteristika ... 243 // 7.2 Osobni rozsah, podmínky, vznik, přerušeni a zánik pojištční u zaměstnanců
.. 243 // 7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištční OSVČ... 253 // 7.4 Náhrada mzdy od zamčstnavatele při dočasné pracovni neschopnosti (karanténě). 254 // 7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období... 255 // 7.6 Vyloučené dny... 258 // 7.7 Dávky nemocenského pojištční... 258 // 7.8 Základni povinnosti a oprávnění zamčstnavatele v nemocenském pojištční... 269 // 7.9 Orgány nemocenského pojištční a jejich příslušnost ? provádění pojištěni... 270 // 7.10 Posuzováni dočasné pracovni neschopnosti... 271 // 7.11 Vyplácení dávek ... 272 // 8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ... // 8.1 Příjmy ze závislé činnosti... 2 /6 // 8.2 Funkční požitky... 277 // 8.3 Vymezení přijmů ze závislé činnosti... 278 // 8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec ... 279 // 8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně... 279 // 8.6 Příjmy od daně osvobozené...281 // 8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků... 286 // 8.8 Zdaněni příjmů ze závislé činnosti... 287 // 8.9 Nezdanitelná část základu daně... 292 // 8.10 Slevy na dani ... 298 // 8.11 Ostatní slevy na dani ... 300 // 8.12 Daňové zvýhodněni na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani. daňový bonus // (§ 35c a 35d zákona) ... // 8.13 Roční zúčtováni záloh na daň z přijmů fyzických osob ze závislé činnosti // a
z funkčních požitků a daňového zvýhodnění ... // 9. Náhrady cestovních výdajů ... 311 // 9.1 Právní předpisy... 311 // 9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní // náhrady náležejí) ... 3,2 // 9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňováni cestovních náhrad ... 316 // 9.4 Poskytováni cestovních náhrad v podnikatelské sféře... 322 // 9.5 Výdaje na pracovni cesty podnikatelů ... 351 // 9.6 Poskytováni cestovních náhrad ve veřejné sféře... 354 // 9.7 Paušalizace náhrad ... 362 // 9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů ... 364 // Obsah // 10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím...367 // 10.1 Právni předpisy... 367 // 10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zamčslnanci ... 368 // 10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev ... 370 // 10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištční... 370 // 10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům... 371 // 10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) ... 372 // 10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti ... 372 // 11. Státní sociální podpora ... 375 // 11.1 Právní předpisy... 375 // 11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek ... 377 // 11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování... 396 // 12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzí...409 // 12.1 Pojmový aparát dávek... 409 // 12.2 Druhy dávek pomoci v hmotně nouzi
... 413 // 13. Státní sociální péče...419 // 13.1 Právní předpisy...419 // 13.2 Dávky pěstounské péče... 419 // 13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením ...423 // 13.4 Příspěvek na péči...425 // 14. Přílohy ...429

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC