Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8387-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-4633-3 (print)
Jubilejní 20. vydání tohoto účetního bestselleru je aktualizováno v souladu s novelami účetních a daňových předpisů k 1. 1. 2013. Publikace obsahuje vysvětlení principů podvojného účetnictví a základních účetních operací. Zaúčtování jednotlivých účetních případů je přehledně graficky znázorněno pomocí „téček“ a je doplněno řadou řešených vzorových příkladů. Čtenáři oceňují také kapitoly o leasingu, pohledávkách, účetní závěrce, cash flow apod. Publikace je určena zejména začátečníkům v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů a studentům škol s ekonomickým zaměřením..
001486928
Obsah // 2. // Právní úprava účetnictví... // 1.1 Obeenč uznávané účetní zásady... // 1.1.1 Zásada účelní jednotky... // 1.1.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky... // 1.1.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech... // 1.1.4 Zásada objektivity účetních informací... // 1.1.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění // operace... // 1.1.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími... // 1.1.7 Zásada opatrnosti... // Základní pojmy účetnictví... // 2.1 Vznik účetnictví... // 2.2 Bilanční princip a rozvaha... // 2.3 Náklady... // 2.3.1 Druhové členění nákladů... // 2.3.2 Účelové členěni nákladů... // 2.3.3 Daňové kritérium... // 2.4 Výnosy... // 2.4.1 Výpočet zisku/ztráty... // 2.5 Dokladovost... // 2.6 Účet a soustava účtů... // 2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu... // 2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu... // 2.6.3 Znázornění účtu... // 2.6.4 Nákladové a výnosové účty... // 2.6.5 Syntetické a analytické účty... // 2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu... // 2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů... // 2.8 Účetní knihy... // 2.8.1 Deník... // 2.8.2 Hlavní kniha... // 2.8.3 Knihy analytických účtů... // 2.8.4 Storno... // 2.8.5 Forma účetních knih... // 2.9 Úschova účetních písemností... // 2.10 Kontrolní prvky účetnictví... // 2.10.1 Předvaha...
// 2.10.2 Inventarizace... // Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek... // 3.1 Obsah účtové třídy... // 3.2 Oceňování dlouhodobého majetku... // 3.3 Pořízení majetku... // 3.4 Odpisování hmotného majetku... // .11 // .15 // .15 // .15 // .16 // .16 // .16 // .16 // .17 // .18 // .18 // .20 // .22 // .23 // .23 // .23 // .24 // .25 // .25 // 26 // 26 // 26 // .27 // 29 // 29 .30 // 30 .31 // 31 // 32 // 32 // 33 // 33 // 34 // 35 35 35 // 38 // 38 // 43 // 45 // 48 // 3.5 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku...51 // 3.5.1 Odpisové skupiny...51 // 3.5.2 Rovnoměrné odpisováni...51 // 3.5.3 Zrychlené odpisování...52 // 3.6 Odpisováni dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny než je // hranice dle zákona o daních z příjmů...53 // 3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 40 000 Kč...53 // 3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 40 000 Kč...54 // 3.7 Odpisy nehmotného majetku...54 // 3.8 Vyřazováni dlouhodobého majetku...55 // 3.9 Technické zhodnocení majetku...59 // 3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku...59 // 3.9.2 Technické zhodnoceni nehmotného majetku...60 // 4. Účtová třída 1 - Zásoby... // 4.1 Oceňování zásob...63 // 4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách...63 // 4.1.2 Oceňování v průměrných cenách... // 4.1.3 Technika FIFO... // 4.1.4 Technika LIFO... // 4.1.5 Oceňováni pevnou skladovou cenou // 4.2 Syntetické účty třídy
I...66 // 4.3 Účtování nakupovaných zásob...67 // 4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob...67 // 4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob...72 // 4.3.3 Účtování na konci roku - stav zásob do roční uzávěrky...73 // 4.4 Účtování zásob vlastní výroby...74 // 4.4.1 Způsob A...74 // 4.4.2 Způsob ?... // 5. Učtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry...81 // 5.1 Peníze...gl // 5.2 Účty v bankách... // 5.3 Bankovní úvěry... // 5.4 Krátkodobé finanční výpomoci...85 // 6. Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy...86 // 6.1 Skupina 31 - Pohledávky...86 // 6.1.1 Účtováni o směnkách...86 // 6.2 Skupina 32 - Závazky...88 // 6.3 Skupina 33 - Zúčtování se zamčstnanci a institucemi...90 // 6.4 Skupina 34 - Zúčtování daní a dotací...92 // 6.4.1 Přímé daně... // 6.4.2 Daň z přidané hodnoty...93 // 6.4.3 Ostatní nepřímé daně a poplatky...97 // 6.4.4 Dotace...97 // 6.5 Skupiny 35 a 36 - Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení // a za členy družstva... // 6.6 Skupina 37 - Jiné pohledávky a závazky...101 // 6.7 Skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv...102 // L L L L // 6.7.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů...102 // 6.7.2 Náklady příštích období...103 // 6.7.3 Výdaje příštích období...104 // 6.7.4 Výnosy příštích období...105 // 6.7.5 Příjmy příštích období...105 // 6.7.6 Dohadné účty aktivní...106 // 6.7.7 Dohadné
účty pasivní...108 // 6.8 Kurzové rozdíly...110 // 6.8.1 Kurzové rozdíly v průbčhu roku...110 // 6.8.2 Kurzové rozdíly ke konci rozvahového dne...113 // 7. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky...115 // 7.1 Skupina 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy...115 // 7.1.1 Změny vlastního kapitálu akciové společnosti...116 // 7.1.2 Společnost s ručením omezeným...117 // 7.2 Skupina 42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku // a převedené výsledky hospodaření...118 // 7.2.1 Zákonný rezervní fond...119 // 7.2.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let...121 // 7.3 Skupina 43 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení...123 // 7.4 Skupina 45 - Rezervy...126 // 7.4.1 Rezerva na opravy hmotného majetku...128 // 7.4.2 Příklad rezervy (daňové neuznatelné) na záruční opravy zboží...129 // 7.4.3 Rezerva na daň z příjmů...132 // 7.5 Skupina 46 - Bankovní úvěry...133 // 7.6 Skupina 47 - Dlouhodobé závazky...133 // 7.7 Skupina 48 - Odložený daňový závazek a pohledávka...135 // 7.8 Skupina 49 - Individuálni podnikatel...138 // 8. Náklady a výnosy - účtové třídy 5 a 6...140 // 9. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty...146 // 9.1 Otevírání účetních knih...146 // 9.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka...147 // 9.3 Následující účetní období...149 // 9.4 Podrozvahové účty...149 // 10. Finanční majetek...151 // 10.1
Dlouhodobý finanční majetek...152 // 10.1.1 Ocenění dlouhodobého finančního majetku...153 // 10.1.2 Pořízení cenných papírů...153 // 10.1.3 Prodej cenných papírů...155 // 10.1.4 Dividendy z akcií...155 // 10.2 Krátkodobé cenné papíry...156 // 11. Opravné položky 159 // 12. Účetní závěrka...162 // 12.1 Rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty...163 // 12.2 Příloha účetní závěrky...164 // 12.2.1 Obecné údaje...164 // 12.2.2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách // a způsobech oceňování...165 // 12.2.3 Doplňující informace ? rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty.166 // 12.3 Přehled o peněžních tocích - cash flow...168 // 12.4 Přehled o peněžních tocích nepřímou metodou s vysvětlivkami...172 // 12.5 Příklady na sestavováni cash flow...177 // 12.5.1 Změny pracovního kapitálu...178 // 12.5.2 Odpisy dlouhodobého majetku a opravné položky ? nabytému majetku... 180 // 12.5.3 Přechodné účty aktiv a pasiv a rezervy...181 // 12.5.4 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek...182 // 12.5.5 Finanční majetek...184 // 12.5.6 Rozděleni výsledku hospodaření...185 // 12.6 Přiklad na sestavení výkazu cash flow metodou nepřímou...185 // 12.6.1 Zadání...185 // 13. Odpis pohledávek, zákonné opravné položky...196 // 13.1 Odpis pohledávek do nákladů...196 // 13.1.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek...196 // 13.1.2 Odpis pohledávek - účetní...197 // 13.2
Zákonné opravné položky ? pohledávkám...197 // 13.3 Opravné položky až do výše 100 % u pohledávek do 30 000 Kč...199 // 13.4 Podrozvahové účty...:...200 // 14. Účtová osnova pro podnikatele - používaná v publikaci...201 // 15. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty...209 // 15.1 Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)...209 // 15.2 Uspořádáni a označováni položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění.212 // 15.3 Uspořádáni a označováni položek výkazu zisku a ztráty - účelové členěni.214 // 15.4 České účetní standardy v návaznosti na zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. // a vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve zněni pozdějších předpisů...215 // 16. Literatura...217 // 17. Summary...218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC