Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2013
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8426-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-4634-0 (print)
Kniha je určena začátečníkům, studentům středních a vysokých škol, rekvalifikovaným, kteří si chtějí prostřednictvím praktických příkladů osvojit základy účetnictví. Výklad je zaměřen na základní účetní operace, principy a pojmy používané v účetnictví, které jsou vysvětleny velmi srozumitelným a jednoduchým způsobem. Další předností této publikace je to, že jednotlivé pojmy a části výkladu jsou znázorněny na řadě příkladů z různých oborů podnikání v podobě tabulek a grafů. Zaúčtování jednotlivých účetních případů je graficky znázorněno pomocí "téčekk" a tabulek..
001486930
Předmluva 9 // Zkratky 10 // 1. Úvod do účetnictví 11 // 1.1 Význam a funkce účetnictví 11 // 1.1.1 Historie účetnictví 12 // 1.1.2 Uživatelé a účetnictví 13 // 2. Majetek podniku a jeho krytí 14 // 2.1 Účel a členční majetku podniku 14 // 2.1.1 Zdroje krytí majetku podniku 16 // 3. Rozvaha, její funkce, obsah a členění // 3.1 Aktiva, pasiva // 3.2 Hospodářské operace a účetní případy // 3.3 Typické zmčny rozvahových položek // 3.4 Rozvahové účty // 3.4.1 Podstata a forma účtu // 3.4.2 Rozpis rozvahy do účtů // 3.4.3 Zapisování zmčn na rozvahových účtech // 3.5 Výsledkové účty // 3.6 Podvojný účetní zápis // 3.6.1 Obraty a zůstatky na účtech // 3.6.2 Otvírání a uzavírání účtů // 3.6.3 Třídění účtu // 3.7 Syntetické a analytické účty // 3.8 Účetní zápisy v účetnich knihách // 3.8.1 Formy účetních knih // 3.8.2 Způsoby oprav v účetních knihách // 3.8.3 Způsoby oprav v účetních dokladech // 3.8.4 Vyhotovení účetních dokladů // 4. Účetní dokumentace 49 // 4.1 Význam účetní dokumentace 49 // 4.2 Druhy účetních dokladů 50 // 4.2.1 Ukázky účetních dokladů 51 // 4.3 Náležitosti účetních dokladů 53 // 4.4 Oběh účetních dokladů 54 //
5. Zásady účetnictví 56 // 5.1 Vymezení účetnictví 56 // 5.2 Právní normy 57 // 5.3 Zákon o účetnictví 57 // 5.4 Obsah zákona 57 // 5.5 Inventarizace, inventura 61 // 6. Účtová osnova 64 // 6.1 Účtový rozvrh 65 // 7. Základy účtování 66 // 7.1 Úvod do účtování stálých aktiv - účtová třída 0 66 // 7.2 Occnční dlouhodobého majetku 66 // 7.3 Pořízení dlouhodobého majetku 67 // 7.4 Odpisy dlouhodobého majetku 73 // 7.5 Vyřazení dlouhodobého majetku 81 // 8. Účtování zásob 88 // 8.1 Úvod do účtování zásob - účtová třída 1 88 // 8.2 Účtování zásob 88 // 8.3 DPH při nákupu materiálu 91 // 8.4 Výdej materiálu ze skladu 91 // 8.5 Reklamace při dodávkách materiálu 92 // 8.6 Inventarizační rozdíly na zásobách materiálu 93 // 8.7 Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky 95 // 8.8 Účtování zboží 97 // 8.9 Účtování účetních případů zboží - způsob ? i ? 98 // 8.10 Účtováni nedokončené výroby, polotovarů a výrobků 100 // 8.10.1 Účtování zásob vlastní výroby 100 // 9. Účtování na finančních účtech 105 // 9.1 Úvod do účtování ve třídě 2 105 // 9.2 Krátkodobé finanční zdroje 106 // 10. Zúčtovací vztahy - účtová třída 3 113 // 10.1 Účtování o pohledávkách 113 // 10.2 10.2 Účtování o závazcích 115 // 10.3 Zúčtovací vztahy z
obchodního styku se zahraničím 116 // 10.4 Účtování k zaměstnancům a institucím sociálního zdravotního // zabezpečení 117 // 10.5 Daň z přidané hodnoty 124 // 11. Kapitálové účty - účtová třída 4 130 // 11.1 Výsledek hospodaření 130 // 12. Náklady, výnosy - účtová třída 5 a 6 133 // 12.1 Zásady pro účtování nákladů a výnosů 134 // 12.2 Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží 145 // 12.3 Zjištění výsledku hospodaření 149 // 12.4 Výpočet danč z příjmů právnických osob (DPPO) 150 // 13. Účetní závěrka 155 // 13.1 Harmonogram uzávěrky 156 // 13.2 Příloha k účetní závěrce 157 // 13.3 Daňová evidence 157 // 14. Souhrnné opakování - účetní případy 161 // 15. Přílohy 169 // 1. Smčmá účtová osnova a ilustrativní účtový rozvrh 169 // 2. Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném // rozsahu pro rok 2013 177 // 3. Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované ve // zjednodušeném rozsahu pro rok 2013 182 // 4. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty // sestavovaného v plném rozsahu pro rok 2013 - druhové členění 184 // 5. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty sestavovaného // ve zjednodušeném rozsahu pro rok 2013 - druhové členční 187 // Literatura 189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC