Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
4., aktualizované a rozšířené vydání
[Česko] : Grada, 2013
1 online zdroj (488 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8787-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8788-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4644-9 (print)
Kniha se podrobně zabývá problematikou rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím. Komplexně se věnuje řízení rizik, tedy nejen rizik finančních, nýbrž všech, s nimiž se můžeme setkat v podnikání, ale například i ve veřejné sféře a ve sféře neziskové. Zdůrazňuje, že příprava na krizové situace a prevence jsou tím, co rozhoduje o úspěchu či o přežití. V publikaci se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských i nepodnikatelských a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení. Oproti předchozímu vydání je kniha aktualizována s ohledem na nový občanský zákoník a další právní předpisy, včetně návrhu zákona o kybernetickém nebezpečí. Zcela nově se zabývá problematikou řízení rizik v orgánech veřejné moci a věnuje se rizikům, která plynou z využívání evropských strukturálních fondů. Srozumitelný a výborně strukturovaný výklad je doplněn řadou názorných schémat a příkladů..
001486934
O autorech 11 // Úvodní slovo recenzenta 14 // Předmluva k 1. vydání 16 // Předmluva k 2. vydání 19 // Předmluva k 3. vydání 20 // Předmluva k 4. vydání 21 // Poznámka redakce 22 // 1. Zobrazení života firmy 23 // 1.1 Jaké jsou příčiny neúspěchu v podnikání? 24 // 1.2 Krize firmy 25 // 1.2.1 Základní příznaky krize ve firmě 26 // 1.2.2 Jak se tedy ochránit před krizí? 27 // 1.2.3 Doporučení managementu v boji s krizí 32 // 1.3 Některé kritické momenty rozvoje úspěšné firmy 33 // 2. Charakteristické znaky úspěšné firmy 37 // 2.1 Úvod do problému 38 // 2.2 Kritické řaktory úspěchu firmy 39 // 2.3 Rozbor 7S faktorů, které podmiňují úspěch firmy 40 // 2.3.1 Strategie firmy 40 // 2.3.2 Základní typy strategií firmy 41 // 2.3.3 Organizační struktura 43 // 2.3.4 Informační systémy 47 // 2.3.5 Styl řízení // 2.3.6 Spolupracovníci // 2.3.7 Mistři změn // 2.3.8 Sdílené hodnoty (kultura) firmy 51 // 2.3.9 Schopnosti 51 // 2.3.10 Další současné přístupy k hodnocení úspěšnosti firmy 53 // 2.4 Vliv relevantního prostředí na firmu 55 // 3. Změny ve firmě a riziko 57 // 3.1 Modely změny ve firmě 58 // 3.1.1 Vybrané typy modelů řízené změny firmy 59 // 3.1.2 Technokratický přístup k řízení změny 61 // 3 & L // 3.1.3 Lewinüv model 62 // 3.1.4 Analýza situace 65 // 3.1.5 Agent změny 67 3.1.6 Intervenční oblasti plánované firemní změny 71 // 3.1.7 Intervence - vlastní změna 72 // 3.1.8 Verifikace dosažených výsledku 73 // 3.1.9 Kritika I-ewinova modelu 73 // 3.2 Změna strategie firmy 74 // 3.3 Metodika provedení změny strategie ve firmě 76 // 3.3.1 Prvníetapa 77 // 3.3.2 Druhá etapa 78 // 3.3.3 Třetí etapa 79 // 3.4 Změna organizační struktury firmy 81 // 3.5 Chápání změny jako cesty 84 // 3.5.1 Jaké jsou hlavní faktory úspěchu ve firmě? 85 //
3.5.2 Jaké jsou hlavní faktory úspěchu manažera v osobní kariéře? 86 // 3.5.3 Změna a emoce - nadstavba ke stávající teorii řízené změny 88 // 4. Riziko - definice, měření, klasifikace a praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 89 // 4.1 Co to je riziko? 90 // 4.2 Analýza rizik 95 // 4.3 Základní pojmy analýzy rizik 96 // 4.3.1 Aktivum 96 // 4.3.2 Hrozba 97 // 4.3.3 Zranitelnost 98 // 4.3.4 Protiopatření 98 // 4.3.5 Riziko 99 // 4.4 Vztahy v analýze rizik 100 // 4.5 Obecný postup analýzy rizik 102 // 4.5.1 Stanovení hranice analýzy rizik 102 // 4.5.2 Identifikace aktiv 102 // 4.5.3 Stanovení hodnoty a seskupování aktiv 102 // 4.5.4 Identifikace hrozeb 103 // 4.5.5 Analýza hrozeb a zranitelností 104 // 4.5.6 Pravděpodobnost jevu 104 // 4.5.7 Měření rizika 105 // 4.6 Určení statistických charakteristik rizika 108 // 4.7 Metody analýzy rizik 112 // 4.7.1 Kvalitativní metody 112 // 4.7.2 Kvantitativní metody 112 // 4.7.3 Kombinované metody 112 // 4.7.4 Volby strategie analýzy rizik 113 // 4.7.5 Nejužívanější metody analýzy rizik 113 // 4.8 Řízení rizik 115 // 4.8.1 Obecné zákonitosti řízení rizik 115 // 4.8.2 Technologické a technické riziko 117 // 4.8.3 Projektová rizika 124 // 4.9 Management podnikatelských rizik 127 // 4.10 Výpočet míry rizik a hodnocení rizik 131 // 4.10.1 Cíle řízení rizika 131 // 4.10.2 Stanovení míry rizik 131 // 4.10.3 Postup podle ČSN ISO/IEC 27005:2008 133 // 4.11 Klasifikace rizik 137 // 4.11.1 Finanční a nefinanční riziko 138 // 4.11.2 Statické a dynamické riziko 139 // 4.11.3 Čistá a spekulativní rizika 139 // 4.12 Některé praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 140 // 4.12.1 Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit ztratit 141 // 4.12.2 Uvažuj o pravděpodobnostech 142 // 4.12.3 Neriskuj mnoho pro málo 144 //
4.13 Od vnitřní kontroly až po integrované řízení firemních rizik 144 // 4.13.1 Vnitřní a vnéjší kontrola 145 // 4.13.2 Controlling 147 // 4.13.3 Interní audit 148 // 4.13.4 Enterprise Risk Management (ERM) 151 // 4.13.5 Corporate Governance 159 // 5. Metody snižování rizika 165 // 5.1 Jak volit nástroje pro snižování rizika 166 // 5.2 Metody snižování podnikatelského rizika 171 // 5.2.1 Ofenzivní řízení firmy 171 // 5.2.2 Retence rizika 172 // 5.2.3 Redukce rizika 173 // 5.2.4 Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika).174 // 5.2.5 Diverzifikace 194 // 5.2.6 Pružnost firmy 199 // 5.2.7 Sdílení rizika 199 // 5.2.8 Pojištění 201 // 5.2.9 Vyhýbání se rizikům 204 // 5.2.10 Získávání dodatečných informací 205 // 5.2.11 Vytváření rezerv 205 // 5.2.12 Metody operační analýzy jako nástroje snižování podnikatelského rizika 205 // 5.2.13 Postoptimalizační analýza 207 // 5.2.14 Metody síťové analýzy 209 // 5.2.15 Jak snižovat riziko z nezaplacení pohledávek? 213 // 5.2.16 Modely hromadné obsluhy 218 // 5.2.17 Prognózování 219 // 5.2.18 Metody snižování rizika při rozhodování vrcholového managementu.. 227 // 6. Informační riziko 235 // 6.1 Riziko a informace 236 // 6.2 Informace, data, znalosti 237 // 6.3 Zpracování informací 239 // 6.3.1 Fuzzy informace 240 // 6.3.2 Další metody zpracování informací 241 // 6.4 Získávání dodatečných informací 241 // 6.5 Informační systémy orgánů veřejné správy 244 // 6.5.1 Registr ekonomických subjektů 244 // 6.5.2 Obchodní rejstřík 244 // 6.5.3 Registr živnostenského podnikání 245 // 6.5.4 Daňové evidence a další informace MF ČR 247 // 6.5.5 Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) 250 // 6.5.6 Registry územní identifikace, adres a nemovitostí 251 // 6.5.7 Základní registry 255 //
6.5.8 Další veřejnoprávní informační zdroje 261 // 6.5.9 Ostatní veřejné zdroje informací 267 // 6.5.10 Vlastní aktivní získávání informací 275 // 6.6 Ochrana informací 279 // 6.6.1 Utajované informace 279 // 6.6.2 Jiné předpisy o ochraně tajemství 280 // 6.6.3 Ochrana důvěrných informací 281 // 6.6.4 Realizace informační bezpečnosti 283 // 6.6.5 Bezpečnost informačního systému organizace 287 // 6.6.6 Bezpečnostní normy 301 // 6.6.7 Informační bezpečnost Českě republiky 309 // 6.7 Úniky informací 313 // 7. Investiční rozhodování a riziko 315 // 7.1 Co to jsou investice? 316 // 7.2 Finanční analýza 318 // 7.2.1 Metody finanční analýzy 319 // 7.2.2 Postup při finanční analýze 328 // 7.2.3 Finanční analýza v případě krize podniku 328 // 7.3 Parametry investic 330 // 7.4 Likvidita 331 // 7.5 Finanční plánování investic 331 // 7.5.1 Plánování peněžních toků z investice 332 // 7.5.2 Časová hodnota investice 333 // 7.5.3 Kritéria založená na diskontování peněžních toků 335 // 7.5.4 Určení diskontní sazby 336 // 7.5.5 Vnitrní výnosové procento 336 // 7.5.6 Doba návratnosti 338 // 7.6 Další faktory investičního rizika 339 // 7.7 Hydroelektrárna v Mongolsku - investovat, či ne? 339 // 7.7.1 Situační analýza 339 // 7.7.2 Možné metody řešení 341 // 7.7.3 Výpočet čisté současné hodnoty investice 341 // 7.7.4 Genetické algoritmy v procesu modelování velkých // investičních celků 343 // 7.7.5 Praktická aplikace genetických algoritmů v investičním rozhodování 345 // 7.8 Parkoviště v Brně 350 // 7.9 Umělé neuronové sítě 352 // 8. Právní rizika a jejich prevence 355 // 8.1 Právní rizika organizací 356 // 8.2 Právní ochrana subjektu 357 // 8.3 Právní rizika související s životním cyklem organizace 357 //
8.3.1 Právní rizika při zakládání organizací 357 // 8.3.2 Právní rizika při změnách v organizacích 360 // 8.3.3 Právní rizika při nákupu a prodeji firem 361 // 8.4 Právní rizika související s interními předpisy 366 // 8.4.1 Interní normy 366 // 8.4.2 Pracovní řád 367 // 8.4.3 Zajištění ochrany utajovaných informací 369 // 8.4.4 Obchodní tajemství 369 // 8.4.5 Další interní normy 371 // 8.5 Smlouva 372 // 8.5.1 Časté problémy ve smluvních dokumentech 374 // 8.5.2 Limitace a vzdání se práva náhrady škody 377 // 8.5.3 Outsourcing 380 // 8.5.4 Service Level Agreement 386 // 8.5.5 Právní aspekty a rizika Cloud Computingu 387 // 8.5.6 Jak postupovat při přechodu na outsourcing 391 // 8.6 Právní skutečnosti a právní úkony 391 // 8.6.1 Co to jsou právní skutečnosti a právní úkony 391 // 8.6.2 Podmínky pro platnost právních úkonů 392 // 8.6.3 Dobré mravy 394 // 8.6.4 Forma právních úkonu 397 // 8.6.5 Elektronický versus vlastnoruční podpis 399 // 8.6.6 Zákon o elektronických právních úkonech a konverzi dokumentů 403 // 8.6.7 Dokazování v prostředí elektronických dokumentů 406 // 8.7 Informace o právním řádu a připravované legislativě 408 // 8.7.1 Judikatura 408 // 8.7.2 Sbírka zákonů 410 // 8.7.3 eLegislativa 412 // 8.7.4 Právo EU 412 // 8.8 Informace o činnosti soudu 413 // 8.8.1 infoSoud a infojednání 413 // 8.8.2 infoDeska 414 // 8.8.3 infoData 414 // 8.8.4 ePodatelna 414 // 8.8.5 ePlatební rozkaz 415 // 8.8.6 eTréstní řízení 415 // 8.9 Právní audit organizace 416 // 9. Rizika ve veřejné správě 419 // 9.1 Orgány veřejné moci 420 // 9.2 Rizika při výkonu verejné moci 421 // 9.3 Riziko podie zákona o finanční kontrole ve verejné správe 425 // 9.4 Další rizika při výkonu veřejné moci 430 //
10. Zásady krizového plánování 433 // 10.1 Zvládání havarijních a tísňových situací 434 // 10.2 Základy účinného manažerského řízení krizových událostí 435 // 10.3 Fáze krize 437 // 10.4 Krizové plánování 438 // 10.5 Systémy řízení kontinuity činností organizace 440 // 10.6 Krizové řízení v ČR 441 // 10.6.1 Právní východiska krizového řízení 441 // 10.6.2 Další vývoj v oblasti krizového řízení 450 // 10.6.3 Poučení ze současnosti a náměty do budoucnosti 454 // Závěr 457 // Literatura 467 // Resumé 477 // Summary 478 // Rejstřík 479

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC