Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2013
1 online zdroj (448 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8430-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-4710-1 (print)
Publikace o účetnictví se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První kapitola pojednává o vývoji IFRS. Zvláštní pozornost je zaměřena na trendy v oblasti účetnictví finančních nástrojů včetně paralelního vývoje US GAAP v této oblasti. Uvedeny jsou také hlavní odlišnosti IFRS upravené právem Evropské unie a některé návrhy na změny IFRS v nejbližším období. Následující dvě kapitoly shrnují jednotlivé standardy a interpretace. Poslední kapitola obsahuje příklady aplikace IFRS včetně výpočtů, například reálných hodnot a účetních souvztažností..
001486951
O autorech 11 // Úvodní slovo autorů 13 // 1 Vývoj IFRS 17 // 1.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 17 // 1.1.1 Rada pro mezinárodní účetní standardy 17 // 1.1.2 Koncepční rámec a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 21 // 1.1.3 Standard pro malé a střední jednotky 22 // 1.1.4 Vykazovací jazyk XBRL 24 // 1.2 Právní předpisy EU v oblasti účetnictví 24 // 1.2.1 Vývoj smčmic EU v oblasti účetnictví 25 // 1.2.2 Vývoj nařízení EU v oblasti účetnictví 28 // 1.2.3 Výjimka v IAS 39 32 // 1.2.4 Proces schválení standardu nebo interpretace v EU 45 // 1.2.5 Dopad zavedení 1FRS a obezřetnostní filtry 46 // 1.3 Obecně přijímané účetní zásady USA 49 // 1.4 Proces globální konvergence účetních standardů 54 // 1.5 Účetnictví v České republice 55 // 1.6 Politický vliv na účetnictví 60 // 1.6.1 Změny v 1FRS z října 2008 60 // 1.6.2 Změny v US GAAP z dubna 2009 61 // 1.6.3 Přání politiků 65 // 1.7 Úloha auditorů a účetní podvody 66 // 1.7.1 Úloha auditorů 66 // 1.7.2 Účetní podvody v USA z počátku tohoto století 66 // 1.7.3 Reakce na účetní podvody 68 // 2 Shrnutí mezinárodních standardů účetního výkaznictví 75 // Koncepční rámec pro účetní výkaznictví 75 // IAS 1 Prezentace účetní závěrky 78 // IAS 2 Zásoby 86 // IAS 7 Výkaz peněžních toků 90 // IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby 94 // IAS 10 Události po rozvahovém dni 97 // IAS 11 Smlouvy o zhotovení 99 // IAS 12 Daně ze zisku 102 // IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení 109 // IAS 17 Leasingy 113 // IAS 18 Výnosy 120 // IAS 19 Zaměstnanecké požitky 123 // IAS 20 Účtování státních dotací a zveřejňování státní podpory 134 // IAS 21 Dopady změn měnových kurzů 137 // IAS 23 Výpůjční náklady 140 //
IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran 142 // IAS 26 Účtování a vykazování penzijních plánů 146 // IAS 27 Konsolidovaná a separátní účetní závěrka 149 // IAS 27 Separátní účetní závěrky - nové znění plné varianty 152 // IAS 28 Investice do pndružených jednotek 154 // IAS 28 Investice do přidružených jednotek a společných jednotek - nové znění plné varianty 157 // IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách 160 // IAS 31 Podíly na společném podnikání 162 // IAS 32 Finanční nástroje: prezentace 165 // IAS 33 Zisk na akcii 176 // IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví 179 // IAS 36 Znehodnocení aktiv 183 // IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky 192 // IAS 38 Nehmotná aktiva 195 // IAS 39 Finanční nástroje: účtování a ocenění 198 // IAS 40 Investiční nemovitost 228 // IAS 41 Zemědělství 232 // IFRS 1 První přijetí mezinárodních standardů účetního výkaznictví 234 // IFRS 2 Úhrada vázaná na akcie 237 // 1FRS 3 Podnikové kombinace 242 // IFRS 4 Pojistné smlouvy 247 // IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti 251 // IFRS 6 Průzkum a vyhodnocení nerostných zdrojů 254 // IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování 256 // IFRS 8 Provozní segmenty 261 // IFRS 9 Finanční nástroje 264 // IFRS 10 Konsolidované účetní závěrky 271 // IFRS 11 Společná uspořádání 274 // IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných jednotkách 275 // IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou 277 // 3 Shrnutí interpretací 279 // SIC interpretace 7 Zavedení eura 279 // SIC interpretace 10 Státní podpora - bez specifické vazby k provozním činnostem 280 // SIC interpretace 12 Konsolidace - jednotky zvláštního určení 281 // SIC interpretace 13 Společně kontrolované jednotky - nepeněžní vklady spoluvlastníků 282 //
SIC interpretace 15 Operační leasingy - pobídky 283 // SIC interpretace 25 Daně ze zisku - změny v daňovém statutu jednotky nebo jejích akcionářů 284 // SIC interpretace 27 Hodnocení podstaty transakcí obsahujících právní formu leasingu 285 // SIC interpretace 29 Smlouvy o licencích na služby: zveřejňování 287 // SIC interpretace 31 Výnosy - barterové transakce zahrnující reklamní služby 288 // SIC interpretace 32 Nehmotná aktiva - náklady na webové stránky 289 // IFRIC interpretace 1 Změny v existujících ukončeních provozu, uvedeních do původního stavu a obdobných závazcích 291 // IFRIC interpretace 2 Členské podíly v družstevních jednotkách a podobné nástroje 293 // IFRIC interpretace 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing 294 // IFRIC interprelace 5 Práva na podíly ve fondech vytvořených pro ukončení provozu, uvedení do původního stavu a ekologickou likvidaci 296 // IFRIC interpretace 6 Závazky vzniklé z působení na specifickém trhu - elektrický a elektronický odpad 298 // IFRIC interpretace 7 Použití metody přepracování podle IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách 299 // IFRIC interpretace 9 Přehodnocení vložených derivátů 300 // IFRIC interpretace 10 Mezitímní účetní výkaznictví a znehodnocení 301 // IFRIC interpretace 12 Smlouvy o poskytování licencí na služby 302 // IFRIC interpretace 13 Zákaznické věrnostní programy 305 // IFRIC interpretace 14 IAS 19 - Omezení aktiv z definovaných požitků, požadavky na minimální financování a jejich vzájemný vztah 307 // IFRIC interpretace 15 Dohody o výstavbě nemovitostí 310 // IFRIC interpretace 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky 311 // IFRIC interpretace 17 Rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům 313 // IFRIC interpretace 18 Převody aktiv od zákazníků 314 //
IFRIC interpretace 19 Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji 315 // IFRIC interpretace 20 Náklady na skrývku v produkční fázi povrchové těžby 316 // 4 Příklady 317 // Příklad 1 Metoda efektivního úročení - situace bez poplatků 317 // Příklad 2 Metoda efektivního úročení - situace s poplatky 318 // Příklad 3 Koupě akcie zaúčtovaná podle metody dne obchodu (akcie je zařazena do kategorie finančních nástrojů v reálné hodnotě // zaúčtované do výsledku) 320 // Příklad 4 Koupě akcie zaúčtovaná podle metody dne vypořádání (akcie je zařazena do kategorie finančních nástrojů v reálné hodnotě zaúčtované do výsledku) 322 // Příklad 5 Koupě kupónového dluhopisu zaúčtovaná podle metody dne obchodu (dluhopis je zařazen do kategorie realizovatelných finančních nástrojů, tj. dluhopis je zařazen do AFS) 324 // Příklad 6 Koupě kupónového dluhopisu zaúčtovaná podle metody dne vypořádání (dluhopis je zařazen do kategorie realizovatelných finančních nástrojů, tj. dluhopis je zařazen do AFS) 326 // Příklad 7 Koupě a prodeje cenných papírů podle metody dne obchodu 332 // Příklad 8 Koupě a prodej akcie zaúčtované podle metody dne obchodu (akcie je zařazena do portfolia realizovatelných cenných papírů. AFS) 333 // Příklad 9 Koupě oběživa od centrální banky a prodej oběživa centrální bance 335 // Příklad 10 Vklad u centrální banky 336 // Příklad 11 Reverzní řepo s centrální bankou a následující prodej se zpětnou // koupí s jinou obchodní bankou 337 // Příklad 12 Lombardní repo s centrální bankou, u něhož kolaterálem jsou // státní pokladniční poukázky 339 // Příklad 13 Úvěr poskytnutý jiné bance 340 // Příklad 14 Přijetí úvěru nebankovní jednotkou od banky 341 //
Příklad 15 Úvěr poskytnutý bankou nebankovní jednotce (klientovi) // z pohledu banky 342 // Příklad 16 Koupě pohledávek z úvěrů z pohledu postupníka 343 // Příklad 17 Termínový vklad se splatností u banky sjednaný fyzickou osobou 344 // Příklad 18 Penzijní připojištění z pohledu penzijního fondu 346 // Příklad 19 Rozlišení finančního a operačního leasingu 347 // Příklad 20 Finanční leasing osobního automobilu ze strany pronajímatele 348 // Příklad 21 Finanční leasing osobního automobilu ze strany nájemce 350 // Příklad 22 Podíly v mateřské a přidružené jednotce oceňované // pořizovací cenou 354 // Příklad 23 Výpočet goodwillu 356 // Příklad 24 Výpočet efektivní výSe podílů mateřské jednotky 357 // Příklad 25 Plná metoda konsolidace - způsob přímé konsolidace 358 // Příklad 26 Plná metoda konsolidace - způsob postupné konsolidace 360 // Příklad 27 Prodej hmotného majetku dceřiné jednotky - úpravy při konsolidaci 361 // Příklad 28 Prodej zboží mateřské jednotce - úpravy při konsolidaci 362 // Příklad 29 Konsolidovaný výkaz o finanční situaci bankovní skupiny - úpravy při konsolidaci 364 // Příklad 30 Koupé dohody o forwardové úrokové míře v Kč v rámci tvorby trhu (tj. k obchodování) sjednané obchodníkem s cennými papíry (například bankou) a klientem 366 // Příklad 31 Koupč dohody o forwardové úrokové míře v eur v rámci tvorby trhu (tj. k obchodování) sjednané obchodníkem s cennými papíry (například bankou) a klientem 376 // Příklad 32 ZajiStovací koupená dohoda o forwardové úrokové míře // sjednané obchodníkem s cennými papíry (například bankou) a klientem za použití metody zajištční reálné hodnoty 378 //
Příklad 33 Měnový forward v rámci tvorby trhu (tj. k obchodování) sjednaného obchodníkem s cennými papíry (například bankou) a klientem 389 // Příklad 34 ZajiStovací měnový forward sjednaný obchodníkem s cennými papíry (například bankou) a klientem za použití metody zajištění // reálné hodnoty u všech zajištovaných rizik 399 // Příklad 35 Obstarání koupé a prodeje cenných papírů pro klienta obchodníkem, který není bankou 412 // Příklad 36 Úschova cenných papírů pro klienta obchodníkem 413 // Příklad 37 Správa cenných papírů pro klienta obchodníkem, který není bankou 414 // Příklad 38 Uložení cenných papírů pro klienta obchodníkem, který není bankou 415 // Příklad 39 Obhospodařování finančních nástrojů klienta obchodníkem, // který není bankou 416 // Příklad 40 Banka, obchodník s cennými papíry, obstarává pro klienta koupi // cenných papírů, na který mu poskytne krátkodobý úvěr 418 // Příklad 41 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, obstarává pro klienta koupi a prodej cenných papírů s tím, že klient převádí na běžný účet. který obchodník používá pro obchody pro klienty, // zálohu pro krytí případných ztrát 419 // Příklad 42 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, obstarává pro klienta koupi cenných papírů a sjedná s ním reverzní repo 421 // Příklad 43 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, půjčí klientovi cenné papíry a zároveň obstarává pro klienta prodej a koupi těchto cenných papírů 423 // Příklad 44 Obchodník, který není bankou, poskytuje klientovi krátkodobý úvěr na marži a sjednává pro klienta futures v cizí měně 425 // Příklad 45 Forward na koupi vlastních akcií s čistým vypořádáním v hotovosti 428 //
Příklad 46 Forward na koupi vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií // a hotovosti 429 // Příklad 47 Forward na prodej vlastních akcií s čistým vypořádáním v hotovosti 430 // Příklad 48 Forward na prodej vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií a hotovosti 431 // Příklad 49 Koupená opce na koupi vlastních akcií s čistým vypořádáním v hotovosti 432 // Příklad 50 Koupená opce na koupi vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií a hotovosti 433 // Příklad 51 Prodaná opce na koupi vlastních akcií s čistým vypořádáním v hotovosti 434 // Příklad 52 Prodaná opce na koupi vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií a hotovosti 435 // Příklad 53 Emise konvertibilního dluhopisu 436 // Příklad 54 Emise svolatelného konvertibilního dluhopisu 437 // Příklad 55 Finanční pozice jednotky bez zaúčtování a se zaúčtováním odložené daně 438 // Příklad 56 Stanovení daňové základny aktiva 439 // Příklad 57 Stanovení daňové základny závazku 439 // Příklad 58 Zdanitelný dočasný rozdíl 440 // Příklad 59 Odčitatelný dočasný rozdíl 440 // Příklad 60 Neúčtování o odloženém daňovém závazku 441 // Příklad 61 Účtování o odložené daňové pohledávce 441 // Příklad 62 Odložená daň a její úpravy 442 // Příklad 63 Zdanitelný dočasný rozdíl u hmotného majetku 443 // Příklad 64 Odčitatelný dočasný rozdíl u pohledávky 444 // Příklad 65 Souhrnný příklad na odloženou daň 445

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC