Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (448 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8430-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-4710-1 (print)
Praktická publikace o účetnictví se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První kapitola pojednává o vývoji IFRS. Zvláštní pozornost je zaměřena na trendy v oblasti účetnictví finančních nástrojů včetně paralelního vývoje US GAAP v této oblasti. Uvedeny jsou také hlavní odlišnosti IFRS upravené právem Evropské unie a některé návrhy na změny IFRS v nejbližším období. Následující dvě kapitoly shrnují jednotlivé standardy a interpretace. Poslední kapitola obsahuje příklady aplikace IFRS včetně výpočtů, například reálných hodnot a účetních souvztažností..
001486951
Obsah // 0 aulorech ... 11 // Úvodní slovo autorů... 13 // 1 Vývoj IFRS ... 17 // 1.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví... 17 // 1.1.1 Rada pro mezinárodní účetní standardy ... 17 // 1.1.2 Koncepční rámec a mezinárodní standardy účetního výkaznictví... 21 // 1.1.3 Standard pro malé a střední jednotky... 22 // 1.1.4 Vykazovací jazyk XBRL... 24 // 1.2 Právní předpisy EU v oblasti účetnictví... 24 // 1.2.1 Vývoj smčmic EU v oblasti účetnictví... 25 // 1.2.2 Vývoj nařízení EU v oblasti účetnictví ... 28 // 1.2.3 Výjimka v IAS 39 ... 32 // 1.2.4 Proces schválení standardu nebo interpretace v EU... 45 // 1.2.5 Dopad zavedení 1FRS a obezřetnostní filtry... 46 // 1.3 Obecně přijímané účetní zásady USA ... 49 // 1.4 Proces globální konvergence účetních standardů... 54 // 1.5 Účetnictví v České republice ... 55 // 1.6 Politický vliv na účetnictví... 60 // 1.6.1 Změny v 1FRS z října 2008 ... 60 // 1.6.2 Změny v US GAAP z dubna 2009 ... 61 // 1.6.3 Přání politiků... 65 // 1.7 Úloha auditorů a účetní podvody ... 66 // 1.7.1 Úloha auditorů... 66 // 1.7.2 Účetní podvody v USA z počátku tohoto století... 66 // 1.7.3 Reakce na účetní podvody... 68 // 2 Shrnutí mezinárodních standardů účetního výkaznictví... 75 // Koncepční rámec pro účetní výkaznictví ... 75 // IAS 1 Prezentace účetní závěrky... 78 // IAS 2 Zásoby... 86 // IAS 7 Výkaz peněžních toků ... 90
IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby... 94 // IAS 10 Události po rozvahovém dni ... 97 // IAS 11 Smlouvy o zhotovení ... 99 // IAS 12 Daně ze zisku ... 102 // IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení ... 109 // IAS 17 Leasingy... 113 // IAS 18 Výnosy... 120 // IAS 19 Zaměstnanecké požitky... 123 // IAS 20 Účtování státních dotací a zveřejňování státní podpor)’... 134 // IAS 21 Dopady změn měnových kurzů ... 137 // IAS 23 Výpůjční náklady... 140 // IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran... 142 // IAS 26 Účtování a vykazování penzijních plánů... 146 // IAS 27 Konsolidovaná a separátní účetní závěrka... 149 // IAS 27 Separátní účetní závěrky - nové znění plné varianty... 152 // IAS 28 Investice do pndružených jednotek... 154 // IAS 28 Investice do přidružených jednotek a společných jednotek - nové znění // plné varianty ... 157 // IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách ... 160 // IAS 31 Podíly na společném podnikání... 162 // IAS 32 Finanční nástroje: prezentace... 165 // IAS 33 Zisk na akcii... 176 // IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví... 179 // IAS 36 Znehodnocení aktiv ... 183 // IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky ... 192 // IAS 38 Nehmotná aktiva ... 195 // IAS 39 Finanční nástroje: účtování a ocenění... 198 // IAS 40 Investiční nemovitost ... 228 // IAS 41 Zemědělství... 232 // IFRS 1 První přijetí mezinárodních
standardů účetního výkaznictví... 234 // IFRS 2 Úhrada vázaná na akcie ... 237 // 1FRS 3 Podnikové kombinace... 242 // IFRS 4 Pojistné smlouvy ... 247 // IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená ? prodeji a ukončované činnosti... 251 // IFRS 6 Průzkum a vyhodnocení nerostných zdrojů ... 254 // IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování ... 256 // IFRS 8 Provozní segmenty... 261 // IFRS 9 Finanční nástroje ... 264 // IFRS 10 Konsolidované účetní závěrky ... 271 // IFRS 11 Společná uspořádání... 274 // IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných jednotkách... 275 // IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou... 277 // 3 Shrnutí interpretací... 279 // SIC interpretace 7 Zavedení eura... 279 // SIC interpretace 10 Státní podpora - bez specifické vazby ? provozním // činnostem ... 280 // SIC interpretace 12 Konsolidace - jednotky zvláštního určení... 281 // SIC interpretace 13 Společně kontrolované jednotky - nepeněžní // vklady spoluvlastníků ... 282 // SIC interpretace 15 Operační leasingy - pobídky ... 283 // SIC interpretace 25 Daně ze zisku - změny v daňovém statutu jednotky nebo // jejích akcionářů ... 284 // SIC interpretace 27 Hodnocení podstaty transakcí obsahujících právní formu // leasingu... 285 // SIC interpretace 29 Smlouvy o licencích na služby: zveřejňování ... 287 // SIC interpretace 31 Výnosy - barterové transakce zahrnující reklamní služby . . . 288 // SIC interpretace 32 Nehmotná aktiva - náklady
na webové stránky... 289 // IFRIC interpretace 1 Změny v existujících ukončeních provozu, uvedeních // do původního stavu a obdobných závazcích... 291 // IFRIC interpretace 2 Členské podíly v družstevních jednotkách // a podobné nástroje ... 293 // IFRIC interpretace 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing ... 294 // IFRIC interprelace 5 Práva na podíly ve fondech vytvořených pro ukončení // provozu, uvedení do původního stavu a ekologickou likvidaci ... 296 // IFRIC interpretace 6 Závazky vzniklé z působení na specifickém trhu - // elektrický a elektronický odpad ... 298 // IFRIC interpretace 7 Použití metody přepracování podle IAS 29 Vykazování // v hyperinflačních ekonomikách... 299 // IFRIC interpretace 9 Přehodnocení vložených derivátů... 300 // IFRIC interpretace 10 Mezitímní účetní výkaznictví a znehodnocení... 301 // IFRIC interpretace 12 Smlouvy o poskytování licencí na služby... 302 // IFRIC interpretace 13 Zákaznické věrnostní programy... 305 // IFRIC interpretace 14 IAS 19 - Omezení aktiv z definovaných požitků. // požadavky na minimální financování a jejich vzájemný vztah ... 307 // IFRIC interpretace 15 Dohody o výstavbě nemovitostí... 310 // IFRIC interpretace 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky... 311 // IFRIC interpretace 17 Rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům... 313 // IFRIC interpretace 18 Převody aktiv od zákazníků ... 314 // IFRIC interpretace
19 Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji ... 315 // IFRIC interpretace 20 Náklady na skrývku v produkční fázi povrchové těžby ... 316 // 4 Příklady ... 317 // Příklad 1 Metoda efektivního úročení - situace bez poplatků... 317 // Příklad 2 Metoda efektivního úročení - situace s poplatky ... 318 // Příklad 3 Koupě akcie zaúčtovaná podle metody dne obchodu (akcie je zařazena do kategorie finančních nástrojů v reálné hodnotě // zaúčtované do výsledku)... 320 // Příklad 4 Koupě akcie zaúčtovaná podle metody dne vypořádání (akcie je zařazena do kategorie finančních nástrojů v reálné hodnotě // zaúčtované do výsledku)... 322 // Příklad 5 Koupě kupónového dluhopisu zaúčtovaná podle metody dne // obchodu (dluhopis je zařazen do kategorie realizovatelných finančních // nástrojů, tj. dluhopis je zařazen do AFS)... 324 // Příklad 6 Koupě kupónového dluhopisu zaúčtovaná podle metody dne vypořádání (dluhopis je zařazen do kategorie realizovatelných // finančních nástrojů, tj. dluhopis je zařazen do AFS) ... 326 // Příklad 7 Koupě a prodeje cenných papírů podle metody dne obchodu... 332 // Příklad 8 Koupě a prodej akcie zaúčtované podle metody dne obchodu // (akcie je zařazena do portfolia realizovatelných cenných papírů. AFS) 333 Příklad 9 Koupě oběživa od centrální banky a prodej oběživa centrální bance . . 335 // Příklad 10 Vklad u centrální
banky ... 336 // Příklad 11 Reverzní řepo s centrální bankou a následující prodej se zpětnou // koupí s jinou obchodní bankou ... 337 // Příklad 12 Lombardní repo s centrální bankou, u něhož kolaterálem jsou // státní pokladniční poukázky... 339 // Příklad 13 Úvěr poskytnutý jiné bance... 340 // Příklad 14 Přijetí úvěru nebankovní jednotkou od banky... 341 // Příklad 15 Úvěr poskytnutý bankou nebankovní jednotce (klientovi) // z pohledu banky... 342 // Příklad 16 Koupě pohledávek z úvěrů z pohledu postupníka... 343 // Příklad 17 Termínový vklad se splatností u banky sjednaný fyzickou osobou . . 344 // Příklad 18 Penzijní připojištění z pohledu penzijního fondu ... 346 // Příklad 19 Rozlišení finančního a operačního leasingu... 347 // Příklad 20 Finanční leasing osobního automobilu ze strany pronajímatele... 348 // Příklad 21 Finanční leasing osobního automobilu ze strany nájemce ... 350 // Příklad 22 Podíly v mateřské a přidružené jednotce oceňované // pořizovací cenou ... 354 // Příklad 23 Výpočet goodwillu... 356 // Příklad 24 Výpočet efektivní výSe podílů mateřské jednotky... 357 // Příklad 25 Plná metoda konsolidace - způsob přímé konsolidace... 358 // Příklad 26 Plná metoda konsolidace - způsob postupné konsolidace ... 360 // Příklad 27 Prodej hmotného majetku dceřiné jednotky - úpravy při konsolidaci 361 // Příklad 28 Prodej zboží mateřské
jednotce - úpravy při konsolidaci... 362 // Příklad 29 Konsolidovaný výkaz o finanční situaci bankovní skupiny - // úpravy při konsolidaci ... 364 // Příklad 30 Koupé dohody o forwardové úrokové míře v Kč v rámci tvorby trhu (tj. ? obchodování) sjednané obchodníkem s cennými papír)’ // (například bankou) a klientem... 366 // Příklad 31 Koupč dohody o forwardové úrokové míře v eur v rámci tvorby trhu (tj. ? obchodování) sjednané obchodníkem s cennými papír)’ // (například bankou) a klientem... 376 // Příklad 32 ZajiStovací koupená dohoda o forwardové úrokové míře // sjednané obchodníkem s cennými papíry (například bankou) // a klientem za použití metody zajištční reálné hodnoty... 378 // Příklad 33 Mčnový forward v rámci tvorby trhu (tj. ? obchodování) // sjednaného obchodníkem s cennými papíry (například bankou) // a klientem... 389 // Příklad 34 ZajiStovací měnový forward sjednaný obchodníkem s cennými papíry (například bankou) a klientem za použití metody zajištění // reálné hodnoty u všech zajištovaných rizik ... 399 // Příklad 35 Obstarání koupé a prodeje cenných papírů pro klienta obchodníkem, // který není bankou ... 412 // Příklad 36 Úschova cenných papírů pro klienta obchodníkem... 413 // Příklad 37 Správa cenných papírů pro klienta obchodníkem, který není bankou . 414 Příklad 38 Uložení cenných papírů pro klienta obchodníkem, který
není bankou 415 Příklad 39 Obhospodařování finančních nástrojů klienta obchodníkem, // který není bankou ... 416 // Příklad 40 Banka, obchodník s cennými papíry, obstarává pro klienta koupi // cenných papírů, na který mu poskytne krátkodobý úvěr ... 418 // Příklad 41 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, obstarává pro klienta koupi a prodej cenných papírů s tím, že klient převádí na běžný účet. který obchodník používá pro obchody pro klienty, // zálohu pro krytí případných ztrát... 419 // Příklad 42 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, obstarává pro // klienta koupi cenných papírů a sjedná s ním reverzní řepo ... 421 // Příklad 43 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, půjčí klientovi // cenné papíry a zároveň obstarává pro klienta prodej a koupi těchto // cenných papírů ... 423 // Příklad 44 Obchodník, který není bankou, poskytuje klientovi krátkodobý // úvěr na marži a sjednává pro klienta futures v cizí měně ... 425 // Příklad 45 Forward na koupi vlastních akcií s čistým vypořádáním v hotovosti . 428 Příklad 46 Forward na koupi vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií // a hotovosti ... 429 // Příklad 47 Forward na prodej vlastních akcií s čistým vypořádáním v hotovosti 430 // Příklad 48 Forward na prodej vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií // a hotovosti ... 431 // Příklad 49 Koupená opce
na koupi vlastních akcií s čistým vypořádáním // v hotovosti ... 432 // Příklad 50 Koupená opce na koupi vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií // a hotovosti ... 433 // Příklad 51 Prodaná opce na koupi vlastních akcií s čistým vypořádáním // v hotovosti ... 434 // Příklad 52 Prodaná opce na koupi vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií // a hotovosti ... 435 // Příklad 53 Emise konvertibilního dluhopisu ... 436 // Příklad 54 Emise svolatelného konvertibilního dluhopisu ... 437 // Příklad 55 Finanční pozice jednotky bez zaúčtování a se zaúčtováním odložené // danč... 438 // Příklad 56 Stanovení daňové základny aktiva ... 439 // Příklad 57 Stanovení daňové základny závazku... 439 // Příklad 58 Zdanitelný dočasný rozdíl... 440 // Příklad 59 Odčitatelný dočasný rozdíl ... 440 // Příklad 60 Neúčtování o odloženém daňovém závazku... 441 // Příklad 61 Účtování o odložené daňové pohledávce... 441 // Příklad 62 Odložená daň a její úpravy ... 442 // Příklad 63 Zdanitelný dočasný rozdíl u hmotného majetku... 443 // Příklad 64 Odčitatelný dočasný rozdíl u pohledávky ... 444 // Příklad 65 Souhrnný příklad na odloženou daň ... 445

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC