Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (104 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8850-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8851-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4789-7 (print)
I elektroinstalace stárne a je třeba ji modernizovat a to nejen z hlediska platných vyhlášek a předpisů, ale také z hlediska uživatelského komfortu. V současné době je třeba na elektroinstalaci připojit i vytápění, klimatizaci, žaluzie nebo kamerové systémy. Jak na to poradí známý autor v praktické příručce. Publikace řeší jednotlivé postupy a prvky, které je při práci nutné použít zejména z hlediska stavby a rekonstrukce. Zahrnuje mimo jiné základní pokyny pro kladení vedení a montáž přístrojů, požadavky na elektrické instalace v koupelnách a dalších prostorách s vyšším rizikem úrazu elektrickým proudem a mnohé další..
001486981
Obsah // // 1 Ú v o d ...7 2 P ro je k č n í p ř íp r a v a ... 10 2.1 2.2 2.3. C o v y u ž ít z p ů v o d n í in s ta la c e ... 10 C o b u d e o b s a h o v a t p r o je k t in s ta la c e ? ... 13 P řík la d y ro z m ís tě n í je d n o tliv ý c h e le k tr ic k ý c h p ř e d m ě t ů ...15 // // 3 K la d e n í v e d e n í, r o z v a d ě č e ... 19 3.1 K la d e n í v e d e n í... 19 3.1.1 S k ry tá m o n tá ž v o d ič ů a k a b e lů ...21 // // 3.1.2 P o v rc h o v á m o n tá ž v o d ič ů a k a b e lů ... 25 3.1.3 P o ž a d a v k y n a e le k tro in s ta la č n í k r a b ic e ... 2 7 3.2 R o z v a d ě č e ... 3 0 3.2.1 J i s t i č e ... 31 // // 3.2.2 P ro u d o v é c h r á n ič e ...3 2 3.2.3 S v o d ič e p ř e p ě t í...3 4 3.2 .4 D a lš í p ř ís tro je v r o z v a d ě č íc h ...3 6 4 Z á s u v k y a s p ín a č e ... 3 7 4.1 4 .2 4 .3 4.4 Jaký d e s ig n p r o s o u la d s in te r ié r e m ? ...3 7 S ilo v é z á s u v k y ... 3 9 S d ě lo v a c í z á s u v k y ... 4 2 S p ín a č e ...4 3 4.4.1 S p ín a č e e le k tr o m e c h a n ic k é ... 4 4 // // 4.4 .2 E le k tro n ic k é s p ín a č e ... 4 8 5 O v lá d á n í z á k la d n íc h fu n k c í v o b j e k t u ... 5 4 5.1 5.2 5.3 O v lá d á n í o s v ě tle n í... 5 4 Ř ízen í v y tá p ě n í, k lim a tiz a c e a v e n tila c e ...55 Ř ízen í s tín íc íc h p r o s tř e d k ů a d a lš íc h z a říz e n í s m o to r ic k ý m i
p o h o n y ...5 9 // // Obsah // // 5 // // \f6 Rozšíření základ ních fu n k c í... 64 // 6.1 6 .2 6 .3 6 .4 6 .5 S c é n ic k ý p r o v o z ... 6 4 Č a s o v é p r o g r a m y ... 65 V iz u a liz a c e ...6 6 V z d á le n é p ř ís tu p y ... 6 8 M ě ře n í a p ř e n o s m ě ře n ý c h h o d n o t ...6 9 // // 7 E le k tr ic k é in s ta la c e v p r o s to r e c h se z v ý š e n ý m n e b e z p e č ím ú ra z u e le k t r ic k ý m p r o u d e m a v z n ik u p o ž á r u ... 7 2 7.1 7.2 7.3 7 .4 7 .5 E le k tric k é r o z v o d y v k o u p e ln á c h a s p rc h o v ý c h k o u t e c h ... 73 E le k tric k é in s ta la c e v u m ý v a c íc h p r o s to r e c h ... 76 E le k tric k é in s ta la c e b a z é n ů a f o n t á n ... 76 E le k tric k é in s ta la c e v m ís tn o s te c h se s a u n o v ý m i k a m n y ... 79 E le k tric k é in s ta la c e v č á s te c h o b je k tů z h o řla v ý c h s ta v e b n íc h m a te r iá lů ...8 0 8 Z a b e z p e č e n í o b j e k t u ...8 2 8.1 8 .2 8 .3 8 .4 E le k tr o n ic k ý s y s té m z a b e z p e č e n í o b je k tu (E ZS )... 82 S y s té m p o ž á rn íh o z a b e z p e č e n í... 85 K o n tr o la ú n ik u v o d y ... 8 6 K a m e ro v é s y s té m y ... 87 // // 9 D o m o v n í k o m u n ik a č n í a v s t u p n í s y s t é m y ...88 10 S d ě lo v a c í s ítě , a u d io a v id e o s y s té m y ... 91 10.1 S d ě lo v a c í r o z v o d y ...91 10.2 D o m á c
í a u d io a v id e o s y s té m y ... 91 // // 11 Další m ožn osti e le ktrické instalace v d o m ě ... 93 // 11.1 S y s té m o v é in s ta la c e ... 93 1 1 .2 V a z b y n a a k tu á ln í p o v ě tr n o s tn í p o d m í n k y ... 94 11.3 D a lš í fu n k c e v e le k tric k é in s ta la c i... 9 6 1 2 Z á v ě r ... 97 P o u ž itá a d o p o r u č e n á l i t e r a t u r a ... 98 // // R e jstřík... 99 // // \f

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC