Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8854-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8855-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4863-4 (print)
Druhé vydání úspěšné knihy přináší navíc sekci popisující kompletní vývoj funkční aplikace, ve které si čtenář vyzkouší většinu probíraných témat a může si tak danou problematiku osahat a vyzkoušet. Dále přibyl popis přípravy aplikace pro publikaci v Android marketu a celý proces. Čtenář tedy bude moci na základě získaných znalostí svoji aplikaci zpeněžit. Dalšími rozšířeními jsou tipy a triky pro vývoj mobilní aplikace pro Android, například umístění Google reklamy, lokalizace aplikace do více jazykových mutací, atd. I když se jedná o jeden z nejmladších operačních systémů, jeho oblíbenost vzrůstá neuvěřitelným tempem. Je to operační systém velmi rychlý a stabilní. Android market je nabitý k prasknutí aplikacemi všeho druhu a zdrojový kód Androidu je volně dostupný a šířený jako open source. Vzhledem k rozšířenosti a obrovskému růstu popularity tohoto OS, roste poptávka po kvalitním programovém vybavení a tím pádem jsou programátoři vzdělaní v této oblasti čím dál více žádaní..
001487009
Obsah // Úvod // // 1 // // A n d ro id - p řed stav en í // 1.1 1 .2 Co j e to A n d ro id ? H is to rie OS // 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1. 2 A Z ačínám e ... Google a m obilní zařízení. Open Handset Alliance ... Historie a současnost verzí 15 15 16 16 16 16 19 // // 1 .3 // // A r c h ite k tu r a OS // 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 // // Linux Kernel ... 19 Libraries ... 20 Android ru n tim e ... 21 Application F ra m e w o rk ... 21 Applications ... 21 22 24 // // 1 .4 1 .5 // // V la s tn o s ti a fu n k c e OS L ic e n c o v á n í OS // // 2. // // V ýv o jo v é n á stro je a p ro střed í // 2.1 // // Java D e v e lo p m e n t K it (JD K ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25. . . . .. S o ftw a r e D e v e lo p m e n t K it (S D K ) // 2.2.1 2.2.2 26 Instalace S D K ... 27 Virtuální m obilní zařízení (AVD) ... 30 // // 2 .2 // // 2 .3 // // V ý v o jo v é p ro s tře d í E c lip s.e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31. . . . . . .. // 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Výhody Eclipse... 32 Instalace Eclipse ...32 Popis prostředí E clip se ... 33 // // 2 .4 // // A n d ro id D e v e lo p m e n t Tool (A D T ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4. . . . // 2.4.1 2.4.2 Stažení a instalace ADT ... 34 Konfigurace A D T ...37 // // 3. // // Z á k la d n í k
a m e n y A n d ro id ap likace // 3 .1 3 .2 T y p y a p lik a c í ...39 A n a to m ie A n d ro id a p lik a c e // 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 // // . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9 . . . . // // Aktivity (A c tiv ity )... 39 Služby (Services)... 40 Poskytovatelé obsahu (Content Providers) ... 40 Záměry (In te n ts )... 40 Přijímače (Broadcast Receivers)... 41 Oznámení (N otifications)...41 // // \f3.3 3.4 3.5 3.6 // // Ž iv o tn í cyklus aplikace Ž iv o tn í cyklus a k tiv ity Ž iv o tn í cyklus služby A n d ro id M a n ife st 3.6.1 3.6.2 3.6.3 // // 4i 42 44 45 // // Struktura a seznam e le m e n tů ... 46 Dodržovaná pravidla v rámci Manifestu ...46 Funkce aplikace vs. Android M anifest ... 48 // // 3.7 // // Úrovně A n d ro id API ... 49 3.7.1 3.7.2 Co je úroveň A P I? ...49 Použití úrovní API ... 50 // // 4. 5. // // P rvn í p ro je k t „H e llo W o rld " // 4.1 4.2 Jak v y tv o řit A n droid p ro je k t v p ro stře d í Eclipse S tru ktu ra p ro je k tu 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4 .4 53 55 // // Kořenová struktu ra ...56 Struktura adresáře r e s / ...56 Struktura adresáře b in / ...57 // // Obsah M a n ife s tu ... 57 První spuštění A n droid p ro je k tu 58 // // S tru čn ý úvo d d o p ro g ra m o v á n í v jazyce Java // 5.1 5.2 K onstanty a p rom ěnné 59 S tru k tu ry o p a k o v á n í... 60 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 Smyčka w h ile ... 60 Smyčka d o /w h ile ...60
Smyčka f o r ... 61 62 // // Pole, řetězce a so u b ory 5.3.1 5.3.2 5.3.3 // // Deklarace, tvorba a inicializace polí ...62 Deklarace a použití řetězců ... 63 Čtení a zápis dat z/d o s o u b o ru ...64 // // 5.4 // // M e to d y ... 65 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 M etody tř íd y ... 65 M etody in sta n ce ... 65 Deklarace m etod ...65 M etoda m a in ()... 66 Předávání p a ra m e trů ...66 // // 5.5 // // Třídy a o b je k t y ... 66 5.5.1 5.5.2 5.5.3 Struktura třídy ... 67 M odifikátory p řís tu p u ...67 Tvorba třídy a objektu ...68 // // 5.6 5.7 // // D ě d ič n o s t...69 V ýjim ky 5.7.1 70 // // Druhy výjim ek ... 70 // // \f5.7.2 5.7.3 5.7.4 // // Vyvolání v ý jim e k ...71 Ošetřeni v ý jim e k ...71 Odchycení výjim ek ... 71 // // U živatelsk é ro zh ran í // 6.1 6.2 H ierarchie uživatelského r o z h r a n í ... 73 Uživatelské rozhraní a a k tiv ita 6.2.1 6.3 6 .4 74 // // Přiřazení uživatelského rozhraní k aktivitě ... 74 // // Rozvržení - představení... ... 75 Lineární rozvržení 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 ... 75 // // Orientace ro z v rž e n i... 75 Zarovnání objektů ... 76 Parametry rozvržení... 76 Váha objektů ... 76 O bjekty a jejich okraje ...77 Příklad použití lineárního rozvržení...78 // // 6.5 // // R elativní r o z v rž e n í... 80 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 Koncepce relativity ... 80 Relativní pozice vůči rozvržení ...81 Relativní pozice vůči ostatním o b je
k tů m ... 81 Vyhodnocováni pozice objektů ...82 Příklad použiti relativního rozvržení ...82 85 // // 6.6 // // Tabulkové rozvržení 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 // // Skladba tabulkového rozvržení...85 Vkládáni o b je k tů ... 85 Přizpůsobeni sloupců ta b u lk y ...86 Přiklad použiti tabulkového rozvrženi ... 86 ... 89 ... 90 // // 6.7 6.8 // // Posun obrazovky // // Zm ěna o rien ta ce zobrazení p ři zm ěně o rien ta ce zařízení // // V y u ž ití stan d ard n ích vizu á ln íc h k o m p o n e n t // 7.1 Popisky ... 93 7.1.1 7.2 Vlastnosti třídy TextView ... 94 ...94 // // Textová pole 7.2.1 7.2.2 // // Vlastnosti třídy EditText ...95 M etody třídy E d itT e xt... 95 96 97 // // 7.3 7.4 // // Tlačítka Zaškrtávací pole 7.4.1 // // M etody třídy C h e ckB o x...98 99 101 101 104 // // 7.5 // // Přepínače 7.5.1 M etody třídy RadioButton ... ... ... // // 7.6 7.7 // // In d ik á to ry prů b ě h u D atum a čas // // \f7.7.1 7.7.2 7.8 7.9 // // Nastavení data a č a s u ...104 Chronom etr ... 108 // // O b rá z k y ... n o S e z n a m y ... 112 7.9.1 7.9.2 7.9.3 7.9.4 7.9.5 ListView a L is tA c tiv ity ...112 Adaptéry ...112 Tvorba je d n o du ch é h o seznamu ...112 Dynamická tvorba seznamu s vlastním rozvržením ...114 Objekt jm é ne m convertV iew ...116 // // 7.10 Záložky ... 117 7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.11 Tvorba záložek pom ocí třídy TabHost ... 117 Tvorba záložek pom ocí třídy V ie w F lip p e r...120 Tvorba
záložek pom ocí třídy SlidingDrawer ... 122 123 // // M enu ... 7.11.1 7.11.2 7.11.3 7.11.4 7.11.5 // // Základní m enu ...124 Vnořené m e n u ... 124 Kontextové m enu ...125 M enu pom ocí XML návrhu ...125 Příklad použití m e n u ... 126 // // 7.12 // // Pop-up zprávy ... 130 7.12.1 7.12.2 7.12.3 Bublinové dialogy ...130 Varovné/inform ativní dialogy ...130 Příklad použití dialogů... ... 131 132 // // 7.13 // // Fonty ... 7.13.1 7.13.2 // // Nastavení fo n t u ...133 Externí f o n t y ... 134 // // D a ta b á z o v ý systém SQLite // 8.1 8.2 8.3 8 .4 Úvod do S Q L ite ... Tvorba databáze ... 137 138 // // Tvorba t a b u l k y ... 138 V yhledávání d a t v da tab á zi 8.4.1 8.4.2 ... 139 // // Vyhledávání p om ocí m etody rawQueryO ... 140 Vyhledávání p om ocí m etody q ueryO ...140 ... I4 i // // 8.5 // // Práce s d a ty v databázi 8.5.1 8.5.2 8.5.3 // // Vkládání dat ... 141 Změna existujících d a t ... 141 Smazání dat ... 142 ... 142 // // 8.6 8.7 8 .8 // // Práce s kurzory N ástroje p ro práci s da tab á zí // // ... 143 // // Příklad databázové a p lik a c e ... 144 8.8.1 8.8.2 Hlavní m e n u ... 144 Kontextové m enu ...145 // // \f8.8.3 8.8.4 8.8.5 8.8.6 // // XML rozvrženi - ListView...145 XML rozvrženi - okno dialogu ...146 Třída M yD atabaseH elper... 147 Trida SQ LiteD em oA ctivity...149 // // 9. // 10. 11. // 12. // // Preference // 9 .1 9 .2 S y s té m u lo ž e n í p r e f e r e ... 155 ncí D
ru h y p re fe re n c í a je jic h p o u ž ití ... 155 // 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 ListPreference...155 EditTextPerference... 156 CheckBoxPreference...157 RingtonePreference...157 158 // // 9 .3 9 .4 9 .5 // // O rg a n iz a c e p re fe re n c í // // Z o b r a z e n í/n a č t e n í p r e fe r e n c í a je jic h s p e c ifik a c... 159 e P řík la d p o u ž ití p re fe re n c í ... 160 // 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 XML soubor - p re fe re n ce ...160 XML soubor - aktualizace...161 Třída Preferences...162 Třída PreferencesDemoActivity...162 // // Práce s d a to v ý m i so u b o ry // 1 0 .1 1 0 .2 O te v ř e n í a z o b r a z e n í X M L so u b o ru Č te n í a z á p is d a t z /d o so u b o ru // 165 167 // // W id g e ty na d o m o v sk é obrazovce // 1 1 .1 // 11.2 // // W id g e t u m ís tě n ý n a d o m o v s k é o b razo vc e ? T v o rb a w id g e t u 11.2.1 // 11.2.3 11.2.4 Definice w id g e tu ... 11.2.2 Vytvořeni instance w id g e tu ... Systém aktualizace w id g e tu ... Konfigurace w id g e tu ... 171 . 172 174 . 175 177 182 // // 11.2.5 Vymazáni w id g e tu ... // // Práce s GPS // 12.1 1 2 .2 1 2 .3 1 2 .4 1 2 .5 1 2 .6 1 2 .7 P ř id á n í o p r á v n ě n í d o s o u b o ru A n d r o id M a n ife s t.x m l V y tv o ř e n í t ř íd y G P S Tracker Z a s ta v e n í p o u ž ív á n í GPS a p lik a c í V ý s le d n ý k ó d t ř íd y G P S T rac ker.ja va P o u ž ití t ř íd y G P S T rac ker.ja va T est a p lik a c e v e
m u lá t o r u z a p o u ž it í D D M S Tool // ... ... 183 184 // // U ž iv a te ls k á in te ra k c e (z o b r a z e n í s y s té m o v é h o n a s ta v e n í) . . . . 187 // ... ... ... ... 188 189 193 194 // // \fV ý v o j reá ln é ap lik ac e k ro k za krokem // 1 3 .1 1 3 .2 1 3 .3 1 3 .4 1 3 .5 1 3 .6 1 3 .7 1 3 .8 1 3 .9 V la s tn o s ti a p o p is a p lik a c e D ia g ra m a p lik a c e a b liž š í p o p is f u n k c io n a lit y Z a lo ž e n í n o v é h o p ro je k tu N a s ta v e n í a p lik a c e p ro p řís tu p ke z d ro jů m N a s ta v e n í a p lik a c e p ro b ě h n a p o z a d í Kód t ř íd y p ro p rá c i s p říc h o z ím i SM S S M S R e c e iv e r K ó d t ř íd y p ro p rá c i se s o u b o ry Ú p ra v a t ř íd y m a in A c tiv ity // 13.8.1 Popis jednotlivých m etod tříd y ... .. 197 .. 197 .. 199 .. 202 .. 204 .. 205 .. 206 .. 210 216 .. 217 .. 218 // // Im p o r t k n ih o v e n p ro o d e s ílá n í e - m a ilů // // 1 3 .1 0 T říd a p ro o d e s ílá n í e - m a ilů M a ilH e lp e r .ja v a // // 1 3 .1 1 T říd a p ro z p r a c o v á n í p říc h o z íc h a o d c h o zíc h te le fo n n íc h h o v o rů C a lIH e lp e r .ja v a .. 222 1 3 .1 2 T říd a p ro z a r e g is tr o v á n í s lu ž b y p ro s le d o v á n í h o v o rů 1 3 .1 3 U ž iv a te ls k é r o z h r a n í a p lik a c e 1 3 .1 4 R e k a p itu la c e a p lik a c e a o te s to v á n í v e m u lá to r u // . 275 .. 227 . . 228
// // 13.14.1 Otestování záznamu příchozích a odchozích h o v o rů ... . . . 229 13.14.2 Zalogování příchozí S M S ... . . . 230 13.14.3 Zobrazení obsahu souborů ... , 730 13.14.4 Odeslání logů e-m ailem ... . . . 232 // // T es tu jem e ap lik ac i v reá ln ém za říz e n í // 1 4 .1 1 4 .2 // W : // // V y tv o ř e n í c e r tif ik á t u p ro e x p o r t d i g i t á ln ě p o d e p s a n é a p lik a c e 234 P říp r a v a a p lik a c e a s a m o tn ý u p lo a d a p lik a c e d o G o o g le P la.y . 235 . . // 14.2.1 14.2.2 Registrace vývojářského ú čtu ...235 Upload aplikace d o Google Play ... 235 // // M o n e tiz a c e ap lika c e // 1 5 .1 1 5 .2 w 1 5 .3 1 5 .4 R e g is tra c e a d M o b ú č. t .u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 . ... Z a lo ž e n í n o v é k a m p a. n. .ě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237. . . . ... Im p o r t A d M o b A n d ro id SDK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 ... ... V lo ž e n í r e k la m y d o a p lik a c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4 1 . // // T ip y a trik y // 1 6 .1 1 6 .2 ™ 1 6 .3 1 6 .4 1 6 .5 1 6 .6 Z v o lte s p rá v n ý n a m e s p a c e p ro v a š i a p lik a.c.i. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .243 . . . N a s lo u c h e jte u ž iv a te lů m a p l i k .a. .c. .e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 .. P o u ž ív e jte n á v rh o v é v z o r y p ro p l a t .f.o. r. .m. .u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 . . . .. P o u ž ív e jte H ie ra rc h y V ie w e r , z a tím c o v y t v á ř íte V ie w s ... 243 P r o g r a m u jte k a ž d ý d e.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 . ... P o u ž ív e jte d v a m o n it o r. .y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 ... // // \f1 6 .7 1 6 .8 1 6 .9 1 6 .1 0 // // P o u ž ív e jte L o g C a t P r o z k o u m e jte a d re s á ř to o ls P o u ž ív e jte z k r a t k y v Eclipse i v e m u lá t o r u B u d te m u lti- ja z y č n í // // 244 244 // // 24 // 244 // // 17. // // U žite čn é z k ra tk y a o d k a z y // // Závěr Z d ro je R e js třík // // 247 248 249 // // \f

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC