Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8921-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8922-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4862-7 (print)
Publikace přináší komplexní pohled na problematiku mezinárodního turismu. Je určena odborníkům soukromého i veřejného sektoru působícím v mezinárodním prostředí, včetně studentů vysokých a středních škol zaměřených na turismus či institucí zabývajících se rozvojem turismu. Nové vydání knihy je aktualizováno s ohledem na vývoj mezinárodního turismu a souvisejících oblastí. Kniha je rozšířena o pasáže zaměřené na možnosti sledování významu turismu ve světové ekonomice a mezinárodních ekonomických vztazích a zabývá se novou metodikou sledování turismu, která bude používána od roku 2014. Aktualizace kvantitativních údajů se týká zejména kapitol zaměřených na regionální rozložení mezinárodního turismu a jeho hlavní zdrojové země a destinace. Rozšíření doznala i kapitola věnující se konkurenceschopnosti, turismu v rozvojových zemích a zcela nově jsou podle Vize 2030 zpracovány předpokládané trendy mezinárodního turismu..
001487010
Obsah / 5 // Obsah // 0 autorce ... 9 // Úvod ...10 // 1 Turismus jako světový fenomén ... il // 1.1 Mezinárodní turismus ... 11 // 1.1.1 Vymezení základních pojmů ... 11 // 1.1.2 Turismus jako světový fenomén ... 12 // 1.2 Přístupy ? hodnocení významu turismu ve světové ekonomice ... 13 // 1.2.1 Statistické hodnocení vlivu mezinárodního turismu ... 15 // 1.2.2 Ekonomicko-peněžní hodnocení vlivu mezinárodního turismu ... 15 // 1.2.3 Individuální hodnocení vlivu mezinárodního turismu ...23 // 1.2.4 Sociokultumí hodnocení vlivu mezinárodního turismu ...24 // 1.2.5 Globální dopady mezinárodního turismu na světovou ekonomiku ...25 // 1.3 Shrnutí a úkoly ...27 // 2 Postavení a význam turismu ve světové ekonomice ...29 // 2.1 Turismus a světová ekonomika ...29 // 2.1.1 Vznik a vývoj světové ekonomiky a turismu do 2. světové války ...29 // 2.1.2 Rozvoj mezinárodního turismu po 2. světové válce ...31 // 2.2 Turismus v mezinárodních ekonomických vztazích ... 38 // 2.2.1 Subjekty mezinárodního turismu ...38 // 2.2.2 Turismus a mezinárodní ekonomické vztahy ...42 // 2.3 Kvantitativní hodnocení pozice turismu ve světové ekonomice ...48 // 2.3.1 Neoficiální satelitní účet světové ekonomiky ...48 // 2.3.2 Kvantitativní ukazatele mezinárodních ekonomických vztahů v turismu ...52 // 2.3.3 Pozice hlavních exportérů služeb turismu ... 57 // 2.4 Shrnutí a úkoly ...60 // 3 Postavení turismu v mezinárodním
obchodě službami ...62 // 3.1 Mezinárodní klasifikace služeb ...62 // 3.1.1 Služby a jejich vlastnosti ...62 // 3.1.2 Klasifikace služeb s ohledem na vymezení sektoru turismu ... 62 // 3.2 Kvantifikace mezinárodního obchodu službami turismu ...72 // 3.2.1 Možnosti kvantifikace mezinárodního obchodu službami turismu ... 72 // 3.2.2 Současný stav mezinárodního obchodu službami turismu ...73 // 3.3 Liberalizace mezinárodního obchodu službami turismu ... 75 // 3.3.1 Role WTO v liberalizaci obchodu službami ... 75 // 3.3.2 Všeobecná dohoda o obchodu službami (GATS) — obecné závazky a pravidla ... 76 // 3.3.3 Všeobecná dohoda o obchodu službami (GATS) — specifické oblasti úpravy a výjimky ... 79 // 3.4 Liberalizace pohybu služeb turismu v evropském prostoru ... 81 // 3.4.1 Obecná východiska volného pohybu služeb ... 81 // 3.4.2 Směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu ... 85 // 3.4.3 Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací ... 88 // 3.4.4 Směrnice 1990/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy ... 89 // 6 / Mezinárodní turismus // 3.4.5 Nařízení EP a Rady (ES) 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování // leteckých služeb ...89 // 3.4.6 Nařízení EP a Rady 261/2004 o společných pravidlech náhrad a pomoci cestujícím // v letecké dopravě ...90 // 3.4.7 Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) 1371/2007 o právech a povinnostech // cestujících v železniční
přepravě ...91 // 3.5 Shrnutí a úkoly ...92 // 4 Statistický monitoring mezinárodního turismu ...97 // 4.1 Vymezení a hlavní instituce statistického monitoringu mezinárodního turismu ...97 // 4.1.1 Pojem a charakteristiky statistického monitoringu mezinárodního turismu ...97 // 4.1.2 Statistický monitoring mezinárodního turismu UNWTO ...97 // 4.1.3 Statistický monitoring mezinárodního turismu WTTC ...99 // 4.2 Statistický monitoring vybraných institucí ...99 // 4.2.1 Eurostat ...99 // 4.2.2 OECD ... 100 // 4.2.3 Ostatní subjekty statistického monitoringu turismu ... 100 // 4.3 Shrnutí a úkoly ... 101 // 5 Regionální rozložení mezinárodního turismu ...103 // 5.1 Regionální rozložení mezinárodního turismu podle UNWTO ... 103 // 5.1.1 Pět regionů světového turismu ... 103 // 5.1.2 Regionální rozložení mezinárodních příjezdů a příjmů ... 106 // 5.1.3 Regionální rozložení mezinárodních příjezdů a výjezdů ... 108 // 5.2 Subregionální rozložení mezinárodního turismu podle UNWTO ... 110 // 5.2.1 Subregionální rozložení turismu v regionu Asie a Pacifik ... 110 // 5.2.2 Subregionální rozložení turismu v regionu Ameriky ... 112 // 5.2.3 Subregionální rozložení turismu v regionu Afrika ... 113 // 5.2.4 Rozložení turismu v regionu Střední východ ... 114 // 5.3 Evropa jako dominantní region světového turismu ... 114 // 5.3.1 Charakteristika Evropy jako regionu mezinárodního turismu ... 114 // 5.3.2
Subregionální rozložení turismu v evropském regionu ... 116 // 5.3.3 Hlavní evropské trhy mezinárodního turismu ... 116 // 5.3.4 Význam turismu v evropské ekonomice ... 117 // 5.4 Shrnutí a úkoly ... 119 // 6 Hlavní světové trhy mezinárodního turismu ...121 // 6.1 Hlavní světové trhy příjezdového turismu ... 121 // 6.1.1 Přehled hlavních světových trhů příjezdového turismu ... 121 // 6.1.2 Charakteristika hlavních světových trhů příjezdového turismu ... 122 // 6.2 Hlavní světové trhy výjezdového turismu ... 129 // 6.2.1 Přehled hlavních světových trhů výjezdového turismu ... 129 // 6.2.2 Charakteristika hlavních světových trhů výjezdového turismu ... 130 // 6.3 Shrnutí a úkoly ... 131 // 7 Význam mezinárodních organizací pro mezinárodní turismus ...133 // 7.1 Vymezení mezinárodních organizací ... 133 // 7.1.1 Vymezení a klasifikace mezinárodních organizací ... 133 // 7.1.2 Mezivládní organizace ... 134 // 7.1.3 Mimovládni organizace ... 134 // 7.2 UNWTO (Světová organizace turismu) ... 135 // Obsah / 7 // 7.3 WTTC (Světová rada cestování a turismu) ... 136 // 7.4 OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) ... 137 // 7.5 Organizace a programy v systému OSN ... 139 // 7.5.1 OSN (Organizace spojených národů) ... 139 // 7.5.2 WTO (Světová obchodní organizace) ... 139 // 7.5.3 ILO (Mezinárodní organizace práce) ... 141 // 7.5.4 UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu)
... 142 // 7.5.5 IMF (Mezinárodní měnový fond) a WB (Skupina Světové banky) ... 143 // 7.5.6 UNCTAD (Konference o obchodu a rozvoji) ... 144 // 7.5.7 UNEP (Program OSN pro životní prostředí) ... 145 // 7.6 Shrnutí a úkoly ... 145 // 8 Privátní subjekty mezinárodního turismu ...150 // 8.1 Privátní subjekty mezinárodního turismu ... 150 // 8.1.1 Hotelové skupiny ... 150 // 8.1.2 Cestovní kanceláře a agentury ... 152 // 8.1.3 Letecké společnosti ... 153 // 8.1.4 Ostatní soukromé subjekty mezinárodního turismu ... 153 // 8.2 Hotelové skupiny ... 154 // 8.2.1 Intercontinental Hotels Group (IHG) ... 154 // 8.2.2 Wyndham Hotel Group ... 154 // 8.2.3 Accor ... 155 // 8.3 Cestovní kanceláře a agentury ... 156 // 8.3.1 TUI ... 156 // 8.3.2 Thomas Cook ... 158 // 8.3.3 Kuoni ... 159 // 8.3.4 Club Méditerrannée ... 160 // 8.3.5 Virgin ... 161 // 8.4 Shrnutí a úkoly ... 162 // 9 Prosazování udržitelnosti v mezinárodním turismu ...164 // 9.1 Pozitivní a negativní vliv turismu ... 164 // 9.1.1 Vliv turismu na fyzické prostředí ... 164 // 9.1.2 Vliv turismu na sociokultumí prostředí ... 165 // 9.1.3 Globální působení turismu na fyzické prostředí ... 168 // 9.2 Možnosti řešení negativních vlivů turismu ... 169 // 9.2.1 Udržitelný turismus ... 169 // 9.2.2 Strategie prosazování udržitelnosti v mezinárodním turismu ... 170 // 9.2.3 Udržitelnost v certifikačních systémech kvality ... 174 // 9.3 Role mezinárodních organizací
v prosazování udržitelného turismu ... 175 // 9.3.1 UNWTO a udržitelný turismus ... 175 // 9.3.2 Aktivity dalších mezinárodních organizací ... 176 // 9.4 Shrnutí a úkoly ... 178 // 10 Konkurenceschopnost a možnosti jejího měření v mezinárodním turismu ... 180 // 10.1 Konkurenceschopnost v mezinárodním turismu ... 180 // 10.1.1 Pojem konkurenceschopnost ... 180 // 10.1.2 Vývoj pojetí konkurenceschopnosti ... 182 // 10.2 Možnosti měření konkurenceschopnosti v mezinárodním turismu ... 184 // 10.2.1 Metody hodnocení konkurenceschopnosti ... 184 // 10.2.2 Monitoring konkurenceschopnosti turismu ... 186 // 8 / Mezinárodní turismus // 10.3 Pozice země v mezinárodním turismu ... 188 // 10.3.1 Kvantifikace pozice země v mezinárodním turismu ... 188 // 10.3.2 Další způsoby hodnocení pozice země v mezinárodním turismu ... 189 // 10.4 Shrnutí a úkoly ... 189 // 11 Postavení rozvojových zemí v mezinárodním turismu ...191 // 11.1 Rozvojové země a mezinárodní turismus ... 191 // 11.1.1 Vymezení a typologie rozvojových zemí ... 191 // 11.1.2 Specifické skupiny rozvojových zemí ... 195 // 11.2 Specifika rozvoje turismu v rozvojovém světě ... 196 // 11.2.1 Problémy turismu v rozvojových zemích ... 196 // 11.2.2 Problém a možnosti rozvoje udržitelného turismu ... 199 // 11.2.3 Pozice turismu v ekonomice rozvojových zemí ... 199 // 11.3 Možnost zapojení rozvojových zemí do mezinárodního turismu ...202 // 11.3.1 Rozvojová
pomoc a podpora turismu ...:...202 // 11.3.2 Podpora rozvoje turismu vybraných skupin zemí ...203 // 11.3.3 Program rozvojové pomoci UNWTO na podporu udržitelného turismu ...205 // 11.3.4 Rozvojová podpora turismu vybraných mezinárodních organizací ...207 // 11.4 Shrnutí a úkoly ...210 // 12 Turismus v evropském prostoru ...213 // 12.1 Vliv evropského integračního procesu na turismus ...213 // 12.1.1 Historický vývoj turismu v integrované Evropě ...213 // 12.1.2 Politika turismu ...217 // 12.1.3 Vybrané politiky EU a jejich dopad na turismus ...219 // 12.2 Institucionální zajištění turismu v Evropské unii ...221 // 12.2.1 Role evropských institucí v zajištění rozvoje turismu ...221 // 12.2.2 Evropská komise turismu a ETAG ...224 // 12.2.3 Zásadní dokumenty a akty rozvoje turismu ...225 // 12.2.4 Udržitelný turismus ...226 // 12.3 Legislativní úprava evropského turismu ...227 // 12.3.1 Působnost směrnic a nařízení v turismu ...227 // 12.3.2 Směrnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy ...227 // 12.3.3 Další směrnice upravující ochranu spotřebitele v turismu ...230 // 12.4 Shrnutí a úkoly ...231 // 13 Předpokládané trendy a aktuální problémy mezinárodního turismu ...234 // 13.1 Předpokládané trendy podle Vize 2020 (2030) ... 234 // 13.1.1 Vize 2020 (2030) ... 234 // 13.1.2 Trendy v regionálním rozložení mezinárodního turismu ...236 // 13.1.3 Kvalitativní trendy v mezinárodním
turismu ...238 // 13.2 Aktuální problémy mezinárodního turismu ...240 // 13.2.1 Globální problémy a mezinárodní turismus ...240 // 13.2.2 Aktuální ekonomické problémy ...241 // 13.3 Shrnutí a úkoly ...244 // Závěr ...245 // Shrnutí/Summary ... 246 // Seznam zkratek ...247 // Rejstřík ...249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC