Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2., aktualizované a rozšířené vydání
[Česko] : Grada, 2014
1 online zdroj (264 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9306-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9307-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3643-3 (print)
Publikace se zaměřuje na turismus v ekonomických souvislostech. Je určena studentům škol zaměřených na turismus a institucím zabývajícím se jeho rozvojem. Nové vydání je kompletně aktualizované a rozšířené o problematiku produktu turismu a konkurenceschopnost destinací..
001487015
O autorkách 9 // Úvod 10 // 1. Základní otázky vymezení turismu 11 // 1.1 Pojetí a definováni turismu 11 // 1.2 Stručný historický vývoj turismu 13 // 1.2.1 První etapa - do první světové války 14 // 1.2.2 Druhá etapa mezi dvěma světovými válkami 15 // 1.2.3 Třetí etapa od druhé světové války do počátku 90. let 15 // 1.2.4 Čtvrtá etapa - 90. léta až současnost 16 // 1.3 Shrnutí a úkoly 17 // 2. Typologie turismu 19 // 2.1 Typy turismu dle místa rcali/acc 19 // 2.2 Typy turismu dle vztahu ? platební bilanci státu 20 // 2.3 Typy turismu dle plátce nákladů 21 // 2.4 Typy turismu dle způsobu zabezpečení cesty a pobytu 22 // 2.5 Typy turismu dle věku účastníků 22 // 2.6 Typy turismu dle délky pobytu 23 // 2.7 Typy turismu dle převažujícího prostředí (charakteru cílového místa pobytu) 23 // 2.8 Typy turismu dle převažujícího motivu (důvodu cesty) 24 // 2.9 Shrnutí a úkoly 27 // 3. Trh turismu 28 // 3.1 Trh dle ekonomické teorie 28 // 3.2 Součásti trhu turismu 29 // 3.2.1 Tržní subjekty v turismu 30 // 3.2.2 Tržní objekty v turismu 30 // 3.3 Možnosti vymezení tríiu turismu 31 // 3.4 Specifika trhu turismu 31 // 3.5 Faktory ovlivňující trh turismu 32 // 3.5.1 Politické a bezpečnostní faktory 32 // 3.5.2 Ekonomické faktory 33 // 3.5.3 Demografické faktory 34 // 3.5.4 Tcchnicko-technologické faktory 35 // 3.5.5 Sociální faktory 36 // 3.5.6 Ekologické faktory 36 // 3.6 Shrnutí a úkoly 36 // 4. Poptávka v turismu 38 // 4.1 Poptávka dle ekonomické teorie 38 // 4.2 Potřeby jako východisko poptávky v turismu 39 // 4.3 Formování individuální poptávky v turismu 41 // 4.3.1 Faktory na straně poptávky 42 // 4.3.2 Faktory na straně nabídky 43 // 4.3.3 Faktory vnějšího prostředí // 4.4 Tržní poptávka v turismu //
4.4.1 Psychologické (sociální) faktory ovlivňující tržní poptávku v turismu 45 // 4.4.2 Prognózování tržní poptávky v turismu 45 // tt // 6 / Ekonomika turismu // 4.5 Současné trendy poptávky v turismu // 4.6 Spotřeba a spotřební chování v turismu // 4.6.1 Spotřeba v turismu // 4.6.2 Spotřební chování v turismu // 4.7 Segmentace v turismu // 4.7.1 Segmentace, její cíle a podmínky // 4.7.2 Segmcntační základny // 4.8 Shrnutí a úkoly // 5. Nabídka v turismu // 5.1 Nabídka dle ekonomické teorie // 5.2 Součásti nabídky v turismu (objekty) // 5.3 Spojovací články nabídky s poptávkou // 5.4 Službyjako významná součást nabídky turismu // 5.4.1 Specifické vlastnosti služeb turismu // 5.4.2 Členění služeb // 5.5 Produkt turismu // 5.5.1 Vymezeni pojmu produkt turismu // 5.5.2 Vytvářeni komplexního produktu turismu // 5.5.3 Partnerství pro vytváření a realizaci produktu // 5.6 Poskytovatelé služeb turismu (subjekty) // 5.6.1 Poskytovatelé služeb turismu dle odvětvového členění // 5.6.2 Poskytovatelé služeb turismu dle tržní struktury // 5.7 Současné trendy nabídky // 5.8 Shrnutí a úkoly // 6. Cena jako součást trhu turismu // 6.1 Cena z pohledu ekonomické teorie // 6.2 Faktory ovlivňující tvorbu ceny // 6.3 Obecné postupy tvorby ceny // 6.3.1 Nákladové orientovaná cena // 6.3.2 Cena stanovená dle hodnoty zákazníka / metoda cílových nákladů // 6.3.3 Cena stanovená dle konkurence // 6.4 Formy cenové diskriminace // 6.4.1 Cenová diskriminace třetího stupně // 6.4.2 Cenová diskriminace v čase // 6.5 Yield management // 6.6 Shrnuti a úkoly // 7. Konkurenceschopnost na trhu turismu // 7.1 Výmezení pojmu konkurenceschopnost // 7.2 Obecné přístupy k dosahování konkurenční výhody // 7.3 Možnosti měření konkurenceschopnosti v turismu //
7.3.1 Modely hodnocení konkurenceschopnosti v turismu // 7.3.2 Monitoring konkurenceschopnosti v turismu (TTCI index) // 7.3.3 Monitoring konkurenceschopnosti v turismu (OECD index) // 7.4 Shrnutí a úkoly // 8. Statistický monitoring turismu České republiky // 8.1 Vymezení a instituce statistického monitoringu // 8.1.1 Pojem, typy a instituce statistického monitoringu turismu // 8.1.2 Mezinárodní kontext // 8.1.3 Český statistický úřad (ČSÚ) // 8.2 Statistický monitoring vybraných institucí // 8.2.1 Česká národní banka (ČNB) // 8.2.2 CzcchTourism a MMR // 8.2.3 Regionální a místní úroveň // 8.3 Shrnutí a úkoly // 9. Turismus v národní ekonomice 104 // 9.1 Přístupy k hodnoceni vlivu a významu turismu v národním hospodářství 104 // 9.1.1 Statistické hodnoceni vlivu a významu turismu 109 // 9.1.2 Ekonomicko-penéžni hodnocení vlivu a významu turismu 109 // 9.1.3 Individuální hodnocení vlivu a významu turismu 124 // 9.1.4 Sociokultumi hodnoceni vlivu a významu turismu 124 // 9.1.5 Globální dopady turismu na národní hospodářství 126 // 9.2 Platebni bilance a turismus 127 // 9.2.1 Zachycení turismu v platebni bilanci 127 // 9.2.2 Položka turismus v platební bilanci 130 // 9.2.3 Hodnoceni vlivu turismu na národní ekonomiku na základě platební bilance // České republiky 131 // 9.3 Satelitní účet turismu 135 // 9.3.1 Důvody a historie zavádění satelitního úětu turismu 135 // 9.3.2 Výstupy satelitniho účtu turismu 136 // 9.3.3 Základni metodika satelitního účtu turismu 136 // 9.3.4 Satelitní účet turismu v České republice 137 // 9.3.5 Neoficiální satelitní účet turismu 139 // 9.4 Význam turismu pro národní hospodářství České republiky 141 // 9.5 Shrnutí a úkoly 145 //
10. Vývoj turismu České republiky 148 // 10.1 Vývoj turismu na území České republiky do roku 1989 148 // 10.1.1 Podmínky vývoje turismu v letech 1871-1848 149 // 10.1.2 Rozvoj turismu v období 1848-1918 150 // 10.1.3 Meziválečný vývoj turismu 1918-1939 152 // 10.1.4 Vývoj turismu v letech 1945-1989 154 // 10.2 Turismus na územi České republiky po roce 1989 157 // 10.2.1 Vývoj turismu v období 1989-1993 157 // 10.2.2 Vývoj turismu České republiky v letech 1993-2004 158 // 10.2.3 Vývoj turismu České republiky po roce 2004 159 // 10.3 Nabídka destinace Česká republika 161 // 10.3.1 Primární nabídka destinace Česká republika 161 // 10.3.2 Sekundárni nabídka destinace Česká republika 163 // 10.4 Shrnutí a úkoly 165 // 11. Pasivní turismus České republiky 167 // 11.1 Vývoj pasivního turismu Československa do roku 1993 // 11.1.1 Vývoj pasivního turismu do roku 1989 // 11.1.2 Vývoj pasivního turismu v období 1989-1993 // 11.2 Pasivní turismus České republiky po roce 1993 // 11.2.1 Kvalitativní změny poptávky po roce 1993 // 11.2.2 Pasivní turismus v letech 1993-2004 // 11.2.3 Pasivní turismus po roce 2004 // 11.3 Spotřební chování Účastníků pasivního turismu // 11.3.1 Spotřební chování na delších cestách // 11.3.2 Spotřební chování na kratších cestách // 11.3.3 Spotřební chování na služebních cestách // 11.3.4 Spotřební chování na jednodenních výletech // 11.4 Shrnutí a úkoly // 12. Domácí turismus České republiky 182 // J 2.1 Vývoj domácího turismu Československa do roku 1993 182 // 12.1.1 Vývoj domácího turismu do roku 1989 182 // 12.1.2 Vývoj domácího turismu v období 1989 1993 184 // 12.2 Domácí turismus České republiky po roce 1993 185 // 12.2.1 Kvalitativní zmény poptávky v domácím turismu po roce 1993 185 //
12.2.2 Domácí turismus v letech 1993-2004 187 // 12.2.3 Domácí turismus po roce 2004 189 // 12.3 Spotřební chování účastníků domácího turismu 192 // 12.3.1 Spotřební chování na domácích delších cestách 194 // 12.3.2 Spotřební chování na domácích kratších cestách 197 // 12.3.3 Spotřební chování na domácích služebních cestách 198 // 12.3.4 Spotřební chování na domácích jednodenních výletech 198 // 12.3.5 Podpora domácího turismu 199 // 12.4 Shrnutí a úkoly 200 // 13. Aktivní turismus České republiky 202 // 13.1 Vývoj aktivního turismu Československa do roku 1993 202 // 13.1.1 Vývoj aktivního turismu do roku 1989 202 // 13.1.2 Vývoj aktivního turismu v období 1989 1993 204 // 13.2 Aktivní turismus České republiky po roce 1993 205 // 13.2.1 Kvalitativní zmčny poptávky v aktivním turismu po roce 1993 205 // 13.2.2 Aktivní turismus v letech 1993-2004 206 // 13.2.3 Aktivní turismus po roce 2004 210 // 13.3 Spotřební chování účastníků aktivního turismu 217 // 13.3.1 Regionální rozložení zahraniční poptávky 219 // 13.3.2 Výzkum spotřebního chováni na hraničních přechodech 221 // 13.4 Shrnutí a úkoly 222 // 14. Organizační a řídící struktura turismu České republiky // 14.1 Politika turismu a organizační a řídicí struktura turismu // 14.1.1 Politika turismu a marketingově řízeni destinace // 14.1.2 Organizační a řídicí struktura a veřejná správa // 14.2 Vývoj organizační a řídící struktury turismu na území Československa // 14.2.1 Vývoj organizační a řídicí struktury turismu do roku 1993 // 14.2.2 Změny v organizační a řídící struktuře po roce 1993 // 14.3 Současná organizační a řídící struktura turismu České republiky // 14.3.1 Institucionální zajištění řízení turismu v České republice //
14.3.2 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 // 14.3.3 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 // 14.4 Shrnutí a úkoly // 15. Turismus České republiky v kontextu členství v EU // 15.1 Evropská unie a turismus // 15.1.1 Turismus v integračním procesu // 15.1.2 Lisabonská smlouva a politika turismu // 15.2 Dopady členství České republiky v EU // 15.2.1 Důsledky vstupu České republiky do EU v turismu // 15.2.2 Regionální politika EU // 15.3 Shrnuti a úkoly // Závěr // Summary // Přílohy // Seznam zkratek // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC