Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2014
1 online zdroj (264 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9306-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9307-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3643-3 (print)
Publikace se zaměřuje na turismus v ekonomických souvislostech. Je určena studentům škol zaměřených na turismus a institucím zabývajícím se jeho rozvojem. Nové vydání je kompletně aktualizované a rozšířené o problematiku produktu turismu a konkurenceschopnost destinací..
001487015
Obsah // O autorkách Úvod ... // 9 // 10 // 1. Základní otázky vymezení turismu ...n // 1.1 Pojetí a definováni turismu ... 11 // 1.2 Stručný historický \\y\\’oj turismu ...13 // 1.2.1 První etapa - do první svčtové války ...14 // 1.2.2 Druhá etapa mezi dvěma světovými válkami ...15 // 1.2.3 Třetí etapa od druhé světové války do počátku 90. let ...15 // 1.2.4 Čtvrtá etapa - 90. léta až současnost ...16 // 1.3 Shrnuti a úkoly ...17 // 2. Typologie turismu ...19 // 2.1 Typy turismu dle místa rcali/acc ...19 // 2.2 Typy turismu dle vztahu ? platební bilanci státu ...20 // 2.3 Typy turismu dle plátce nákladů ...21 // 2.4 Typy turismu dle způsobu zabezpečení cesty a pobytu ...22 // 2.5 Typy turismu dle věku účastníků ...22 // 2.6 Typy turismu dle délky pobytu ...23 // 2.7 Typy turismu dle převažujícího prostředí (charakteru cílového místa pobytu) ...23 // 2.8 Typy turismu dle převažujícího motivu (důvodu cesty) ...24 // 2.9 Shrnutí a úkoly ...27 // 3. Trh turismu ...28 // 3.1 Trh dle ekonomické teorie ...28 // 3.2 Součásti trhu turismu ...29 // 3.2.1 Tržní subjekty v turismu ...30 // 3.2.2 Tržní objekty v turismu ...30 // 3.3 Možnosti vymezení tríiu turismu ...31 // 3.4 Specifika trhu turismu ...31 // 3.5 Faktor>’ ovlivňující trh turismu ...32 // 3.5.1 Politické a bezpečnostní faktory ...32 // 3.5.2 Ekonomické faktory ...33 // 3.5.3 Demografické faktory ...34 // 3.5.4 Tcchnicko-technologické faktory
...35 // 3.5.5 Sociální faktory ...36 // 3.5.6 Ekologické faktor)’ ...36 // 3.6 Shrnutí a úkoly ...36 // 4. Poptávka v turismu ...38 // 4.1 Poptávka dle ekonomické teorie ...38 // 4.2 Potřeby jako východisko poptávky v turismu ...39 // 4.3 Formování individuální poptávky v turismu ...41 // 4.3.1 Faktory na straně poptávky ...42 // 4.3.2 Faktory na straně nabídky ...43 // 4.3.3 Faktory vnějšího prostředí ... // 4.4 Tržní poptávka v turismu ... // 4.4.1 Psychologické (sociální) faktory ovlivňující tržní poptávku v turismu ...45 // 4.4.2 Prognózování tržní poptávky v turismu ...45 // tt // 6 / Ekonomika turismu // 4.5 Současné trendy poptávky v turismu .. // 4.6 Spotřeba a spotřební chování v turismu // 4.6.1 Spotřeba v turismu ... // 4.6.2 Spotřební chování v turismu ... // 4.7 Segmentace v turismu ... // 4.7.1 Segmentace, jej i cíle a podmínky . // 4.7.2 Segmcntační základny ... // 4.8 Shrnutí a úkoly ... // 47 // 48 // 48 // 49 51 // 51 // 52 57 // 5. Nabídka v turismu ... // 5.1 Nabídka dle ekonomické teorie ... // 5.2 Součásti nabídky v turismu (objekty) ... // 5.3 Spojovací články nabídky s poptávkou ... // 5.4 Službyjako významná součást nabídky turismu ... // 5.4.1 Specifické vlastnosti služeb turismu ... // 5.4.2 Členčni služeb ... // 5.5 Produkt turismu ... // 5.5.1 Vymezeni pojmu produkt turismu ... // 5.5.2 Vytvářeni komplexního produktu turismu ... // 5.5.3 Partnerství pro vytváření
a realizaci produktu .. // 5.6 Poskytovatelé služeb turismu (subjekty) ... // 5.6.1 Poskytovatelé služeb turismu dle odvčtvového členem’ // 5.6.2 Poskytovatelé služeb turismu dle tržní struktury . // 5.7 Současné trendy nabídky ... // 5.8 Shrnutí a úkoly ... // .. 59 // ,.. 59 ..60 .. 62 .. 62 .. 63 // ..64 ..65 .. 65 .. 67 ..69 .. 70 .. 70 .. 71 .. 75 .. 77 // 6. Cena jako součást trhu turismu // 6.1 Cena z pohledu ekonomické teorie ... // 6.2 Faktory’ ovlivňující tvorbu ceny ... // 6.3 Obecné postupy tvorby ceny ... // 6.3.1 Nákladové orientovaná cena ... // 6.3.2 Cena stanovená dle hodnoty zákazníka / metoda cílových nákladů // 6.3.3 Cena stanovená dle konkurence ... // 6.4 Formy cenové diskriminace ... // 6.4.1 Cenová diskriminace třetího stupně ... // 6.4.2 Cenová diskriminace v čase ... // 6.5 Yield management ... // 6.6 Shrnuti a úkoly ... // 7. Konkurenceschopnost na trhu turismu ... // 7.1 Výmezeni pojmu konkurenceschopnost ... // 7.2 Obecné přístupy ? dosahování konkurenční výhody ... // 7.3 Možnosti měření konkurenceschopnosti v turismu ... // 7.3.1 Modely hodnoceni konkurenceschopnosti v turismu ... // 7.3.2 Monitoring konkurenceschopnosti v turismu (TTCI index) ... // 7.3.3 Monitoring konkurenceschopnosti v turismu (OECD index) ... // 7.4 Shrnuti a úkoly ... // 8. Statistický monitoring turismu České republiky .. // 8.1 Vymezení a instituce statistického monitoringu ... // 8.1.1 Pojem, typy a instituce statistického
monitoringu turismu .. // 8.1.2 Mezinárodní kontext ... // 8.1.3 Český statistický úřad (ČSÚ) ...’ // 8.2 Statistický monitoring vybraných instituci ... // 79 // 80 ... 80 ..81 .. 82 .. 82 .. 82 ..82 // / 7 // 8.2.1 Česká národní banka (ČNB) . // 8.2.2 CzcchTourism a MMR ... // 8.2.3 Regionální a mísiní úroveň ... // 8.3 Shrnuli a úkoly ... // ...100 // ...101 // ...102 // ...102 // 9. Turismus v národní ekonomice ...?4 // 9.1 Přístupy ? hodnoceni vlivu a významu turismu v národním hospodářství ...104 // 9.1.1 Statistické hodnoceni vlivu a významu turismu ...109 // 9.1.2 Ekonomicko-penéžni hodnocení vlivu a významu turismu ...109 // 9.1.3 Individuální hodnocení vlivu a významu turismu ...124 // 9.1.4 Sociokultumi hodnoceni vlivu a významu turismu ...124 // 9.1.5 Globální dopady turismu na národní hospodářství ...126 // 9.2 Platebni bilance a turismus ...127 // 9.2.1 Zachycení turismu v platebni bilanci ...127 // 9.2.2 Položka turismus v platebni bilanci ...130 // 9.2.3 Hodnoceni vlivu turismu na národní ekonomiku na základě platebni bilance // České republiky ...131 // 9.3 Satelitní účet turismu ...135 // 9.3.1 Důvody a historie zavádění satelitního úětu turismu ...135 // 9.3.2 Výstupy satelitniho účtu turismu ...136 // 9.3.3 Základni metodika satelitniho účtu turismu ...136 // 9.3.4 Satelitní’ účet turismu v České republice ...137 // 9.3.5 Neoficiální satelitní’účet turismu ...139 // 9.4 Význam
turismu pro národní hospodářství České republiky ...141 // 9.5 Shrnuti a úkoly ...145 // 10. V/ývoj turismu České republiky // 148 // 10.1 Vývoj turismu na území České republiky do roku 1989 ...148 // 10.1.1 Podmínky vývoje turismu v letech 1871-1848 ...149 // 10.1.2 Rozvoj turismu v období 1848-1918 ...150 // 10.1.3 Meziválečný vývoj turismu 1918-1939 ...152 // 10.1.4 Vývoj turismu v letech 1945-1989 ...154 // 10.2 Turismus na územi České republiky po roce 1989 ...157 // 10.2.1 Vývoj turismu v období 1989-1993 ...157 // 10.2.2 Vývoj turismu České republiky v letech 1993-2004 ...158 // 10.2.3 Vj’C’oj turismu České republiky po roce 2004 ...159 // 10.3 Nabídka destinace Česká republika ...161 // 10.3.1 Primární nabídka destinace Česká republika ...161 // 10.3.2 Sekundárni nabídka destinace Česká republika ...163 // 10.4 Shrnutí a úkoly ...165 // 11. Pasivní turismus České republiky ...167 // 11.1 Vývoj pasivního turismu Československa do roku 1993 // 11.1.1 Vývoj pasivního turismu do roku 1989 ... // 11.1.2 Vývoj pasivního turismu v období 1989-1993 ... // 11.2 Pasivní turismus České republiky po roce 1993 ... // 11.2.1 Kvalitativní změny poptávky po roce 1993 ... // 11.2.2 Pasivní turismus v letech 1993-2004 ... // 11.2.3 Pasivní turismus po roce 2004 ... // 11.3 Spotřební chování Účastníků pasivního turismu ... // 11.3.1 Spotřební chováni na delších cestách ... // 11.3.2 Spotřební chování na
kratších cestách ... // 11.3.3 Spotřební chováni na služebních cestách ... // 11.3.4 Spotřební chováni na jednodenních výletech ... // 11.4 Shrnuti a úkoly ... // . 167 . 167 . 168 . 169 . 169 . 172 . 173 . 177 . 177 . 179 . 179 . 180 . 180 // 8 / Ekonomika turismu // 12. Domácí turismus České republiky ...182 // J 2.1 Vývoj domácího turismu Československa do roku 1993 ...182 // 12.1.1 Vývoj domácího turismu do roku 1989 ...182 // 12.1.2 Vývoj domácího turismu v období 1989 1993 ...184 // 12.2 Domácí turismus České republiky po roce 1993 ...185 // 12.2.1 Kvalitativní zmény poptávky v domácím turismu po roce 1993 ...185 // 12.2.2 Domácí turismus v letech 1993-2004 ...187 // 12.2.3 Domácí turismus po roce 2004 ...189 // 12.3 Spotřební chováni účastníků domácího turismu ...192 // 12.3.1 Spotřební chování na domácích delších cestách ...194 // 12.3.2 Spotřební chování na domácích kratších cestách ...197 // 12.3.3 Spotřební chování na domácích služebních cestách ...198 // 12.3.4 Spotřební chování na domácích jednodenních výletech ... 198 // 12.3.5 Podpora domácího turismu ...199 // 12.4 Shrnutí a úkoly ...200 // 13. Aktivní turismus České republiky ...202 // 13.1 Vývoj aktivního turismu Československa do roku 1993 ...202 // 13.1.1 Vývoj aktivního turismu do roku 1989 ...202 // 13.1.2 Vývoj aktivního turismu v období 1989 1993 ...204 // 13.2 Aktivní turismus České republiky po roce
1993 ...205 // 13.2.1 Kvalitativní zmčny poptávky v aktivním turismu po roce 1993 ...205 // 13.2.2 Aktivní turismus v letech 1993-2004 ...206 // 13.2.3 Aktivní turismus po roce 2004 ...210 // 13.3 Spotřební chování účastníků aktivního turismu ...217 // 13.3.1 Regionální rozložení zahraniční poptávky ...219 // 13.3.2 Výzkum spotřebního chováni na hraničních přechodech ...221 // 13.4 Shrnutí a úkoly ...222 // 14. Organizační a řídící struktura turismu České republiky // 14.1 Politika turismu a organizační a řídicí struktura turismu ... // 14.1.1 Politika turismu a marketingově řízeni destinace ... // 14.1.2 Organizační a řídicí struktura a veřejná správa ... // 14.2 Vývoj organizační a řídící struktury turismu na území Československa ... // 14.2.1 Vývoj organizační a řídicí struktury turismu do roku 1993 ... // 14.2.2 Zmčny v organizační a řídící struktuře po roce 1993 ... // 14.3 Současná organizační a řídící struktura turismu České republiky ... // 14.3.1 Institucionální zajištění řízení turismu v České republice ... // 14.3.2 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 ... // 14.3.3 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 ... // 14.4 Shrnutí a úkoly ... // 15. Turismus České republiky v kontextu členství v EU ... // 15.1 Evropská unie a turismus ... // 15.1.1 Turismus v integračním procesu ... // 15.1.2 Lisabonská
smlouva a politika turismu ... // 15.2 Dopady členství České republiky v EU ... // 15.2.1 Důsledky vstupu České republiky do EU v turismu ... // 15.2.2 Regionální politika EU ... // 15.3 Shrnuti a úkoly ... // Závěr ... // Summary ... // Přílohy ... // Seznam zkratek // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC