Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (272 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8901-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5064-4 (print)
Osvědčený a plně aktualizovaný investiční bestseller známého autora je určen laikům i profesionálům. Poskytuje velmi čtivou formou základní praktické informace o investičním managementu, o moderní teorii portfolia, o chování akcií, dluhopisů, komodit a nemovitostí, o politickoekonomických souvislostech a o psychologii investování. Ocení ho nejen finanční a pojišťovací poradci či pracovníci bank a investičních společností, ale také například studenti finančních a ekonomických oborů. Ze strany čtenáře nevyžaduje znalost ekonomie nebo matematiky, zároveň srozumitelně vysvětluje principy moderní investiční teorie. Teoretické zásady jsou ilustrovány řadou příkladů a shrnuty ve formě konkrétních doporučení. Sedmé, zcela přepracované vydání odráží některé zásadní změny vývoje na světových trzích a v globální ekonomice..
001487039
Obsah // P o z n á m k y k s e d m é m u v y d á n í ... 9 Ú vod ...11 Příběh Victora N iederhoffera ... 11 1. In v e s tič n í p rin c ip y ... 13 1.1 C o je p o d s ta tn é ...13 1.2 C hování výnosu různých typů investic ... 15 1.3 Vztah výnosů a r iz ik ...18 1.4 Nástroje peněžního trhu ... 19 1.5 D lu h o p is y ... 20 1.6 A kcie a akciové fo nd y ...26 1.7 G arantované fo nd y ... 26 1.8 Proč se (obvykle) nevyplácí „časo vat" t r h ... 30 1.8.1 Kde aktivita š k o d í ... 30 1.9 Proč se nevyplácí vyb íra t a k c ie ... 32 1.10 Proč nelze ani vyb íra t a kcie, ani ča sova t t r h ... 34 1.11 ... a proč to přece jen někdy jd e ? ...36 1.12 Jak n eprotočit peníze ... 37 1.13 K iggenovo d ilem a aneb Jak si nevybírat investiční p o r a d c e ... 39 1.14 Prognostici, zbabělci, podvodníci ...40 1.15 Indexování - pasivní investiční s tr a te g ie ... 41 1.16 Kdy se vyplatí „časovat" t r h ...42 1.17 Ted A ronson k otázce, ja k si vyb ra t aktivně řízen ý fond ... 42 1.18 P eter Lynch k výběru podílových f o n d ů ... 45 1.19 Proč se vyplácí dive rzifiko vat ...47 1.20 Prům ěrování nákladů - d ive rzifika ce v č a s e ...48 1.21 Určení investičního horizontu ...49 Z á k la d y in v e s tič n í p s y c h o lo g ie ... 53 2.1 P sychologicky pasivní in v e s to ř i... 53 2.2 P sychologicky aktivní investoři ... 54 2 .3 Využití rozdělení investorů na aktivní a p a s iv n í...54 2.4 M entálni
účetnictví a finanční o m yly ch ytrých lidí ...55 2.5 Long Term C apital M anagem ent - lekce o tom , ja k pýcha předchází pád . 56 2.6 Praktické zá vě ry ... 58 P ra k tic k á e k o n o m ie p ro in v e s to ry ...59 3.1 O bjem peněz a úvěrů v e k o n o m ic e ... 59 3.1.1 Š panělská úvěrová krize: Jsou ekonom ické krize p ře d v íd a te ln é ? 59 3.1.2 O českých úvěrech a politickém cyklu ... 62 3.1.3 Tři příběhy o m ěnové p o lit ic e ...63 3.2 Úrokové m í r y ... 65 3.2.1 V ýnosové k ř iv k y ... 65 3.2.2 Základní typologie výnosových křivek ... 66 3.2.3 M akroekonom ické a plikace ... 69 3.2.4 Vliv úrokových m ěr na nástroje peněžního t r h u ...70 3.2.5 Vliv úrokových m ěr na dlu ho pisy ...70 3.2.6 V liv úrokových m ěr na a k c ie ... 71 3.3 E konom ická logika inflace, úrokových m ěr a h ospodářského růstu ...71 3.3.1 Ú rokové sazby v krizových o b d o b íc h ...74 // // 2. // // 3. // // \f3.4 Inflace - h istorie a p o d s ta ta ... 75 3.4.1 Inflace ja k o politický nástroj ...77 3.5 E konom ické tren dy začátku třetího tisíciletí - „nová e k o n o m ie " ... 78 3.6 M akroekonom ická politika ve věku hojnosti ...80 3.6.1 Ekonom ie „zlatého věku“ ... 81 3.6.2 K o ne c „nové e kon om ie “? ... 82 3.7 Jak zboh atn o ut na inflaci - n e m o v ito s ti... 82 3.7.1 Jak zch u d n o u t na nem ovitostech - příklad ... 84 3.8 Ja k zboh atn o ut na inflaci - ropa ... 86 3 .9
Inflace a výn osy pevně úročených cenných p a p ír ů ...88 3.10 A kcie a i n f la c e ...93 3.11 H ospodářský růst a výn osy cenných papírů ... 95 3.12 C o je m éně, a le přesto d ů le ž ité ... 99 3.12.1 M ěnové k u r s y ... 99 3.12.2 N e z a m ě s tn a n o s t...100 3.12.3 D eficit státního rozpočtu a veřejný d l u h ... 100 3.12.4 Fiskální politika a d aňová z á t ě ž ... 101 3.12.5 O bchodní b ila n c e ... 102 3.12.6 H ospodářský c y k l u s ... 103 3.12.7 P řírodní b o h a ts tv í... 103 3.13 P raktické zá vě ry ... 104 4. P o litic k é riz ik o ...105 4.1 M ýty a r e a lit a ... 105 4.2 O čekávané výn osy em erging m arkets ... 106 4.3 Politické riziko - neviditelný nepřítel ... 108 4.4 N ě m e c k o ...109 4.5 Č eskoslovensko a p ro te k to rá t... 110 4 .6 R uské a sovětské d lu h o p isy ... 111 4 .7 R usko v P utinově éře ... 113 4 .8 K orupce hraje roli ... 115 4 .9 P olitické riziko, tržní riziko a výn osy během k r i z e ... 119 4 .1 0 Praktické zá vě ry ... 120 M ě ře n í in v e s tič n íh o r i z i k a ... 123 5.1 V o la tilita ...123 5.2 Volatilita a diverzifikace: velká va je čná p r a v d a ... 124 5.3 Volatilita a výn osy portfolia ...127 5.4 Volatilita a e fe kt v e lik o s t i... 131 5.5 Volatilita a hodnocení výkonnosti p o r t f o lií ...133 5.6 Volatilita a in fla c e ... 136 5.7 Volatilita a m ěnové r iz ik o ... 137 5.8 R iziko platební n e s c h o p n o s ti...
138 5.9 Praktické zá vě ry ... 141 D y n a m ik a a d ia g n o s tik a b u rz o v n íc h k r a c h ů ...143 6.1 Jednoduchý m ate m atický m odel burzovních k r a c h ů ... 143 6.2 H istorické z k u š e n o s ti... 145 6.3 P raktické zá vě ry ... 147 Jak 7.1 7.2 7.3 p ře d p o v íd a t v ý n o s y ...151 P ro blém y s p ro g n ó z a m i...151 N ástroje peněžního trhu ... 152 D luhopisy ... 154 // // 5. // // 6. // // 7. // // \f7.3.1 Jak jse m investoval do dluhopisů: riziko státu v praxi ...156 7.3.2 Kdo vlastně vydělává na státních d lu h o p is e c h ? ... 158 7.4 Akcie: co hýbe trhem a co ne ... 159 7.5 O dvětví v dlouhodobém h o riz o n tu ... 160 7.6 H odnotová nebo růstová s tra te g ie ? ...161 7.7 K om oditní s p e k u la c e ...164 7.8 Výnosy cizích m ě n ... 165 7.9 Lidský k a p itá l...166 7.10 Um ění a s ta ro ž itn o s ti... 167 7.11 S tručný návod, ja k pře dp ovída t krátko do b é výn osy ... 168 7.12 S tručný návod, ja k pře dp ovída t d louh od o bé v ý n o s y ... 169 7.13 Vyplácí se vě řit e xpertům ? ... 169 7.14 V ýn osn o st jed no tlivých d o p o ru č e n í... 171 7.15 Praktické závěry ... 172 8. In v e s tic e d o n e m o v it o s t í ... 173 8.1 Z ákladní p r in c ip y ...173 8.2 C o určuje ce ny n e m o v ito s tí...175 8.3 C o určuje výši n á je m n é h o ... 178 8.4 C hování cen nem ovitostí v m alých otevřených e k o n o m ik á c h ... 183 8.5 Praktické zá
vě ry ...184 In v e s tič n í s t r a t e g ie ... 187 9.1 Seznam n á s tr o jů ...187 9.2 Spektrum s tr a t e g ií...190 9.2.1 Konzervativní s tr a te g ie ...191 9.2.2 Vyvážená strategie - spíše ko nzervativní ... 191 9.2.3 V yvážená strategie - spíše a g r e s iv n í...192 9.2.4 A gresivní strategie ...192 9.2.5 M inim alizace rizika v inflačním prostředí ... 194 9.3 Portfolio N obelovy n a d a c e ... 195 9.4 Penzijní fo nd y T IA A -C R E F ... 198 9.5 S trategická soutěž deníku T he W all S treet J o u r n a l... 199 // // 9. // // 10. S o u h rn - n e jle p š í p ra x e : p o s tu p y in v e s to v á n í ... 201 10.1 Krok č. 1: S tanovení finančních cílů ...201 10.2 Krok č. 2: V ýběr investiční strategie ...201 10.3 K ro k č . 3: N aplnění investiční s tr a te g ie ...202 10.4 Krok č. 4: U skutečnění investiční s tr a t e g ie ...203 11. N e d o k o n a lé t r h y ... 205 11.1 H ypotéza (ne)efektivních trhů a optim ální investiční strateg ie ... 205 11.2 D avové chování investorů - o m ravencích a s p e k u la n te c h ... 205 11.3 Sociální p olarizace a bublina telekom unikačních akcií ... 208 11.4 P sychologie investování ... 209 11.5 Iluze věčného růstu ...211 11.6 SAP e f e k t ... 213 11.7 N eefektivní portfolia drobných investorů ... 214 11.8 System aticky podhodnocené a k c ie ... 216 12. F in a n č n í p o r a d c i... 221 12.1 Jak je tom u s p ro v iz e m i... 221 12.2 Lakm usový
papírek na špatné p o ra d c e ...222 12.3 Jak se brá nit proti nesolidním u je d n á n í...223 12.4 R iziko poctivé a riziko n e p o c tiv é ... 225 // // \f12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 // 13. // // V arovná z n a m e n í- ja k ý m finančníkům se vyh no ut ...226 Proč jso u fo nd y bezpečné proti pádu ... 227 C hcete zů sta t m ilionářem ? ... 228 O d bo rn é vzdělání finančních p o r a d c ů ... 231 V ýsledky testu znalostí finančních poradců v roce 2001 ... 232 // // E k o n o m ic k é d ů s le d k y e u r a ...2 3 5 // // 13.1 S ilnější než Jágr ... 235 13.2 C o kdybychom m ěli euro již v roce 2 0 0 2 ? ...236 13.3 D ůsledky přijetí eura v Ř ecku ...237 13.4 D ůsledky přijetí eura v Irsku ... 239 13.5 D ůsledky přijetí eura ve Š p a n ě ls k u ... 240 13.6 C o by bylo bez e u r a ? ...241 // 14. A k tiv n í in v e s tič n í m a n a g e m e n t ...243 // // 14.1 Kde aktivní přístup přináší ovoce ...243 14.2 Bubliny, recese a ekon om ické r e c e s e ...245 14.3 Kdy a proč se vyh n o u t d lu h o p is ů m ... 247 14.4 R ecese a investování: otázky a o d p o v ě d i... 248 14.5 E konom ické barom etry a seism ografy ... 255 14.6 C o nám říká p om ěr P / E ? ... 259 14.7 A k c io m ě r ...262 14.7.1 Ja k A kcio m ě r vzn ikl ... 262 14.7.2 Ja k A kcio m ě r f u n g u je ...263 14.8 Praktické zá vě ry ... 266 // Závěr ... 2 6 7 ...2 6 9 // // P řílo h a : In v e s tič n í te s t // // D o p o
ru č e n á l i t e r a t u r a ... 2 7 2 // // \f

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC