Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2014
1 online zdroj (168 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8967-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5122-1 (print)
Sedmé, aktualizované vydání odráží veškeré změny v účetních a daňových předpisech souvisejících s novým občanským zákoníkem k 1. 1. 2014. Kniha pomůže účetním, podnikatelům i studentům středních a vysokých škol při řešení různých účetních operací. Hlavní předností knihy je zpracování jak jednoduchých, tak složitých účetních případů, které jsou seřazeny podle účtových tříd a jsou znázorněny v obchodních korporacích (např. v akciové společnosti a ve společnosti s r. o.). Zaúčtování jednotlivých účetních případů je znázorněno v podobě přehledných tabulek i "téčekk". Vhodná je i jako doplňující cvičebnice pro studenty..
001487050
Předmluva 9 // 1. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek // 1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek II // 1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 13 // 1.3 Dlouhodobý finanční majetek 17 // 1.4 Oprávky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 18 // 1.5 Účetní operace s odpisy 24 // 1.6 Opravné položky 26 // 1.7 Oceňovací rozdíl a goodwill 26 // 1.8 Opakovací příklady 27 // 2. Účtová třída 1 - Zásoby 29 // 2.1 Účtování zásob 29 // 2.2 Účtování materiálu 29 // 2.3 Reklamace materiálu 31 // 2.4 Inventarizační rozdíly 32 // 2.5 Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky 32 // 2.6 Materiál vlastní výroby 34 // 2.7 Pořízení materiálu ze zahraničí 35 // 2.8 Prodej materiálu 36 // 2.9 Opravné položky k materiálu 36 // 2.10 Poskytnuté zálohy na zásoby 38 // 2.11 Opravné položky k zásobám 42 // 2.12 Zásoby vlastní výroby 43 // 2.13 Aktivace zboží 49 // 2.14 Zboží na cestě 50 // 2.15 Nevyfakturované dodávky zboží 50 // 2.16 Pořízení zboží ze zahraničí 50 // 3. Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 52 // 3.1 Účtování pokladny 52 // 3.2 Ceniny 54 // 3.3 Krátkodobý bankovní úvěr 55 // 3.4 Valutová pokladna 56 // 3.5 Eskontni úvěry 57 // 3.6 Krátkodobé cenné papíry a podíly 58 // 3.7 Opakovací příklady 62 // 4. Účtová třída // 3 - Zúčtovací vztahy 64 // 4.1 Účtování o pohledávkách 64 // 4.2 Pohledávky z titulu poskytnutých záloh dodavatelům 65 // 4.3 Pohledávky spojené s použitím směnek 65 // 4.4 Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky 69 // 4.5 Účtování dluhů 70 // 4.6 Zúčtovací vztahy z obchodního styku se zahraničím 71 // 4.7 Účtování k zaměstnancům a institucím sociálního a zdravotního zabezpečení 72 // 4.8 Účtování o DPH 76 // 4.9 Neregistrovaný plátce DPH 78 //
4.10 Ostatní daně 78 // 5. Účtová třída 4 - Kapitálové účty 83 // 5.1 Rezervy 84 // 5.2 Rezervy na opravu majetku 84 // 5.3 Dlouhodobé bankovní úvčry 85 // 5.4 Dlouhodobé dluhy 86 // 5.5 Individuální podnikatel 86 // 5.6 Výsledek hospodařeni (zisk, ztráta) 86 // 5.7 Zvýšení základního kapitálu - úpis nových akcií 88 // 5.8 Snížení základního kapitálu nákupem vlastních akcií za nominální hodnotu 91 // 5.9 Souhrnné opakování účtové třídy 94 // 6. Účtová třída 5 - Náklady 95 // 6.1 Přehled účetních případů 95 // 6.2 Spotřebované nákupy 96 // 6.3 Spotřeba energie 98 // 6.4 Prodané zboží 98 // 6.5 Opravy a udržování 100 // 6.6 Cestovné 101 // 6.7 Náklady na reprezentaci 102 // 6.8 Ostatní služby 104 // 6.9 Mzdové náklady 105 // 6.10 Zákonné sociální náklady 106 // 6.11 Daň silniční 106 // 6.12 Daň z nemovitostí 106 // 6.13 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného // majetku 107 // 6.14 Prodaný materiál 107 // 6.15 Dary 108 // 6.16 Manka a škody 108 // 6.17 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 109 // 6.18 Zúčtováni komplexních nákladů příštích období 109 // 6.19 Finanční náklady 110 // 6.20 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 110 // 6.21 Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená 111 // 6.22 Dodatečné odvody daně z příjmů 112 // 6.23 Převod podílu na výsledku hospodařeni společníkům 112 // 6.24 Souhrnné příklady 112 // 7. Účtová třída 6 - Výnosy 116 // 7.1 Tržby za vlastní výkony a zboží 116 // 7.2 Tržby z prodeje služeb 117 // 7.3 Tržby z prodeje zboží 117 // 7.4 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 118 // 7.5 Tržby z prodeje materiálu 118 // 7.6 Ostatní provozní výnosy 118 // 7.7 Finanční výnosy 120 // 7.8 Úroky 121 // 7.9 Kurzové zisky 122 //
7.10 Ostatní finanční výnosy 123 // 7.11 Ostatní mimořádné výnosy 124 // 7.12 Převodové účty 124 // 7.13 Souhrnné opakovací příklady 125 // 8. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty 126 // 8.1 Účetní uzávěrka a uzavírání účemích knih 126 // 9. Řešené příklady ve společnosti s ručením omezeným 138 // 10. Řešené příklady v akciové společnosti 141 // Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele 144 // Přílohy 153 // Literatura 165

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC