Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2014
1 online zdroj (168 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8967-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5122-1 (print)
Sedmé, aktualizované vydání odráží veškeré změny v účetních a daňových předpisech souvisejících s novým občanským zákoníkem k 1. 1. 2014. Kniha pomůže účetním, podnikatelům i studentům středních a vysokých škol při řešení různých účetních operací. Hlavní předností knihy je zpracování jak jednoduchých, tak složitých účetních případů, které jsou seřazeny podle účtových tříd a jsou znázorněny v obchodních korporacích (např. v akciové společnosti a ve společnosti s r. o.). Zaúčtování jednotlivých účetních případů je znázorněno v podobě přehledných tabulek i "téčekk". Vhodná je i jako doplňující cvičebnice pro studenty..
001487050
Obsah // Předmluva... 9 // 1. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek... ? // 1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek ... II // 1.2 Dlouhodobý hmotný majetek... 13 // 1.3 Dlouhodobý finanční majetek... 17 // 1.4 Oprávky ? dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku ... 18 // 1.5 Účetní operace s odpisy ... 24 // 1.6 Opravné položky... 26 // 1.7 Oceňovací rozdíl a goodwill... 26 // 1.8 Opakovací příklady... 27 // 2. Účtová třída 1 - Zásoby... 29 // 2.1 Účtování zásob... 29 // 2.2 Účtování materiálu ... 29 // 2.3 Reklamace materiálu... 31 // 2.4 Inventarizační rozdíly... 32 // 2.5 Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky... 32 // 2.6 Materiál vlastní výroby... 34 // 2.7 Pořízení materiálu ze zahraničí... 35 // 2.8 Prodej materiálu ... 36 // 2.9 Opravné položky ? materiálu... 36 // 2.10 Poskytnuté zálohy na zásoby ... 38 // 2.11 Opravné položky ? zásobám... 42 // 2.12 Zásoby vlastní výroby... 43 // 2.13 Aktivace zboží... 49 // 2.14 Zboží na cestě... 50 // 2.15 Nevyfakturované dodávky zboží ... 50 // 2.16 Pořízení zboží ze zahraničí... 50 // 3. Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry ... 52 // 3.1 Účtování pokladny ... 52 // 3.2 Ceniny... 54 // 3.3 Krátkodobý bankovní úvěr... 55 // 3.4 Valutová pokladna... 56 // 3.5 Eskontni úvěry ... 57 // 3.6 Krátkodobé cenné papíry a podíly ... 58 // 3.7 Opakovací příklady... 62 // 4. Účtová třída
3 - Zúčtovací vztahy ... 64 // 4.1 Účtování o pohledávkách... 64 // 4.2 Pohledávky z titulu poskytnutých záloh dodavatelům... 65 // 4.3 Pohledávky spojené s použitím směnek... 65 // 4.4 Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky ... 69 // 4.5 Účtování dluhů... 70 // 4.6 Zúčtovací vztahy z obchodního styku se zahraničím... 71 // 4.7 Účtování ? zaměstnancům a institucím sociálního a zdravotního zabezpečení.. 72 // 4.8 Účtování o DPH ... 76 // 4.9 Neregistrovaný plátce DPH ... 78 // 4.10 Ostatní dane ... 78 // 5. Účtová třída 4 - Kapitálové účty ... 83 // 5.1 Rezervy... 84 // 5.2 Rezervy na opravu majetku ... 84 // 5.3 Dlouhodobé bankovní úvčry... 85 // 5.4 Dlouhodobé dluhy... 86 // 5.5 Individuální podnikatel... 86 // 5.6 Výsledek hospodařeni (zisk, ztráta)... 86 // 5.7 Zvýšení základního kapitálu - úpis nových akcií... 88 // 5.8 Snížení základního kapitálu nákupem vlastních akcií za nominální hodnotu ... 91 // 5.9 Souhrnné opakování účtové třídy... 94 // 6. Účtová třída 5 - Náklady... 95 // 6.1 Přehled účetních případů ... 95 // 6.2 Spotřebované nákupy... 96 // 6.3 Spotřeba energie... 98 // 6.4 Prodané zboží ... 98 // 6.5 Opravy a udržování... 100 // 6.6 Cestovné... 101 // 6.7 Náklady na reprezentaci... 102 // 6.8 Ostatní služby... 104 // 6.9 Mzdové náklady... 105 // 6.10 Zákonné sociální náklady... 106 // 6.11 Daň silniční... 106
// 6.12 Daň z nemovitostí... 106 // 6.13 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného // majetku... 107 // 6.14 Prodaný materiál... 107 // 6.15 Dary ... 108 // 6.16 Manka a škody ... 108 // 6.17 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku... 109 // 6.18 Zúčtováni komplexních nákladů příštích období... 109 // 6.19 Finanční náklady... 110 // 6.20 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná... 110 // 6.21 Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená ... Ill // 6.22 Dodatečné odvody daně z příjmů... 112 // 6.23 Převod podílu na výsledku hospodařeni společníkům... 112 // 6.24 Souhrnné příklady... 112 // 7. Účtová třída 6 - Výnosy... 116 // 7.1 Tržby za vlastní výkony a zboží... 116 // 7.2 Tržby z prodeje služeb ... 117 // 7.3 Tržby z prodeje zboží... 117 // 7.4 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku... 118 // 7.5 Tržby z prodeje materiálu... 118 // 7.6 Ostatní provozní výnosy... 118 // 7.7 Finanční výnosy ... 120 // 7.8 Úroky ... 121 // 7.9 Kurzové zisky... 122 // 7.10 Oslatní finanční výnosy ... 123 // 7.11 Ostatní mimořádné výnosy... 124 // 7.12 Převodové účty... 124 // 7.13 Souhrnné opakovací příklady... 125 // 8. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty... 126 // 8.1 Účetní uzávěrka a uzavírání účemích knih... 126 // 9. Řešené příklady ve společnosti s ručením omezeným ... 138 // 10. Řešené příklady v akciové společnosti...
141 // Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele... 144 // Přílohy ... 153 // Literatura // 165

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC