Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2014
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9351-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9352-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5280-8 (print)
Nové vydání je aktualizováno s ohledem na nový občanský zákoník platný od roku 2014. Největších změn doznala oblast procesního práva. Novinky se promítly i do definování veřejného a soukromého práva a do problematiky subjektů právních vztahů, závazkových a věcněprávních vztahů..
001487098
Obsah // ¦ 5 // O autorovi...j q // Slovo úvodem...11 // Úvodní slovo recenzentu... // 1. Právo - pojem, význam a stál...13 // 1.1 Pojem práva ... // 1.2 Význam práva... // 1.3 Funkce práva ... // 1.4 Právni vedomí ... // 1.5 Typy právní kultury... // 1.6 Právo a morálka... // 1.7 Právo a stát... // 1.7.1 Stát-obecné... // 1.7.2 Znaky státu... // 1.8 Funkcestátu...21 // 1.9 Formy stálu...21 // 1.9.1 Forma vlády ...21 // 1.9.2 Učlenění státu...22 // 1.9.3 Státní režim...23 // 2. Prameny práva...25 // 2.1 Obecné ...25 // 2.2 Mezinárodní smlouvy...29 // 2.3 Rozhodnutí Ústavního soudu ...29 // 2.4 Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv ...30 // 3. Právní normy... // 3.1 Pojem... // 3.2 Struktura právních norem ...31 // 3.3 Druhy právních norem...33 // 3.4 Platnost a působnost právních norem ...34 // 3.4.1 Platnost právních norem...34 // 3.4.2 Působnost právních norem...34 // 4. Systém práva ... // 4.1 Právo veřejné a soukromé ...37 // 4.1.1 Právo veřejné ...37 // 4.1.2 Právo soukromé...37 // 4.1.3 Právo se smíšenou povahou...38 // 4.2 Právo hmotné a procesní ...33 // 4.2.1 Právo hmotné...38 // 4.2.2 Právo procesní ...38 // 4.3 Právo mezinárodní a vnitrostátní...39 // 5. // Vývoj práva (historická geneze)... // 5.1 Nejstarší období... // 5.2 Starovéké Řecko... // 5.3 Právo starovekého Ríma... // 5.3.1 Řím v dobé královské (8.-5. století pŕ. n. I.).. // 5.3.2 Rím v dobé republiky
(5.-1. stol. pŕ. n. 1)... // 5.3.3 Rím v dobé císařské (1. stol. pŕ. n. 1. - 5. stol. n. 1.) // 5.4 Právo za feudalismu ... // 5.4.1 Rané feudální právo na území Čech ... // 5.4.2 Období feudálni rozdrobenosti ... // 5.4.3 Právo za husitského revolučního hnutí, především // vletech 1419-1434 ... // .41 // .41 // .41 // .42 // .42 // .42 // .44 // .45 // .45 // .46 // .48 // 5.4.4 Právo v období stavovské monarchie (od 15. stol. do počátku // třicetileté války) ...49 // 5.4.5 Právo v období absolutní monarchie u nás (od třicetileté války // do roku 1848)...51 // 5.4.6 Právo v období kapitalismu (1848-1945)...52 // 5.4.7 Právo československé do druhé světové války...54 // 5.4.8 Právo za okupace v letech 1938-1945 ...55 // 5.4.9 Právo v letech 1945-1948 ...56 // 5.4.10 Právo v letech 1948-1989 ...57 // 5.4.11 Právo po roce 1989...57 // 6. Právní vztahy...59 // 6.1 Právní vztahy, pojem, předpoklady a prvky...59 // 6.2 Právní skutečnosti...60 // 6.2.1 Právní jednání... // 6.2.2 Protiprávní jednání (delikty) // 6.2.3 Právní události... // 6.2.4 Protiprávní stavy ... // 6.3 Čas jako právní skutečnost... // 6.4 Právní skutečnosti podle potřeby jejich důkazu...67 // 6.5 Prvky právních vztahů ...68 // 6.5.1 Subjekty právních vztahů ...68 // 6.5.2 Objekt právních Vztahů...71 // 6.5.3 Obsah právních vztahů...72 // 6.6 Druhy právních vztahů...73 // 6.6.1 Obecná charakteristika druhů právních
vztahů ...73 // 6.6.2 Závazkové právní vztahy...74 // 6.6.3 VČcnéprávní vztahy...74 // 6.6.4 Společné jmění manželů...77 // S 3 S L š // 7. Výklad (interpretace) práva ...81 // 7.1 Obecně o výkladu práva...81 // 7.2 Výklad práva podle subjektu, který výklad provádí...81 // 7.3 Výklad podle způsobu a metod výkladu ...83 // 7.4 Výklad podle smyslu právní normy a jejího slovního vyjádření...84 // 7.5 Výklad práva podle dosahu výkladu...85 // 7.6 Použití analogie v právu...85 // 8. Uskutečňování práva, aplikace práva...87 // 8.1 Obecně o uskutečňování (působení) práva...87 // 8.2 Aplikace práva...87 // 8.3 Proces aplikace práva ...87 // 8.4 Individuální právní akty...88 // 8.5 Jiná činnost státních orgánů...89 // 8.6 Uvážení státního orgánu při aplikaci právní normy...90 // 9. Zákonnost...91 // 9.1 Pojem, záruky zákonnosti ...91 // 9.2 Systém právních záruk zákonnosti v ČR...92 // 9.2.1 Náprava vadných právních aktů...92 // 9.2.2 Neplatnost právních úkonů ...93 // 9.2.3 Dozor a kontrola ...93 // 9.2.4 Rozhodování sporů...94 // 9.2.5 Donucení...94 // 9.2.6 Právní odpovědnost...94 // 10. Právní odpovědnost...95 // 10.1 Pojem odpovědnosti jako sociálního jevu...95 // 10.2 Obecně o právní odpovědnosti...95 // 10.3 Funkce právní odpovědnosti...96 // 10.3.1 Preventivní funkce právní odpovědnosti ...96 // 10.3.2 Reparační funkce právní odpovědnosti ...97 // 10.3.3
Represivní funkce právní odpovědnosti...97 // 10.4 Předpoklady vzniku právní odpovědnosti...97 // 10.4.1 Protiprávní jednání, protiprávní stav v právní odpovědnosti .97 // 10.4.2 Negativní důsledek protiprávního jednání (stavu)...101 // 10.4.3 Kauzální nexus...101 // 10.4.4 Zavinění v právní odpovědnosti ...101 // 10.5 Druhy právní odpovědnosti...102 // 10.5.1 Odpovědnost podle charakteru společenských vztahů, ? jejichž // ochraně slouží...102 // 10.5.2 Odpovědnost podle předpokladů jejího vzniku ...102 // 10.5.3 Odpovědnost podle toho, kdo nese nepříznivé právní následky .. 103 // 10.5.4 Závazková a mimozávazková odpovědnost...103 // 10.6 // 10.7 // 10.8 // Trestní odpovědnost... 103 // 10.6.1 Pojem... ?? // Skutková podstata trestného činu ...?4 // Vývojová stadia trestné činnosti ...?7 // Okolnosti vylučující protiprávnost jednání...?7 // 10.6.2 // 10.6.3 // 10.6.4 Tresty // 10.7.1 // 10.7.2 // 10.7.3 // 10.7.4 // 10.7.5 // 10.7.6 // 10.7.7 // 10.7.8 // 10.7.9 // 10.7.10 // 10.7.11 // 10.7.12 // 10.7.13 // 10.7.14 // 108 // 10.9 // Obecné zásady pro ukládání trestů...108 // Druhy trestu a výjimečný trest... // Nepodmíněný trest odnétí svobody ...?? // Domácí vězení ... // Výkon trestu obecně prospěšných prací...115 // Propadnutí majetku... // Peněžitý trest... ’ 116 // Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty ...117 // Zákaz činnosti ... jy // Zákaz pobytu ... // Zákaz
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce _118 // Ztráta čestných titulu nebo vyznamenání...1 is // Ztráta vojenské hodnosti... // Vyhoštění... // Ochranná opatření ... // 10.8.1 Ochranné léčení... // 10.8.2 Zabezpečovací dctence ...120 // 10.8.3 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty ...120 // 10.8.4 Ochranná výchova... // Zahlazení odsouzení... j2j // . Právo procesní... // 11.1 Občanské soudní řízení (civilní proces)... // 11.1.1 Druhy řízení... // 11.1.2 Základní principy civilního procesu... // 11.1.3 Subjekty civilního procesu ... // 11.1.4 Podmínky řízení... // 11.1.5 Řízení v prvním stupni ... // 11.1.6 Rozhodnutí soudu... // 11.1.7 Opravné řízení... // 11.1.8 Řízení exekuční (výkon rozhodnutí)... // 11.2 Trestní právo procesní ... // 11.2.1 Obecně o trestním řízení ... // 11.2.2 Základní zásady trestního řízení... // 11.2.3 Subjekty trestního řízení... // 11.2.4 Stadia trestního řízení... // 11.3 Správní řízení... // 11.3.1 Formy činnosti veřejné správy a působnost správního řádu // 11.3.2 Charakteristika správního řízení... // 123 // 123 // 123 // 125 // 129 // 131 // 137 // 140 // 145 // 149 // 151 // 151 // 152 // 153 155 158 // 158 // 159 // ¦ 9 // 11.3.3 Základní zásady činnosti správních orgánů a další zásady // týkající se správního řízení...160 // 11.3.4 Subjekty správního řízení...162 // 11.3.5 Fáze a stadia správního
řízení...164 // 12. Ústavní pořádek občanů ČR...177 // 12.1 Obecná ustanovení Listiny...177 // 12.2 Základní lidská práva a svobody...178 // 12.2.1 Každý je způsobilý mít práva ...178 // 12.2.2 Právo na život...178 // 12.2.3 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí...179 // 12.2.4 Osobní svoboda...180 // 12.2.5 Zákaz nucených prací nebo služeb ...181 // 12.2.6 Právo na zachování lidské důstojnosti člověka, osobni cti, // dobré pověsti a ochranu jeho jména...181 // 12.2.7 Právo vlastnické...182 // 12.2.8 Nedotknutelnost obydlí...182 // 12.2.9 Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, // tajemství přepravovaných zpráv...183 // 12.2.10 Svoboda pohybu a pobytu...183 // 12.2.11 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého // bádání a umělecké tvorby...184 // 12.2.12 Právo svobodného projevu náboženství nebo víry...184 // 12.3 Politická práva ...185 // 12.3.1 Svoboda projevu a právo na informace...185 // 12.3.2 Svoboda sdružovací...186 // 12.3.3 Právo shromažďovací...186 // 12.3.4 Právo petiční...186 // 12.3.5 Právo volební ...186 // 12.4 Práva hospodářská, sociální a kulturní...187 // 12.4.1 Právo na svobodnou volbu povolání, podnikání a další práva ... 187 // 12.4.2 Právo na různé formy zabezpečení ...187 // 12.4.3 Ochrana rodiny ...187 // 12.4.4 Právo na vzdělání...187 // 12.4.5 Další práva...188 // 12.5 Práva národnostních a etnických
menšin ...188 // Použitá literatura...189 // Rejstřík // 190

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC