Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2015
1 online zdroj (232 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9000-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9001-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5837-4 (print)
V publikaci je vysvětlena zcela nová úprava plynoucí z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Součástí jsou i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizované vydání zohledňuje judikaturu soudů i názorový posun, ke kterému od posledního vydání této knihy došlo..
001487212
Obecně o společnosti s ručením omezeným ...9 // 1. Obchodní korporace ...9 // 2. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným ...10 // 3. Právní úprava ...12 // a) Stav do 31. 12.2013 ...12 // b) Stav od 1. 1. 2014 ...12 // 4. Co se společnostmi, které vznikly do 31.12. 2013? ...15 // a) Společnosti, které se podřídí nové úpravě ...16 // b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě ...17 // c) Povinná úprava společenské smlouvy ...19 // d) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele ...20 // 5. Praktické využití ...21 // !. Založení a vznik společnosti, základní kapitál ...23 // 1. Založení společnosti ...23 // a) Kdo může být společníkem? ...23 // b) Součinnost notáre ...24 // c) Zápis firmy po založení společnosti ...24 // d) Zapojení znalce ...25 // e) Jednání před vznikem společnosti ...25 // f) Vnesení a správa vkladů ...26 // g) Získání oprávnění k podnikání ...27 // h) Náklady spojené se vznikem společnosti ...27 // 2. Vklad a základní kapitál ...28 // a) Vklad společníka do základního kapitálu ...28 // b) Peněžitý vklad a jeho splácení ...28 // c) Nepeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti ...29 // d) Vklady při zvyšování základního kapitálu ...32 // e) Základní kapitál ...33 // f) Zvyšování základního kapitálu ...34 // g) Snižování základního kapitálu ...40 // 3. Účetnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti ...42 // a) Zahajovací rozvaha ...42 // b) Účetní a daňové odpisování и nově vzniklé účetní jednotky ...45 // c) Odložená daň při vzniku společnosti ...46 // d) Daň z přidané hodnoty ...46 // 4. Vznik společnosti ...47 // a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku ...47 // b) Zápis notářem ...48 // c) Lhůta pro podání návrhu ...48 // d) Přílohy ...48 //
III. Společenská smlouva (zakladatelská listina) ...51 // 1. Povinné náležitosti ...51 // a) Firma [§123 odst. 1 NOZ, §146 odst. 1 písm. a) ZOK] ...51 // b) Sídlo (§ 123 odst. 1 NOZ) ...52 // c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. b) ZOK] ...52 // d) Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK] ...53 // e) Určení druhů podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK] ...53 // f) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK] 55 // g) Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. f) ZOK] ...55 // h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK] ...55 // i) Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK] ...57 // j) Údaje o nepeněžitém vkladu [§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK] ...57 // 2. Další možná ustanovení předvídaná zákonem ...57 // a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK) ...57 // b) Podíl na zisku (§161 ZOK) ...58 // c) Příplatková povinnost (§ 162 ZOK) ...58 // d) Určení postupu nakládám s uvolněným podílem (§ 214 ZOK) ...59 // e) Vypořádací podíl (§ 36 ZOK) ...60 // f) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK) ...61 // g) Kmenový list (§ 137 ZOK) ...62 // h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per roliam) // (§ 175 odst. 1 ZOK) ...62 // i) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK) ...62 // j) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK) ...62 // k) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK) 63 // l) Důvody pro zrušení společnosti soudem ...63 // 3. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá ...63 // 4. Změny společenské smlouvy ...64 // IV. Postavení společníků ...67 // 1. Podíl ...67 // a) Kolik podílů má jeden společník? ...67 // b) Výše podílu ...68 //
c) Různé druhy podílů ...68 // d) Kmenový list ...69 // e) Zastavení podílu ...71 // f) Ocenění podílu ...71 // 2. * Práva společníků ...78 // a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku ...78 // b) Právo na podíl na likvidačním zůstatku ...85 // c) Právo na informace ...89 // d) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě ...91 // e) Společnická žaloba ...96 // f) Právo domáhat se neplatnosti usneseni valné hromady ...97 // 3. Povinnosti společníků ...’101 // a) Povinnost loajality společníka ...102 // b) Vkladová povinnost ...102 // c) Příplatková povinnost ...104 // d) Povinnost odevzdat kmenový list ...105 // e) Ručení společníků ...105 // f) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby při úpadku společnosti ...106 // 4. Seznam společníků ...106 // a) Význam seznamu společníků ...107 // b) Forma a způsob vedení ...107 // c) Údaje zapisované do seznamu společníků ...107 // Změna společníků ...111 // 1. Převod podílu ...111 // a) Obecně k převodu podílu ...111 // b) Převod na jiného společníka ...112 // c) Převod na třetí osobu ...114 // d) Smlouva o převodu podílu ...114 // e) Převod kmenového listu ...116 // f) Daňové dopady převodu podílu -fyzická osoba ...116 // g) Daňové dopady převodu podílu - právnická osoba ...117 // 2. Dohoda o ukončení účasti ...118 // 3. Vystoupení společníka ...118 // 4. Vyloučení společníka ...120 // 5. Zrušení účasti společníka soudem ...121 // 6. Dědění podílu ...122 // 7. Zrušení účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením ...123 // 8. Zrušení účasti společníka v souvislosti s exekucí ...123 // 9. Uvolněný podíl a nakládání s ním ...124 // a) Převoditelnost podílu není vyloučena ani omezena ...124 //
b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava // ve společenské smlouvě ...125 // 10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu ...127 // Orgány společnosti ...131 // 1. Valná hromada ...131 // a) Působnost valné hromady ...131 // b) Svolání valné hromady ...148 // c) Průběh valné hromady ...155 // d) Zápis z jednání valné hromady ...159 // e) Rozhodování mimo jednání valné hromady - rozhodování per roliam 161 // 2. Jednatel ...164 // a) Postavení jednatele ...164 // b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele ...166 // c) Vznik a zánik funkce ...173 // d) Kompetence, obchodní vedení a jiné povinnosti jednatele ...178 // e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku ...183 // f) Odpovědnost, smlouva o vypořádání újmy ...185 // g) Vydání prospěchu a ručení jednatele v případě úpadku ...187 // h) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence ...188 // i) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele ...190 // j) Souběh funkcí ...192 // k) Daně a pojištění ...193 // 3. Ostatní orgány ...195 // a) Dozorčí rada ...195 // b) Výbor pro audit ...197 // c) Další orgány ...197 // VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti ...199 // 1. Zrušení ...199 // a) Dobrovolné zrušení ...199 // b) Nedobrovolné zrušení ...200 // c) Uplynutí doby ...202 // d) Dosažením účelu ...202 // 2. Likvidace ...202 // a) Obecně k likvidaci ...202 // b) Kdy k likvidaci nedochází? ...203 // c) Vstup do likvidace ...203 // d) Likvidátor ...204 // e) Postup likvidace ...209 // f) Věřitelé společnosti v likvidaci ...218 // g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku ...219 // 3. Zánik ...220 // Přehled zkratek ...223 // Vzor - Zakladatelská listina společnosti ...225

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC