Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (232 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9000-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9001-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5837-4 (print)
V publikaci je vysvětlena zcela nová úprava plynoucí z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Součástí jsou i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizované vydání zohledňuje judikaturu soudů i názorový posun, ke kterému od posledního vydání této knihy došlo..
001487212
Obsah // Obecně o společnosti s ručením omezeným... 9 // 1. Obchodní korporace... 9 // 2. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným ... 10 // 3. Právní úprava ... 12 // a) Stav do 31. 12.2013 ... 12 // b) Stav od 1. 1. 2014 ... 12 // 4. Co se společnostmi, které vznikly do 31.12. 2013? ... 15 // a) Společnosti, které se podřídí nové úpravě... 16 // b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě... 17 // c) Povinná úprava společenské smlouvy... 19 // d) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele...20 // 5. Praktické využití ...21 // !. Založení a vznik společnosti, základní kapitál... 23 // 1. Založení společnosti...23 // a) Kdo může být společníkem?... 23 // b) Součinnost notáre...24 // c) Zápis firmy po založení společnosti...24 // d) Zapojení znalce...25 // e) Jednání před vznikem společnosti...25 // f) Vnesení a správa vkladů...26 // g) Získání oprávnění к podnikání...27 // h) Náklady spojené se vznikem společnosti...27 // 2. Vklad a základní kapitál... 28 // a) Vklad společníka do základního kapitálu...28 // b) Peněžitý vklad a jeho splácení... 28 // c) Nepeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti... 29 // d) Vklady při zvyšování základního kapitálu...32 // e) Základní kapitál...33 // f) Zvyšování základního kapitálu... 34 // g) Snižování základního kapitálu...40 // 3. Účetnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti...42
// a) Zahajovací rozvaha...42 // b) Účetní a daňové odpisování и nově vzniklé účetní jednotky...45 // c) Odložená daň při vzniku společnosti...46 // d) Daň z přidané hodnoty...46 // 4. Vznik společnosti ...47 // a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku...47 // b) Zápis notářem...48 // c) Lhůta pro podání návrhu ...48 // d) Přílohy...48 // III. Společenská smlouva (zakladatelská listina) ... 51 // 1. Povinné náležitosti...51 // a) Firma [§123 odst. 1 NOZ, §146 odst. 1 písm. a) ZOK]... 51 // b) Sídlo (§ 123 odst. 1 NOZ)...52 // c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. b) ZOK] ...52 // d) Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK] ... 53 // e) Určení druhů podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK]...53 // f) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK] 55 // g) Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. f) ZOK] ... 55 // h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK] ... 55 // i) Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK] ... 57 // j) Údaje o nepeněžitém vkladu [§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK] ...57 // 2. Další možná ustanovení předvídaná zákonem...57 // a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK)...57 // b) Podíl na zisku (§161 ZOK) ... 58 // c) Příplatková povinnost (§ 162 ZOK)... 58 // d) Určení postupu nakládám s uvolněným podílem (§ 214 ZOK)...59 // e)
Vypořádací podíl (§ 36 ZOK) ...60 // f) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK) ...61 // g) Kmenový list (§ 137 ZOK) ...62 // h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per roliam) // (§ 175 odst. 1 ZOK)...62 // i) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK) ...62 // j) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK) ...62 // k) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK) 63 // l) Důvody pro zrušení společnosti soudem...63 // 3. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá...63 // 4. Změny společenské smlouvy...64 // IV. Postavení společníků ... 67 // 1. Podíl...67 // a) Kolik podílů má jeden společník?...67 // b) Výše podílu...68 // c) Různé druhy podílů...68 // d) Kmenový list ...69 // e) Zastavení podílu... 71 // f) Ocenění podílu... 71 // 2. * Práva společníků...78 // a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku...78 // b) Právo na podíl na likvidačním zůstatku ...85 // c) Právo na informace... 89 // d) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě...91 // e) Společnická žaloba...96 // f) Právo domáhat se neplatnosti usneseni valné hromady...97 // 3. Povinnosti společníků...’101 // a) Povinnost loajality společníka ... 102 // b) Vkladová povinnost... 102 // c) Příplatková povinnost... 104 // d) Povinnost odevzdat kmenový list... 105 // e) Ručení společníků... 105 // f) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající
osoby při úpadku společnosti... 106 // 4. Seznam společníků... 106 // a) Význam seznamu společníků... 107 // b) Forma a způsob vedení... 107 // c) Údaje zapisované do seznamu společníků ... 107 // Změna společníků ...111 // 1. Převod podílu... 111 // a) Obecně к převodu podílu... 111 // b) Převod na jiného společníka... 112 // c) Převod na třetí osobu... 114 // d) Smlouva o převodu podílu... 114 // e) Převod kmenového listu...>... 116 // f) Daňové dopady převodu podílu -fyzická osoba... 116 // g) Daňové dopady převodu podílu - právnická osoba... 117 // 2. Dohoda o ukončení účasti... 118 // 3. Vystoupení společníka...118 // 4. Vyloučení společníka... 120 // 5. Zrušení účasti společníka soudem ... 121 // 6. Dědění podílu... 122 // 7. Zrušení účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením... 123 // 8. Zrušení účasti společníka v souvislosti s exekucí... 123 // 9. Uvolněný podíl a nakládání s ním... 124 // a) Převoditelnost podílu není vyloučena ani omezena... 124 // b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava // ve společenské smlouvě... 125 // 10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu ... 127 // Orgány společnosti...131 // 1. Valná hromada... 131 // a) Působnost valné hromady... 131 // b) Svolání valné hromady... 148 // c) Průběh valné hromady... 155 // d) Zápis z jednání valné hromady... 159 // e) Rozhodování mimo jednání
valné hromady - rozhodování per roliam 161 // 2. Jednatel... 164 // a) Postavení jednatele... 164 // b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele... 166 // c) Vznik a zánik funkce... 173 // d) Kompetence, obchodní vedení a jiné povinnosti jednatele... 178 // e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku ... 183 // f) Odpovědnost, smlouva o vypořádání újmy... 185 // g) Vydání prospěchu a ručení jednatele v případě úpadku... 187 // h) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence... 188 // i) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele... 190 // j) Souběh funkcí... 192 // k) Daně a pojištění... 193 // 3. Ostatní orgány... 195 // a) Dozorčí rada ... 195 // b) Výbor pro audit... 197 // c) Další orgány... 197 // VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti...199 // 1. Zrušení... 199 // a) Dobrovolné zrušení... 199 // b) Nedobrovolné zrušení... 200 // c) Uplynutí doby...202 // d) Dosažením účelu ...202 // 2. Likvidace... 202 // a) Obecně к likvidaci...202 // b) Kdy к likvidaci nedochází?... 203 // c) Vstup do likvidace...203 // d) Likvidátor...204 // e) Postup likvidace...209 // f) Věřitelé společnosti v likvidaci...218 // g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku...219 // 3. Zánik...220 // Přehled zkratek...223 // Vzor - Zakladatelská listina společnosti ...225

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC