Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2016
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-0997-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0031-6 (print)
Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vydání pro rok 2016 obsahuje novinky, které přináší novela zákona o účetnictví. Výklad obsahuje řadu přehledných příkladů..
001487218
3.3 Pořízení majetku...40 // 3.4 Odpisování hmotného majetku...43 // 3.5 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku...45 // 3.5.1 Odpisové skupiny...45 // 3.5.2 Rovnoměrné odpisování ...45 // 3.5.3 Zrychlené odpisování...46 // 3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny, // než je hranice dle zákona o daních z příjmů ...47 // 3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 40 000 Kč ...47 // 3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 40 000 Kč...47 // 3.7 Odpisy nehmotného majetku ...48 // 3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku ...48 // 3.9 Technické zhodnocení majetku ...51 // 3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku...51 // 3.9.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku...52 // 3.10 Dlouhodobý finanční majetek ... 53 // 3.10.1 Rozdělení cenných papírů ...53 // 3.10.2 Ocenění dlouhodobého finančního majetku...55 // 3.10.3 Nákup a prodej cenných papírů...55 // 3.10.4 Podíl na zisku...55 // 4. Účtová třída 1 - Zásoby...57 // 4.1 Oceňování zásob...58 // 4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách...58 // 4.1.2 Oceňování v průměrných cenách...58 // 4.1.3 Technika FIFO... 59 // 4.1.4 Technika LIFO...59 // 4.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou...59 // 4.2 Syntetické účty třídy 1 ...61 // 4.3 Účtování nakupovaných zásob...61 // 4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob...62 // 4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob...65
4.3.3 Účtování na konci roku - stav zásob do roční uzávěrky...66 // 4.4 Účtování zásob vlastní výroby...67 // 4.4.1 Způsob A ...67 // 4.4.2 Způsob ? ...68 // 4.4.3 Opravné položky ? zásobám ...72 // 5. Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry...74 // 5.1 Peníze... 74 // 5.2 Účty v bankách... 75 // 5.3 Bankovní úvěry ...76 // 5.4 Krátkodobé finanční výpomoci ...77 // 5.5 Krátkodobé cenné papíry...78 // 6. Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy ...81 // 6.1 Skupina 31 - Pohledávky... 81 // 6.1.1 Účtování o směnkách...81 // 6.2 Odpis pohledávek do nákladů ...83 // 6.2.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek...83 // 6.2.2 Odpis pohledávek - účetní... 84 // 6.3 Zákonné opravné položky ? pohledávkám... 84 // 6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč...86 // 6.5 Podrozvahové účty...87 // 6.6 Skupina 32 - Závazky ...87 // 6.7 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi...89 // 6.8 Zúčtování daní a dotací ...91 // 6.8.1 Přímé daně...91 // 6.8.2 Daň z přidané hodnoty...92 // 6.8.3 Ostatní nepřímé daně a poplatky...95 // 6.8.4 Dotace ...95 // 6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy // družstva ...96 // 6.10 Jiné pohledávky a závazky...98 // 6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv ...99 // 6.11.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů ...99 // 6.11.2 Náklady příštích období...99 // 6.11.3 Výdaje
příštích období... 101 // 6.11.4 Výnosy příštích období ... 101 // 6.11.5 Příjmy příštích období ... 102 // 6.11.6 Dohadné účty aktivní... 103 // 6.11.7 Dohadné účty pasivní... 103 // 6.12 Kurzové rozdíly ... 105 // 6.12.1 Kurzové rozdíly v průběhu roku ... 105 // 6.12.2 Kurzové rozdíly ke konci rozvahového dne ... 108 // 7. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky...109 // 7.1 Základní kapitál a kapitálové fondy... 109 // 7.1.1 Změny vlastního kapitálu akciové společnosti ... 110 // 7.1.2 Společnost s ručením omezeným... 111 // 7.2 Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření . 112 // 7.2.1 Rezervní fond... 112 // 7.2.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let ... 113 // 7.3 Skupina 43 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ... 115 // 7.4 Zálohy na podíly na zisku ... 117 // 7.5 Rezervy... 118 // 7.5.1 Rezerva na opravy hmotného majetku... 119 // 7.5.2 Příklad rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží ... 120 // 7.5.3 Rezerva na daň z příjmů...,... 122 // 7.6 Bankovní úvěry ... 123 // 7.7 Skupina 47 - Dlouhodobé závazky ... 123 // 7.8 Odložený daňový závazek a pohledávka... 125 // 7.9 Skupina 49 - individuální podnikatel... 127 // 8. Náklady a výnosy - účtové třídy 5 a 6... 128 // 9. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty... 130 // 9.1 Otevírání účetních knih ... 130 // 9.2 Uzavírání
účetních knih a roční závěrka ... 131 // 9.3 Následující účetní období... 132 // 9.4 Podrozvahové účty... 133 // 10. Příprava účetní závěrky ... 134 // 10.1 Účetní uzávěrka ... 134 // 10.2 Události po rozvahovém dni... 134 // 11. Druhy účetních závěrek... 135 // 11.1 Řádná a mimořádná účetní závěrka ... 135 // 11.2 Mezitímní účetní závěrka... 135 // 11.3 Konsolidovaná účetní závěrka ... 136 // 12. Obsah účetní závěrky ... 137 // 12.1 Složky účetní závěrky ... !37 // 12.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ... 137 // 12.3 Příloha účetní závěrky ... 139 // 12.3.1 Obecné údaje uváděné všemi účetními jednotkami... 139 // 12.3.2 Další informace v příloze malých a mikro účetních jednotek... 140 // 12.3.3 Další informace v příloze pro střední a velké účetní jednotky ... 141 // 12.3.4 Doplňující informace v příloze pro velké účetní jednotky ... 142 // 13. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky... 143 // 13.1 Sestavení výroční zprávy... 143 // 13.2 Sestavení zprávy o vztazích... 143 // 13.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy... 144 // 13.4 Schválení účetní závěrky ... 145 // 13.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy ... 146 // 14. Přehled o peněžních tocích - cash flow ... 148 // 14.1 Základní vymezení... 148 // 14.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow... 152 // 14.3 Dopady vlivu
účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou // metodou ... 138 // 15. Výkaz o změnách vlastního kapitálu ... 166 // 15.1 Právní úprava... 166 // 15.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu ... 168 // 16. Přílohy... 171 // 16.1 Účtový rozvrh... 171 // 16.2 Vzory výkazů... I78

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC