Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2004
1 online zdroj (228 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6615-7 (online ; pdf)
ISBN 80-247-0922-8 (print)
Publikace navazuje na knihu Excel 2000, 2002, 2003 – záznam, úprava a programování maker. Autor provede čtenáře událostmi v Excelu, úpravami grafů ve VBA, seznámíte se s moduly objektů a třídami, formuláři, exportem a importem souborů. Stranou nezůstane ani využívání maker v seznamech, úpravy prostředí a doplňky Excelu..
001487266
Úvod // Udalosti v Excelu 13 // 1.1 Využití událostí ve vlastních aplikacích 15 // Umístění procedur událostí 15 // Jak zabránit výskytu událostí 18 // 1.2 Události sešitu 19 // Přehled událostí sešitu 19 // Příklady využití základních událostí sešitu 21 // 1.3 Události listů 23 // Přehled události listu 24 // Přehled událostí grafů [listu typu graf] 28 // 1.4 Události aplikace Excel 31 // Práce s grafy pomocí jazyka VBA 33 // 2.1 Úvod 34 // Grafy v objektovém modelu VBA 34 // 2.2 Základní postupy při práci s grafy 37 // Vytvoření nového grafu pomocí kódu VBA 37 // 2.3 Práce s datovými řadami 42 // Kolekce SeriesCollection 42 // Práce s jednotlivými datovými řadami 45 // Pokročilé techniky práce s grafy 48 // Automatické přizpůsobení hodnot osy Y 48 // 2.4 Formátování grafu 51 // 2.5 Přehled vlastností a metod objektů 52 // Vlastnosti objektu ChartObject 52 // Metody objektu ChartObject 54 // Vlastnosti objektu Chart 54 // Metody objektu Chart 56 // Třídy objektů a moduly tříd 57 // 3.1 Proč, ? čemu. jak 58 // 3.2 Vytvoření nové třídy a konkrétní instance 59 // První pokus 60 // Vytváření vlastností a metod 62 // Zachycení událostí objektu Application pomocí třídy 67 // Zachycení událostí vložených grafů 68 // Příklad: použití událostí u vloženého grafu 69 // Formuláře 73 // 4.1 Vytvoření formuláře, jeho zobrazení a ukončení pomocí VBA 75 // Modul kódu formuláře 76 // Toolbox (souprava nástrojů} 76 // Spuštění formuláře 77 // Modální a nemodální formuláře 78 // Uzavření formuláře 79 // 4.2 Okno Properties 80 // 4.3 Ovládací prvky 82 // Přidání ovládacího prvku do formuláře 82 // Výběr ovládacího prvku na formuláři 84 // Konvence pro názvy formulářů a ovládacích prvků 85 //
Pořadí ovládacích prvků na formuláři 86 // Dostupnost ovládacích prvků a přesun mezi nimi 88 // Úprava ovládacích prvků ve formuláři 89 // 4.4 Přehled typů ovládacích prvků 91 // Příkazové tlačítko (CommandButton) 91 // Popisek (Label) 92 // Textové pole (TextBox) 93 // Zaškrtávací políčko (CheckBox) 94 // Přepínač [OptionButton] 95 // Seznam (ListBox) 96 // Rozvírací seznam (ComboBox) 99 // Rámeček (Frame) 100 // Přepínací tlačítko (ToggleButton) 101 // Číselník (SpinButton) 101 // Posuvnik (ScrollBar) 102 // RefEdit 102 // Vícenásobná stránka (MultiPage) 102 // Karty (TabStrip) 103 // Obraz (Image) 104 // 4.5 Odkazy na formuláře a ovládací prvky v kódu VBA 105 // Příklad - formulář pro zobrazení informací o listu 106 // Další příklad - seznam všech pojmenovaných názvů v sešitu.. 108 Ukázka práce se zaškrtávacímí políčky a přepínači 111 // 4.6 Zpracování události souvisejících s klávesnicí a myší 113 // Události klávesnice 115 // 4.7 Používání ovládacích prvků přímo na pracovním listu 116 // 4.8 Základní společné vlastnosti a metody ovládacích prvků a uživatelských formulářů 119 // Vlastnosti ovlivňující vzhled a chováni formuláře či ovládacích prvků 119 // Další společné vlastnosti 121 // Metody formuláře nebo ovládacích prvků 121 // 4.9 Přehled důležitých vlastnosti a metod objektu UserForm 122 // Vlastnosti 122 // Metody 124 // Základní události formuláře 124 // 4.10 Sdílení formulářů 124 // Práce s externími soubory, export a import souborů 127 // 5.1 Práce s externími soubory 128 // Základní operace se soubory 128 // 5.2 Jednoduché čteni a zápis textových souborů 132 // 5.3 Vlastni manipulace s textovými soubory 136 // Otevření textového souboru 137 // Načtení obsahu textového souboru 138 //
Zápis údajů do textového souboru 139 // Import dat do listu Excelu pomoci příkazu Line Input # 139 // Načítání textového souboru příkazem Input # 141 // Zápis do souborů - příkazy Write # a Print # 141 // Export oblasti buněk do textového souboru // pomoci příkazu Write # 142 // Využití příkazu Write pro zápis údajů o chybách za běhu programu 143 // 5.4 Ukládání různých nastavení do registru Windows 144 // Použití příkazů SaveSetting, OeleteSetting a funkcí GetSetting. GetAIISettings 145 // Další možnosti pro ukládání nastavení 145 // Databáze a seznamy v Excelu 147 // Základní terminologie 149 // Ruční správa seznamu pomoci nabídky Excelu 149 // 6.1 Vytvoření seznamu 149 // Pořizování záznamů v seznamu 150 // 6.2 Řazení, filtrování a další operace s databázemi Excelu // pomoci VBA 150 // 6.3 Příklad jednoduché aplikace využívajíc! formuláře // [Adresář] 155 // Jak načítat a ukládat data 156 // Činnosti při otevřeni formuláře 157 // Obecné procedury pro načtení záznamu, // uložení původních hodnot a uložení změn 158 // Tlačítka pro přechod na další [předchozí záznam) 161 // Pracovní prostředí Excelu - nabídky a panely nástrojů 165 // 7.1 Části pracovní plochy Excelu a jejich zobrazení // či skrytí pomocí VBA 166 // 7.2 Panely nabídek a panely nástrojů - // možnosti manipulace s nimi 170 // Kolekce CommandBars, objekty CommandBar 170 // Objekt CommandBarControl a objekty // vyjadřující jednotlivé typy ovládacích prvků 172 // 7.3 Práce s nabídkami a panely nástrojů 173 // Vytváření a odstranění vlastních panelů a nabídek 173 // Úprava existujících panelů a nabídek 175 // 7.4 Místní nabídky 181 // Vytvoření, úprava a odstranění nové místní nabídky 182 // 7.5 Přehled vlastností a metod objektů CommandBars a CommandBar 183 //
Vlastnosti kolekce CommandBars 183 // Metody kolekce CommandBars 183 // Vlastnosti objektu CommandBar 184 // Metody objektu CommandBar 185 // Základní vlastnosti a metody ovládacích prvků // na panelech příkazů 186 // Doplňky v Excelu 187 // 8.1 Účel doplňků a přehled doplňků // dodávaných přímo s Excelem 189 // 8.2 Obecné zásady pro vytváření doplňků 190 // 8.3 Příklad doplňku - převod do HTML 192 // Formulář 192 // Programový kód doplňku 193 // Spolupráce s dalšími programy 197 // 9.1 Spouštění a aktivace jiných aplikací 198 // Funkce Shell 198 // Spuštění programů pomocí technologie Automation 199 // Přepínání mezi několika programy 202 // 9.2 Technologie Automation a její využití pro spolupráci // s Wordem nebo Outlookem 203 // Příklady práce s Wordem 203 // Příklady práce s Outlookem 205 // Funkce Windows API 211 // 10.1 Co se skrývá za zkratkou API 212 // Deklarace API funkci a příkazů 212 // 10.2 Konstanty a uživatelské typy proměnných v API 213 // Další „lahůdky" spojené s voláním rutin API 215 // Několik varováni 216 // 10.3 Základní příklady na používáni Windows API 216 // Práce s disky, složkami a soubory 217 // Práce se systémem Windows 219 // API pro práci se siti 221 // Další vhodné ukázky 222 // Kde hledat dále? 223 // Rejstřík 225

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC