Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2006
1 online zdroj (284 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6670-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1987-0 (print)
V publikaci autor poradí všem podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, jak sestavit potřebné smlouvy a předpisy v souladu s novým zákoníkem práce platným od roku 2007. Podniky i odborové organizace mají možnost využít předpřipravené „kuchařky“ pro sestavování potřebných písemností. V tomto komplexním průvodci kolektivním vyjednáváním najdete zpracované vzory kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, ale i pracovního řádu a směrnice pro cestovní náhrady. Návrhy jsou uvedeny ve zvýrazněném rámečku s možností výběru z více variant, takže si můžete vybrat tu nejvhodnější. Prakticky zaměřená publikace je určena širokému okruhu zájemců – pracovníkům odborů, podnikatelům, vedoucím pracovníkům, personalistům i manažerům..
001487410
Úvod 11 // Obecně o kolektivní smlouvě // A. Kolektivní smlouva 15 // B. Vnitřní předpis 17 // C. Odborové organizace 20 // C.1. Rada zaměstnanců 21 // C. 2. Volba rady zaměstnanců 22 // D. Pracovněprávní nároky zaměstnanců 24 // E. Postup při uzavírání kolektivních smluv 32 // E.1. Řízení před zprostředkovatelem 32 // E.2. Řízení před rozhodcem 33 // E.3. Stávka 34 // E. 4. Výluka 37 // F. Kolektivní smlouvy vyššího stupně 39 // G. Přístup k nadnárodním informacím 41 // G.1. Evropská rada zaměstnanců ustavená ujednáním 44 // G.2. Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání 45 // G.3. Evropská rada zaměstnanců ustavená podle ZP 45 // Část druhá // Struktura kolektivní smlouvy // I. Všeobecná ustanovení 48 // I.1. Základní ustanovení 50 // I.1.1. Účastníci, účel a rozsah 50 // I.1.2. Rozsah, platnost a účinnost 51 // I.2. Závazky smluvních stran 52 // I.2.1. Závazky zaměstnavatele 52 // I.2.1.1. Informování 53 // I.2.1.2. Projednávání 53 // I.2.2. Závazky odborové organizace (zaměstnanců) 56 // I.3. Právo na spolurozhodování a právo kontroly 57 // I.4. Materiální a organizační zajištění činnosti odborové organizace 58 // I.5. Stížnosti zaměstnanců, předcházení soudním sporům 61 // I.6. Předcházení individuálním a kolektivním sporům 62 // II. Pracovněprávní nároky a podmínky 63 // II.1. Pracovní doba 63 // II.1.1. Práce přesčas 69 // II.1.2. Noční práce 69 // II.1.3. Pracovní pohotovost 70 // II.2. Doba odpočinku 75 // II.2.1. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami 75 // II.3. Dovolená 77 // II.3.1. Dovolená na zotavenou 78 // II.3.1.1. Dovolená za odpracované dny 79 // II.3.1.2. Dodatková dovolená 79 // II.3.1.3. Čerpání dovolené 80 // II.3.1.4. Hromadné čerpání dovolené 82 //
11.3.1.5. Změna zaměstnání 82 // II.3.1.6. Náhrada za dovolenou 82 // II.3.1.7. Krácení dovolené 82 // II.4. Cestovní náhrady 85 // II.4.1. Obecná ustanovení 86 // II.4.2. Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele - podnikatele 88 // II.4.2.1. Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné // pracoviště 90 // II.4.2.2. Náhrady při přeložení 98 // II.4.2.3. Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě 99 // II.4.2.4. Náhrady při výkonu práce v zahraničí 108 // II.4.3. Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele - nepodnikatele 108 // II.4.3.1. Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě 108 // II.4.3.2. Náhrada při přijetí a přeložení 109 // II.4.3.3. Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě 109 // II.4.3.4. Náhrady při výkonu práce v zahraničí 110 // II.4.4. Společná ustanovení o cestovních náhradách 110 // II.4.4.1. Paušalizace cestovních náhrad 110 // II.4.4.2. Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování 112 // II.4.4.3. Cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem 114 // II.4.4.4. Ostatní-zmocňovací ustanovení 115 // II. 5. Náhrada za opotřebení vlastního nářadí 116 // III. Péče o zaměstnance 117 // III.1. Pracovní podmínky zaměstnanců 117 // III.2. Odborný rozvoj zaměstnanců 117 // III.2.1. Zaškolení a zaučení 118 // III.2.2. Odborná praxe absolventů škol 118 // III.2.3. Prohlubování kvalifikace 118 // III.2.4. Zvýšení kvalifikace a kvalifikační dohoda 118 // III.3. Zabezpečení zaměstnanosti 121 // III.3.1. Změny pracovního poměru 121 // III.3.2. Převedení na jinou práci 121 //
III.3.3. Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce 123 // III.4. Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců 124 // III.4.1. Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením 124 // III.4.2. Pracovní podmínky zaměstnankyň 124 // III.4.3. Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců // pečující o dítě a o jiné fyzické osoby 124 // III.4.4. Přestávky na kojení 125 // III.4.5. Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců 125 // III.5. Stravování zaměstnanců a ostatní výhody 127 // III. 5.1. Stravování zaměstnanců 127 // N1.5.2. Ostatní výhody 127 // IV. Skončení pracovního poměru 129 // IV.1. Obecná ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru 129 // IV.2. Dohoda na rozvázání pracovního poměru 129 // IV.3. Výpověd, výpovědní doba a výpovědní důvody 129 // IV.3.1. Výpověd 129 // IV.3.2. Výpověd daná zaměstnavatelem 130 // IV.3.3. Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem 131 // IV.4. Okamžité zrušení pracovního poměru 132 // IV.4.1. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem 132 // IV.4.2. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 132 // IV.5. Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru 132 // IV.6. Hromadné propouštění 134 // IV.7. Další případy skončení pracovního poměru 135 // IV.7.1. Skončení pracovního poměru na dobu určitou 135 // IV.7.2. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 135 // IV.8. Odstupné 135 // IV.8.1. Průměrný výdělek 136 // IV.8.1.1. Rozhodné období 136 // IV.8.1.2. Pravděpodobný výdělek 137 // IV.8.1.3. Formy průměrného výdělku 137 // IV.8.1.4. Společná ustanovení o průměrném výdělku 137 // IV.9. Neplatné rozvázání pracovního poměru 138 //
IV. 10. Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa 139 // V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 144 // V.1. Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 144 // V.2. Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance 145 // V.2.1. Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, // čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje 147 // V.2.2. Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání 148 // V.2.3. Práva a povinnosti zaměstnance 149 // V.3. Společná ustanovení 151 // V. 3.1. Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví // pri prací 151 // VI. Mzdová oblast 158 // VI.1. Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod 158 // VI.1.1. Mzda a plat 158 // VI.1.2. Odměny z dohod 160 // VI.1.2.1. Dohoda o provedení práce 160 // VI.1.2.2. Dohoda o pracovní činnosti 160 // VI.1.2.3. Společná ustanovení k dohodám 160 // VI.1.3. Minimální mzda 161 // VI.1.4. Zaručená mzda 162 // VI.2. Mzda 163 // VI.2.1. Sjednání, stanovení nebo určení mzdy 163 // VI.2.2. Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas 164 // VI.2.3. Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek 164 // 7 // VI.2.4. Mzda za noční" práci 164 // VI.2.5. Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 165 // VI.2.6. Mzda za práci v sobotu a v neděli 165 // VI.2.7. Naturální mzda 165 // VI.2.8. Mzdový vývoj 165 // VI.2.8.1. Růst reálné mzdy 166 // VI.2.8.2. Růst nominální mzdy 166 // VI.3. Plat 166 // VI.3.1. Určení platu 166 // VI.3.2. Platové tarify 166 // VI.3.3. Charakteristiky platových tříd 168 // VI.3.4. Příplatek za vedení 1 70 // VI.3.5. Příplatek za noční práci 172 // VI.3.6. Příplatek za práci v sobotu a v neděli 172 //
VI.3.7. Plat nebo náhradní volno za práci přesčas 172 // VI.3.8. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 172 // VI.3.9. Zvláštní příplatek 173 // VI.3.10. Příplatek za rozdělenou směnu 173 // VI.3.11. Osobní příplatek 173 // VI.3.1 2. Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah 173 // VI.3.13. Specializační příplatek pedagogického pracovníka 1 73 // VI.3.14. Odměna 174 // VI.3.15. Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek 1 74 // VI.3.16. Platový výměr 174 // VI.3.1 7. Informační systém o platech 174 // VI.4. Odměna z dohod 175 // VI.5. Mzda nebo plat při výkonu jiné práce 175 // VI.6. Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohod a odměně // za pracovní pohotovost 176 // VI.7. Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu 177 // VI.7.1. Pořadí srážek ze mzdy 178 // VI.8. Penzijní připojištění a životní pojištění 1 79 // VI.8.1. Penzijní připojištění 179 // VI. 8.2. Soukromé životní připojištění 160 // VII. Překážky v práci 189 // VII.1. Překážky v práci na straně zaměstnance 189 // VII.1.1. Důležité osobní překážky 189 // VII.1.2. Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti // při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) 189 // VII.1.3. Mateřská a rodičovská dovolená 191 // VII.1.3.1. Mateřská dovolená 191 // VII.1.3.2. Rodičovská dovolená 191 // VII.1.3.3. Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte 191 // VII.1.3.4. Společné ustanovení ZP o mateřské a rodičovské dovolené 192 // VII.1.4. Jiné důležité osobní překážky v práci 192 // VII.1.5. Překážky v práci z důvodu obecného zájmu 193 // VII.1.5.1. Výkon veřejné funkce 193 // VII.1.5.2. Výkon občanské povinnosti 193 // VII.1.5.3. Jiné úkony v obecném zájmu 193 //
VII.1.5.4. Pracovní volno související s brannou povinností 195 // VII.1.5.5. Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia 195 // VII.2. Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance 195 // VII.3. Překážky v práci na straně zaměstnavatele 196 // VII.3.1. Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy 196 // VII. 3.2. Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele 196 // VII.1. Náhrada škody 200 // VIII. 1. Předcházení škodám 200 // VIII.2. Odpovědnost zaměstnance za škodu 200 // VIII.2.1. Obecná odpovědnost 200 // VIII.2.2. Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody 201 // VIII.2.3. Odpovědnost za schodek na svěřených předmětech, které je zaměstnanec // povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů 201 // VIII.2.3.1. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec // povinen vyúčtovat 201 // VIII.2.3.2. Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů 202 // VIII.2.4. Rozsah náhrady škody 202 // VIII.2.5. Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu 203 // VIII.3. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 204 // VIII.3.1. Obecná odpovědnost 204 // VIII.3.2. Odpovědnost při odvrácení škody 204 // VIII.3.3. Odpovědnost na odložených věcech 204 // VIII.3.4. Rozsah náhrad škody při obecné odpovědnosti, odpovědnosti při odvrácení // škody a odpovědnost na odložených věcech 205 // VIII.3.5. Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 205 // VIII.4. Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu 205 // IX. Ostatní a závěrečné ustanoveni 213 // IX.1. Závěrečné ustanovení kolektivní smlouvy 213 // IX.2. Ostatní ustanovení vnitřního předpisu 214 //
Část třetí Pracovní řád // I. Pracovní poměr 215 // I.1. Druhy pracovních poměrů 216 // I.2. Pracovní smlouva 217 // I.3. Zkušební doba 217 // I.4. Vznik pracovního poměru 218 // I.5. Povinnosti vyplývající z pracovního poměru 219 // I.6. Pracovní poměr na dobu určitou 219 // 2. Povinnosti zaměstnanců 221 // 2.1. Základní povinnosti zaměstnanců 221 // 2.1.1. Povinnosti zaměstnanců 221 // 2.1.2. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 221 // 2.2. Postihy za porušování pracovní kázně 222 // 3. Doručování 225 // 3.1. Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem 225 // 3.2. Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby // elektronických komunikací 225 // 9 // 3.3. Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních // služeb 226 // 3.4. Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem 226 // Část čtvrtá // Vzor kolektivní smlouvy 228 // Kolektivní smlouva 229 // Pracovní řád 259 // Vnitropodniková směrnice 279 // Použité zkratky 283 // Literatura 284

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC