Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2006
1 online zdroj (284 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6670-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1987-0 (print)
Česko. Zákoník práce (2006)
V ojedinělé publikaci autor poradí všem podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, jak sestavit potřebné smlouvy a předpisy v souladu s novým zákoníkem práce platným od roku 2007. Podniky i odborové organizace mají možnost využít předpřipravené „kuchařky“ pro sestavování potřebných písemností. V tomto komplexním průvodci kolektivním vyjednáváním najdete zpracované vzory kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, ale i pracovního řádu a směrnice pro cestovní náhrady. Návrhy jsou uvedeny ve zvýrazněném rámečku s možností výběru z více variant, takže si můžete vybrat tu nejvhodnější. Prakticky zaměřená publikace je určena širokému okruhu zájemců – pracovníkům odborů, podnikatelům, vedoucím pracovníkům, personalistům i manažerům..
001487410
Obsah // Úvod ... 11 // Obecně o kolektivní smlouvě // A. Kolektivní smlouva... 15 // B. Vnitřní předpis ... 17 // C. Odborové organizace ...20 // ?.1. Rada zaměstnanců ...21 // C. 2. Volba rady zaměstnanců ...22 // D. Pracovněprávní nároky zaměstnanců ... 24 // E. Postup při uzavírání kolektivních smluv ... 32 // E.1. Řízem’ před zprostředkovatelem ...32 // E.2. Řízení před rozhodcem...33 // E.3. Stávka ... 34 // E. 4. Výluka ... 37 // F. Kolektivní smlouvy vyššího stupně... 39 // G. Přístup ? nadnárodním informacím... 41 // G.1. Evropská rada zaměstnanců ustavená ujednáním...44 // G.2. Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání...45 // G.3. Evropská rada zaměstnanců ustavená podle ZP ...45 // Část druhá // Struktura kolektivní smlouvy // I. Všeobecná ustanovení ... 48 // 1.1. Základní ustanovení...50 // 1.1.1. Účastníci, účel a rozsah ...50 // 1.1.2. Rozsah, platnost a účinnost...51 // 1.2. Závazky smluvních stran...52 // 1.2.1. Závazky zaměstnavatele ...52 // 1.2.1.1. Informování ...53 // 1.2.1.2. Projednávání...53 // 1.2.2. Závazky odborové organizace (zaměstnanců)...56 // 1.3. Právo na spolurozhodování a právo kontroly ...57 // 1.4. Materiální a organizační zajištění činnosti odborové organizace ...58 // 1.5. Stížnosti zaměstnanců, předcházení soudním sporům ... 61 // 1.6. Předcházení individuálním a kolektivním sporům...62 // II. Pracovněprávní
nároky a podmínky... 63 // 11.1. Pracovní doba...63 // 11.1.1. Práce přesčas ...:...69 // 5 // 11.1.2. Noční práce ...69 // 11.1.3. Pracovní pohotovost ...70 // 11.2. Doba odpočinku ...75 // 11.2.1. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami ...75 // 11.3. Dovolená ...77 // 11.3.1. Dovolená na zotavenou ...78 // 11.3.1.1. Dovolená za odpracované dny ...79 // 11.3.1.2. Dodatková dovolená...79 // 11.3.1.3. Čerpání dovolené ...80 // 11.3.1.4. Hromadné čerpání dovolené ...82 // 11.3.1.5. Změna zaměstnání...82 // 11.3.1.6. Náhrada za dovolenou ...82 // 11.3.1.7. Krácení dovolené ...82 // 11.4. Cestovní náhrady ...85 // 11.4.1. Obecná ustanovení...86 // 11.4.2. Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele - podnikatele ...88 // 11.4.2.1. Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné // pracoviště ...90 // 11.4.2.2. Náhrady při přeložení...98 // 11.4.2.3. Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě...99 // 11.4.2.4. Náhrady při výkonu práce v zahraničí ... 108 // 11.4.3. Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele - nepodnikatele ... 108 // 11.4.3.1. Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě ..108 // 11.4.3.2. Náhrada při přijetí a přeložení...109 // 11.4.3.3. Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě ... 109 // 11.4.3.4. Náhrady při výkonu práce v zahraničí ... 110 // 11.4.4. Společná
ustanovení o cestovních náhradách ... 110 // 11.4.4.1. Paušalizace cestovních náhrad ... 110 // 11.4.4.2. Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování ... 112 // 11.4.4.3. Cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo // na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem ... 114 // 11.4.4.4. Ostatní-zmocňovací ustanovení ... 115 // II. 5. Náhrada za opotřebení vlastního nářadí ... 116 // III. Péče o zaměstnance... 117 // 111.1. Pracovní podmínky zaměstnanců ... 117 // 111.2. Odborný rozvoj zaměstnanců ... 117 // 111.2.1. Zaškolení a zaučení... 118 // 111.2.2. Odborná praxe absolventů škol ... 118 // 111.2.3. Prohlubování kvalifikace... 118 // 111.2.4. Zvýšení kvalifikace a kvalifikační dohoda ... 118 // 111.3. Zabezpečení zaměstnanosti ...121 // 111.3.1. Změny pracovního poměru...121 // 111.3.2. Převedení na jinou práci ... 121 // N1.3.3. Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce ... 123 // 111.4. Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců ... 124 // 111.4.1. Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením ...124 // 111.4.2. Pracovní podmínky zaměstnankyň... 124 // 111.4.3. Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců // pečující o dítě a o jiné fyzické osoby ... 124 // 111.4.4. Přestávky na kojení ... 125 // 111.4.5. Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců
... 125 // L // 6 // III.5. Stravování zaměstnanců a ostatní výhody ... 127 // III. 5.1. Stravování zaměstnanců ... 127 // N1.5.2. Ostatní výhody ... 127 // IV. Skončení pracovního poměru ... 129 // IV.1. Obecná ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru ... 129 // IV.2. Dohoda na rozvázání pracovního poměru ... 129 // IV.3. Výpověd, výpovědní doba a výpovědní důvody... 129 // IV.3.1. Výpověd ... 129 // IV.3.2. Výpověd daná zaměstnavatelem ... 130 // IV.3.3. Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem ... 131 // IV.4. Okamžité zrušení pracovního poměru ... 132 // IV.4.1. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ... 132 // IV.4.2. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem ... 132 // IV.5. Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru ... 132 // IV.6. Hromadné propouštění... 134 // IV.7. Další případy skončení pracovního poměru ... 135 // IV.7.1. Skončení pracovního poměru na dobu určitou ...135 // IV.7.2. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ... 135 // IV.8. Odstupné ... 135 // IV.8.1. Průměrný výdělek ... 136 // IV.8.1.1. Rozhodné období ...136 // IV.8.1.2. Pravděpodobný výdělek... 137 // IV.8.1.3. Formy průměrného výdělku ... 137 // IV.8.1.4. Společná ustanovení o průměrném výdělku ... 137 // IV.9. Neplatné rozvázání pracovního poměru ... 138 // IV. 10. Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání
se tohoto // místa ...139 // V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci... 144 // V.1. Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ... 144 // V.2. Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance ... 145 // V.2.1. Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, // čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje ... 147 // V.2.2. Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání ... 148 // V.2.3. Práva a povinnosti zaměstnance ...149 // V.3. Společná ustanovení ... 151 // V. 3.1. Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví // pri prací ... 151 // VI. Mzdová oblast... 158 // VI.1. Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod ... 158 // VI.1.1. Mzda a plat...158 // VI.1.2. Odměny z dohod... 160 // VI.1.2.1. Dohoda o provedení práce ...160 // VI.1.2.2. Dohoda o pracovní činnosti ... 160 // VI.1.2.3. Společná ustanovení ? dohodám ... 160 // VI.1.3. Minimální mzda ...161 // VI.1.4. Zaručená mzda ... 162 // VI.2. Mzda ... 163 // VI.2.1. Sjednání, stanovení nebo určení mzdy... 163 // VI.2.2. Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas ... 164 // VI.2.3. Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek ... 164 // 7 // VI.2.4. Mzda za noční" práci ...164 // VI.2.5. Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí ...165 // VI.2.6. Mzda za práci v sobotu a v neděli ...165 // VI.2.7. Naturální mzda ...165
VI.2.8. Mzdový vývoj ... 165 // VI.2.8.1. Růst reálné mzdy ...166 // VI.2.8.2. Růst nominální mzdy ... 166 // VI.3. Plat ...166 // VI.3.1. Určení platu...166 // VI.3.2. Platové tarify ...166 // VI.3.3. Charakteristiky platových tříd...168 // VI.3.4. Příplatek za vedení ...1 70 // VI.3.5. Příplatek za noční práci ...172 // VI.3.6. Příplatek za práci v sobotu a v neděli...1 72 // VI.3.7. Plat nebo náhradní volno za práci přesčas ...172 // VI.3.8. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí... 172 // VI.3.9. Zvláštní příplatek ...173 // VI.3.10. Příplatek za rozdělenou směnu ... 173 // Vl.3.11. Osobní příplatek ...173 // Vl.3.1 2. Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah ... 173 // Vl.3.13. Specializační příplatek pedagogického pracovníka ...1 73 // Vl.3.14. Odměna ...174 // Vl.3.15. Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek ...1 74 // Vl.3.16. Platový výměr ...174 // Vl.3.1 7. Informační systém o platech ...174 // VI.4. Odměna z dohod...175 // VI.5. Mzda nebo plat při výkonu jiné práce...175 // VI.6. Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohod a odměně // za pracovní pohotovost...176 // VI.7. Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu ...177 // VI.7.1. Pořadí srážek ze mzdy ...1 78 // VI.8. Penzijní připojištění a životní pojištění ... 1 79 // VI.8.1. Penzijní připojištění ...179 // VI. 8.2. Soukromé životní připojištění ...16°
// VII. Překážky v práci... 189 // VILI. Překážky v práci na straně zaměstnance ... 189 // VII.1.1. Důležité osobní překážky ...189 // VILI .2. Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti // při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) ...189 // Vll.1.3. Mateřská a rodičovská dovolená ... 191 // VILI.3.1. Mateřská dovolená...191 // VILI.3.2. Rodičovská dovolená ... 191 // VILI .3.3. Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte...191 // VILI.3.4. Společné ustanovení ZP o mateřské a rodičovské dovolené ... 192 // VILI.4. Jiné důležité osobní překážky v práci ...192 // VILI .5. Překážky v práci z důvodu obecného zájmu ... 193 // VILI.5.1. Výkon veřejné funkce ...193 // VILI.5.2. Výkon občanské povinnosti ...193 // VILI .5.3. Jiné úkony v obecném zájmu ... 193 // VILI .5.4. Pracovní volno související s brannou povinností... 195 // VILI .5.5. Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia ... 195 // 8 // VII.2. Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance ... 195 // VII.3. Překážky v práci na straně zaměstnavatele... 196 // VII.3.1. Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy ... 196 // VII. 3.2. Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele ... 196 // Vili. Náhrada škody ... 200 // VIII. 1. Předcházení škodám ...200 // Vlil.2. Odpovědnost zaměstnance za škodu
...200 // Vlil.2.1. Obecná odpovědnost...200 // Vlil.2.2. Odpovědnost za nesplnění povinností ? odvrácení škody ...201 // Vlil.2.3. Odpovědnost za schodek na svěřených předmětech, které je zaměstnanec // povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů...201 // Vlil.2.3.1. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec // povinen vyúčtovat ...201 // VIN.2.3.2. Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů ...202 // VIN.2.4. Rozsah náhrady škody ...202 // VIN.2.5. Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu ...203 // VNI.3. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu ...204 // VIN.3.1. Obecná odpovědnost...204 // VIN.3.2. Odpovědnost při odvrácení škody ...204 // VIN.3.3. Odpovědnost na odložených věcech ...204 // VIN.3.4. Rozsah náhrad škody při obecné odpovědnosti, odpovědnosti při odvrácení // škody a odpovědnost na odložených věcech ...205 // VIN.3.5. Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu ...205 // VNI.4. Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu ...205 // IX. Ostatní a závěrečné ustanoveni ... 213 // IX.1. Závěrečné ustanovení kolektivní smlouvy...213 // IX.2. Ostatní ustanovení vnitřního předpisu...214 // Část třetí Pracovní řád // 1. Pracovní poměr...215 // 1.1. Druhy pracovních poměrů ...216 // 1.2. Pracovní smlouva ...217 // 1.3. Zkušební doba ...217 // 1.4. Vznik pracovního poměru ...218 // 1.5.
Povinnosti vyplývající z pracovního poměru...219 // 1.6. Pracovní poměr na dobu určitou...219 // 2. Povinnosti zaměstnanců ... 221 // 2.1. Základní povinnosti zaměstnanců ...221 // 2.1.1. Povinnosti zaměstnanců ...221 // 2.1.2. Povinnosti vedoucích zaměstnanců ...221 // 2.2. Postihy za porušování pracovní kázně ...222 // 3. Doručování... 225 // 3.1. Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem ...225 // 3.2. Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby // elektronických komunikací ...225 // 9 // 3.3. Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních // služeb ...226 // 3.4. Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem ...226 // Část čtvrtá // Vzor kolektivní smlouvy ...228 // Kolektivní smlouva ...229 // Pracovní řád ...259 // Vnitropodniková směrnice ...279 // Použité zkratky ...283 // Literatura ... 284 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC