Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2016
1 online zdroj (288 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9351-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0048-4 (print)
Publikace je aktualizována s ohledem na legislativní změny platné od roku 2016. Výrazné úpravy se týkají např. účetní závěrky, účetních výkazů nebo účtování zásob. Nově zde najdeme kapitolu věnující se účetnictví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek.<br />&nbsp;.
001487512
Obsah // 0 autorech ... 9 // Řekly o knize ... 10 // Seznam zkratek ... 12 // Úvod ... 13 // 1 Význam a základní prvky účetnictví, účetní zásady a principy... 15 // 1.1 Význam účetnictví ... 15 // 1.2 Účetní zásady a principy ... 17 // 1.3 Základní prvky účetnictví ... 23 // 1.3.1 Účet a soustava účtů ... 23 // 1.3.2 Smerná účtová osnova a účtový rozvrh ... 26 // 1.3.3 Účetní záznamy, doklady a knihy ... 27 // 1.3.4 Oceňování majetku a závazků ... 31 // 1.3.5 Kontrolní systém účetnictví... 32 // 2 Právní úprava účetnictví ... 35 // 2.1 Zákon o účetnictví... 35 // 2.2 Vyhlášky ? zákonu o účetnictví ... 36 // 2.3 České účetní standardy... 37 // 2.4 Vnitřní účetní směrnice... 38 // 3 Dlouhodobý majetek ... 41 // 3.1 Charakteristika dlouhodobého majetku ... 41 // 3.1.1 Oceňování dlouhodobého majetku ... 42 // 3.1.2 Způsoby pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku... 44 // 3.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek... 44 // 3.2.1 Rozdělení dlouhodobého nehmotného majetku... 44 // 3.2.2 Rozdělení dlouhodobého hmotného majetku ... 46 // 3.2.3 Základní účetní operace... 48 // 3.2.4 Odpisování dlouhodobého majetku ... 56 // 3.2.5 Rozšiřující účetní operace... 61 // 3.2.6 Souhrnný příklad ... 63 // 3.3 Dlouhodobý finanční majetek ... 65 // 3.3.1 Rozdělení dlouhodobého finančního majetku ... 65 // 3.3.2 Účetní operace ... 66 // 3.3.3 Souhrnný příklad ... 69
// 4 Oběžná aktiva ... 73 // 4.1 Zásoby... 73 // 4.1.1 Charakteristika zásob... 73 // 4.1.2 Rozdělení zásob ... 74 // 4.1.3 Oceňování zásob... 76 // 4.1.4 Základní účetní operace... 79 // 4.1.5 Rozšiřující účetní operace... 86 // 4.1.6 Souhrnný příklad ... 87 // 4.2 Pohledávky... 90 // 4.2.1 Charakteristika pohledávek ... 90 // 4.2.2 Rozdělení pohledávek... 90 // 4.2.3 Oceňování pohledávek... 92 // 4.2.4 Základní účetní operace... 92 // 4.2.5 Rozšiřující účetní operace... 99 // 4.2.6 Souhrnný příklad ... 106 // 4.3 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky... 108 // 4.3.1 Charakteristika krátkodobého finančního majetku // a peněžních prostředků ... 108 // 4.3.2 Rozdělení krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků . 108 // 4.3.3 Oceňování krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků ... 109 // 4.3.4 Základní účetní operace... 110 // 4.3.5 Rozšiřující účetní operace... 118 // 4.3.6 Souhrnný příklad ... 119 // 5 Vlastní kapitál... 123 // 5.1 Základní kapitál... 123 // 5.1.1 Charakteristika základního kapitálu ... 123 // 5.1.2 Rozdělení základního kapitálu... 124 // 5.1.3 Účetní operace ... 125 // 5.1.4 Souhrnný příklad ... 132 // 5.2 Kapitálové fondy a fondy tvořené ze zisku... 134 // 5.2.1 Charakteristika fondů vlastního kapitálu ... 134 // 5.2.2 Rozdělení fondů vlastního kapitálu ... 134 // 5.2.3 Účetní operace
... 135 // 5.2.4 Souhrnný příklad ... 140 // 5.3 Výsledky hospodaření... 142 // 5.3.1 Charakteristika výsledků hospodaření... 142 // 5.3.2 Rozdělení výsledků hospodaření ... 142 // 5.3.3 Účetní operace ... 144 // 5.3.4 Souhrnný příklad ... 148 // 6 Cizí zdroje ... 151 // 6.1 Rezervy ... 151 // 6.1.1 Charakteristika rezerv... 151 // 6.1.2 Rozdělení rezerv ... 152 // 6.1.3 Účetní operace ... 153 // 6.1.4 Souhrnný příklad ... 159 // 6.2 Závazky... 161 // 6.2.1 Charakteristika závazků... 161 // 6.2.2 Rozdělení závazků ... 162 // 6.2.3 Oceňování závazků... 163 // 6.2.4 Základní účetní operace... 163 // 6.2.5 Rozšiřující účetní operace... 184 // 6.2.6 Souhrnný příklad ... 189 // 7 Časové rozlišení ... 193 // 7.1 Charakteristika časového rozlišení... 193 // 7.2 Aktivní časové rozlišení... 194 // 7.2.1 Rozdělení aktivního časového rozlišení ... 194 // 7.2.2 Účetní operace ... 195 // 7.2.3 Souhrnný příklad ... 198 // 7.3 Pasivní časové rozlišení ... 200 // 7.3.1 Rozdělení pasivního časového rozlišení... 200 // 7.3.2 Účetní operace ... 200 // 7.3.3 Souhrnný příklad ... 202 // 8 Náklady a výnosy... 205 // 8.1 Charakteristika nákladů a výnosů ... 205 // 8.2 Druhové a účelové členění nákladů a výnosů... 207 // 8.3 Náklady a výnosy z provozní činnosti ... 210 // 8.3.1 Rozdělení nákladů a výnosů z provozní činnosti ... 210 // 8.3.2 Souhrnný příklad ... 217
8.4 Náklady a výnosy z finanční činnosti ... 219 // 8.4.1 Rozdělení nákladů a výnosů z finanční činnosti... 219 // 8.4.2 Souhrnný příklad ... 222 // 9 Účetní uzávěrka a závěrka ... 225 // 9.1 Charakteristika účetní uzávěrky... 225 // 9.1.1 Uzávěrkové operace... 225 // 9.1.2 Inventarizace majetku a závazků ... 226 // 9.1.3 Daňová analýza a výpočet daně z příjmů ... 227 // 9.1.4 Uzavření účetních knih ... 234 // 9.2 Charakteristika účetní závěrky... 235 // 9.2.1 Rozvaha ... 240 // 9.2.2 Výkaz zisku a ztráty... 240 // 9.2.3 Přehled o peněžních tocích ... 241 // 9.2.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu ... 243 // 9.2.5 Příloha... 244 // 9.2.6 Zpráva o platbách ... 247 // 9.2.7 Zpráva o vztazích... 248 // 9.2.8 Výroční zpráva... 248 // 9.2.9 Audit úěetní závěrky... 249 // 9.2.10 Schválení a zveřejnění účetní závěrky... 251 // 10 Účetnictví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných // účetních jednotek ... 253 // 10.1 Banky a jiné finanční instituce ... 253 // 10.2 Pojišťovny ... 256 // 10.3 Zdravotní pojišťovny ... 259 // 10.4 Nepodnikatelské subjekty ... 262 // 10.5 Vybrané účetní jednotky ... 263 // Příloha 1 - Rozvaha pro podnikatele ... 267 // Příloha 2 - Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění pro podnikatele ... 271 // Příloha 3 - Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění pro podnikatele ... 273 // Příloha 4 - Přehled o peněžních
tocích pro podnikatele ... 274 // Příloha 5 - Přehled o změnách vlastního kapitálu pro podnikatele... 275 // Příloha 6 - Směrná účtová osnova pro podnikatele ... 276 // Příloha 7 - Srovnání účtových tříd bank, pojišťoven, nepodnikatelských // subjektů a vybraných účetních jednotek ... 278 // Příloha 8 - České účetní standardy pro podnikatele ... 280 // Summary... 281 // Literatura // 282

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC