Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2016
1 online zdroj (168 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9393-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9394-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0112-2 (print)
Kniha poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jak realizovat svá práva a plnit své právní povinnosti a jak se zapojovat do ochrany dřevin..
001487532
Seznam použitých zkratek 8 // Předmluva 9 // Úvodem 10 // 1. Prameny a principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les 11 // 1.1 Spory kolem definice „dřeviny rostoucí mimo les“ 11 // 1.2 Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, registrované VKP, stromořadí 13 // 1.3 Dotčení jiných zájmů chráněných podle ZOPK při zásazích do dřevin 14 // 1.4 Ochrana dřevin podle ZOPK, jiné veřejnoprávní předpisy, občanský zákoník 14 // 1.5 Tři principy obecné právní ochrany dřevin rostoucích mimo les 15 // 2. Ochrana dřevin před poškozováním a ničením, ořezy a jiné zásahy 16 // 2.1 Kácení dřevin, pařez a torzo 16 // 2.2 Nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky // na jejich ochranu 17 // 2.3 Kdy se o nedovolené zásahy nejedná 18 // 3. Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, vymáhání, právní následky neplnění 20 // 3.1 Účel povinnosti vlastníka pečovat o dřeviny podle ZOPK 20 // 3.2 Otázka vlastnictví dřevin 20 // 3.3 Vymáhání povinnosti vlastníka pečovat o dřeviny ze strany orgánů ochrany přírody 22 // 3.4 Možnost uložení provedení nezbytných zásahů při výskytu nákazy dřevin 23 // 4. Povolování kácení dřevin 25 // 4.1 Účastníci řízení o povolení kácení dřevin 26 // 4.2 Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin 28 // 4.3 Vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, znalecké (odborné) posudky 29 // 4.4 Správní uvážení o existenci, nebo neexistenci závažných důvodů pro povolení kácení 32 // 4.5 Ohledání na místě, ústní jednání, seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí, lhůty 34 // 4.6 Rozhodnutí o žádosti o povolení kácení, odůvodnění, podmínky, platnost . 34 // 4.7 Závaznost rozhodnutí pro právního nástupce, změny a zrušení rozhodnutí 36 //
4.8 Povolování kácení pro účely výstavby 38 // 4.9 Řízení a rozhodnutí v případě společného stromu (spoluvlastnictví) 40 // 5. Ukládání náhradní výsadby, úvahy o odvodech za pokácené dřeviny 43 // 5.1 Nedostatky NV v praxi a úvahy o uzákonění odvodů 43 // 5.2 Možnost, nebo povinnost uložení náhradní výsadby 45 // 5.3 Uložení náhradní výsadby pouze v rozhodnutí o povolení kácení 46 // 5.4 Komu, kde, v jakém rozsahu a termínu se NV a následná péče ukládá 48 // 5.5 Změna uložené NV, kontrola a vymáhání 50 // 6. Výjimky z povolovacího principu, kácení na oznámení, volné kácení, krajní nouze 52 // 6.1 Kácení na předchozí písemné oznámení 52 // 6.1.1 Náležitosti oznámení o kácení dřevin 53 // 6.1.2 Důvody kácení na oznámení 54 // 6.1.3 Pozastavení, omezení nebo zákaz oznámeného kácení 57 // 6.2 Volné kácení tzv. podměrečných dřevin, ovocné dřeviny v zahradách 58 // 6.2.1 Měření obvodu kmene ve specifických situacích, vícekmeny 59 // 6.2.2 Určování celkové plochy zapojených porostů dřevin 60 // 6.2.3 Ovocné dřeviny v zahradách - účel, nebo seznam 61 // 6.3 Kácení dřevin při zřejmém a bezprostředním ohrožení 62 // 7. Památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin 65 // 7.1 Památné stromy 65 // 7.2 Zvláště chráněné druhy rostlin 68 // 8. Kácení dřevin a dotčení dalších zájmů chráněných ZOPK 70 // 8.1 Jak zjistit možné dotčení jiného chráněného zájmu 71 // 8.2 Povolení ke kácení jako konečné, poslední rozhodnutí 71 // 8.3 Souběh s jinými ochrannými režimy podle ZOPK jako předběžná otázka 72 // 8.4 Akty jiných orgánů ochrany přírody ve vztahu ke kácení dřevin - forma rozhodnutí 72 // 8.5 Povolení ke kácení jen v mezích aktu vydaného k ochraně jiného zájmu 73 //
9. Kompetence - výkon státní správy v ochraně mimolesních dřevin 74 // 9.1 Kompetence v obecné ochraně dřevin rostoucích mimo les 74 // 9.2 Povolování kácení dřevin na obecních pozemcích - problém podjatosti 75 // 9.3 Nejčastější vady výkonu státní správy v ochraně dřevin, závaznost metodických pokynů MŽP, dozor 77 // 9.4 Kompetence ve zvláštní ochraně dřevin a v ochraně některých // souvisejících zájmů 78 // 10. Účast veřejnosti, práva ekologických spolků, občanů a obcí 80 // 10.1 Přímá účast občanů v ochraně dřevin rostoucích mimo les 80 // 10.2 Práva ekologických spolků podle § 70 odst. 2 a 3 ZOPK 80 // 10.3 Obce jako účastníci řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 85 // 10.4 Obecně závazné vyhlášky obcí coby prostředek ? ochraně dřevin // a jiné zeleně 86 // 11. Prevence a odpovědnost, omezení a zákaz kácení, kontroly, sankce 88 // 11.1 Omezení, zákaz, zastavení kácení (§ 66, § 80 odst. 2 ZOPK) 88 // 11.2 Kontroly výkonu státní správy v ochraně dřevin 90 // 11.3 Deliktní odpovědnost za nedovolené kácení a poškození dřevin 92 // 11.3.1 Otázka tzv. dobré víry v důsledku vadného výkonu státní správy 94 // 11.3.2 Problém určení odpovědného subjektu („zadavatel - zhotovitel díla“) 95 // 11.3.3 Problémy spojené s formulací některých skutkových podstat v ZOPK 97 // 11.3.4 Souběhy správních deliktů, souběžný správní a trestní postih 97 // 11.4 Odpovědnost za ekologickou újmu, kompenzační opatření 99 // 12. Dřeviny z pohledu jiných veřejnoprávních předpisů 101 // 12.1 Zákon o pozemních komunikacích 102 // 12.1.1 Ustanovení relevantní ve vztahu k dřevinám 102 // 12.1.2 Kácení dřevin na silničních pozemcích na povolení podle ZOPK 103 // 12.2 Zákon o drahách 10
12.2.1 Ustanovení relevantní ve vztahu k dřevinám 105 // 12.2.2 Kácení dřevin u železničních drah na povolení podle ZOPK 105 // 12.2.3 Aktuální výhled na změnu právní úpravy kácení u železnic 106 // 12.3 Nařízení kácení stromů jako odstranění zdroje ohrožení pozemní komunikace, resp. dráhy a provozu na nich 107 // 12.4 Vodní zákon 109 // 12.4.1 Ustanovení relevantní ve vztahu k dřevinám 109 // 12.4.2 Kácení při údržbě břehových porostů na oznámení podle ZOPK // a ochrana VKP 110 // 12.4.3 Kácení a vysazování dřevin na hrázích vodních děl 110 // 12.5 Energetický zákon 112 // 12.5.1 Ustanovení relevantní ve vztahu k dřevinám 112 // 12.5.2 Kácení v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy na oznámení podle ZOPK 113 // 12.6 Zákon o státní památkové péči 114 // 12.6.1 Ustanovení relevantní ve vztahu ? dřevinám 114 // 12.6.2 Kácení a výsadba v prostředí kulturních památek a na veřejných prostranstvích v památkových zónách a rezervacích a jejich ochranných pásmech 116 // 13. Dřeviny z pohledu občanského práva 119 // 13.1 Stromy v rámci sousedského práva 119 // 13.2 Předcházení škodám a odpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu // nebo jeho části 123 // 13.3 Odpovědnost vlastníka lesa za škodu ve vztahu k ustanovením lesního zákona 125 //
14. Ochrana lesních dřevin 128 // 14.1 Ochrana podle lesního zákona 129 // 14.1.1 Základní povinnosti a omezení související s ochranou lesních dřevin 129 // 14.1.2 Ochrana pozemků určených ? plnění funkcí lesa 131 // 14.1.3 Povinnosti a omezení při hospodaření v lese 133 // 14.1.4 Orgány státní správy lesů a lesní stráž 137 // 14.1.5 Výkon dozoru podle lesního zákona 139 // 14.1.6 Sankce podle lesního zákona 139 // 14.2 Ochrana lesních dřevin instituty ZOPK 140 // 14.3 Ochrana podle zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti // v ochraně lesa 146 // 14.4 Trestněprávní ochrana lesních dřevin 149 // Vzory správních úkonů 152 // Literatura 167

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC