Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2017
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9583-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0429-1 (print)
Chcete získat komplexní přehled v účetnictví? S touto knihou to zvládnete bez potíží! Celý text je srozumitelným způsobem zpracován jak pro úplného začátečníka, tak pro účetního, který si chce zopakovat některé účetní souvislosti..
001487557
Seznam použitých zkratek... 9 // Úvodní slovo autora ... 11 // 1. Základy účetnictví... 13 // 1.1 Účetnictví, jeho vývoj, význam a funkce ... 13 // 1.1.1 Vznik účetnictví ... 13 // 1.1.2 Historický vývoj účetnictví z pohledu forem jeho vedení ... 13 // 1.1.3 Vliv informačních technologií na účetnictví... 14 // 1.1.4 Význam a funkce účetnictví ... 16 // Kontrolní otázky ... 19 // 1.2 Účetnictví, jeho zásady a regulace... 19 // 1.2.1 Všeobecné účetní zásady... 19 // 1.2.2 Harmonizace účetnictví... 20 // 1.2.3 Regulace českého účetnictví... 20 // Kontrolní otázky ... 23 // 1.3 Aktiva a pasiva ... 23 // 1.3.1 Majetek účetní jednotky a jeho krytí... 23 // 1.3.2 Rozvaha, její funkce, obsah a členční... 25 // Kontrolní otázky ... 32 // 1.4 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření ... 32 // 1.4.1 Osamostatnční nákladů a výnosů ... 33 // 1.4.2 Základní struktura výkazu zisku a ztráty ... 35 // 1.4.3 Struktura druhového členení výkazu zisku a ztráty ... 36 // 1.4.4 Struktura účelového členění výkazu zisku a ztráty... 37 // Kontrolní otázky ... 41 // 1.5 Metodické prvky v účetnictví ... 41 // 1.5.1 Účet, jeho podstata, funkce a forma ... 42 // 1.5.2 Princip podvojnosti, souvztažnost účtů... 51 // 1.5.3 Účetní zápisy... 51 // 1.5.4 Účetní knihy ... 53 // Kontrolní otázky ... 56 // 1.6 Nástroje průkaznosti účetnictví... 56 // 1.6.1 Účetní doklady ... 57 // 1.6.2 Inventarizace
majetku a závazků ... 62 // 1.6.3 Vnitřní kontrolní systém... // Kontrolní otázky ... // 1.7 Oceňování aktiv a dluhů ... // 1.7.1 Regulace oceňování majetku a závazků...67 // 1.7.2 Princip opatrnosti ... 67 // 1.7.3 Oceňování majetku a závazků v České republice... 67 // 1.7.4 Cizí měna v účetnictví... 68 // Kontrolní otázky ... 70 // 1.8 Odpisování, tvorba a použití opravných položek a rezervy ... 70 // 1.8.1 Odpisování dlouhodobého majetku... 71 // 1.8.2 Tvorba a použití opravných položek... 72 // L & 2 // 1.8.3 Podstata, význam a funkce rezerv... 73 // Kontrolní otázky ... 74 // 2. Základy účtování na účtech ... 75 // 2.1 Dlouhodobý majetek... 84 // 2.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek ... 85 // 2.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek ... 87 // 2.1.3 Oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku... 89 // 2.1.4 Pořízení dlouhodobého majetku a jeho zařazení do užívání... 91 // 2.1.5 Poskytování záloh na pořízení dlouhodobého majetku... 96 // 2.1.6 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného // a hmotného majetku ... 98 // 2.1.7 Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ... 100 // 2.1.8 Účtování odpisů dlouhodobého majetku... 104 // 2.1.9 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ... 105 // 2.1.10 Dlouhodobý finanční majetek... 109 // Kontrolní otázky ... 112 // 2.2 Zásoby... 113 // 2.2.1 Oceňování zásob... 113 // 2.2.2 Účtování zásob ... 115
// 2.2.3 Aktivace materiálu, zboží a služeb... 123 // 2.2.4 Účtování zásob přímo do spotřeby ... 124 // 2.2.5 Stanovení normy přirozených úbytků... 124 // 2.2.6 Analytické a podrozvahové účty... 124 // Kontrolní otázky ... 131 // 2.3 Krátkodobý finanční majetek... 131 // 2.3.1 Peněžní prostředky v pokladně a ceniny... 132 // 2.3.2 Peněžní prostředky na účtech ... 133 // 2.3.3 Krátkodobé úvěry ... 133 // 2.3.4 Krátkodobé finanční výpomoci... 134 // 2.3.5 Krátkodobý finanční majetek ... 134 // 2.3.6 Převody mezi finančními účty... 134 // Kontrolní otázky ... 142 // 2.4 Zúčtovací vztahy... 142 // 2.4.1 Zobrazení pohledávek ve finančním účetnictví a vykázání // v účetní závěrce... 142 // 2.4.2 Zobrazení závazků ve finančním účetnictví a vykázání // v účetní závěrce... 146 // 2.4.3 Inventarizace pohledávek a závazků... 150 // 2.4.4 Promlčení a zánik pohledávek a závazků... 151 // 2.4.5 Odpis pohledávek... 151 // 2.4.6 Opravné položky ? pohledávkám... 151 // 2.4.7 Pohledávky a závazky v cizí měně... 152 // 2.4.8 Účtování dobropisů z reklamací, poskytování různých druhů slev 154 // Kontrolní otázky ... 154 // 2.5 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky... 155 // 2.5.1 Vlastní kapitál... 155 // 2.5.2 Rezervy... 159 // Kontrolní otázky ... 161 // 2.5.3 Dlouhodobé závazky... 161 // Kontrolní otázky ... 163 // 2.6 Náklady a výnosy ... 163 // 2.6.1 Podstata
nákladů a výnosů ... 163 // 2.6.2 Členění nákladů a výnosů... 164 // 2.6.3 Základní charakteristika nákladů zaúčtovaných v účtové třídě 5 - // Náklady... 164 // 2.6.4 Obsahové vymezení jednotlivých účtových skupin nákladů v účtové // třídě 5 - Náklady... 165 // 2.6.5 Základní charakteristika výnosů zaúčtovaných v účtové třídě 6 - // Výnosy ... 172 // 2.6.6 Obsahové vymezení jednotlivých účtových skupin výnosů v účtové // třídě 6 - Výnosy ... 172 // Kontrolní otázky ... 176 // 2.7 Účetní závěrka... 176 // 2.7.1 Účetní uzávěrka... 176 // 2.7.2 Účetní závěrka... 179 // Použité zdroje ... 184 // Seznam příloh ... 185

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC