Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2017
1 online zdroj (232 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9664-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0425-3 (print)
Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. Je aktualizována podle předpisů pro rok 2017. Poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti..
001487562
Obsah // Předmluva...7 // 1. Změny v účetní závěrce 2016...9 // 1.1 Kategorie účetních jednotek...9 // 1.2 Nová vazba kategorizace účetních jednotek na audit účetních závěrek...10 // 1.3 Vymezení účetní závěrky ...? // 1.4 Změny v minulém období...14 // 2. Účetnictví - změny v od roku 2017 ...22 // 3. Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek...23 // 3.1 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek ...23 // 3.2 Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný...27 // 3.3 Účtová skupina 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný ...34 // 3.4 Účtová skupina 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek ...35 // 3.5 Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek ...36 // 3.6 Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek...37 // 3.7 Účtová skupina 07 - Oprávky ? dlouhodobému nehmotnému majetku...39 // 3.8 Účtová skupina 08 - Oprávky ? dlouhodobému hmotnému majetku...40 // 3.9 Účtová skupina 09 - Opravné položky ? dlouhodobému majetku ...53 // 4. Účtová třída 1 - zásoby...55 // 4.1 Účtová skupina 11 - Materiál...55 // 4.2 Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní činnosti...63 // 4.3 Účtová skupina 13 - Zboží...76 // 4.4 Účtová skupina 15 - Poskytnuté zálohy na zásoby...83 // 4.5 Účtová skupina 19 - Opravné položky ? zásobám...85 // 5. Účtová třída 2 - krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky...87 // 5.1 Účtová
skupina 21 - Peněžní prostředky v pokladně...87 // 5.2 Účtová skupina 22 - Peněžní prostředky na účtech ...90 // 5.3 Účtová skupina 23 - Krátkodobé úvěry...95 // 5.4 Účtová skupina 24 - Krátkodobé finanční výpomoci...96 // 5.5 Účtová skupina 25 — Krátkodobý finanční majetek ...97 // 5.6 Účtová skupina 26 - Převody mezi finančními účty...114 // 5.7 Účtová skupina 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku ... 115 // 6. Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy ...116 // 6.1 Účtová skupina 31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) ...116 // 6.2 Účtová skupina 32 - Závazky (krátkodobé) ...119 // 6.3 Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi ...122 // 6.4 Účtová skupina 34 - Zúčtování daní a dotací ...126 // 6.5 Účtová skupina 35 - Pohledávky za společníky...128 // 6.6 Účtová skupina 36 - Závazky ke společníkům...129 // 6.7 Účtová skupina 37 — Jiné pohledávky a závazky ...131 // 6.8 Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv...131 // 6.9 Účtová skupina 39 — Opravná položka ? zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování . 154 // 7. Účtová třída 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky ...156 // 7.1 Účtová skupina 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy ...156 // 7.2 Účtová skupina 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření...158 // 7.3 Účtová skupina 43 - Výsledek hospodaření ...162
// 7.4 Účtová skupina 45 - Rezervy...163 // 7.5 Účtová skupina 46 - Dlouhodobé závazky ? úvěrovým institucím...165 // 7.6 Účtová skupina 47 - Dlouhodobé závazky...165 // 7.7 Účtová skupina 48 - Odložený daňový závazek a pohledávka ...173 // 7.8 Účtová skupina 49 - Individuální podnikatel ...177 // 8. Účtová třída 5 - náklady...179 // 8.1 Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy...179 // 8.2 Účtová skupina 51 - Služby...181 // 8.3 Účtová skupina 52 - Osobní náklady...185 // 8.4 Účtová skupina 53 - Daně a poplatky...186 // 8.5 Účtová skupina 54 - Jiné provozní náklady ...187 // 8.6 Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období // a opravné položky v provozní oblasti...190 // 8.7 Účtová skupina 56-Finanční náklady ...192 // 8.8 Účtová skupina 57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti ...193 // 8.9 Účtová skupina 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace...194 // 8.10 Účtová skupina 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů ... 195 // 9. Účtová třída 6 - výnosy...197 // 9.1 Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží ...197 // 9.2 Účtová skupina 64 - Jiné provozní výnosy...200 // 9.3 Účtová skupina 66 - Finanční výnosy...201 // 9.4 Účtová skupina 69 - Převodové účty...202 // 10. Účtová třída 7 - závěrkové a podrozvahové účty...203 // 10.1 Účtová skupina 70 -
Účty rozvažné a účtová skupina 71 - Účet zisků a ztrát.203 // Přílohy...208 // Směrná účtová osnova...209 // Návrh účtového rozvrhu ...211 // Rozvaha v plném rozsahu ...219 // Rozvaha ve zkráceném rozsahu - malá účetní jednotka, která nemá povinnost // mít účetní závěrku ověřenou auditorem...224 // Rozvaha ve zkráceném rozsahu - mikro účetní jednotka, která nemá povinnost // mít účetní závěrku ověřenou auditorem...226 // Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění...227 // Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu - druhové členění ...229 // Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - účelové členění...230 // Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu - účelové členění...231 // Literatura ...232

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC