Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2016
1 online zdroj (328 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9509-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9510-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0339-3 (print)
Po přečtení knihy se budete orientovat ve veškeré legislativě pro nestátní neziskové organizace. Získáte jedinečný přehled poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva..
001487597
Obsah // Seznam zkratek ... ? // Úvod... 13 // 1. Význam neziskového sektoru v ČR ... 15 // 1.1 Postavení neziskového sektoru v národním hospodářství... 15 // 1.2 Vybrané oblasti působnosti neziskového sektoru ... 16 // 1.3 Charakteristické znaky a funkce nestátních neziskových organizací ... 17 // 1.4 Tradice a vývoj nestátních neziskových organizací v ČR... 18 // 1.5 Ekonomické ukazatele pro nestátní neziskové organizace ... 20 // 1.6 Problémy v neziskovém sektoru ... 20 // 2. Místo neziskových organizací v právním řádu ČR... 21 // 2.1 Veřejná prospěšnost a nový občanský zákoník... 21 // 2.2 Veřejně prospěšný poplatník dle zákona o daních z příjmů ... 22 // 2.3 Veřejné rejstříky... 23 // 2.3.1 Co se stalo po 1. lednu 2014 s bývalými rejstříky?... 24 // 2.3.2 Co tedy bylo a je nutné udělat a v jakých lhůtách?... 24 // 2.3.3 Nesprávnost nebo neúplnost údajů v rejstříku ... 25 // 3. Druhy neziskových organizací ... 26 // 3.1 Druhy neziskových organizací z globálního hlediska... 26 // 3.2 Druhy neziskových organizací dle zřizovatele ... 26 // 4. Nový občanský zákoník a právní formy nestátních neziskových organizací .. 27 // 4.1 Nové právní formy nestátních neziskových organizací po rekodifikaci__27 // 4.2 Jak probíhala transformace nestátního neziskového sektoru?... 28 // 4.2.1 Příklad na občanské sdružení ... 28 // 4.2.2 Příklad na organizaci s mezinárodním prvkem...
28 // 4.2.3 Příklad na nadaci a nadační fond ... 29 // 4.2.4 Příklad na obecně prospěšnou společnost... 29 // 4.2.5 Příklad na zájmové sdružení právnických osob ... 29 // 4.2.6 Příklad na církevní právnickou osobu... 29 // 5. Vznik, zánik a řízení vybraných forem nestátních neziskových organizací... 30 // 5.1 Spolek ... 30 // 5.2 Ústav... 31 // 5.3 Nadace... 32 // 5.4 Nadační fond... 34 // 5.5 Sociální družstvo... 34 // 5.6 Další nestátní neziskové organizace upraveny jinými zákony než NOZ ... 35 // 5.6.1 Církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby ... 35 // 5.6.2 Politické strany a politická hnutí... 35 // 5.6.3 Honební společenstva... 35 // 5.6.4 Obecně prospěšné společnosti... 35 // 5.6.5 Zájmová sdružení právnických osob... 36 // 6. Financování nestátních neziskových organizací... 37 // 6.1 Obecné principy financování nestátních neziskových organizací... 37 // 6.1.1 Vícezdrojovost ... 37 // 6.1.2 Samofinancování... 37 // 6.1.3 Fundraising... 38 // 6.1.3.1 Formy fimdraisingu ... 39 // 6.1.3.2 Základní metody fimdraisingu... 39 // 6.1.3.3 Zásady jednání s dárcem ... 40 // 6.1.3.4 Znalost motivů individuálních dárců... 41 // 6.1.4 Neziskovost... 41 // 6.1.5 Daňové úlevy ... 42 // 6.2 Způsoby financování nestátních neziskových organizací ... 42 // 6.3 Nástroje financování nestátních neziskových organizací ... 42 // 6.4 Finanční zdroje nestátních
neziskových organizací ... 43 // 6.4.1 Vlastní zdroje ... 43 // 6.4.1.1 Členské příspěvky ... 43 // 6.4.1.2 Příjmy z výkonu hlavní činnosti... 43 // 6.4.1.3 Příjmy z doplňkových činností... 44 // 6.4.1.4 Podnikání ... 44 // 6.4.2 Cizí zdroje... 45 // 6.4.3 Potenciální zdroje ... 45 // 6.4.3.1 Příspěvky ze zdrojů Evropské unie ... 45 // 6.4.3.2 Dotace státu a municipalit nestátním neziskovým // organizacím ... 46 // 6.4.3.3 Příspěvky nadací a nadačních fondů ... 46 // 6.4.3.4 Firemní dárcovství... 46 // 6.4.3.5 Individuální dárcovství... 46 // 6.4.3.6 Další zdroje... 47 // 6.5 Státní dotační politika ... 47 // 6.6 Soukromé financování neziskových organizací... 50 // 7. Ekonomika nestátních neziskových organizací... 52 // 7.1 Právní předpisy pro nestátní neziskové organizace... 52 // 7.1.1 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb... 53 // 7.1.2 Vyhláška č. 504/2002 Sb... 53 // 7.1.3 Vyhláška č. 325/2015 Sb... 54 // 7.1.4 České účetní standardy č. 401 114... 54 // 7.2 Vnitřní předpisy nestátních neziskových organizací... 55 // 7.3 Finanční řízení a rozpočet neziskových organizací... 56 // 7.3.1 Rozpočet a jeho sestavování... 56 // 8. Účetní souvislosti aktivit nestátních neziskových organizací... 58 // 8.1 Účetnictví... 58 // 8.1.1 Změny v terminologii od 1. 1. 2014... 59 // 8.1.2 Jednoduché účetnictví... 60 // 8.1.3 Novela zákona o účetnictví od roku 2016... 63
8.1.4 Účetní knihy v jednoduchém účetnictví... 66 // 8.1.4.1 Peněžní deník... 67 // 8.1.4.2 Kniha pohledávek a závazků ... 68 // 8.1.4.3 Pomocné knihy... 69 // 8.1.5 Podvojné účetnictví... 76 // 8.1.5.1 Podvojné účetnictví obecně ... 76 // 8.1.5.2 Legislativní úprava účetnictví ... 78 // 8.1.5.3 Účtování v jednotlivých účtových třídách... 79 // 8.1.5.4 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek... 80 // 8.1.5.5 Účtová třída 1 - Zásoby... 89 // 8.1.5.6 Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek // a krátkodobé úvěry... 92 // 8.1.5.7 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy... 94 // 8.1.5.8 Účtová třída 5 a 6 - Náklady a výnosy... 98 // 8.1.5.9 Účtová třída 9 - Vlastní jmění, fondy, výsledek // hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a zápůjčky, závěrkové a podrozvahové účty ... 101 // 8.2 Roční účetní závěrka v nestátních neziskových organizacích... 106 // 8.3 Povinnost zveřejnění účetní závěrky... 108 // 8.4 Audit ve vybraných neziskových organizacích... 109 // 9. Daně a nestátní neziskové organizace ... 114 // 9.1 Daň z nemovitých věcí ... 114 // 9.1.1 Daň z pozemků... 116 // 9.1.2 Daň ze staveb a jednotek... 117 // 9.2 Daň z nabytí nemovitých věcí... 121 // 9.3 Daň silniční... 123 // 9.4 Daň z příjmů ... 131 // 9.4.1 Změny v zákoně o daních z příjmů od 2014... 132 // 9.4.1.1 Veřejně prospěšný poplatník... 133 // 9.4.1.2 Úroky z
účtů... 135 // 9.4.1.3 Skupina veřejně prospěšných poplatníků s tzv. širokým // základem daně ... 136 // 9.4.1.4 Bezúplatné příjmy z darů... 136 // 9.4.1.5 Nedaňové výdaje (náklady) dle § 25 odst. 1 písm. i) // zákona o daních z příjmů... 136 // 9.4.2 Možnosti režimů zdanění příjmů u nestátních neziskových // organizací ... 136 // 9.4.2.1 Rozdělení příjmů u veřejně prospěšných poplatníků ... 138 // 9.4.2.2 Příjmy, které nejsou předmětem daně ... 140 // 9.4.2.3 Příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou // osvobozené... 144 // 9A2.4 Příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně... 148 // 9.4.2.5 Příjmy zahrnované do základu daně... 148 // 9.4.2.6 Praktický příklad ... 149 // 9.4.3 Schéma postupu zjištění základu daně ... 151 // 9.4.3.1 Položky zvyšující základ daně... 151 // 9.4.3.2 Položky snižující základ daně ... 153 // 9.4.3.3 Snížení základu daně a daňová povinnost ... 155 // 9.4.4 Daňové souvislosti darování... 162 // 9.4.4.1 Daňové souvislosti dárcovství u dárce, kterým je // fyzická osoba ... 163 // 9.4.4.2 Daňové souvislosti dárcovství u dárce, kterým je // právnická osoba ... 165 // 9.4.4.3 Daňové souvislosti dárcovství u obdarovaného... 166 // 9.4A4 Účtování o daru ... 169 // 9.4.5 Praktická část ... 170 // 9.4.5.1 Poplatník s úzkým základem daně... 172 // 9.4.5.2 Poplatník se širokým základem daně... 174 // 9.4.5.3 Praktický
příklad na dar... 176 // 9.4.6 Vybrané daňové problémy... 176 // 9.4.6.1 Paušální výdaj na dopravu od 1. 1. 2014... 176 // 9.4.6.2 § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů... 177 // 9.4.6.3 § 25 odst. 1 písm. zp), zq) zákona o daních z příjmů ... 177 // 9.4.6.4 Uplatňování odpisů do daňově uznatelných výdajů... 178 // 9.4.6.5 Kurzové rozdíly u nestátních neziskových subjektů ... 178 // 9.4.6.6 Úrok z jistoty dle nového občanského zákoníku... 179 // 9.4.6.7 Finanční leasing - následné rozšíření definice // v roce 2015... 179 // 9.4.6.8 § 23 odst. 6 zákona o daních z příjmů... 180 // 9.4.6.9 Členské příspěvky, které se považují za daňový výdaj .. 181 // 9.4.6.10 Hmotný a nehmotný majetek... 181 // 9.4.6.11 Opravné položky ? pohledávkám... 202 // 9.4.6.12 Odpis pohledávky... 206 // 9.4.6.13 Postoupení pohledávky... 207 // 9.4.6.14 Rezervy a neziskové organizace... 207 // 9.4.6.15 Stravování zaměstnanců z pohledu daně z příjmů... 210 // 9.4.6.16 Cestovní náhrady zaměstnanců ... 212 // 9.5 Daň z přidané hodnoty... 220 // 9.5.1 Základní pojmy zákona o DPH... 223 // 9.5.1.1 Předmět daně ... 223 // 9.5.1.2 Ekonomická činnost a daňové subjekty... 225 // 9.5.1.3 Sazby daně, hlavní a vedlejší plnění... 227 // 9.5.1.4 Místo plnění... 228 // 9.5.2 Osvobozená plnění ... 230 // 9.5.2.1 Základní poštovní služby a dodání poštovních známek // (§ 52 zákona o DPH)
... 232 // 9.5.2.2 Dodání vybraných nemovitých věcí // (§ 56 zákona o DPH) ... 232 // 9.5.2.3 Nájem vybraných nemovitých věcí // (§ 56a zákona o DPH) ... 234 // 9.5.2.4 Výchova a vzdělávání (§ 57 zákona o DPH)... 235 // 9.5.2.5 Zdravotní služba a dodání zdravotního zboží // (§ 58 zákona o DPH) ... 240 // 9.5.2.6 Sociální pomoc (§ 59 zákona o DPH) ... 244 // 9.5.2.7 Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na // odpočet daně (§ 61 zákona o DPH) ... 244 // 9.5.2.8 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně // a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně // (§ 62 zákona o DPH) ... 248 // 9.5.2.9 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně // (§ 63 zákona o DPH) ... 248 // 9.5.2.10 Osvobození od daně při dovozu zboží (§ 71 písm. f) // zákona o DPH)... 249 // 9.5.3 Plátce, identifikovaná osoba... 249 // 9.5.3.1 Povinnost registrace... 251 // 9.5.3.2 Osoba neusazena v tuzemsku, osoba osvobozena, // osoba registrovaná ? dani v EU... 252 // 9.5.4 Vznik povinnosti přiznat daň nebo uskutečnění plnění ... 253 // 9.5.5 Daňové doklady ... 256 // 9.5.5.1 Zjednodušený daňový doklad (§ 30 zákona o DPH)___258 // 9.5.5.2 Splátkový kalendář (§ 31 zákona o DPH) ... 258 // 9.5.5.3 Platební kalendář (§ 3la zákona o DPH)... 259 // 9.5.5.4 Souhrnný daňový doklad (§ 31b zákona o DPH)... 259 // 9.5.5.5 Doklad o použití
(§ 32 zákona o DPH) ... 259 // 9.5.5.6 Daňový doklad při dovozu zboží (§ 33 zákona o DPH).. 259 // 9.5.5.7 Daňový doklad při vývozu zboží // (§ 33a zákona o DPH) ... 259 // 9.5.6 Přenos daňové povinnosti... 260 // 9.5.7 Daňové přiznání ? DPH ... 263 // 9.5.8 Základ daně a výpočet daně ... 268 // 9.5.9 Nárok na odpočet ... 270 // 9.5.10 Oprava základu daně a výše daně a oprava v jiných případech ... 271 // 9.5.10.1 Oprava základu daně a výše daně dle // § 42 zákona o DPH... 272 // 9.5.10.2 Oprava základu daně a výše daně dle // § 43 zákona o DPH... 274 // 9.5.11 Uplatňování DPH v rámci EU a ve vztahu ? třetím zemím... 275 // 9.5.12 Částečný odpočet ... 279 // 9.5.12.1 Poměrný koeficient podle § 75 zákona o DPH... 282 // 9.5.12.2 Krátící koeficient podle § 76 zákona o DPH ... 284 // 9.5.13 Úprava odpočtu a vyrovnání u majetku ... 289 // 9.5.13.1 Úprava odpočtu u dlouhodobého majetku dle § 78 // zákona o DPH... 289 // 9.5.13.2 Vyrovnání odpočtu daně dle § 77 zákona o DPH... 293 // 9.5.14 Praktický příklad... 295 // Seznam obrázků ... 305 // Seznam grafů... 306 // Seznam tabulek... 307 // Výběr z použité literatury ... ?? // Příloha A ... 311 // Příloha ? ... 316 // Vzorový účtový rozvrh... 322

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC