Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Portál 2010
1 online zdroj (440 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-262-0316-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-7367-680-3 (print)
Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě, teorií sociálního státu, teorií cílů a metod jejich formulace, objektů a předmětů sociální politiky, teorií sociálních událostí a metod jejich identifikace, teorií nástrojů, organizace sociálních systémů, financování. Poslední část je věnována přípravě a realizaci reforem sociálních systémů. Text je určen pro studenty magisterského studia sociální politiky a sociální práce, doktorandy těchto oborů, odbornou veřejnost. Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc., přednáší na FF UK a na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze. Podílel se na projektech OECD, Světové banky a Evropské Unie v různých zemích Evropy a Asie, v současné době pracuje na projektu EU v Makedonii. Publikoval řadu odborných studií a knih u nás i v zahraničí..
001487785
Obsah // Seznam používaných zkratek...17 // Předmluva...19 // I. část // Úvodem...21 // 1 Obecné poznámky...21 // 2 Pojmy používané v sociální politice...25 // 2.1 Úvodem o pojmech...25 // 2.2 Historické pojmy...26 // 2.3 Pojem sociální politika...27 // 2.4 Pojmy sociální bezpečnost a sociální zabezpečení...31 // 2.5 Pojem sociální ochrana...33 // 2.6 Pojem sociální péče...34 // 2.7 Pojmy sociální pojištění, sociální zaopatření a sociální pomoc...35 // 2.8 Pojem záchranná sociální síť...37 // 2.9 Pojem sociální služba...38 // ÚVOD DO TEORIE A METODOLOGIE SOCIÁLNÍ POLITIKY // II. část // Geneze sociálněpolitických myšlenek a institucí...39 // 3 Obecně o genezi sociální politiky...39 // 3.1 Obecně o genezi společenské solidarity...40 // 3.2 Geneze postojů a realizačních nástrojů sociální politiky...45 // 4 Geneze myšlenek a institucí autokratické sociální politiky...47 // 4.1 Paternalismus...47 // 4.1.1 Despotický paternalismus...47 // 4.1.2 Antický paternalismus...49 // 4.1.3 Středověký paternalismus...54 // 4.2 Středověký utopismus...55 // 4.3 Neopaternalismus...57 // 4.4 Filantropie, altruismus, péče...60 // 4.4.1 Antická filantropie...61 // 4.4.2 Židovská filantropie...61 // 4.4.3 Křesťanská filantropie...62 // 4.4.4 Filantropie v raném středověku...66 // 4.4.5 Filantropie v Českém knížectví a království...67 // 4.4.6 Formy moderní filantropie...68 // 4.5 Veřejná intervence
v pozdním středověku...69 // 4.6 Institucionalizace chudinské péče v době industrializace...72 // 5 // 5.1 // 5.2 // 5.3 // Geneze myšlenek a institucí demokratické sociální politiky...74 // Přirozená lidská práva...74 // Liberalismus a regulace...76 // Počátky vzájemnosti...78 // 5.3.1 Spontánní vzájemnost...78 // 5.3.2 Soukromoprávní životní a úrazové pojištění...79 // 5.3.3 Dělnická solidarita...80 // 5.3.4 Institucionalizace dělnické vzájemnosti...82 // 5.3.5 Povinné pojištění (sociální pojištění)...82 // Institucionalizace solidarity v sociálním státu...86 // 5.4.1 Socialisté...86 // 5.4.2 Institucionalizace a zestátnění solidarity...88 // 5.4.3 Geneze české sociální školy...92 // 6 // OBSAH // 27.2 Sociální program českého státu v letech 1992-1996 ...402 // 27.3 Sociální politika státu v letech 1996-1998 ...405 // 27.4 Sociální politika státu za přechodné Tošovského vlády (1998).406 // 27.5 Sociální politika 1998-2006...406 // 27.6 Sociální politika 2006-2009...408 // Vlil. část // Trendy...409 // 28 Trendy v evropské sociální ochraně...409 // 28.1 Úsilí o všeobecnost (univerzalitu) sociální ochrany...410 // 28.2 Úsilí o úplnost (komplexnost) sociální ochrany...411 // 28.3 Úsilí o přiměřenost (adekvátnost)...413 // 28.4 Úsilí o jednotnou sociální ochranu (uniformitu)...415 // 28.5 Úsilí o cílenost (adresnost) sociální ochrany...417 // 28.6 Úsilí o sjednocení (o
harmonizaci, konvergenci a integraci)...418 // 28.7 Aktuální vývojové trendy v sociálních službách...419 // 29 Místo závěru...420 // 29.1 Polská důchodová reforma...420 // 29.2 První pilíř polské soustavy...421 // 29.3 Druhý pilíř polské soustavy...423 // 29.4 Třetí pilíř polské soustavy...424 // 29.5 Hodnocení polského experimentu...424 // Seznam literatury...427 // Knihy...427 // Články a kapitoly z knih...433 // Mezinárodní, právní a vládní dokumenty...435 // 15 // OBSAH // 5.4.4 Kritika sociálního státu...94 // 5.5 Neoliberalismus...95 // 5.6 Návraty ? myšlence sociálního státu...98 // lil. část // Subjekty a objekty...101 // 6 Subjekty sociální politiky...101 // 6.1 Obecně o subjektech sociální politiky...101 // 6.2 Sociální systémy jako subjekty sociální politiky...104 // 6.3 Stát jako sociální systém...110 // 6.4 Samosprávné veřejné korporace jako sociální subjekt...111 // 6.4.1 Územní samosprávné korporace ...111 // 6.4.2 Další veřejnoprávní korporace...113 // 6.5 Nestátní organizace jako sociální subjekty...114 // 6.6 Mezinárodní organizace jako subjekty sociální politiky...115 // 6.6.1 OSN a její agentury...116 // 6.6.2 Evropské mezistátní struktury...117 // 6.6.3 Světové nestátní organizace...119 // 7 Exkurz o sociálním státě...120 // 7.1 Sociální stát jako produkt evropského vývoje...120 // 7.1.1 Myšlenkové kořeny sociálního státu...120 // 7.1.2 Vývoj na území
ČR...123 // 7.1.3 Zrod vlastní koncepce sociálního státu...123 // 7.2 Obsah koncepce sociálního státu...125 // 7.2.1 Základní - nezadatelná - sociální práva ...125 // 7.2.2 Další sociální práva...126 // 7.2.3 Dostupnost sociálních práv...126 // 7.3 Kyvadlový efekt realizace...127 // 8 Objekty sociální politiky...128 // 8.1 Úvodem o objektech...128 // 8.2 Jednotlivci jako objekt sociální politiky...130 // 8.3 Rodina jako objekt sociální politiky...132 // 8.4 Další skupiny občanů jako objektů sociální politiky...134 // 7 // UVOĎ DO TEORIE A METODOLOGIE SOCIÁLNI POLITIKY // IV. část // Cile ...137 // 9 Dynamické proměny cílů sociální politiky...137 // 9.1 Úvodem o cílech sociální politiky...137 // 9.2 Vývoj cílů sociální politiky v historickém kontextu...139 // 9.2.1 Uznání práva na život...139 // 9.2.2 Dobrovolná pomoc chudým jako cíl lidského počínání...140 // 9.2.3 Povinnost pomáhat chudým jako cíl sociálního počínání...141 // 9.2.4 Od povinnosti státu ? právu občana...142 // 9.3 Soudobý prostor pro formulaci cílů...143 // 10 Mezinárodní rámec pro formulaci cílů sociální politiky...143 // 10.1 Obecně o mezinárodně uznaných cílech sociální politiky...143 // 10.2 Všeobecná deklarace lidských práv...144 // 10.2.1 Občanská práva...145 // 10.2.2 Politická práva...146 // 10.2.3 Hospodářská práva...146 // 10.2.4 Sociální práva...147 // 10.2.5 Kulturní práva...147 // 10.2.6 Povinnosti
občanů...147 // 10.2.7 Zajištění lidských práv...147 // 10.3 Mezinárodní pakty o lidských právech...147 // 10.4 Úsilí o rovnost a proti diskriminaci...148 // 10.5 Úmluva o právech dítěte ...152 // 10.6 Úmluva o právech osob se zdravotním znevýhodněním...154 // 10.7 Evropský rámec sociálněpolitických cílů...155 // 10.8 Mezinárodní definice sociálních práv občanů - souhrn...157 // 10.8.1 Právo na práci...157 // 10.8.2 Právo na uspokojivé pracovní podmínky...159 // 10.8.3 Právo na přiměřenou životní úroveň...159 // 10.8.4 Právo na rodinu...160 // 10.8.5 Právo na sociální zabezpečení...160 // 10.8.6 Právo na svobodu sdružování...161 // 10.9. Charta základních práv EU (2000)...161 // 10.10 Význam mezinárodní úpravy lidských práv pro formulace cílů...162 // 8 // OBSAH // 11 Exkurz o sociální doktríně...163 // 11.1 Úvodem o veřejné sociální doktríně...164 // 11.2 Myšlenkové zdroje soudobé evropské sociální doktríny...164 // 11.3 Česká veřejná sociální doktrína...166 // 11.4 Zdroje současné veřejné sociální doktríny ČR...168 // 11.5 Právní rámec pro sociální doktrínu v ČR...170 // 12 Formulace konkrétních cílů sociální politiky...172 // 12.1 Principy pro formulování konkrétních cílů sociální politiky...173 // 12.2 Objektivizace cílů...174 // 12.3 Nástroje pro formulaci cílů...176 // 12.3.1 Strategie...176 // 12.3.2 Formulace střednědobých a krátkodobých
cílů sociální politiky .178 // V. část // Předmět sociální politiky // 183 // 13 Úvodem o předmětu sociální politiky...183 // 13.1 Sociální potřeby, rizika a události...185 // 13.2 Sociální prevence...188 // 13.3 Sociální události a jejich terapie...189 // 13.4 Členění sociálních událostí...192 // 13.5 Sociální rehabilitace...193 // 13.6 Motivace v sociální solidaritě...194 // 14 Sociální prevence...195 // 14.1 Ochrana zdraví obyvatelstva...196 // 14.2 Ochrana bezpečnosti a zdraví při práci...197 // 14.3 Ochrana před diskriminací...197 // 14.4 Sociálně-právní ochrana dětí a žen...199 // 14.5 Ochrana před ohrožením trestnou činností...200 // 15 Zdraví a jeho poruchy...201 // 15.1 Ochrana a péče o zdraví...202 // 15.1.1 Definice zdraví...203 // 15.1.2 Péče o zdraví obyvatelstva...204 // 9 // UVOĎ DO TEORIE A METODOLOGIE SOCIÁLNI POLITIKY // 15.1.3 Péče o zdraví jednotlivých občanů... // 15.1.4 Financování zdravotní péče... // 15.2 Nemoc jako sociální událost... // 15.2.1 Pracovní schopnost... // 15.2.2 Pracovní neschopnost z důvodu nemoci nebo úrazu ... // 15.3 Invalidita jako sociální událost... // 15.3.1 Mezinárodní rámec pro zabezpečení invalidních osob . . . // 15.3.2 Právní definice invalidity... // 15.3.3 Posuzování invalidity ... // 15.3.4 Zdravotní postižení a znevýhodnění jako sociální událost // 15.4. Úrazové pojištění... // 205 // 209 // 211 // 213 // 213
216 // 218 // 219 // 222 // 223 // 224 // 16 Stáří jako sociální událost...226 // 16.1 Pojetí procesu stárnutí...227 // 16.1.1 Stárnutí jako biologický proces...227 // 16.1.2 Stárnutí a nemoc...228 // 16.1.3 Stáří a pracovní schopnost...229 // 16.2 Stáří a měnící se potřeby lidí...229 // 16.3 Čas a doba stáří...230 // 16.4 Gerontologie...232 // 16.5 Povaha společenského zabezpečení...232 // 16.6 Koncepce při stanovení důchodového věku...233 // 16.7 Zvýhodněné postavení žen...234 // 16.8 Soudobé problémy zabezpečení starých lidí...235 // 17 Sociální události spojené s rodinou...237 // 17.1 Pojetí...238 // 17.2 Mateřství...242 // 17.3 Rodičovství...243 // 17.4 Výchova dítěte v rodině...244 // 17.5 Ostatní pomoc rodinám...248 // 17.6 Sanace dysfunkčních rodin...248 // 17.7 Ochrana dětí, mládeže a žen...249 // 17.8 Náhradní péče o dítě...250 // 17.9 Ztráta živitele smrtí...252 // 17.10 Problémy a reformy...253 // 10 // OBSAH // 18 // 18.1 // 18.2 // 18.3 // 18.4 // 18.5 // 18.6 // 19 // 19.1 // 19.2 // 19.3 // 19.4 // 19.5 // 19.6 // 19.7 // 19.8 // 19.9 // 20 // 20.1 // 20.2 // 20.3 // 20.4 // Chudoba...254 // Pojmy a pojetí...254 // Sociální události spojené s chudobou...258 // Chudoba jako společenský problém...260 // Úsilí EU o sociální soudržnost, včleňování // a boj proti sociálni vyloučenosti...263 // Nedostupnost bydlení a přiméřeného životního prostředí...269 // 18.5.1 Bezdomovství...269
// 18.5.2 Nepřijatelné životní prostředí...270 // O sociální dezintegraci jako o sociální události...271 // 18.6.1 Vymezení pojmu...271 // 18.6.2 Příčiny sociální dezintegrace a nepřizpůsobení...272 // 18.6.3 Cíl sociální pomoci...274 // Sociální souvislosti zaměstnání a nezaměstnanost jako sociální události... // Vývoj veřejné regulace zaměstnání a pomoci v nezaměstnanosti // Pojem zaměstnání... // Právo na práci ... // Nezaměstnanost... // Společenská pomoc nezaměstnaným... // Politika zaměstnanosti EU... // Aktivní politika zaměstnanosti ČR... // Další sociální souvislosti zaměstnání... // Zaměstnávání zdravotně znevýhodněných a postižených lidí // 19.9.1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením... // 19.9.2 Podporované zaměstnávání... // 275 // 275 // 278 // 279 // 280 282 284 286 287 292 292 295 // Vzdělání a nevzdělanost...297 // Sociální otázky vzdělávání a vzdělanosti...297 // 20.1.1 Negramotnost a nevzdělanost jako zdroj chudoby...297 // 20.1.2 Zaměstnávání a vzdělávání...299 // Sociální souvislosti základního vzdělání...300 // Sociální dostupnost vyššího vzdělání...301 // Srovnatelné vzdělání v Evropě jako podmínka sociální rovnosti // a volného pohybu...301 // 11 // UVOĎ DO TEORIE A METODOLOGIE SOCIÁLNI POLITIKY // 21 Sociální ochrana menšin, etnik a migrantů...303 // 21.1 Občané, obyvatelstvo a cizinci...304 // 21.2 Menšinové obyvatelstvo...306
// 21.3 Etnikum...307 // 21.4 Migrace...308 // 21.5 Azyl...312 // VI. část // Realizace sociální politiky...313 // 22 Institucionalizace sociálněpolitických cílů...313 // 22.1 Pojetí institucionalizace...314 // 22.2 Problémy s realizací sociálněpolitických cílů...315 // 22.3 Tvorba výkonných organizací ? realizaci sociální ochrany...316 // 22.4 Náležitosti nezbytné pro efektivní fungování organizací // realizujících cíle sociální politiky...317 // 22.4.1 Výchozí principy pro fungování sociálních institucí...317 // 22.4.2 Volba právní formy...320 // 22.4.3 Volba organizačního modulu...320 // 22.4.4 Volba participativní formy...321 // 22.5 Tvorba soustav institucí ? realizaci sociální ochrany...322 // 22.6 Hlavní principy výstavby základních soustav sociální ochrany...327 // 22.7 Modely uspořádání sociálních soustav v evropských státech...329 // 23 Nástroje...331 // 23.1 Obecně o nástrojích sociální politiky...331 // 23.1.1 Druhy nástrojů...331 // 23.1.2 Sledované funkce...332 // 23.2 Regulace...333 // 23.3 Sociální prevence...335 // 23.3.1 Ochrana zdraví obyvatelstva...335 // 23.3.2 Ochrana bezpečnosti a zdraví při práci...336 // 23.3.3 Ochrana před diskriminací...336 // 23.3.4 Ochrana před ohrožením trestnou činností...337 // 23.3.5 Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže...337 // 12 // OBSAH // 23.4 Dávky...338 // 23.4.1 Věcné dávky...338 // 23.4.2 Peněžité dávky...339 // 23.4.3 Sestavení
dávky...341 // 23.5 Služby...342 // 23.5.1 Sociální poradenství...344 // 23.5.2 Pomoc a podpora v krizi...346 // 23.5.3 Terénní, asistenční a pečovatelské služby...347 // 23.5.4 Ambulantní služby ...347 // 23.5.5 Ubytovací (ústavní) služby...348 // 23.5.6 Zřízení a provozování sociální služby...350 // 23.6 Nátlak...351 // 23.7 Architektura realizačních nástrojů...351 // 23.7.1 Volba vhodných nástrojů...352 // 23.7.2 Sestavení nástrojů do soustav...353 // 23.7.3 Hodnocení kvality sociální ochrany...354 // 23.7.4 Volba poskytovatele...354 // 24 Financování sociální ochrany...355 // 24.1 Obecně o zdrojích...356 // 24.1.1 Stát...356 // 24.1.2 Samospráva (region, obec)...357 // 24.1.3 Zaměstnavatel...358 // 24.1.4 Sponzor...358 // 24.1.5 Občan/účastník...359 // 24.2 Metody financování...360 // 24.2.1 Financování rozpočtovou technikou (průběžným financováním)...360 // 24.2.2 Financování fondovou metodou (metoda kapitalizace)...361 // 24.2.3 Smíšená metoda rozpočtové a fondové (kapitalizační) metody...362 // 24.2.4 Virtuální kapitalizace (metoda NDC)...363 // 24.2.5 Účetní rezerva...364 // 24.3 Financování sociální politiky soukromého sektoru...364 // 24.4 Náklady na sociální ochranu...365 // 24.5 Financování sociálních služeb...366 // 24.5.1 Úhrada od občana...366 // 24.5.2 Úhrada státem...366 // 24.5.3 Vztah státu a obce - úhrada od obcí...367 // 13 // UVOĎ DO TEORIE A METODOLOGIE SOCIÁLNI
POLITIKY // 24.6 // 24.5.4 Vztah státu (obce) ? nestátnímu subjektu-úhrada od nestátního subjektu. . . .367 // 24.5.5 Vztah státu a soukromého občana poskytujícího sociální služby Hlavní problémy financování sociální ochrany a rozvoje... // 24.6.1 Vliv dávkové formule na financování... // 24.6.2 Rezervní fond při průběžném financování... // 24.6.3 Reálná hodnota dávek... // 24.6.4 Rovnováha mezi plátci a poživateli dávek... // 24.6.5 Zajištění minimální životní úrovně... // 368 // 369 // 369 // 370 // 370 // 371 371 // VII. část // Sociální reforma...373 // 25 Sociální reforma...373 // 25.1 Pojem...373 // 25.2 Potřebnost reforem sociální ochrany...374 // 25.3 Objekty reformy v sociální ochraně...375 // 25.4 Cíle reformy sociální ochrany...376 // 25.5 Strategie a metody sociálních reforem...377 // 25.6 Načasování reformy...378 // 25.7 Průchodnost sociální reformy...378 // 26 Postkomunistické dědictví v Evropě...380 // 26.1 Dědictví minulého režimu...380 // 26.1.1 Sovětský vzor...380 // 26.1.2 Rozdělování ekonomicky činným osobám...382 // 26.1.3 Rozdělování ekonomicky nečinným osobám...384 // 26.2 Reformy přechodného období od komunismu ke kapitalismu...386 // 26.3 Nutné počáteční změny v soustavách sociálních dávek...389 // 26.4 Možné přístupy ? sociální reformě...393 // 27 // 27.1 // O české sociální reformě po roce 1989... // Sociální politika ČSFR (1989-1992)
- scénář sociální reformy // 27.1.1 Tvorba scénáře sociální reformy... // 27.1.2 Obsah scénáře sociální reformy . . // 27.1.3 Realizace scénáře sociální reformy // 27.1.4 Výsledky realizace... // 396 // 396 // 396 // 397 // 399 // 400 // 14

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC