Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2017
1 online zdroj (168 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9947-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0610-3 (print)
Co přinesla praxe během tří let používání Nového občanského zákoníku do práva vlastnictví a věcných práv? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého..
001488469
Obsah // Úvod ...11 // Předmluva k 2., aktualizovanému vydání... 12 // Kapitola 1 Pojem věci, členění věcí, věcná práva... 13 // i. Věci a jejich rozdělení... 13 // Rozdělení věcí... 14 // Věci hmotné a nehmotné, ovladatelné přírodní síly... 14 // Věci nemovité a movité ... 15 // Věci zastupitelné... 15 // Zúživatelná věc ... 16 // Hromadná věc... 16 // Obchodní závod, rodinný závod... 16 // Pobočka a odštěpný závod... 17 // Obchodní tajemství... 18 // Součást věci... 18 // Příslušenství ... 21 // Cenné papíry ... 21 // Zastupitelné cenné papíry ... 22 // Forma cenného papíru ... 22 // Emise cenného papíru... 23 // Vydání cenného papíru... 23 // Stejnopisy... 23 // Kupón a talón... 23 // Hromadná listina... 24 // Zaknihované cenné papíry... 24 // Evidence zaknihovaných cenných papírů ... 25 // Přeměna zaknihovaných a listinných papírů ... 25 // ii. Věcná práva ... 28 // Veřejný seznam ... 28 // Věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu ... 29 // Nesoulad zapsaného a skutečného stavu ... 30 // 5 // Kapitola 2 Držba...33 // i. Co je to držba ... 33 // Výklad pojmosloví „faktické ovládaní“ a „vůle držet“... 34 // ii. Kdo může být držitelem ... 35 // iii. Co lze držet... 35 // iv. Okamžik a způsob nabytí držby... 35 // v. Aspekty držby... 36 // Řádná držba ... 36 // Poctivá a nepoctivá držba (skutkový a právní omyl) ... 36 // Kdy se poctivý držitel
stává nepoctivým ... 37 // (Ne)poctivá držba a nároky držitele vlastnického práva... 38 // Pravá držba ... 39 // Ochrana pravé, poctivé a řádné držby ... 39 // vi. Ochrana držby ... 40 // Ohrožení držitele pozemku prováděním nebo odstraňování stavby . 41 // Lhůty pro podání (posesorní) žaloby na ochranu nebo uchování držby ... 42 // vii. Zánik držby ... 42 // Kapitola 3 Vlastnictví, nabytí vlastnictví, vydržení, převod vlastnictví ...43 // i. Co lze vlastnit... 43 // ii. Práva a povinnosti (zákazy) vlastníka... 44 // Závažné rušení práva nad míru přiměřenou poměrům ... 45 // iii. Ochrana vlastnického práva - vlastnické žaloby... 45 // Reivindikaění žaloba ... 46 // Co lze reirindikační žalobou požadovat ... 47 // Rozhodnutí soudu... 48 // Negatomi žaloba... 48 // Formulace nároku v žalobě... 48 // Rozhodnutí soudu... 48 // Ochrana domnělého vlastníka a publiciánská žaloba ... 49 // iv. Přírůstky... 49 // Přírůstky movité věci... 50 // Umělé přírůstky... 50 // Zpracování... 51 // Smísení... 51 // Stavba... 52 // Přestávek ... 53 // 6 // v. Vydržení ... 54 // Kdo nemůže vydržet vlastnické právo... 55 // Mimořádné vydržení... 55 // vi. Nabytí vlastnického práva převodem... 55 // Převod vlastnictví ? movité véci... 56 // Nabytí nemovitých véd... 57 // vii. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného (od nevlastníka) ... 57 // Kapitola 4 Omezení vlastnického
práva...59 // i. Ochrana sousedských práv... 59 // ii. Vstup na cizí pozemek a vydání movitých věcí na cizích pozemcích... 60 // iii. Plody ze stromů a keřů, přesahující větve a kořeny... 61 // iv. Stromy u společné hranice pozemků... 61 // v. Opora pozemků... 61 // ví. Voda, sníh a led ... 62 // vii. Stavba na sousedním pozemku... 62 // viii. Vstup na sousední pozemek, užívání sousedního pozemku a prostoru nad nebo // pod ním... 62 // ix. Vyvlastnění a omezení vlastnického práva... 63 // Kapitola 5 Nezbytná cesta, rozhrady...65 // i. Nezbytná cesta ... 65 // ii. Rozhrada... 67 // Kapitola 6 Přivlastnění...69 // Kapitola 7 Nález...71 // i. Panství nad věcí ... 72 // ii. Povinnost nálezce ... 72 // iii. Postup při nálezu... 73 // iv. Správa nalezené věci... 74 // v. Věci skryté ... 75 // Kapitola 8 Spoluvlastnictví, správa společné věci ... 77 // i. Pojem spoluvlastnictví... 77 // ii. Ochrana spoluvlastnictví... 78 // iii. Vznik spoluvlastnictví ... 79 // 7 // iv. Spoluvlastnický podíl ... 80 // v. Správa společné věci ... 81 // vi. Správce společné věci... 83 // vii. Oddělení ze spoluvlastnictví, zrušení spoluvlastnictví... 86 // viii. Ochrana třetích osob při rozdělování společné věci ... 89 // ix. Odklad zrušení spoluvlastnictví... 90 // x. Přídatné spoluvlastnictví... 91 // xi. Správa věci v přídatném spoluvlastnictví ... 91 // Kapitola 9 Byty a jejich spoluvlastnictví...93
// i. Vznik jednotky... 94 // Prohlášení... 95 // Výstavba domu s jednotkami... 96 // ii. Práva a povinnosti vlastníka jednotky... 97 // iii. Převod jednotky... 99 // iv. Správa domu a pozemku ... 99 // Správce ... 100 // Správa domu společenstvím vlastníků jednotek... 101 // Založení a fungování společenství vlastníků jednotek... 101 // Orgány společenství vlastníků jednotek, hlasování v nich ... 103 // Zrušení společenství vlastníků ... 105 // v. Zrušení bytového spoluvlastnictví ... 106 // ví. Společná ustanovení pro správu domu a SVJ ... 106 // Kapitola 10 Právo stavby... 107 // i. Pojem práva stavby... 107 // ii. Doba trvání práva stavby ... 108 // iii. Vznik a zánik práva stavby ... 109 // Kapitola 11 Služebnosti a věcná břemena... 113 // i. Služebnosti... 113 // ii. Pozemkové služebnosti... 117 // Služebnost inženýrské sítč ... 117 // Opora cizí stavby ... 117 // Služebnost okapu a právo na svod dešťové vody... 118 // Právo na vodu ... 118 // Služebnost rozlivu ... 119 // 8 // Služebnost stezky, průhonu a cesty... 119 // Právo pastvy... 120 // iii. Užívací právo... 121 // iv. Požívací právo... 122 // v. Služebnost bytu ... 125 // ví. Zánik služebností... 126 // vii. Reálná břemena ... 127 // Kapitola 12 Zástavní právo ... 129 // i. Vznik zástavního práva... 130 // Způsobilost pohledávky být zajištěna zástavním právem ... 130 // Způsobilý předmět zástavního práva
... 130 // Právní skutečnost požadovaná ke vzniku zástavního práva... 130 // Zástavní smlouva... 130 // Vznik zástavního práva na základě dalších skutečností... 133 // Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci... 134 // Zákonné zástavní právo ... 134 // ii. Druhy zástav... 134 // Movitá věc ... 134 // Nemovitá věc... 135 // Věc hromadná ... 135 // Podíl v korporaci... 135 // Cenný papír... 136 // Pohledávka... 137 // iii. Rozsah zástavního práva... 139 // iv. Práva a povinnosti ze zástavního práva ... 140 // v. Výkon zástavního práva ... 141 // vi. Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích... 143 // vii. Zánik zástavního práva ... 145 // Kapitola 13 Zadržovací právo... 149 // Kapitola 14 Správa cizího majetku... 151 // i. Prostá a plná správa cizího majetku ... 152 // ii. Práva a povinnosti správce vůči beneficientovi... 153 // iii. Práva a povinnosti správce vůči třetím stranám... 154 // iv. Inventář, jistota a pojištění... 155 // 9 // / občanskx .ľákc | Vlastnictví a věcná práva // v. Společná správa ... 156 // vi. Obezřetné investice ... 157 // vii. Skončení správy... 159 // viii. Svěřenský fond... 160 // Založení svěřenského fondu ... 162 // Svěřenský správce ... 163 // Obmyšlený ... 164 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC