Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2018
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-0970-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0868-8 (print)
001488573
Úvod // 1. Regulace účetnictví // 1.1 Právní úprava v ČR // 1.1.1 Zákon o účetnictví // 1.1.2 Vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o účetnictví // 1.1.3 České účetní standardy // 1.1.4 Interpretace Národní účetní rady // 1.2 Obecně uznávané účetní zásady // 1.2.1 Zásada účetní jednotky // 1.2.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky // 1.2.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech .. .. // 1.2.4 Zásada objektivity účetních informací // 1.2.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době // uskutečnění operace // 1.2.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími // 1.2.7 Zásada opatrnosti // 2. Základní pojmy účetnictví // 2.1 Vznik účetnictví // 2.2 Bilanční princip a rozvaha // 2.3 Náklady // 2.3.1 Druhové členění nákladů // 2.3.2 Účelové členění nákladů // 2.3.3 Daňové kritérium // 2.4 Výnosy // 2.4.1 Výpočet zisku/ztráty // 2.5 Dokladovost // 2.6 Účet a soustava účtů // 2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu // 2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu // 2.6.3 Znázornění účtu // 2.6.4 Nákladové a výnosové účty // 2.6.5 Syntetické a analytické účty // 2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu // 2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů // 2.8 Účetní knihy // 2.8.1 Deník // 2.8.2 Hlavní kniha // 2.8.3 Knihy analytických účtů // 2.8.4 Storno // 2.8.5 Forma účetních knih // 2.9 Úschova účetních písemností // 2.10 Kontrolní prvky účetnictví // 2.10.1 Předvaha // 2.10.2 Inventarizace // 3. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek // 3.1 Obsah účtové třídy // 3.2 Oceňování dlouhodobého majetku // 3.3 Pořízení majetku 40 // 3.4 Odpisování hmotného majetku 43 // 3.5 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku 45 //
3.5.1 Odpisové skupiny 45 // 3.5.2 Rovnoměrné odpisování 45 // 3.5.3 Zrychlené odpisování 46 // 3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny, // než je hranice dle zákona o daních z příjmů 47 // 3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 40 000 Kč 47 // 3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 40 000 Kč 47 // 3.7 Odpisy nehmotného majetku 48 // 3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku 49 // 3.9 Technické zhodnocení majetku 51 // 3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku 51 // 3.9.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku 53 // 3.10 Dlouhodobý finanční majetek 53 // 3.10.1 Rozdělení cenných papírů 53 // 3.10.2 Ocenění dlouhodobého finančního majetku 55 // 3.10.3 Nákup a prodej cenných papírů 55 // 3.10.4 Podíl na zisku 56 // 4. Účtová třída 1 - Zásoby 57 // 4.1 Oceňování zásob 58 // 4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách 58 // 4.1.2 Oceňování v průměrných cenách 58 // 4.1.3 Technika FIFO 59 // 4.1.4 Technika LIFO 59 // 4.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou 59 // 4.2 Syntetické účty třídy 1 61 // 4.3 Účtování nakupovaných zásob 61 // 4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob 62 // 4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob 65 // 4.3.3 Účtování na konci roku - stav zásob do roční uzávěrky 66 // 4.4 Účtování zásob vlastní výroby 67 // 4.4.1 Způsob A 67 // 4.4.2 Způsob B 68 // 4.4.3 Opravné položky k zásobám 72 // 5. Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 74 // 5.1 Peníze 74 // 5.2 Účty v bankách 75 // 5.3 Bankovní úvěry 76 // 5.4 Krátkodobé finanční výpomoci 77 // 5.5 Krátkodobé cenné papíry 78 // 6. Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 81 // 6.1 Skupina 31 - Pohledávky 81 // 6.1.1 Účtování o směnkách 81 //
6.2 Odpis pohledávek do nákladů 83 // 6.2.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek 83 // 6.2.2 Odpis pohledávek - účetní 84 // 6.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám 84 // 6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč 86 // 6.5 Podrozvahové účty 87 // 6.6 Skupina 32 - Závazky 87 // 6.7 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 89 // 6.8 Zúčtování daní a dotací 91 // 6.8.1 Přímé daně 91 // 6.8.2 Daň z přidané hodnoty 92 // 6.8.3 Ostatní nepřímé daně a poplatky 95 // 6.8.4 Dotace 95 // 6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy // družstva 96 // 6.10 Jiné pohledávky a závazky 98 // 6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv 99 // 6.11.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů 99 // 6.11.2 Náklady příštích období 99 // 6.11.3 Výdaje příštích období 101 // 6.11.4 Výnosy příštích období 101 // 6.11.5 Příjmy příštích období 102 // 6.11.6 Dohadné účty aktivní 103 // 6.11.7 Dohadné účty pasivní 103 // 6.12 Kurzové rozdíly 105 // 6.12.1 Kurzové rozdíly v průběhu roku 105 // 6.12.2 Kurzové rozdíly ke konci rozvahového dne 108 // 7. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 109 // 7.1 Základní kapitál a kapitálové fondy 109 // 7.1.1 Změny vlastního kapitálu akciové společnosti 110 // 7.1.2 Společnost s ručením omezeným 111 // 7.2 Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření . 112 // 7.2.1 Rezervní fond 112 // 7.2.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let 113 // 7.3 Skupina 43 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 118 // 7.4 Zálohy na podíly na zisku 120 // 7.5 Rezervy 121 // 7.5.1 Rezerva na opravy hmotného majetku 122 // 7.5.2 Příklad rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží 123 // 7.5.3 Rezerva na daň z příjmů 125 //
7.6 Bankovní úvěry 126 // 7.7 Skupina 47 - Dlouhodobé závazky 126 // 7.8 Odložený daňový závazek a pohledávka 128 // 7.9 Skupina 49 - individuální podnikatel 130 // 8. Náklady a výnosy - účtové třídy 5 a 6 131 // 9. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty 133 // 9.1 Otevírání účetních knih 133 // 9.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka 134 // 9.3 Následující účetní období 135 // 9.4 Podrozvahové účty 136 // 10. Příprava účetní závěrky 137 // 10.1 Účetní uzávěrka 137 // 10.2 Události po rozvahovém dni 137 // 11. Druhy účetních závěrek 138 // 11.1 Řádná a mimořádná účetní závěrka 138 // 11.2 Mezitímní účetní závěrka 138 // 11.3 Konsolidovaná účetní závěrka 139 // 12. Obsah účetní závěrky 140 // 12.1 Složky účetní závěrky 140 // 12.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 140 // 12.3 Příloha účetní závěrky 142 // 12.3.1 Obecné údaje uváděné všemi účetními jednotkami 142 // 12.3.2 Další informace v příloze malých a mikro účetních jednotek 143 // 12.3.3 Další informace v příloze pro střední a velké účetní jednotky 144 // 12.3.4 Doplňující informace v příloze pro velké účetní jednotky 145 // 13. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky 146 // 13.1 Sestavení výroční zprávy 146 // 13.2 Sestavení zprávy o vztazích 146 // 13.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy 147 // 13.4 Schválení účetní závěrky 148 // 13.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy 149 // 14. Přehled o peněžních tocích - cash flow 151 // 14.1 Základní vymezení 151 // 14.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow 155 // 14.3 Dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou 161 //
15. Výkaz o změnách vlastního kapitálu 169 // 15.1 Právní úprava 169 // 15.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu 171 // 16. Přílohy 174 // 16.1 Účtový rozvrh 174 // 16.2 Vzory výkazů 181

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC