Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2018
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-2633-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-2644-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0872-5 (print)
Kniha řeší komplexně právní, daňové i účetní aspekty všech společností s ručením omezeným. Součástí jsou možné formulace společenské smlouvy a mnoho příkladů. Nové vydání zohledňuje názorový posun, ke kterému aktuálně dochází..
001488695
Obsah // I. Obecně o společnosti s ručením omezeným...9 // 1. Obchodní korporace... 9 // 2. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným ... 10 // 3. Právní úprava ... 12 // a) Stav do 31. 12.2013... 12 // b) Stav od 1. 1.2014... 12 // 4. Co se společnostmi, které vznikly do 31.12. 2013?... 15 // a) Společnostiy které se podřídí nové úpravě... 16 // b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě... 17 // c) Povinná úprava společenské smlouvy... 19 // d) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele... 20 // 5. Praktické využití ... 21 // II. Založení a vznik společnosti, základní kapitál ...23 // 1. Založení společnosti... 23 // a) Kdo může být společníkem?... 23 // b) Součinnost notáře - sepis společenské smlouvy ... 24 // c) Založení společnosti na základě plné moci ... 25 // d) Zápis firmy po založení společnosti ... 26 // e) Zapojení znalce... 26 // f) Jednání před vznikem společnosti ... 27 // g) Vnesení a správa vkladů ... 28 // h) Získání oprávnění ? podnikání... 28 // ch) Náklady spojené se vznikem společnosti... 28 // 2. Vklad a základní kapitál ... 29 // a) Vklad společníka do základního kapitálu ... 29 // b) Peněžitý vklad a jeho splácení... 30 // c) Nepeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti... 31 // d) Vklady při zvyšování základního kapitálu... 34 // e) Základní kapitál... 35 // f) Zvyšování základního kapitálu ... 36
g) Snižování základního kapitálu ... 43 // 3. Účetnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti... 45 // a) Zahajovací rozvaha ... 45 // b) Účetní a daňové odpisování ? nově vzniklé účetní jednotky... 48 // c) Odložená daň při vzniku společnosti... 49 // d) Daň z přidané hodnoty... 49 // 4. Vznik společnosti ... 50 // a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku ... 50 // b) Zápis notářem ... 51 // c) Lhůta pro podání návrhu... 51 // d) Přílohy... 51 // ? // III. Společenská smlouva (zakladatelská listina) ...55 // 1. Povinné náležitosti ... 55 // a) Firma [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. a) ZOK] ... 56 // b) Sídlo (§ 123 odst. 1 OZ) ... 56 // c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 // písm. b) ZOK] ... 57 // d) Určení společníků [§146 odst. 1 písm. c) ZOK] ... 57 // e) Určení druhů podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK] ... 58 // f) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK] ... 59 // g) Výše základního kapitálu [§123 odst. 1 OZ, § 146 // odst. 1 písm. f) ZOK] ... 60 // h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK] ... 60 // ch) Správce vkladů [§146 odst. 2 písm. c) ZOK] ... 61 // i) Údaje o nepeněžitém vkladu [§146 odst. 2 písm. d) ZOK] ... 61 // 2. Další možná ustanovení předvídaná zákonem ... 62 // a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK) ... 62 // b) Podíl na zisku (§161
ZOK) ... 62 // c) Příplatková povinnost (§ 162 ZOK)... 63 // d) Určení postupu nakládání s uvolněným podílem (§214 ZOK)... 64 // e) Vypořádací podíl (§ 36 ZOK) ... 64 // f) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK) ... 65 // g) Kmenový list (§ 137 ZOK) ... 66 // h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per roliam) // (§ 175 odst. 1 ZOK)... 66 // ch) Vyloučení dodatečného hlasování (§ 174 ZOK)... 67 // i) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK) ... 67 // j) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK) ... 67 // k) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK) ... 68 // l) Důvody pro zrušení společnosti soudem ... 68 // 3. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá... 68 // 4. Vady společenské smlouvy ... 69 // 5. Změny společenské smlouvy ... 69 // IV. Postavení společníků ...73 // 1. Podíl... 73 // a) Kolik podílů má jeden společník?... 73 // b) Výše podílu ... 73 // c) Různě druhy podílů ... 74 // d) Kmenový list... 75 // e) Zastavení podílu ... 77 // f) Ocenění podílu... 77 // 2. Práva společníků... 85 // a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku... 85 // b) Právo na podíl na likvidačním zůstatku ... 92 // c) Právo na informace ... 95 // d) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě ... 98 // e) Společnická žaloba... 103 // f) Právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady ... 105 // 3. Povinnosti
společníků... 109 // a) Povinnost loajality společníka ... 109 // b) Vkladová povinnost... 109 // c) Ručení společníků ... 111 // d) Příplatková povinnost ... 112 // e) Povinnost odevzdat kmenový list... 114 // f) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby ... 114 // 4. Seznam společníků... 115 // a) Význam seznamu společníků... 115 // b) Forma a způsob vedení ... 115 // c) Údaje zapisované do seznamu společníků... 115 // Změna společníků... 119 // 1. Převod podílu... 119 // a) Obecně ? převodu podílu ... 119 // b) Převod na jiného společníka ... 120 // c) Převod na třetí osobu ... 122 // d) Smlouva o převodu podílu ... 123 // e) Převod kmenového listu ... 124 // f) Daňové dopady převodu podílu - fyzická osoba ... 124 // g) Daňové dopady převodu podílu - právnická osoba ... 125 // 2. Dohoda o ukončení účasti ... 126 // 3. Vystoupení společníka... 126 // 4. Vyloučení společníka ... 128 // a) Vyloučení pro zvlášť závažné porušení povinnosti ... 128 // b) Vyloučení pro nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti ... 129 // 5. Zrušení účasti společníka soudem... 130 // 6. Dědění podílu ... 131 // 7. Zánik účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením... 132 // 8. Zánik účasti společníka v souvislosti s exekucí (výkonem rozhodnutí) ... 133 // 9. Uvolněný podíl a nakládání s ním... 134 // a) Převoditelnost podílu není vyloučena
ani omezena ... 134 // b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava // ve společenské smlouvě... 135 // 10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu ... 136 // VI. Orgány společnosti... 139 // 1. Valná hromada... 139 // a) Působnost valné hromady... 139 // b) Svolání valné hromady... 155 // c) Průběh valné hromady... 162 // d) Zápis zjednání valné hromady... 166 // e) Rozhodování mimo zasedání valné hromady - rozhodování // per roliam ... 168 // f) Společnost s jediným společníkem ... 170 // 2. Jednatel... 170 // a) Postavení jednatele ... 170 // b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele... 172 // c) Vznik a zánik funkce... 179 // d) Působnost jednatele ... 184 // e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku ... 189 // f) Následky porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře... 192 // g) Vydání prospěchu a ručení jednatele v případě úpadku ... 193 // h) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence ... 194 // ch) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele ... 195 // i) Souběh funkcí... 198 // j) Daně a pojištění... 199 // 3. Ostatní orgány... 200 // a) Dozorčí rada... 200 // b) Výbor pro audit... 202 // c) Další orgány ... 203 // VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti...205 // 1. Zrušení ... 205 // a) Zrušení právním jednáním... 205 // b) Nedobrovolné zrušení... 206 // c) Uplynutí doby... 208 // d) Dosažením účelu...208
// 2. Likvidace... 208 // a) Obecně ? likvidaci ... 209 // b) Kdy ? likvidaci nedochází? ... 209 // c) Vstup do likvidace ... 210 // d) Likvidátor... 210 // e) Postup likvidace ... 216 // f) Věřitelé společnosti v likvidaci... 226 // g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku... 228 // 3. Zánik... 228 // Přehled zkratek...231 // Vzor - Zakladatelská listina společnosti...233

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC