Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2018
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2123-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2124-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0194-8 (print)
Uznávaná autorka srozumitelně a na mnoha příkladech vysvětluje hlavní metody a přístupy podnikových financí, s důrazem na ty, které nejlépe fungují v našem podnikatelském prostředí. Text vysvětluje základní aspekty rozhodování podnikových manažerů z pohledu řízení jednotlivých generátorů hodnoty (value drivers) podniku pro vlastníka..
001488788
Obsah // O autorce...6 // Předmluva... ...7 // 1. Současný stav řešené problematiky v tuzemsku ...9 // 1.1 Podnik, firma a podnikání ...9 // 1.2 Zapojení výrobních faktorů do podnikání... 10 // 1.3 Je maximalizace zisku projevem finančně úspěšného podnikání? ... 16 // 1.4 Koncept shareholder a stakeholder value ... 19 // 1.5 Co je to hodnota podniku a jak ji měřit...20 // 1.6 Náplň finančního řízení podniku ...24 // Průvodce pro samostudium kapitoly 1...25 // 2. Interakce podniku a finančního trhu... 27 // 2.1 Investiční instrumenty ...28 // 2.2 Segmenty finančního trhu ...32 // 2.3 Finanční zprostředkovatelé a jejich význam pro fungování finančního // trhu...34 // 2.3.1 Informační náklady a informační asymetrie ...34 // 2.3.2 Další důvody pro existenci finančních zprostředkovatelů...35 // 2.3.3 Druhy finančních zprostředkovatelů...36 // Průvodce pro samostudium kapitoly 2...41 // 3. Účetnictví jako zdroj informací pro finanční řízení a rozhodování... 43 // 3.1 Finanční účetnictví ...44 // 3.2 Daňové účetnictví ...47 // 3.3 Manažerské a nákladové účetnictví...48 // 3.4 Rozvaha podniku...49 // 3.4.1 Majetek podniku ...51 // 3.4.2 Zdroje financování podnikového majetku...53 // 3.4.3 Oceňování položek v rozvaze...55 // 3.5 Účetní zobrazení spotřeby a opotřebení výrobních faktorů při realizaci // podnikových výkonů...57 // 3.5.1 Druhové členění nákladů a výsledek
hospodaření podle ČÚS...61 // 3.5.2 Účelové členění nákladů podle ČÚS...64 // 3.5.3 Členění nákladů ve výkazu zisku a ztráty sestaveném podle // mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS...65 // 3.5.4 Členění nákladů pro účely kvantifikace výsledku hospodaření // kategorie EBIT, NOPAT a KPVH...66 // 3.5.5 Členění nákladů podle výkonů a útvarů...68 // 3.5.6 Členění nákladů podle závislosti na objemu produkce (analýza // bodu zvratu) ...72 // 3.5.7 Explicitní a implicitní náklady...74 // 3.6 Zisk versus cash flow...74 // 3.6.1 Přímá metoda kvantifikace cash flow...77 // 3.6.2 Nepřímá metoda kvantifikace cash flow...78 // 3.7 Vztahy mezi základními účetními výkazy...81 // Průvodce pro samostudium kapitoly 3...88 // 4. Koncept časové hodnoty peněz... v... 91 // 4.1 Jednoduché a složené úročení ...94 // 4.2 Čistá úroková sazba...102 // 4.3 Efektivní úroková sazba ... 103 // 4.4 Roční procentní sazba nákladů (RPSN)... 104 // 4.5 Vnitřní míra výnosnosti a výnos do splatnosti ... 106 // 4.6 Spoření a důchod...109 // 4.6.1 Spoření ...110 // 4.6.2 Důchod ... 111 // Průvodce pro samostudium kapitoly 4... 115 // 5. Magický trojúhelník investování... 117 // 5.1 Výnos a riziko individuálních investic ...118 // 5.2 Teorie portfolia...121 // 5.3 Model CAPM...126 // Průvodce pro samostudium kapitoly 5... 130 // 6. Zdroje financování podnikové činnosti a jejich optimální struktura...
133 // 6.1 Druhy zdrojů financování...134 // 6.1.1 Interní zdroje financování dlouhodobého majetku podniku ...136 // 6.1.2 Financování podnikových investic externími zdroji...139 // 6.2 Náklady kapitálu...146 // 6.2.1 Náklady cizího kapitálu ...147 // 6.2.2 Náklady vlastního kapitálu... 151 // 6.2.3 Vážený průměr nákladů kapitálu...156 // 6.3 Optimalizace kapitálové struktury ... 159 // 6.3.1 Finanční páka a bod indiference ... 159 // 6.3.2 Stanovení optimální kapitálové struktury... 163 // Průvodce pro samostudium kapitoly 6... 167 // 7. Investice do stálých aktiv a čistého pracovního kapitálu... 169 // 7.1 Kapitálové plánování a investování do stálých aktiv...171 // 7.1.1 Podstata investičního rozhodování při investování do stálých aktiv // 172 // 7.1.2 Predikce kapitálových výdajů a příjmů z investice ... 173 // 7.1.3 Metody investičního rozhodování... 177 // 12 Investice do čistého pracovního kapitálu... 184 // 7.2.1 Potřebná výše zásob... 184 // 7.2.2 Potřebná výše pohledávek ... 191 // 7.2.3 Potřebná výše krátkodobého finančního majetku a peněžních // prostředků... 196 // Průvodce pro samostudium kapitoly 7... 197 // 8. Hodnocení finanční výkonnosti podniku ... 199 // 8.1 Analýza poměrových ukazatelů...204 // 8.1.1 Ukazatele likvidity...205 // 8.1.2 Ukazatele zadluženosti ...206 // 8.1.3 Ukazatele aktivity...207 // 8.1.4 Analýza rentability...208 // 8.1.5 Ukazatele
kapitálového trhu...209 // 8.2 Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu...210 // 8.3 Ukazatel ekonomické přidané hodnoty ...215 // 8.4 Vztah mezi výnosovou hodnotou podniku a jejími finančními // generátory...218 // 8.5 Význam finančního plánování pro posouzení finanční výkonnosti // podniku...221 // Průvodce pro samostudium kapitoly 8...228 // 9. Principy finančního řízení podniku... 231 // Použité zdroje... 235 // Rejstřík ... 238

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC