Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2019
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2652-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2249-3 (print)
Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat! Výklad je jednouchý a srozumitelný díky řadě příkladů. Připojujeme základní daňové souvislosti k nákladům a výnosům a věnujeme velkou pozornost účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy..
001489181
Obsah // Úvod // 9 // 1. Regulace účetnictví ... 11 // 1.1 Právní úprava v ČR ... 11 // 1.1.1 Zákon o účetnictví... 11 // 1.1.2 Vyhlášky Ministerstva financí ? zákonu o účetnictví... 13 // 1.1.3 České účetní standardy... 13 // 1.1.4 Interpretace Národní účetní rady... 14 // 1.2 Obecně uznávané účetní zásady... 14 // 1.2.1 Zásada účetní jednotky... 14 // 1.2.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky... 15 // 1.2.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech ... 15 // 1.2.4 Zásada objektivity účetních informací... 15,’ // 1.2.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době // uskutečnění operace... 15 // 1.2.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími... 16 // 1.2.7 Zásada opatrnosti... . ...16 // 2. Základní pojmy účetnictví ... // 2.1 Vznik účetnictví... // 2.2 Bilanční princip a rozvaha... // 2.3 Náklady ... // 2.3.1 Druhové členění nákladů... // 2.3.2 Účelové členění nákladů ... . . // 2.3.3 Daňové kritérium... // 2.4 Výnosy... // 2.4.1 Výpočet zisku/ztráty... // 2.5 Dokladovost... // 2.6 Účet a soustava účtů... // 2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu... // 2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu // 2.6.3 Znázornění účtu... // 2.6.4 Nákladové a výnosové účty... // 2.6.5 Syntetické a analytické účty... // 2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu... // 2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních
zápisů . . . // 2.8 Účetní knihy... // 2.8.1 Deník ... // 2.8.2 Hlavní kniha... // 2.8.3 Knihy analytických účtů ... // 2.8.4 Storno... // 2.8.5 Forma účetních knih... // 2.9 Úschova účetních písemností... // 2.10 Kontrolní prvky účetnictví... // 2.10.1 Předvaha... // 2.10.2 Inventarizace ... // 17 // 17 // 18 21 21 21 21 22 23 // 23 // 24 24 // 24 // 25 // 26 27 27 // 27 // 28 29 // 29 // 30 30 30 // 30 // 31 // 31 // 32 // 3. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek...34 // 3.1 Obsah účtové třídy...34 // 3.2 Oceňování dlouhodobého majetku...38 // 3.3 Pořízení majetku...39 // 3.4 Odpisování hmotného majetku...42 // 3.5 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku...44 // 3.5.1 Odpisové skupiny...44 // 3.5.2 Rovnoměrné odpisování ...44 // 3.5.3 Zrychlené odpisování...45 // 3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny, // než je hranice dle zákona o daních z příjmů ...46 // 3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 40 000 Kč ...46 // 3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 40 000 Kč...46 // 3.7 Odpisy nehmotného majetku...47 // 3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku ...48 // 3.9 Technické zhodnocení majetku ...50 // 3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku...50 // 3.9.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku...52 // 3.10 Dlouhodobý finanční majetek ...52 // 3.10.1 Rozdělení cenných papírů ...52 // 3.10.2 Ocenění dlouhodobého
finančního majetku...54 // 3.10.3 Nákup a prodej cenných papírů...54 // 3.10.4 Podíl na zisku...55 // 4. Účtová třída 1 - Zásoby...56 // 4.1 Oceňování zásob...57 // 4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách...57 // 4.1.2 Oceňování v průměrných cenách...57 // 4.1.3 Technika FIFO...58 // 4.1.4 Technika LIFO...58 // 4.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou...58 // 4.2 Syntetické účty třídy 1 ...60 // 4.3 Účtování nakupovaných zásob...60 // 4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob...61 // 4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob...64 // 4.3.3 Účtování na konci roku - stav zásob do roční uzávěrky...65 // 4.4 Účtování zásob vlastní výroby...66 // 4.4.1 Způsob A ...66 // 4.4.2 Způsob ? ...67 // 4.4.3 Opravné položky ? zásobám ...71 // 5. Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry...73 // 5.1 Peníze...73 // 5.2 Účty v bankách...74 // 5.3 Bankovní úvěry ...75 // 5.4 Krátkodobé finanční výpomoci ...76 // 5.5 íCxátkodobé cenné papíry...77 // 6. Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy...80 // 6.1 Skupina 31 - Pohledávky...80 // 6.1.1 Účtování o směnkách...80 // 6.2 Odpis pohledávek do nákladů ...82 // 6.2.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek...82 // 6.2.2 Odpis pohledávek - účetní... 83 // 6.3 Zákonné opravné položky ? pohledávkám...83 // 6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč...85 // 6.5 Podrozvahové účty...86 // 6.6
Skupina 32 - Závazky ...86 // 6.7 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi...88 // 6.8 Zúčtování daní a dotací ...90 // 6.8.1 Přímé daně...90 // 6.8.2 Daň z přidané hodnoty...91 // 6.8.3 Ostatní nepřímé daně a poplatky...94 // 6.8.4 Dotace ...94 // 6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstva 95 // 6.10 Jiné pohledávky a závazky...97 // 6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv ...98 // 6.11.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů ...98 // 6.11.2 Náklady příštích období...98 // 6.11.3 Výdaje příštích období... 100 // 6.11.4 Výnosy příštích období ... 100 // 6.11.5 Příjmy příštích období ... 101 // 6.11.6 Dohadné účty aktivní... 102 // 6.11.7 Dohadné účty pasivní... 102 // 6.12 Kurzové rozdíly ... 104 // 6.12.1 Kurzové rozdíly v průběhu roku ... 104 // 6.12.2 Kurzové rozdíly ke konci rozvahového dne ... 107 // 7. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky...108 // 7.1 Základní kapitál a kapitálové fondy... 108 // 7.1.1 Změny vlastního kapitálu akciové společnosti ... 109 // 7.1.2 Společnost s ručením omezeným... 110 // 7.2 Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření . 111 // 7.2.1 Rezervní fond... 111 // 7.2.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let ... 112 // 7.3 Skupina 43 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ... 116 // 7.4 Zálohy na podíly na zisku ... 118 // 7.5 Rezervy...
119 // 7.5.1 Rezerva na opravy hmotného majetku... 120 // 7.5.2 Příklad rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží ... 121 // 7.5.3 Rezerva na daň z příjmů... 123 // 7.6 Bankovní úvěry ... 124 // 7.7 Skupina 47 - Dlouhodobé závazky ... 124 // 7.8 Odložený daňový závazek a pohledávka... 126 // 7.9 Skupina 49 - individuální podnikatel... 128 // 8. Náklady a výnosy - účtové třídy 5a6...129 // 9. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty...131 // 9.1 Otevírání účetních knih ... 131 // 9.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka ... 132 // 9.3 Následující účetní období... 133 // 9.4 Podrozvahové účty... 134 // 10. Příprava účetní závěrky ...135 // 10.1 Účetní uzávěrka ... 135 // 10.2 Události po rozvahovém dni... 135 // 11. Druhy účetních závěrek...136 // 11.1 Rádná a mimořádná účetní závěrka... 136 // 11.2 Mezitímní účetní závěrka... 136 // 11.3 Konsolidovaná účetní závěrka... 137 // 12. Obsah účetní závěrky ...138 // 12.1 Složky účetní závěrky ... 138 // 12.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ... 138 // 12.3 Příloha účetní závěrky ... 140 // 12.3.1 Obecné údaje uváděné všemi účetními jednotkami... 140 // 12.3.2 Další informace v příloze malých a mikro účetních jednotek... 141 // 12.3.3 Další informace v příloze pro střední a velké účetní jednotky . 142 // 12.3.4 Doplňující informace v příloze pro velké účetní
jednotky ... 143 // 13. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky...144 // 13.1 Sestavení výroční zprávy... 144 // 13.2 Sestavení zprávy o vztazích... 144 // 13.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy... 145 // 13.4 Schválení účetní závěrky... 146 // 13.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy ... 147 // 14. Přehled o peněžních tocích - cash flow...149 // 14.1 Základní vymezení... 149 // 14.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow... 153 // 14.3 Dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou . . . 159 // 15. Výkaz o změnách vlastního kapitálu ...167 // 15.1 Právní úprava... 167 // 15.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu... 169 // 16. Přílohy...172 // 16.1 Účtový rozvrh... 172 // 16.2 Vzory výkazů... 179

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC