Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2013
1 online zdroj (170 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-7659-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-6093-7 (print)
Tištěná verze: Fucík, Petr. Rozvod a zmeny reprodukcních strategií. Brno, [Czech Republic] : Masarykova univerzita, c2013 ISBN 978-80-210-6093-7
Od počátků sociologického myšlení byla rodina chápána jako základní jednotka, zajišťující reprodukci společnosti v rovině biologické, ale i v rovině sociálních pravidel, norem, hodnot a institucí. Teoretická otázka v nejobecnější rovině stojí takto: Jak se budou odlišovat mechanismy sociální reprodukce v situaci, kdy narůstající možnost rozpadu partnerství rozšiřuje skupinu lidí, kteří jsou nuceni redefinovat svoje životní dráhy a reprodukční strategie? Jaké nové reprodukční mechanismy můžeme nalézt, jestliže podstatná část dětí projde socializací v rodinách s jedním rodičem, nebo smíšeného typu?První část analýzy odpovídá kvantitativnímu popisnému přístupu a prostřednictvím sekundární analýzy směřuje k popisu různých aspektů porozvodové situace: sociální situace domácností rozvedených, rodičovské dráhy žen, které zažily rozvod a navazování nových partnerství. Zároveň zkoumáme efektivitu mezigeneračního přenosu vzdělanostní úrovně v rozvedených rodinách ve srovnání s intaktními. V této fázi obohacujeme naši datovou základnu o kvalitativní hloubkové rozhovory. V souladu s logikou zakotvené teorie přicházíme na konci práce s teoretickým modelem, který se snaží vysvětlit změny v reprodukčních strategiích..
001489281
5 // OBSAH // Úvod...7 // 1. Rodina a reprodukce...11 // Rámující koncepty zmeny partnerských vztahů...12 // Rámující koncepty sociální reprodukce...17 // Metodologický rámec výzkumu...21 // 2. Popis rozvodovosti v České republice...25 // Rozvod jako historický fenomén...25 // Využití současných údajů o rozvodu z demografických statistik...28 // Rozsah jevu a jeho vývoj od poloviny 20. století...29 // Rozvod jako hromadný jev - shrnutí...40 // 3. Sociální situace rozvedených...43 // Sociologická relevance ekonomické situace rozvedených...44 // Výsledky výzkumů...45 // Výzkumné otázky a data...47 // Struktura domácností rozvedených...49 // Ekonomická situace domácností, v nichž rozvedení žijí...51 // Časový aspekt příjmové situace domácností rozvedených...55 // Struktura príjmu domácností rozvedených...57 // Pracovní príjmy rozvedených...58 // Rozvod a postavení ve verejné sféře - shrnutí...61 // 4. Biologické reprodukční strategie rozvedených...65 // Výzkumné otázky, data a metódy...67 // Provázanost rodičovství a manželství v datech o porodech...69 // Specifika časování rodičovských drah s ohledem na rodinný stav...71 // Faktory ovlivňující narození druhých dětí mimo původní manželství...76 // Faktory ovlivňující časování druhých porodů mimo manželství...80 // Rozvod a rodičovství - shrnutí...83 // 5. Partnerské a sňatkové reprodukční strategie rozvedených...85
// Partnerské strategie rozvedených jako výzkumný problém...86 // Metodologie a data...90 // Sňatky rozvedených v datech ČSÚ - popisné a explorační analýzy...92 // Změny partnerských strategií v individuálních datech...98 // Navazování nových partnerství a odklon od partnerských strategií...99 // Věková a vzdělanostní heterogamie rozvedených v individuálních datech.101 // Partnerské preference rozvedených...105 // 6 // Ro/VOD A /MÍNY RtPROOJKfNlCH SIRATIGJl // Rozvod a změny v partnerských strategiích - shrnutí... // 6. Vzdelanostní šance a mobilita potomků z rozvedených rodin... // Teoretická vysvětlení mezigeneračního přenosu statusu... // Reprodukce statusu jako závisle proměnná... // Použitá data... // Dosahování vzdělanostních úrovní... // Popisné analýzy mezigenerační vzdělanostní reprodukce/mobility... // Modely mezigenerační vzdělanostní reprodukce... // Rozvod a výsledky vzdělanostní reprodukce - shrnutí... // 7. Ke vzniku specifického druhu individualizačního habitu... // Výzkumný problém pro kvalitativní část výzkumu... // Metody kvalitativní části... // Dimenze veřejné sféry... // Empowerment - rozvod jako rozhodnutí... // Děti jako objekty a subjekty reprodukčních strategií... // Odklon od párových reprodukčních strategií a vznik specifického druhu // individualizačního habitu... // Strategie rekonstrukce... // 8. Diskuse a závěr... // Summary... // Seznam literatury...
// Seznam tabulek, grafů a obrázků... // Příloha... // Přehled datových souborů použitých v kvantitativních analýzách... // Doplňkové údaje ? výběrovým šetřením Institutu pro výzkum reprodukce // a integrace společnosti FSS MU... // Charakteristiky konverzačních partnerek kvalitativní části výzkumu.. // Rejstřík... // ..107 // .109 // ..110 // ..112 // ..114 // .115 // .118 // .119 // .124 // 127 // .127 // .129 // .130 // .133 // .135 // .137 // .140 // 143 // 149 // 151 // 159 // 163 // 163 // 163 // 164 // 167

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC