Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2012
1 online zdroj (300 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-7613-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-6173-6 (print)
Tištěná verze: Podborský, Vladimír. Jaroslav Palliardi : (20. 2. 1861 - 12. 3. 1922) : pokrokový kulturní cinitel jihozápadní Moravy a vehlasný archeolog evropského jména : (studie k dejinám archeologie) Brno, [Czech Republic] : Masarykova univerzita, c2012 ISBN 978-80-210-6173-6
Kniha vychází v edici Postavy moravské archeologie, sv. 3, a tím je dán také její charakter. V rámci životopisu Palliardiho je poukázáno na advokátskou a kulturně-politickou činnost v jeho hlavních působištích (Znojmo, Moravské Budějovice), na jeho osobnostní charakteristiku a zejména na jeho vědeckou práci v oboru archeologie. Již za svého pobytu ve Znojmě zkoumal stratigrafické poměry kulturních vrstev kolem rotundy na znojemském Hradě a roku 1888 objevil ve Znojmě-Novosadech a vědecky zhodnotil neolitickou kulturu s tzv. moravskou malovanou keramikou. Za svého notářského působení v Moravských Budějovicích prozkoumal souvrství na „Starém Zámku“ u Jevišovic a na základě jeho vyhodnocení položil základy periodizace pozdní doby kamenné (eneolitu) ve středním Podunají..
001489292
OBSAH // Ú v o d n í slo v o au to rů ... 5 // 9 // // I. J a r o s la v P a llia r d i ( 2 0 .2 .1 8 6 1 - 1 2 .3 .1 9 2 2 ) ... // // 1. Ž iv o to p is ... 2. P ro b u zen eck ý m y slite l, v la ste n e c , k u ltu rn í činitel, o rg a n iz á to r v eře jn é h o ž iv o ta ... 3. T erén n í v ý z k u m y ... 4. P alliard ih o a rc h e o lo g ic k á s b írk a ... 5. R e d ak to re m Č aso p isu V la ste n e c k é h o m u z e jn íh o sp o lk u v O lo m o u c i ... 6. P u b lik a č n í čin n o st ... 7. Z á v ě r ... // II. P ř ílo h y ... // // 9 53 83 101 127 157 173 // 175 // // 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. // // D opis F. V ild o m c e J. K niesovi 1922 ... 177 S tarý Z á m e k u Jevišovic (u k á zk y ru k o p isu ) ... 181 Jaro slav P alliardi. H lin ěn é m o d e ly n eo lith ick ý ch c h ý š í ... 187 Jaro slav P alliardi. V ý z n a m so u d n íh o o k re su z n o je m sk é h o p ro p raeh isto rii ... 19 3 Č lán k y v so k o lsk ý c h n o v in ách ..N aše n o v in y “ ... 197 Ja n K nies. Ja ro sla v P alliard i z e m ře l ... 201 F ran tišek Je c h , P am ětn í k n ih a M o ra v sk ý c h B ud ějo v ic II (1 9 2 1 -1 9 3 8 ) ... 205 L en k a S m e ta n o v á - P e tr Jič ín sk ý , Ja ro sla v P alliard i ...207 T ě lo c v ič n á je d n o ta S O K O L v M or. B u d ějo v icích d n e // // 14. b ře z n a 1922 ... 213 10. J iří M ilan S k le n á ř, H e ra ld ik a a g en ealo g ie č. 3, ro čn ík 1989 ... 215
// // II I. K o r e s p o n d e n c e ... 2 1 7 // // 1. D opisy Jaro slav o v i o d tety F ran tišk y K ersch n ero v é a te ty A n n y ... 2. D opisy K a rla Ja ro sla v a M ašk y J a ro sla v u P alliard im u ... 3. K o re sp o n d e n c e Ja ro sla v a P alliard ih o s V ítězslav em H o u d k em ... 4 . D opisnice a dopisy Ja ro slav a P alliard ih o F ran tišk u V ild o m co v i ... 5. D o p isy Ja ro sla v a P alliard ih o K arlu A b so lo n o v i ... // // 219 221 257 267 271 // // \f6. D opisy G o llw e llo v ý c h a M arie P alliard i F ran tišk u V ildom covi ... 277 7. G ra tu la č n í d o p is K lim e n ta Č e rm á k a Ja ro sla v u P alliardim u k sň a tk u ... 285 8. R ů zn é ... 287 // IV. B ib lio g r a fie J a r o s la v a P a llia r d ih o ... 291 // // O b sa h // // ... 299 // // \f

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC