Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2013
1 online zdroj (213 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-7799-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-6379-2 (print)
Tištěná verze: Cabada, Ladislav. Ztraceny v tranzici? : minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě. Brno, [Czech Republic] : Masarykova univerzita, c2013 ISBN 978-80-210-6379-2
Monografie se zabývá tradicemi stranictví ve střední a východní Evropě v době před nástupem komunismu a v době komunismu. Dále se zabývá fragmentací a polarizací stranických systémů, vztahy stran a společnosti, působení stran ve vládách. To vše na příkladu členských států EU z vlny tzv. východního rozšíření. Autoři komparují vybrané ukazatele a rovněž se zamýšlejí nad srovnáním západní a středovýchodní Evropy..
001489305
OBSAH // // S ezn am ta b u le k ... 7 S eznam z k ra te k ... 9 // // 1. Ú v o d ... 15 1.1 V ýzkum stran ick ý ch sy stém ů ve střed o v ý c h o d n í Evropě: so u časný stav p o z n á n í... 16 1.2 V ýzkum né cíle a s tru k tu ra k n ih y ...20 // // 2. P o litick é s tr a n y v d ě jin á c h s tře d o - a v ý c h o d o e v ro p s k é p o litik y ... 25 2.1 K ořeny m o d e rn í m asové stranické politiky p ře d p rv n í sv ětovou v á lk o u ...26 2.2 Politické stra n ic tv í m ezi d em o k racií, autoritářským i a to ta litn ím i režim y 1 9 1 8 -1 9 4 5 ... 40 // // 3. D e fo rm a c e p o litic k ý c h s tr a n v k o m u n is tic k é éře a sp e cifik a p o s tk o m u n is tic k é h o p ř e c h o d u k d e m o k r a c i i ... 55 3.1 K om unistické režim y a politické s tr a n ic tv í... 56 3.2 P ře ch o d k d em o k racii, o sudy k o m u n istick ý ch stran a h n u tí ty p u fó ra ... 65 // // 4. F ra g m e n ta c e a p o la riz a c e s tra n ic k ý c h sy stém ů : S a rto riá n s k á p e r s p e k tiv a ... 78 4.1 Ú v o d ... 78 4.2 P rav id la h ry - v olební systém y v p o stk o m u n istick ý ch zem ích... 80 4.3 F o rm át stran ick ý ch s y s té m ů ...84 4.4 T ypologizace p o stk o m u n istick ý ch stran ick ý ch sy stém ů ...94 4.5 K onfliktní linie ve stran ick ý ch sy sté m e c h ...101 // // \f5. P a rtic ip a c e a m o b iliz a c e v r á m c i s tra n ic k ý c h s y s té m ů ...114 5.1
Ú v o d ... 114 5.2 5.3 5.4 5.5 P o d m ín k y p ro vznik a fu n g o v án í politických s tr a n ...116 S trany a v o lič i...121 Č lenové politických s tr a n ...133 Z á v ě r... 139 // // 6. S tra n y v e v lá d á c h ...141 6.1 Role p olitických stran p ři v zniku v l á d ... 141 6.2 F o rm áty a tříd y v lá d ...145 6.3 Pozice politických stra n ve v lá d á c h ...150 6.4 Stabilita vlád a důvo d y zán ik u v lá d ...154 6.5 N estranické a polopolitické vlády selh án í stran n e b o taktický m a n é v r? ...157 6.6 Z á v ě r...163 // // 7. Z á v ě r ... 165 7.1 P ro b lem atická trad ice stran ictv í p ře d n ástu p em reálněsocialistických re ž im ů ... 165 7.2 Tíživé děd ictv í k o m u n ism u ... 167 7.3 S tranické systém y m ezi p o larizo v an ý m a u m írn ě n ý m p lu ralism e m ...169 7.4 S trany b ez s tra n ík ů ? ...171 7.5 S trany a v lá d a ...173 7.6 V ýchod, stře d a Z áp a d - konvergence, či d iv erg en ce?... 174 // // 8. B ib lio g ra fie ...176 // // P řílo h a k 6. k a p ito le ...189 V ěcný r e js tř ík ...205 Jm e n n ý r e js tř ík ...207 S u m m a r y ...211 // // \f

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC