Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Brno : Masarykova univerzita, 2014
1 online zdroj (270 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8232-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-7126-1 (print)
Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických dat a pramenů při řešení historických otázek spojených se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud v zájmovém území. V ucelené formě předkládá strukturované informace o středověkém vývoji oblasti, která objektivně přímými archeologickými doklady příliš neoplývá. Místy archeologickými postupy nízká a obtížná zachytitelnost stop odlesňování, osídlování a celého spektra montánních aktivit je kompenzována archeobotanickými, geochemickými a archeometalurgickými analýzami sedimentárních výplní potočních niv..
001489319
1. Úvod // 1.1. Proč středověk, nivy, archeobolanika a geochwmie 13 // 1.1.1. Obvyklé historické otázky 13 // 1.1.2 a neobvyklé historické prameny 17 // 1.2. Lidská Činnost ovlivňující vývoj vodních toků a niv na českomoravské vrchovině ve středověku 19 // 1.2.1. Osídlení do počátků stříbrorudného hornictví 19 // Současné přírodní poměry centrální Českomoravské vrchoviny 19 // Újezdy, vsi. trhy, dvorce, kostely a kláštery 21 // Absence soudobých archeologických nálezových celků anebo problém s jejich rozpoznáním? 24 // Nové střípky do mozaiky z bodových odběrů v nivách 27 // Niva Pstružného potokau Kejžlice jako malá ukázka 32 // 1.2.2. Výskyty zlata a jejich exploatace 38 // Humpolecko Pacovsko 41 // Havličkobrodsko a Česká Bělá 41 // 1.2. 3. Vyvrcholení kolonizace a nástup stříbrorudného hornictví 45 // O těžbě stříbra ve 13. století bylo už napsáno mnoho 45 // Něco málo z melalogeneze stříbronosných rud 47 // Havličkobrodsko a rudní hornictví k České Bělé 47 // Jihlavský rudní okrsek a starohorská dislokace ve 13. století 48 // Pelhřimovsko // 2. Případové lokality // 57 // 2.1. Použité metodiky. // 2. 1. 1. Plošné archeologické výzkumy a výzkumy profilů v potočních nivách 57 // 2.1.2. Geochemie 59 // Terénní odběr a zpracování vzorků pro půdní metalomelrii 59 // Šlichování provozních výplní pozůstatků úpravnických zařízení a uloženiu v prof ilech niv 60 // Půdní geochemické analýzy a analýzy technolitů 62 // 2. 1.3. Archeobotanika, dendrochronologic a radiometrie 65 // Terénní odběry půdních vzorků pro analýzy zuhelnalělých i nezuhelnatělých makrozbylků 65 // Terénní odběry půdních vzorků pro pylové analýzy 65 // Analýza rostlinných makrozbylků 66 // Pylové analýzy // Analýza dřev a uhlíků //
// 2. 1. 1. Plošné archeologické výzkumy a výzkumy profilů v potočních nivách 57 // 2.1.2. Geochemie 59 // Terénní odběr a zpracování vzorků pro půdní metalomelrii 59 // Šlichování provozních výplní pozůstatků úpravnických zařízení a uloženiu v prof ilech niv 60 // Půdní geochemické analýzy a analýzy technolitů 62 // 2. 1.3. Archeobotanika, dendrochronologic a radiometrie 65 // Terénní odběry půdních vzorků pro analýzy zuhelnalělých i nezuhelnatělých makrozbylků 65 // Terénní odběry půdních vzorků pro pylové analýzy 65 // Analýza rostlinných makrozbylků 66 // Pylové analýzy // Analýza dřev a uhlíků // Rozbory a datování vlhkých stavebních dřev a dřevěných ekofaklů // Radiokarbonové datování a kalibrace "C dat // 2. 2. Česká Bílá: středověké důlní areály a potok Březina // 2. 2. 1. Krajinný a sídelně historický kontext mikroregionu Česká Bělá 69 // 2. 2. 2. Středověký důlní areál 69 // Archeologie monlánního areálu Geochemie monlánního areálu // 2.2. 3. Potok Březina a jeho niva // Terénní situace půdních profilů 1-3 Geochemie profilů 79 // Pylová analýza profilu 2 // Pylová analýza profilu 3 // makrozbylků profilu I 94 // Analýza rostlinných makrozbylků profilu 2 94 // Analýza rostlinných makrozbylků profilu 3 94 // 2. 3. Květinov: břehy a niva Perlového potoka 98 // 2. 3. 1. Krajinný a sídelné historický kontext Perlového potoka 98 // 2. 3. 2. Areál s dřevénou stavbou, pecemi a mlecím kamenem z ručně // poháněného zlatomlýna 101 // Archeologie plošně zkoumaného areálu 101 // Geochemie plošně zkoumaného areálu 106 // 2. 3.3. Terénní archeobotanický obra/ výrobního areálu poprvé 107 // 2.3.4. Perlový potok a jeho niva 107 // Terénní situace půdních profilů I a 2 107 //
Analýza rostlinných makrozbylků profilu I 109 // Analýza rostlinných makrozbylků profilu 2 // Dřeva a uhlíky 111 // Analýza šlichů sedimentů z ručního odběru a z jádrových vrtů v nivě 113 // 2.4. Jihlava a Antiquus mons: prvořadé báňsko-hutnické centrum na zemské hranici 113 // 2.4. 1. Krajinný kontext západního předpolí Jihlavy a Koželužského potoka 113 // 2.4. 2. Sídelně historický vývoj Jihlavy do lokace města 115 // 2.4. 3. Středověká hornická aglomerace na starohorské dislokaci 117 // Archeologie montánních areálů ve velkém měřítku 117 // Plošná půdní metalometrie v prádle na lokalitě Staré Hory III 126 // Melalomelrie úpravnického odpadu 128 // 2.4.4. Terénní archeobotanický obraz výrobního areálu podruhé 131 // Rostlinné makrozbytky 131 // Dřeva a uhlíky 134 // 2.4. 5. Koželužský potok a jeho niva v kontaktu se starohorským zlomem 134 // Terénní situace půdních profilů I a 2 134 // Geochemie profilu Koželužský potok 2 142 // Přítomnost technolitů v sedimentech profilu 2 146 // Pylová analýza profilu 2 147 // Rostlinné makrozbytky v sedimentech profilu 2 149 // Dřeva a uhlíky 155 // 2. 5. Cvilínek: báňsko-hutnický provoz na evropském rozvodí 157 // 2. 5. 1. Krajinný a sídelně historický kontext jihovýchodního Pelhřimovska 159 // 2. 5. 2. Doly, úpravny, prádla, huť a osada // Archeologie montánních areálů // Plošná půdní melalomelrie v prádle a v pracovním prostoru okolo pozůstatků // Metalometrie úpravnického odpadu // 2.5.3. Terénní archeobotanický obraz výrobního areálu potřeli // Dřeva a pařezy // Dřeva a uhlíky z projdu I // Dřeva a uhlíky z profilů 2a 3 v objektu 0615 // Pyl z profilů 2a 3 v objektu 0615 // Rostlinné makrozbytky //
3. Diskuse a závěry 185 // Environmentální metody výzkumu nivy: přednosti, nevýhody a problémy 185 // 3.1.1. Co nám nivy mohou říci a co nc 185 // 3.1.2. Antrakotomické analýzy: výsledky a perspektiva 186 // 3. 1.3. Problematika pylového záznamu v nivě 187 // 3. 1.4. Rostlinné makrozbytky v nivnich sedimentech 188 // 3.2. Konkrétní výpovéd radiometrie, geochemie a rozboru technolitů v nivnich sedimentech.189 // 3. 2. 1. Rýžování zlata a úprava rud na potoce Březina 189 // 3. 2. 2. Prádla a rýžoviště na Pstružném potoce u Kejžlice a na Perlovém potoce u Květinova 189 // 3.2. 3. Úpravny a hutě na Koželužském potoce v zázemí starohorských dolů u Jihlavy 190 // 3. 2.4. Cvilínek a Staré Hory: ideální obraz infrastruktury rozvinutých montánních areálů.193 // 3. 2. 5. U metalurgie stále nejistota 195 // 3. 3. Jasnější obrysy příběhu centrální Českomoravské vrchoviny ve 12.-13. století? 196 // 3. 3. 1. Budování kulturní krajiny před rokem 1200 a rýžovnictví zlata 196 // Mýcení lesů.vypalování mýtin a prosvětlování krajiny 196 // Lesní pastva 198 // Rýžovnictví zlata okolo roku 1200 199 // 3.3.2. Rudní hornictví a jeho podíl na zformování a podobě vrcholně středověké krajiny 201 // Města, vesnice, doly, úpravny a hutě 201 // Jak horníci vymýtili les na březích Kameničky 201 // Velkorysá proměna Jihlavska podle dal offsite na Koželužském potoce 202 // Dřevo v montánních areálech pro stavební a technické účely 204 // 3. 3. 3. Hornicko-hutnické areály a vodní zdroje 206 // 3. 3. 4. Otázka nezbytné neagrární výrobně-sídclní infrastruktury v zázemí dolů, úpraven a hutí 207 // 3. 3. 5. Otázka zemědělských areálů v zázemí báňsko-hutnických center versus vlastní zemědělská produkce 208 // 3. 3.6. Když provoz dolů utichal 210 //
4. Literatura, prameny, zprávy // 5. Popisy profilů na případových lokalitách 223

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC