Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (128 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2487-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2093-0 (print)
Tato monografie je koncipována jako pomůcka pro vysokoškolské studenty, učitele a další zájemce, kteří hledají poučení o římské metrice. V první části seznamuje čtenáře s hlavními prozodickými zásadami, v části druhé pak se všemi důležitějšími veršovými a strofickými útvary. Ke všem uváděným pravidlům a veršovým útvarům jsou zařazeny četné příklady, a to v textové i metrické (grafické) podobě.Vzhledem k tomu, že se současný odborný zájem i vysokoškolské studium zaměřují nejen na díla klasického období, ale i na básnická díla období okrajových, jsou u jednotlivých veršových rozměrů voleny příklady ilustrující daný jev v co nejširším časovém spektru. To by mělo přispět k ucelenější představě o básnické produkci v celém průběhu trvání římské poezie i o formálním vývoji té které veršové formy..
001489444
OBSAH // Předmluva ... Il // Značky a zkratky ...-r... 12 // 1 PROZÓDIE ... i3 // 1.1 Slovní přízvuk ... |5 // 1.1.1 Pcnultimovčpravidlo ... 15 // 1.2 Délka slabik ... 17 // 1.2.1 Muta cum liquida ... 20 // 1.2.2 Brevis in longo (syllaba brevis in elemento longo) ... 20 , // 1.3 Prozodické zrniny ve skupinách vokálu ... 22 // 1.3.1 Kráceni slabiky -jambické krácení (ízv. brevis brevians) ... 22 // 1.3.2 Krácení ve skupinč vokálů (vocalis anle vocalem corripitur) ... 23 // 1.3.3 Synizese ... 23 // 1.3.4 Synkopa a anaptyxe ... 24 // 1.3.5 Distractio ... 24 // 1.3.6 Hiát, clizc/synaloifč a afcrczc/prodclisio ... 25 // 1.3.6.1 Hiát ... 25 // 1.3.6.2 Elizc /synaloifé ... 26 // 1.3.6.3 Afereze / prodelisio ... 26 // 1.3.6.4 Ponecháni hiátu ... 26 // 1.3.6.5 Logický hiát ... 26 // 1.3.6.6 Metrický hiát ... 27 // 1.3.6.7 Prozodický hiát ... 28 // 2 METRIKA ... 30 // 2.1 Nejstaríi latinský verS-satumius ... 31 // 2.2 Veri - tvar - význam ... 34 // 2.2.1 VcrS a rytmický impulz ... // 2.2.2 VcrS a synafic ... // 2.3 Latinský časomčmý vcrsifikační systém ... // 2.4 Části veršové výstavby ... // 2.4.1 Nejmenší jednotky - dementa: ... // 2.4.2 Stopa - pes ... // 2.4.2.1 Základní stopy ... // 2.4.3 Metrum metronom ira ... // 2.4.4 Úplnost / neúplnost verše ... // 2.4.5 Cézura a dicrczc ... // 2.4.6 Klauzule ... // 2.4.7 Uspořádání veršů ...v • • // 2.4.8 Iktus ... // 2.4.9 Veršový spád ... // 2.5 Daktylské verše ... // 2.5.1
Daktylský hexametr (hexameter dactylicus/heroicus, dtŕ) ... // 2.5.1.1 Klauzule hexametru ... // 2.5.1.2 Spondejský verš ... // 2.5.1.3 Cézury v daktylském hexametru ... // 2.5.1.4 Typy cézur ... // 2.5.1.5 Dicrczc ... // 2.5.1.6 Přehledné schéma veršových přcdčlú v hexametru ... // 2.5.2 Pentametr (pentameter, da’) ... // 2.5.3 Daktylský telrametr (tetrameter acaUdecticus /alananicus, da’) ... // 2.5.4 Hemiepes ... // 2.6 Jambické verše ... // 2.6.1 Specifická pravidla - leges ... // 2.6.2 Jambické veršové formy ... // 2.6.2.1 Jambická dipodic (manometer iambicus, ia) ... // 2.6.2.2 Akatalcktický jambický kvatemár/dimetr (quaternarius (dimeter) acatalecticus, icŕ) . // 2.6.2.3 Katalcktický kvatemár (quaternarius catalecticus, itŕ) ... // 2.6 2.4 Senár (senarius, icŕ) ... // 2.6.2.5 Septenár (septenarius /iambicus/, icŕ) ... // 2.6.2.6 Jambický tctramclr akatalcktický - oktonár (octonarius iambicus acatalecticus, icŕ) .. // 2.6.2.7 Jambický trimetr akatalcktický (trimeter acatalecticus, icŕ) ... // 2.6.2.8 Jambický trimetr katalcktický (trimeter catalecticus, icŕ ) ... // 2.6.2.9 Jambický trimetr „kulhavý" (trimeter choliambicus/Hipponacteus, scazon. icfk/ icŕ) .. // 35 // 36 // 37 37 37 // 37 // 38 // 39 // 39 // 40 // 41 41 43 // 45 // 46 // 46 // 47 // 47 // 48 48 // 50 // 51 // 53 // 54 54 // 56 // 57 59 59 59 61 62 // 63 // 64 // 65 67 67 // 2.7 Trochcjskč vcrSc ... // 2.7.1 Trochcjská dipodic {monomeler trochaicus, tr)
... // 2.7.2 Trochcjská tripodie, Izv. ityfalik (ithyphalicus, ith) ... // 2.7.3 Trochcjský kvatemár {quaternarius trochaicus) ... // 2.7.3.1 Forma akatalcktická (quaternarius trochaicus acatalecticus. ir") ... // 2.7.3.2 Forma katalektická katalcktický trochcjský dimetr (dimeter t. catalecticus, tr*) ___ // 2.7.4 Septenár (septenarius trochaicus, tr7) ... // 2.7.5 Trochcjský „kulhavý“ telrametr (tetrameter trochaicus) ... // 2.7.6 Trochcjský oktonár (octonarius trochaicus acatalecticus. tŕ) ... // 2.8 Anapestiekč verte ... // 2.8.1 Akatalcktická dipodic’dimctr (dimeter anapaesticus acatalecticus. am) ... // 2.8.2 Anapcstický kvatemár/dimetr (quatemarhu/dimeter anapaesticus, an’) ... // 2.8.3 Anapcstický kvatemár katalcktický. paroimiak (quaternarius tm. catalecticus // paroemiacus. an*) ... // 2.8.4 Anapcstický septenár,katalcktický telrametr (septenarius/tetrameter an. catalecticus, an7) .. // 2.8.5 Anapcstický oktonár/ akatalcktický telrametr (tetrameter acatalecticus an., an’) ... // 2.9 Krélicktí a bakchcjské verte ... // 2.9.1 Krčtická dipodic/dimctr (dimeter creticus, er) ... // 2.9.2 Knílický kvatemár/tetrametr (quaternarius/tetrameter creticus, er4) ... // 2.9.3 Kľčtickč kólon (colon creticum, er*) ... // 2.10 Bakchcjské verte ... // 2.10.1 Bakchcjská dipodic/dimctr (dimeter bacchius, btŕ) ... // 2.10.2 Bakchejský kvatemár/tetrametr (akatalcktický), (quaternarius bacchius acatalecticus. ba“) // 2.10.3 Bakchcjské kólon
(colon bacchium. ??4) ... // 2.11 Jónické verte ... // 2.11.1 Jónický akatalcktický dimetr a minore (dimeter ionieus a minore /acatalecticus/ cum anaclasi // = c. anacreonteum) ... // 2.11.2 Jónický katalcktický tctramclr a maiore (tetrameter ionieus a maiore catalecticus, io***) .. // 2.11.3 Jónický akatalcktický tctramclr a minore (ionieus a minore tetrameter // acatalecticus. icŕ4) ... // 2.11.4 Jónický systém (systema Ionicum a minore) ... // 2.11.5 Galijamb (v. galliambicus, ga) ... // 2.12 Aiolské verte a vertové systémy ... // 2.12.1 Jednotlivé formy aiolských vcrtu ... // 2.12.l.l Choriamby ... // 2.12.1.1.1 Choriambický akatalcktický dimetr (dimeter choriambicus // acatalecticus, cho*) ... // 68 // 68 // 69 // 69 // 69 // 70 // 71 // 74 // 75 // 76 // 76 // 77 // 79 // 80 // 80 // 82 // 82 // 83 // 84 // 85 // 85 // 86 // 86 // 88 // 88 // 89 // 89 // 90 // 90 // 91 // 92 // 92 // 92 // 2.12.1.1.2 Choriambický dimetr katalcktický / aristofancj (dimeter choriambicus // catalecticus/ v. aristophaneus. eho*): ... // 2.12.1.1.3 Choriambický telrametr akatalcktický (tetrameter choriambicus // acatalecticus. eho*): ... // 2.12.1.2 Glykonej (v. glyconeus, gl) ... // 2.12.1.3 Fcrckratcj (v. pherecrateus,ph) ... // 2.12.1.4 Falécký hcndckasylab (hcndecasyllabus phalaecius, ph"/phal) ... // 2.12.1.5 Alkajský hcndckasylab (atcakus hcndecasyllabus, ale") ... // 2.12.1.6 Alkajský dckasylab. (alcaicus decasyllabus. ale10) ... // 2.12.1.7 Alkajský enneasylab
(alcaicus cnneasyllabus, ale9) ... // 2.12.1.8 Sapfický hcndckasylabus (sapphicus minor /saphicus hcndecasyllabus, sapph*) // 2.12.1.9 Sapfický veri ví U i (sapphicus maior, sapph“") ... // 2.12.1.10 Asklcpiadský meni! veri (asclepiadeus minor, as~) ... // 2.12.1.11 Asklcpiadský včtíí veri (asclepiadeus maior, as-“) ... // 2.12.1.12 Adonský veri (v. adonius, ad) ... // 2.12.1.13 Rcizianskí kólon (colon Reizianum. /’“0 ... // 2.12.1.14 Priapský verS (v- Priapeia, pr,gl + ph) ... // 2.13 Asynartctickí verte ... // 2.13.1 Vert Archilochii v (v. anhilcKhius, ar) ... // 2.13.2 Elcgiambický vert (elegiambus, eP) ... // 2.13.3 Jamboclcgický vert (iambelegus, uŕ) ... // 2.13.4 Vert Difilův (diphilius. diph) ... // 2.13.5 lípóda a cpódkký vert ... // 2.14 Strofa ... // 2.14.1 Čtyfvertové strofy ... // 2.14.1.1 Alkajská strofa (systema akaicum) ... // 2.14.1.2 Sapfická strofa (systema sapphicum) ... // 2.14.1.3 Asklcpiadská strofa II. (systema asclepiadeum alterum) ... // 2.14.1.4 Asklepiadská strofa III. (systema asclepiadeum tertium) ... // 2.14.2 Dvouvertové strofy ... // 2.14.2.1 Llcgické distichon (dislichon elegicum) ... // 2.14.2.2 Archilochova (též Alkmánova) strofa /. (systema archilochium primum) ... // 2.14.2.3 Archilochova strofa II. (systema archilochium alterum) ... // 2.14.2.4 Pythiambická strofa I (systemapythiambicumprimum) ... // 2.14.2.5 Pythiambická strofa II. (systemapythiambicum alterum) ... // 2.14.2.6 Jambická strofa (systema
iambicum) ... // 2.14.2.7 Archilochova strofa V. (systema archilochium quintum) ... // 92 // 92 // 93 // 94 // 95 // 96 // 97 // 97 // 98 // 99 // 100 100 101 101 102 104 104 // 104 // 105 105 // 105 107 109 // 109 // 106 // 110 III III // 111 // 112 113 ?? // 113 // 114 114 // 2.14.2.8 Archilochova strofa IV. (systema archilochium quartum) ... 115 // 2.14.2.9 Archilochova strofa III (systema archilochium tertium) ... 115 // 2.14.2.10 Hipponaktcjská strofa(j>’j/ť/naA//>/x>>iaťVew?j) ... 115 // 2.14.2.11 Asklcpiadská strofa (?>?/?/???:?/<7»/?</??/?) ... 115 // 2.14.2.12 Strofa sapfická II. - v čiší (systema sapphicum allerum/maius) ... 116 // 3 LATINSKÝ VERŠ NA KONCI ANTIKY ... 117 // LITERATURA ...?:... 120 // Prozódie a metrika ...;... 120 // Bibliografie ... 121 // Literární teorie a literární dčjiny . ...’... 121 // REJSTŘÍK CITOVANÝCH MÍST // 122

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC