Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (236 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2593-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2562-1 (print)
Tištěná verze: Osolsobě, Klára. Česká morfologie a korpusy. [Prague, Czech Republic] : Karolinum, c2014 ISBN 978-80-246-2562-1
Kniha Česká morfologie a korpusy podnítí studenty filologických oborů, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze z jazykových korpusů vycházet při řešení lingvistických problémů. Je zúročením mnohaleté pedagogické a badatelské praxe přední odbornice na poli počítačové lingvistiky, doc. PhDr. Kláry Osolsobě, Ph.D. Naučí čtenáře, jak při práci s korpusem kombinovat přístupy <em>corpus based</em>, jimiž hledáme doklady pro lingvistické hypotézy, a <em>corpus driven</em>, kterými optimalizujeme formalizované dotazy na základě pozorování korpusových dat. Vzorové úlohy z oblasti formálního tvarosloví a tvoření slov přivádějí ke zcela novým, alternativním pohledům na náš mateřský jazyk. Zároveň je lze široce aplikovat k nalézání odpovědí na analogické otázky při zpracování velkých dat i při studiu dalších jazyků.Jak napsal Charles J. Fillmore, klasik americké komputační a kognitivní lingvistiky: <em>„Nemyslím, že by někdy vznikly tak velké korpusy, abych v nich našel všechny možné informace o slovníku a gramatice jazyka, avšak i ten nejmenší korpus, s kterým jsem měl možnost pracovat, mě přivedl k objevům, na něž bych jinak nikdy nebyl býval přišel.“</em>.
001489485
OBSAH // Předznamenání 7 // Úvod 8 // Korpusové manažery 11 // Jazykové korpusy z hlediska lemmatizace a morfologického značkování 12 // Tokenizace 12 // Automatická morfologická analýza 13 // Lemmatizace a pozice 1 morfologické značky 17 // Pozice 2 - Detailní určení slovního druhu 21 // Pozice 3 - Jmenný rod 24 // Pozice 4 - Číslo 25 // Pozice 5 - Pád 29 // Pozice 6 - Přivlastňovací rod 31 // Pozice 7 - Přivlastňovací číslo 32 // Pozice 8 - Osoba 32 // Pozice 9 - Čas 33 // Pozice 10 - Stupeň---33 // Pozice 11 - Negace---34 // Pozice 12 - Aktivum/pasivum 34 // Pozice 13 - Nepoužito---37 // Pozice 14 - Nepoužito---37 // Pozice 15 - Varianta, stylový příznak apod. 37 // Pozice 16 - Vid 38 // KORPUSOVÁ CVIČENÍ К ČESKÉ MORFOLOGII 39 // 1. SUBSTANTIVA 41 // 1.1 Jak vyhledat v korpusu substantiva podle vzoru? 42 // 1.2 Jak lze v korpusech hledat doklady pro výzkum hláskových alternací v rámci substantívni flexe? 54 // 1.3 Další samohláskové alternace v české substantívni flexi 68 // 1.4 Varianty a dublety - korpusy jako zdroje dat pro formulaci pravidel distribuce variantních spisovných koncovek v české substantívni flexi 75 // 2. ADJEKTIVA 89 // 2.1 Která adjektiva se v češtině stupňuji?---90 // 2.2 Vlastností adjektiv na -cí 97 // 3. ČÍSLOVKY 109 // 3.1 Slovnědruhové přesahy 110 // 4. SLOVESA II9 // 4.1 Slovesná třída a slovesný vzor - jak lze v korpusu hledat slovesné tvary bez použití tágu? 120
4.2 Syntetické futurum v češtině 137 // 4.3 Jakou osobu signalizují tvary by? 144 // 4.4 Složené tvary slovesné a možností jejich vyhledávání v korpusu -pravidla slovosledu v češtině 150 // 5. ADVERBIA 171 // 5.1 Příslovečné spřežky 172 // 6. ZNAČKOVÁNÍ NEOHEBNÝCH SLOVNÍCH DRUHŮ 177 // 6.1 Ještě několik slov ke značkování neohebných slovních druhů s ohledem na slovnědruhové transpozice 178 // 7. NĚKTERÉ PRAVIDELNÉ DERIVACE---183 // 7.1 Deverbativa od slovesného kmene a jejich vyhledávání v korpusech 184 // 7.2 Ještě jednou к adjektivům na -cí 192 // 7.3 Hláskové alternace ve slovotvorbě 198 // 8. MWE - GRAMATIKA A SLOVNÍK 203 // 8.1 Opisné stupňování 204 // 8.2 Slovesné frazémy jako typ MWE---210 // ZÁVĚR 213 // BIBLIOGRAFIE 217 // PŘÍLOHY 225 // ALGORITMUS URČOVÁNÍ SLOVESNÝCH TŘÍD A VZORŮ V ČEŠTINĚ 226 // ALGORITMUS TVOŘENÍ PŘECHODNÍKŮ V ČEŠTINĚ 232

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC