Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (412 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2713-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2255-2 (print)
Tištěná verze: Ďurčanský, Marek. Česká města a jejich správa za třicetileté války : zemský a lokální kontext. [Prague, Czech Republic] : Karolinum, c2013 ISBN 978-80-246-2255-2
Přestože se česká města neúčastnila stavovského povstání v letech 1618–1620 tak aktivně jako oba šlechtické stavy, následky bitvy na Bílé hoře se v jejich dalším vývoji odrazily přinejmenším stejně velkou měrou. Zatímco dvacátá léta byla ve znamení zásahů do jejich vnitřního života ze strany vítězného císaře Ferdinanda II. a jeho tábora, následující dvě desetiletí byla dobou bezprostředního válečného ohrožení a vytváření obranných mechanismů vůči němu. Kniha, kterou držíte v rukou, sleduje vliv konfesijních a politických zápasů první poloviny 17. století na praxi správy českých měst ve dvou rovinách. Zemský kontext zohledňuje hlavně královská města jako samostatný zemský stav a zároveň přesně vymezenou část české urbánní sítě, bezprostředně podléhající centrálním úřadům (podkomoří, česká komora, apelační soud). Nejčastěji zastoupeným dobovým typem urbánního sídla ale bylo poddanské město či městečko čítající maximálně několik set domů. Představu o míře rozdílných i shodných rysů správy různých typů měst umožňuje lokální sonda do oblasti Polabí, zahrnující tři sídla na středním toku řeky: Nymburk jako královské město, Brandýs nad Labem jako vrchnostenské město a Čelákovice jako menší vrchnostenské městečko. Na této mikrohistorické rovině se sledování správních struktur protíná s konkrétními osudy představitelů místních politických a intelektuálních elit.Přílohu ke stažení najdete na <a href="/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=12469&zalozka=6"><b><font color="#cc0000">stránce titulu</a></b></font>..
001489532
Obsah // I. Úvod 7 // II. Dějiny českých měst a jejich správy v raném novověku - // přehled dosavadního výzkumu 14 // II. 1 Dějiny raně novověkých měst v českých zemích - // přehled výzkumu posledních let 14 // II.2 Dějiny městské správ)’ a kanceláří českých měst v raném novověku -bibliografický přehled 27 // III. Česká města a jejich správa za třicetileté války 62 // 111.1 Česká města před Bílou horou 62 // 111.2 Počet královských měst a jeho změny po Bílé hoře 73 // 111.3 Konfiskace, císařští rychtáři, rekatolizace, konfirmace privilegií 81 // 111.4 Městské rady v královských městech 1624-1636 101 // 111.5 Problémy městské správy pod bezprostředním tlakem // válečných událostí. Podkomořská registra ze 40. let 17. století 124 // 111.6 Exkurs - Narativní prameny městské provenience, jejich autoři a vztah // к pramenům diplomatickým ve středních Čechách za třicetileté války 138 // IV. Nymburk 152 // IV.l Prameny a literatura к dějinám Nymburka v letech 1618-1648 152 // IV.2 Přehled dějin města v letech 1618-1648 163 // IV.3 Městská správa v Nymburce za třicetileté války 183 // IV.4 Nymburská městská kancelář za třicetileté války 212 // V. Brandýs nad Labem // 224 // V.l Prameny a literatura к dějinám Brandýsa nad Labem v letech 1618-1648 224 // V.2 Přehled dějin města v letech 1618-1648 228 // V.3 Městská správa v Brandýse nad Labem 1618-1648 237
V.4 Brandýská městská kancelář za třicetileté války 255 // VI. Čelákovice 269 // VI. 1 Prameny a literatura к dějinám Čelákovic v době třicetileté války 269 // VI.2 Přehled dějin města v letech 1618-1648 271 // VI.3 Městská správa a kancelář 279 // Závěr 289 // Resiime 294 // Soupis použitých pramenů a literatury 312 // Seznam zkratek 363 // Obrazové přílohy 365 // Jmenný rejstřík 383 // Místní rejstřík 406 // Přílohy I-V jsou zdarma ke stažení na www.cupress.cuni.cz Příloha I - Soupis členů městských rad, starších obecních a volcnců // v královských městech v letech 1624-1636 1 // Příloha II - Soupis zasedání nymburské městské rady // od června do 1635 do prosince 1636 51 // Příloha III - Soupis zasedání brandýské městské rady v letech 1618-1642 54 // Příloha IV - Složení městské rady v Brandýse nad Labem 1618-1640 80 // Příloha V - Soupis zasedání čelákovické mčstské rady v letech 1639-1642 83

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC