Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (520 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2769-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2735-9 (print)
Vysokoškolská učebnice slovinštiny pro začátečníky určená českým slovenistům a slavistům. V úvodní kapitole Základní údaje o slovinském jazyce seznamuje kniha studenty s nejdůležitějšími informacemi o vývoji slovinštiny od nejstaršího období až do současnosti. V kapitole Hláskosloví slovinského spisovného jazyka je vysvětlena fonetická povaha spisovných fonémů a jejich variant, a je zde pojednáno o přízvuku (jeho rozlišovacích znacích, umístění, slovech s více přízvuky, příklonkách), výklad doprovází četná cvičení.Následujících jedenáct lekcí obsahuje text, většinou rozhovor,, jehož obsah vychází z běžných konverzačních situací. V jednotlivých textech jsou obsaženy mluvnické tvary, které jsou zpracovány v následných výkladech gramatiky a v přehledech tvarů a pravidel. V textech je zároveň postižena slovní zásoba základního fondu současné slovinštiny. Druhou část lekce vždy tvoří mluvnická a konverzační cvičení, při nichž se od studenta vyžaduje aktivní tvořivý projev, ústní i písemný,, který se tematicky opírá o úvodní texty lekcí i o ukázky z Čítanky. Předkládané texty by měly studenty seznámit s různými funkčními a sociálními styly slovinštiny. Pro snazší orientaci a přehlednost jsou všechna slova a výrazy z textů lekcí a všech kapitol učebnice abecedně uspořádány do souhrnného slovinsko-českého slovníku. Stejnému účelu slouží také malý slovník lingvistických termínů. Slovní zásobu pomáhá rozvíjet i oddíl Jak se to řekne? Zde se slova textů jednotlivých lekcí dostávají do tematických souvislostí..
001489564
??? // PŘEDMLUVA...11 // KRÁTÍCE IN ZNAKI...1$ // OSNOVNI PODATKI O SLOVENSKEM JEŽÍKU...I9 // GLASOSLOVJE SLOVENSKEGA KNJIZNEGA JEŽÍKA...3] // slovenskí knjizni fonemi...31 // NAGLAŠEVANJE...31 // Naglasno nieslo...33 // Večnaglasnice...33 // Naslonke...34 // SAMOGLASNIKI...35 // Trajanje in naglašenost samoglasnikov...36 // Dolgi naglašeni samoglasniki...36 // Krátki naglašeni samoglasniki...37 // Krátki nenaglašeni samoglasniki...37 // Vaje v izgovoru slovenskih samoglasnikov...37 // Slovenska abeceda...42 // Vaje...42 // ZVOČNIKI...43 // Variante zvočnikov...43 // Vaje v izgovoru zvočnikov in njihovih položajnih variant Vaje v pisanju zvočnikov...47 // NEZVOČNIKI...48 // Variante nezvočnikov...49 // Premene nezvočnikov po zvenečnosti...49 // Vaje v izgovoru nezvočnikov...30 // Zapisovanje nezvočnikov...52 // Vaje v pisavi nezvočnikov...33 // I. LEKCIJA...53 // VPRAŠANJA IN ODGOVORI...55 // Kaj je to?...55 // Kdo jeto?...55 // Kdo si pati?...55 // Ali je tomiza?...55 // Je to knjiga?...56 // Ali si študent?...56 // Kjeje knjiga?...56 // Kakoseže reče?...56 // Pogosta slovenská ženská in moŠka imena...56 // Nekaj slovenskih priimkov...57 // NOVE JEZIKOVNE PR VINE —...57 // Enostavčne povedi (dopolnjevalna, odločevalna vprašanja)...57 // Osebni zaimki v ednini...58 // Sedanjik brezpriponskih in priponskih glagolov v ednini...58 // Spol samostalnika...59 // Sklon samostalnika...60 // Tožilnik in mestnik ednine s predlogom v (iztažanje
smeri in kraja).. // Vaje...61 // 2. LEK CI JA...69 // SREČANJE I...69 // srečanje n...70 // SREČANJE III...70 // Kako se že reče?...71 // Pozdraví in vljudnostni izrazi...71 // Državě, prcbivalci, jezik...71 // NOVE JEZIKOVNE PR VINE -...72 // Število...72 // Mesto naglasa...73 // Tvorba sedanjika brezpriponskih in priponskih glagolov v dvojini in množini // Brezpriponski glagoli...73 // Priponski glagoli...74 // Vršte povedi - enostavčna z vprašalnico kako, večstavčna z veznikom pa. // Raba glagolov vedeti in znati...75 // Tvorba feminativov...75 // Vaje...75 // 3. LEK CI J A...83 // NA ULICI...85 // MOJ DAN...83 // Kako se že reče?...86 // Štejmo do dvajset...86 // Dnevi v tednu...86 // NOVE JEZIKOVNE PRVINE...87 // Koliko je ura?...87 // Samostalniki in prísloví s pomenom čaša...88 // Dvojinske in množinske oblike osebnih zaimkov...88 // Zanikaní sedanjik v ednini, dvojini in množini...88 // Tožilnik samostalnikov v ednini, dvojini in množini...89 // Končnice...89 // Raba brezpredložnega tožilnika...90 // Raba predložnega tožilnika...91 // Vaje...92 // 4. LEKCIJA...IO9 // JESENSKO PREMlŠLJEVANJE O MORJU... // Kako se že reče?...110 // Vřeme...110 // Katera barva ti je všeč?...111 // Družina, sorodniki...111 // NOVE JEZIKOVNE PRVINE...112 // Vršte pridevnikov in njihove vprašalnice —- // Spol in število pridevnika...112 // Raba pridevnika...112 // Tvorba lastnostnih prislovov iz pridevnikov // ??? // Raba lasinostnih prislovov...113
// Mestnik samostalnikov v ednini. dvojini in množini...114 // Končniee...114 // Raba predlogov, vezanih z mestnikom...114 // Raba povedkovnika rad rada rado...114 // Raba Členkov že, še...115 // Poved: raba vezalnih veznikov in. pa, ter...115 // Vaje...116 // 5. LEKCIJA...133 // V ZLATÍ LADJia...- // V COSTI LNI URŠKA... // DOMA...134 // Kako se že reče?... // Dober tek!...135 // Zajtrk...133 // Malica...135 // Kosilo...133 // Solate...136 // 133 — 134 // 135 // Sladíce...136 // Pijača...136 // Štejmo od dvajset naprej...136 // Računajmo...136 // NOVE JEZIKOVNE PRVINE...I37 // Rodilnik samostalnikov v ednini, dvojini in množini...137 // Končnice...137 // Tvorba rodilnika samostalnikov moškega spola...137 // Tvorba rodilnika samostalnikov ženskega spola...138 // Tvorba rodilnika samostalnikov ženskega in srednjega spola...138 // Raba brezpredložnega rodilnika...139 // Prvi premi predmet...139 // Zanikaní predmet...139 // Zanikaní osebek...140 // Raba predložnega rodilnika...140 // Glavni števniki...141 // Oblike...141 // Ujemanje glavnih števnikov s števnim in z neštevnim samostalnikom in glagolom // Prihodnjik pomožnika biti...143 // Raba povedkovnika lahko...143 // Vaje...144 // 6. LEKCIJA...1 63 // LJUBLJANA...I63 // OPROSTITE, PROSIM! KJEJE ...I64 // Kako se že reče?...163 // Strani neba...163 // Smeri poti...163 // Promet...163 // Prevozná sredstva...163 // Postaja (železniška, avtobusna)...166 // NOVE JEZIKOVNE PRVINE...166 // Orodnik samostalnikov
v ednini, dvojini in množini...166 // Končnice...166 // Rabaorodnika...167 // 141 // 8 // ??? // Daljšanje osnove s přípono -ôv- pri samostalnikih moškega spola...167 // Naglasne in naslonske oblike zaimkov v rodilniku in tožilniku...168 // Oblike...168 // Raba naglasnih in naslonskih oblik...168 // Stava zaimenskih naslonk v enostavčni povedi...169 // Stava glagolskih naslonk v enostavčni povedi...169 // Tvorba preteklika in prihodnjika...170 // Zanikana preteklik in prihodnjik...171 // Raba preteklika in prihodnjika...171 // Izražanje příhodnosti s sedanjikom...172 // Prenesna raba glagolskega števila...172 // Zložená poved - protivni vezniki...173 // Oblike in raba protivnih veznikov...173 // Stava protivnih veznikov...173 // Vaje...174 // 7. LEKCIJA...189 // TELEFONSKI POGOVOR...189 // STANO VANJE...189 // V HOTELSKI RECEPC1JI...I9O // Kako se že reče?...190 // Poslopja...190 // Stanovanje...190 // Pohištvo...191 // NOVE JEZIKOVNE PRVINE...191 // Dajalnik samostalnikov v ednini, dvojini in množini...191 // Končnice...191 // Raba brezpredložnega dajalnika...192 // Raba predložnega dajalnika...192 // Naglasne in naslonske oblike osebnih zaimkov v dajalniku...193 // Oblike...19? // Raba...193 // Stava dajalniških naslonk v enostavčni povedi...193 // Naslonski niz (glagolske naslonke, zaimenske naslonke, pogojni členek bi)...194 // Niz zaimenskih naslonk ...195 // Raba povedkovnika všeč...195 // Tvorba sedanjega in preteklega pogojnika...195 // Raba
pogojnika...196 // Raba pogojnih veznikov če in ??...196 // Nedoločnik in namenilnik...197 // Oblike in raba...197 // Zložená poved - veznika da, saj...197 // Raba podrednega veznika da...197 // Raba prirednega veznika saj...197 // Vaje...198 // 8. LEKCijA...217 // Obiski...217 // Horoskop...218 // Kako se že reče?...218 // Slovenskí prazniki...218 // Voščila za praznike...219 // Rože...219 // RAZALO // 9 // NOVE JEZIKOVNE PRVINE...219 // Velelnik...219 // Tvorba...219 // Končnice...220 // Sklanjatcv pridevniškíh besed vseli spolov v ednini...221 // Končnice...221 // Raba svojilnih zaimkov...222 // Raba povratnega svojilnega zaimka svoj svoja svoje...223 // Oblike vrstilnih števnikov...223 // Mestnik in orodnik osebnih zaimkov...224 // Končnice...224 // Zložená poved: vzročni veznik ker...224 // Raba vzročnega veznika ker...224 // Priredni vezniki kot nadomestila za podredni vzročni ker...225 // Raba členka naj...225 // Sklanjatev samostalnika dan...223 // Sklanjatev množinskih samostalnikov srednjega spola usta, jetra, pljuča, očala — Vaje...226 // 9. LEKCIJA ...243 // O KNJIŽNICAH...243 // O KNJIGAH...244 // Kako se že reče?...244 // Knjiga...244 // NOVE JEZIKOVNE PRVINE...245 // Sklanjatev pridevniškíh besed v dvojini in množini...245 // Določna (-i) in nedoločna (-0) oblika pridevnikov...246 // Raba...246 // Stopnjevanje pridevnikov...247 // Vršte stopnjevanja...247 // Raba obrazil -ši -ji -ejši...247 // Raba stopenj...248 // Kazalni zaimki...250
// Sklanjatev zaimka ta ta to...250 // Raba kazalnih zaimkov ta listi oni...251 // Oziralni zaimek ki/oziralni zaimek kateri...251 // Sklanjatev samostalnikov moškega spola mož, človek, otrok...252 // Vaje...253 // 10. LEKCIJA...27I // KUPUJEM, KUPUJEŠ, KUPUJE ...271 // Kako se že reče?...273 // Trgovina...273 // Oblačila...273 // Perilo...273 // Pokrivala...274 // Obutev...274 // Odtenki barv...274 // NOVE JEZIKOVNE PRVINE...274 // Glagolski vid...274 // Določitev dovršnikov in nedovršnikov...274 // Vidski pari...275 // Vršte glagolskih dejanj pri dovršnih glagolih...276 // Tvorba nedovršnikov iz dovršnikov...277 // 226 // IO // ??? // Vršte glagolskih dejanj pri nedovrSnih glagolih...277 // Raba trpnega deležnik na -n...277 // Raba deležnika stanja na -n/-t...278 // Vršte in raba samostalniških zaimkov...279 // Sklanjatev samostalniških zaimkov kdo, kdor, nihče - kaj, kar, nič... // Sklanjatev samostalnikov ženskega spola na -o (tip stvar)...281 // Sklanjatev samostalnikov mati in hči...282 // Sklanjatev samostalnika gospa...282 // Zložená poved: časovna veznika ko, kadar, ločni vezniki ali, ali -ali. // Raba časovnih veznikov ko in kadar...282 // Raba ločnih veznikov ali, ali -ali...283 // Vaje...283 // 11. LEKCIJA...301 // V TUR1STIČNI AGENCIJI...3OI // POGOVOR O SLOVENSKEM KRASU...3 // GRESTE POGLEDAT? KUPÍTE VSTOPNICE!... // Kako se že reče?...304 // Pokrajina...304 // Drevje...304 // Sadno drevje...304 // NOVE JEZIKOVNE PRVINE...3O4
Pisava večbesednih zemljepisnih imen... // Naselbinska imena...304 // Nenaselbinska imena...303 // Glagolnik...303 // Tvorba...303 // Po men...306 // Raba -...306 // Deležnik na -č in deležje na -č, -aje, -e. // Tvorba...307 // Raba...307 // Sklanjatev samostalnikov moškega spola na -a Vaje...308 // 307 // SLOVAR V UČBENIKU UPOR ABLJENEGA JEZIKOSLOVNEGA IZRAZJA...323 // SLOVENSKO-ČEŠKI SLOVAR V LEKCIJAH RABLJENIH BESED...343 // SLOVARČEK POGOSTNIH SLOVENSKO-ČEŠKIH HOMONIMOV...44 I // RAZLIKE V SLOVENSKÍ IN ČEŠKI GLAGOLSKI VEZLJIVOSTI...433 // ZGLEDI...455 // Slovenskí glagoli z rodilniškim določilom in njihovi češki ustrezniki.455 // Slovenskí glagoli s předložním rodilniškim določilom // in njihovi češki ustrezniki...433 // Slovenskí glagoli z dajalniškim določilom in njihovi češki ustrezniki.437 // Slovenskí glagoli s tožilniškim določilom in njihovi češki ustrezniki.457 // Slovenskí glagoli s předložním tožilniškim določilom in njihovi češki ustrezniki. // SEZNAM LITERATURE // 459 // BERI LO

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC