Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (526 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2947-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2945-2 (print)
Tištěná verze: Hospodárský vzestup ceských zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Prague, Czech Republic : Karolinum, c2015 ISBN 978-80-246-2945-2
Monograficky pojatá učebnice obsahově vychází z druhého dílu Dějin hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti, který vyšel téměř před deseti lety. Nová učebnice posunuje výklad do poloviny 18. století, aby se tak hospodářské, sociální, politické, právní a kulturní změny protnuly s podmínkami a vlastním průběhem klíčového období – industrializace. Současně se tak vychází vstříc didaktickému pojetí pro vysokoškolskou výuku. Učebnice pojednává o ekonomických, institucionálních, právních a sociálních základech vývoje, o jednotlivých sektorech ekonomiky a o hospodářské stránce první světové války. Autorský kolektiv tvoří přední odborníci na vývoj hospodářských dějin českých zemí v 18. a 19. století. Cílem knihy není poskytnout "jednotný" výklad, ale naopak prezentovat rozdílné přístupy ve výkladu jednotlivých autorů, dané jejich odbornou specializací, což neubírá výkladu na plastičnosti a nenarušuje celistvost díla..
001489609
OBSAH // Předmluva Zdeněk Jindra - Ivan Jakubec 9 // 1. Ekonomické, institucionální a právní základy 11 // Základní pojmy a diskutované problémy Zdeněk Jindra 11 // Hlavní rysy a hnací síly sociálnč ekonomického vývoje českých zemí Zdeněk Jindra 33 Institucionální a právní rámec Jan Šternberk 56 // Ústavní a správní vývoj 56 // Hospodářská politika státu 62 // Kodifikace občanského a obchodního práva 63 // Vývoj živnostenského práva a povinného sdružování podnikatelů 67 // Vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů, sociální zákonodárství 74 // Daňová soustava 77 // Přímé daně eo // Příklady nepřímých daní ei // Hospodářská a technická kultura 84 // Technické (odborné) školství a další vzdělávací // a vědecké instituce Marcela Efmertová 84 // Vědecká komunikace, inovace, výstavy Ivan Jakubec 108 // 2. Sociální základy 115 // Demografický vývoj, vývoj sídelní struktury českých zemí 115 // Období do roku 1848 Jaroslav Láník 115 // Období do první světové války Ivan Jakubec 122 // Česká města v období industrializace Jaroslav Láník 127 // Etnicko-jazykové složení obyvatel českých zemí Jaroslav Láník ??? // Proměny sociální struktury českých zemí Michal Pullmann - Jakub Rákosník 134 // 3. Vývoj primárního sektoru: Vývoj zemědělství Antonín KubaČák Období do roku 1848 Období do první světové války Význam zrušení poddanství Počátky kapitalistického
zemědělství a jeho rozvoj Zemědělská krize Zemědělská výroba // 145 // 145 // 153 // 153 // 156 // 162 // 165 // Průmyslové zpracování zemědčlských plodin 176 // Technická základna zemědělství 177 // Zemědělství v období 1900-1914 177 // Mechanizace zemědělství lea // Chemizace zemědělství a vývoj meliorací 184 // Zemědělské družstevnictví 187 // Zemědělská věda, osvěta a jiné aktivity 192 // 4. Vývoj sekundárního sektoru: Živnostenská výroba a tovární průmysl // od druhé poloviny 18. stol. do roku 1914 199 // Obecná charakteristika Zdeněk Jindra - Ivan Jakubec 199 // Industrializace před industrializací Milan Myška 228 // Úvodem 228 // Periodizace 230 // Regionální struktury protoindustriální výroby 232 // „Specifická cesta” nebo jiný model? 236 // Hospodářský vývoj v období 1740-1815 Eduard Maur 248 // Vývoj jednotlivých odvětví do roku 1848 František Dudek 259 // Textilní průmysl 26O // Potravinářský průmysl 265 // Báňský průmysl 272 // Hutnictví (železářský průmysl) 273 // Strojírenství 274 // Sklářská výroba 276 // Výroba stavebních hmot 277 // Papírenská výroba 277 // Vývoj jednotlivých odvětví do první světové války Ivan Jakubec - Zdeněk Jindra - // Aleš Zářický 278 // Textilní průmysl 278 // Potravinářský průmysl 282 // Dřevoprůmysl a papírenský průmysl 288 // Báňský průmysl 289 // Hutnictví (železářský průmysl) 291 // Strojírenství
294 // Elektrotechnický průmysl 299 // Chemický průmysl ??? // Průmysl stavebních hmot a stavební výroba 301 // Průmysl skla a porcelánu ??? // 5. Vývoj terciárního sektoru 305 // Vývoj dopravy a komunikací Petr Popelka - Jiří Dvořák sos // Proměny dopravy 305 // Vývoj silniční infrastruktury ??? // Vývoj železniční infrastruktury 313 // Vodní doprava 331 // Městská doprava 344 // Počátky letecké dopravy a nové komunikační prostředky 347 // Vývoj obchodu Ivan Jakubec 351 // Vnitřní a zahraniční obchod v období merkantilismu 351 // Vnitřní obchod v 19. století 354 // Družstva 363 // Burza v Praze 366 // Emancipace českého obchodu 366 // Hospodářský nacionalismus a obchod 369 // Rakousko-uherský vzájemný obchod 371 // Zahraniční obchod monarchie v 19. století 374 // Organizace a podpora exportu 385 // Vývoz a dovoz kapitálu 387 // České země a zahraniční obchod ??? // Vývoj peněžní a úvěrové soustavy Jan Hájek 393 // Od poloviny 18. století do r. 1850 393 // Od r. 1850 do konce 70. let 19. století 405 // Od konce 70. let do přelomu století 419 // Od přelomu století do r. 1914 430 // 6. České země v rakousko-uherském válečném hospodářství 1914-1918 // Zdeněk Jindra 446 Hospodářské postavení českých zemí před první světovou válkou 446 Hospodářská situace monarchie při vstupu do světové války 450 Hospodářské přípravy na válku 454 Vznik, povaha a celkový vývoj válečného
hospodářství 457 Mobilizační krize a přechod ? válečnému hospodářství 466 Válečná konjunktura 472 Situace v zemědělství a v zásobování obyvatelstva 483 Financování války a vývoj bankovnictví 489 // 7. Místo závěru: Přípravy na hospodářské osamostatnění v ČSR // Zdeněk Jindra 495 // Výběrová bibliografie 499 // Přehledy a obecně zaměřené práce 499 // Institucionální a právní rámec sos // Demografický vývoj 504 // Vývoj primárního sektoru - zemědělství 504 // Vývoj sekundárního sektoru - průmyslu 506 // Vývoj terciárního sektoru - dopravy a komunikací 507 // Vývoj terciárního sektoru - obchodu sio // Vývoj terciárního sektoru - pcnóžnictví a úvčrové soustavy sio // Hospodářská a technická kultura 513 // Statistické prameny a literatura si4 // Přílohy 516 // Mapa administrativního uspořádání Rakouska-Uherska 516 // Mapa územního rozsahu obchodních a živnostenských komor na území // českých zemí 517 // Schéma vzniku předních strojírenských podniků v českých zemích sie // Původní názvy hlavních železničních tratí v českých zemích s udáním roku uvedení do provozu 520 // Summary sai

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC