Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (328 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2968-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2931-5 (print)
Tištěná verze: Mücke, Pavel Tretí strana trojúhelníku : Teorie a praxe orální historie. Prague, [Czech Republic] : Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinu, c2015 ISBN 978-80-246-2931-5
Název publikace odkazuje na myšlenku amerického historika Michaela Frische, že orální historie je přístupem ke vnímání a pojímání minulosti, který se symbolicky nachází mezi „laickou“ individuální či kolektivní pamětí a „velkými“ politickými dějinami. Kniha nejen široké badatelské obci, ale i zájemcům z řad laické veřejnosti představuje problematiku orální historie v jejích teoretických a praktických perspektivách. Druhé a doplněné vydání tohoto manuálu se snaží podat aktuální pohled na problematiku orální historie jakožto interdisciplinární metody, která významně přispívá k poznání nedávné minulosti, jejíž svědkové a pamětníci doposud žijí. Teoreticky laděná část publikace se věnuje terminologii orální historie, jejímu zrodu a vývoji v českém prostředí i v mezinárodním kontextu, dále pak problematice paměti ve vztahu k orální historii. Praktičtěji zaměřená část se zabývá možnostmi a úskalími realizace orálněhistorického výzkumu, dále pak přináší přehled analytických přístupů, zamyšlení nad interpretačními možnostmi orálněhistorických rozhovorů a konečně jsou zde probírány také otázky etiky a legislativy jako nezbytné součásti orální historie..
001489621
OBSAH // Předmluva kc 2. vydání...9 // Úvod...12 // 1. Co jc to orální historie?...14 // Orální historie a její definice...14 // Orální historie mezi metodou a oborem...16 // Orální historie jako metoda kvalitativního historického výzkumu...19 // „Objektivní“ versus „subjektivní“ fakta...21 // Možnosti a limity orální historie...27 // 2. Orální historie a její vývoj...31 // O dějinách...31 // ... a využití lidských svědectví...32 // Zrození orální historie - Spojené státy americké...36 // Velká Británie - orální historie na křižovatce sociálních dějin...40 // Itálie - kc kořenům věcí: orální historie a mikrohistorie. // Německo - těžké „vyrovnávání se s minulostí“...46 // Francie - dědictví školy Annales...49 // Kanada - o velkém paradoxu...55 // Finsko - orální historie v zemi lesů a tisíce jezer...59 // Postsovčtskč orální historie a jejich kořeny: příklad Ruska a Ukrajiny...63 // Indie - v rozpacích nad soudobými „dějinami nezávislosti“...72 // Čína - orální historie v říši středu...77 // Brazílie jako příklad vývoje latinskoamerické orální historie...80 // Expanze a institucionalizacc...83 // Zrození a vývoj mezinárodní komunity: International Oral History Association (???)...88 // Strasti a slasti české orální historie...95 // Hledání metod a smyslu: od sametové revoluce // do konce devadesátých let...96 // Bod zlomu: příběh Sta studentských revolucí...104
// Na přelomu véků: léta 2000-2006...107 // Šíření metody na prahu současnosti (2006-2011) ...113 // 3. Orální historie a studium paměti...124 // Metamorfózy paměti...125 // Paměť a orální historie...131 // Specifika selektivity paměti(í)...133 // 4. Interview a životní příběh...138 // Interview...“140 // Životní příběh (životopisné vyprávění)...141 // Chronologický postup vyprávění...143 // Strukturované životopisné vyprávění...145 // 5. Rozhovor...148 // Příprava rozhovoru...148 // Vypracování projektu...152 // Fáze přípravy na rozhovor...153 // Tazatel...154 // Výběr narátorů...159 // Kontaktování narátorů...160 // Přípravný rozhovor...163 // Místo rozhovoru...164 // Příprava techniky... 165 // Vedení rozhovoru...166 // První fáze rozhovoru...167 // Druhá fáze vedení rozhovoru...169 // Ukončení rozhovoru...171 // Záznam/protokol o rozhovoru...172 // Přepis rozhovoru...174 // Redakce rozhovoru...176 // Redakční úpravy otázek a vstupů tazatele - // spíše v rovinč doporučení...177 // Redakční úprav)’ rozhovoru odehrávajícího se při dvou a více sezeních...178 // Redakční úpravy gramatické, syntaktické a stylistické stránky rozhovoru...178 // 6. Analýza rozhovorů...182 // Východiska analýzy a interpretace rozhovorů...182 // Narátorova vlastní analýza a interpretace...187 // „Cesty historikov)“ při analýze rozhovorů...189 // Obsahová a psychologická analýza rozhovorů...192
// Analýza smyslu sdělení v rozhovorech...195 // Jazyková analýza rozhovorů...-...199 // Analýza prostředí a nonvcrbálních projevů...202 // 7. Interpretace orálněhistorických pramenů -...206 // Proč interpretovat?...208 // Nčktcré otazníky nad možností interpretace // v orální historii...209 // Hledisko pravdy a vytváření mýtů v orálnčhistorické interpretaci...213 // 8. Etika a legislativa v orální historii...228 // Etické zásady vedení orálnéhistorického výzkumu...229 // Orální historie a legislativa České republiky // - 239 // Místo závěru aneb Perspektivy a limity ve „fázi uznání“.. Přílohy...247 // Seznam pramenů a literatury...285 // O autorech...-...312 // Summary...314 // Resumen...— 317 // Resümee...320 // Jmenný rejstřík...323

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC