Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (206 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2979-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2963-6 (print)
Tištěná verze: Hricsina, Jan. Vývoj portugalského jazyka. Prague, Czech Republic : Karolinum Press, c2016 ISBN 978-80-246-2963-6
Vysokoškolská učebnice, která je určena studentům portugalské filologie i širší lingvistické obci, představuje první ucelený text o vývoji portugalštiny vydaný v češtině. Lze předpokládat, že se stane základní příručkou na všech vysokoškolských pracovištích, kde se portugalština vyučuje. Klade si za cíl seznámit čtenáře s nejnovějším stavem poznání vývoje jazyka. Zabývá se především problematikou periodizace a formování, složitou otázkou nejstaršího portugalského textu a fonologickým a morfosyntaktickým vývojem jazyka z lidové latiny až do současné portugalštiny (výklad postupuje chronologicky po jednotlivých obdobích – lidová latina, stará a střední portugalština, klasická portugalština, moderní portugalština). Stručně probírá též obecně romanistická témata, jako jsou např. romanizace, charakteristika lidové latiny či typy jazykových změn..
001489626
OBSAH // 1. ÚVOD---U // 1.1 Slovo úvodom---12 // 1.2 Soznam použitých zkratek---13 // 1.3 Znaky fenologické transkripce užité v této učebnici-14 // 2. VÝVOJ JAZYKA---17 // 2.1 Obecné principy jazykového vývoje--18 // 2.2 Príčiny jazykových změn---21 // 2.2.1 Vnčjší příčiny--22 // 2.2.2 Vnitřní príčiny-24 // 2.3 Přehled fonetických změn---26 // 3. LIDOVÁ LATINA A PROCES ROMANIZACE---3I // 3.1 Lidová latina--32 // 3.2 Zdroje lidové latiny--33 // 3.3 Romanizace---37 // 3.4 Klasifikace románských jazyku--38 // 4. JAZYKOVÝ VÝVOJ LIDOVÉ LATINY---4I // 4.1 Vokalický systém lidové latiny-42 // 4.1.1 Přízvuk--42 // 4.1.2 Vokály prízvučné---43 // 4.1.3 Vokály neprízvučné---45 // 4.2 Konsonantický systém lidové latiny-45 // 4.2.1 Úvod---45 // 4.2.2 Jednoduché konsonanty---46 // 4.2.3 Konsonantické skupiny---47 // 4.2.4 Konsonanty na konci slova---49 // 4.2.5 Další zmčny---50 // 4.3 Morfosyntaktický systém lidové latiny--50 // 4.3.1 Substantivum---50 // 4.3.1.1 Úvod---50 // 4.3.1.2 Deklinace substantiv-51 // 4.3.13 R°d substantiv--53 // 4.3.2 Adjektivum---53 // 4.3.2.1 Typy adjektiv —— 53 // 4.3.2.2 Stupňování adjektiv--54 // 4.3.3 Člen---54 // 4.3.4 Zájmena---55 // 4-3-41 Osobní zájmena---55 // 4-3-4-2 Přivlastňovací zájmena---56 // 4.3.4 3 Ukazovací zájmena---56 // 4.3.4.4 Vztažná zájmena---57 // 4.3.4.5 Tázací zájmena —- 57 // 4.3.4.6 Neurčitá zájmena---58 // 4-3-4-7 Záporná zájmena---58
4-3-5 Číslovky---58 // 4-3-6 Sloveso---59 // 4.3.6? Úvod---59 // 4.3.6.2 Indikativ---60 // 4.3.6.2.1 Prézens (laudo)---60 // 4.3.6.2.2 Imperfektum (laudůbam)---60 // 4.3 6.2.3 Futurum I (laudábó)---60 // 4.3.6.2.4 Perfektum (laudavi)---61 // 4.3.6.2.3 Plusquamperfektum (laudáveram)---62 // 4.3-6.2.6 Futurum II (laudáveró)---62 // 4.3.6.3 Konjunktiv---62 // 4.3.6.3? Prézens (laudem)---62 // 4.3.6.3.2 Imperfektum (laudůrem)---62 // 4.3.6.3.3 Perfektum (laudáverim)---63 // 4.3.6.3.4 Plusquamperfektum (laudávissem)---63 // 4-3-6.4 Imperativ---63 // 4.3.6.4.1 Imperativ I (loudů)---63 // 4.3.6.4 2 Imperativ II (laudata)--64 // 4.3.6.5 Nefinitní tvary slovesné--64 // 4.3.6.5? Infinitiv---64 // 4.3.6.5?.1 Infinitiv (laudare)---64 // 4.3.6.5?.2 Infinitiv futura aktiva (laudátůrum esse)-64 // 4.3.6.5.13 Infinitiv perfekta aktiva (laudůvisse)-64 // 4.3.6.5.1.4 Infinitiv pasiva // (laudari, laudůtum esse, laudůtum fri)-64 // 4.3.6.5.2 Participium---65 // 4.3.6.5.2? Participium pasivní (laudůtus)---65 // 4.3 6.5.2.2 Participium aktivní (laudůns)---65 // 4.3.6.5.2.3 Participium futura aktiva (laudůtúrus)---65 // 4.3.6.53 Supinum (laudůtum)---65 // 4.3.6.5.4 Gerundium---65 // 4.3.6.5.4? Gerundivum (laudandus)---65 // 4.36.5.4.2 Gerundium (laudandó)---65 // 4.3.6.6 Shrnutí vývoje slovesa---66 // 4.3.7 Adverbium---67 // 4.37? Úvod---67 // 4.3.72 Adverbia dochovaná v románských jazycích---67 // 4.3 7-3 Zaniklá adverbia-68 // 4.3.7.4 Stupňování adverbii---68
// 4.3.8 Předložky---68 // 4.3.8? Úvod---68 // 4.3 8.2 Primární předložky---69 // 4.3.8.3 Sekundární předložky---69 // 4.39 Spojky---70 // 4-39? Souřadící spojky---70 // 4.3.9 2 Podřadíci spojky---70 // 5- ETNICKÁ ? JAZYKOVÁ CHARAKTERISTIKA PYRENEJSKÉHO POLOOSTROVA před vznikem Portugalského království---71 // 5.1 Prcrománské osídlení Pyrenejského poloostrova---72 // 5.1.1 Úvod---72 // 5.1.2 Baskové---72 // 5.1.3 Ligu rove---73 // 5.1.4 lllyrové---73 // 5.1.5 lberové---73 // 5.1.6 Tartésové---74 // 5.1.7 Kantabrové a Asturové---74 // 5.1.8 Keltové---74 // 5.1.9 Féničané---75 // 5.1.10 Řekové---75 // 5.1.11 Kartáginci---75 // 5.2 Příchod Římanů---75 // 5.3 Invaze germánských kmenů---77 // 5.3.1 Svévové---77 // 5.3.2 Vizigóti---78 // 5.4 Arabská okupace Pyrenejského poloostrova —- 79 // 5.4.1 Příchod arabů a následná reconquista-79 // 5.4.2 Jazyková situace na Pyrenejském poloostrově v době arabské nadvlády..80 // 5.4.3 Založení Portugalského království---81 // 6. Periodizace portugalského jazyka---83 // 6.1 Úvod---84 // 6.2 Preliterámí období vývoje portugalštiny---84 // 6.3 Období staré portugalštiny---85 // 6.4 Období střední portugalštiny---85 // 6.5 Období klasické a moderní portugalštiny---86 // 6.6 Periodizace portugalštiny podle Francisca da Silveiry Buena---87 // 6.7 Periodizace portugalštiny podle Iva Castra — 87 // 6.8 Periodizace psané portugalštiny podle Evanilda Bechary---88
// 6.9 Periodizace portugalštiny uplatněná v této učebnici--89 // 7. Nejstarší portugalsky psané texty---93 // 7.1 Úvod---94 // 7.2 Aulo de Partilhas a Teítamenlo de 1193--94 // 7.3 Testamento de Afonso 11--96 // 7.4 Notfcia de Torto---96 // 7.5 Cesta ? objevení nových textů---98 // 7.6 Notícia de Fiadores---99 // 7.7 Pacto de Gomes Pais e Ramiro Pais-99 // 7.8 Klasifikace staroportugalských textů--100 // 7.8.1 Úřední texty---100 // 7.8.1.1 Panovnické listiny (diplomas reais)-100 // 7.8.1.2 Soukromé listiny (diplomas particulares)--101 // 7.8.1.3 Místní zákony (leis locais)---102 // 7.8.1.4 Obecné zákony (leis gerais)---102 // 7.8.2 Literární texty---102 // 8. JAZYKOVÝ VÝVOJ STARÉ A STŘEDNÍ PORTUGALŠTINY---IO5 // 8.1 Vokalický systém staré a střední portugalštiny -— 106 // 8.1.1 Vokály prízvučné---106 // 8.1.2 Vokály neprízvučné---108 // 8.1.2.1 Vokály neprízvučné finálni---108 // 8.1.2.2 Vokály neprízvučné nefinální---109 // 8.1.3 Diftongy a hiáty---111 // 8.1.4 Nazální vokály---112 // 8.1.5 Nazální diftongy---114 // 8.2 Konsonantický systém staré a strední portugalštiny--115 // 8.2.1 Počáteční konsonanty jednoduché---115 // 8.2.1.1 Okluzivy---115 // 8.2.1.2 Nazály---117 // 8.2.1.3 Likvidy---118 // 8.2.1.4 Frikativy---118 // 8.2.1.5 Palatály...118 // 8.2.1.6 Sibilanty---119 // 8.2.2 Počáteční konsonantické skupiny---119 // 8.2.2.1 Skupiny konsonant * /1/---119 // 8.2.2.2 Skupiny konsonant » /?/---120
// 8.2.2.3 Skupina velární konsonant ¦ /w/---120 // 8.2.2.4 Skupina konsonantú /d/ ¦ /j/---121 // 8.2.3 Jednoduché konsonanty uvnitř slova---121 // 8.2.3.1 Okluzivy---121 // 8.2.3.2 Nazály---122 // 8.2.3.3 Likvidy---123 // 8.2.3.4 Frikativy---123 // 8.2.3.5 Palatály---124 // 8.2.3.6 Sibilanty---124 // 8.2.4 Konsonantické skupiny uvnitř slova---125 // 8.2.4.1 Zdvojené konsonanty---125 // 5.2.4.2 Skupina /ks/---126 // 8.2.4.3 Skupina ncznčlý konsonant ¦ likvida---126 // 8.2.4.4 Skupiny <ss>*<i> a <sc>+<e, i>---126 // 5.2.4.5 Skupina /gr/---126 // 5.2.4.6 Skupiny /gn/ a /ngl/---126 // 8.2.4.? Skupiny /kt/ a /pt/---127 // 5.2.4.8 Skupina /?/---127 // 5.2.4.9 Skupiny/pl, íl, kl, gl/-127 // 8.2.4.10 Skupiny vokál * /1/ + /t, p, §/-128 // 8.2.4.11 Skupiny s nazálními konsonanty /m, n/---128 // 8.2.4.12 Skupiny /lb/ a /rb/---128 // 8.2.5 Konsonanty na konci slova---129 // 8.2.5.1 Vývoj konsonantú na konci slova---129 // 8.2.5.2 Vznik nových konsonantú na konci slova---129 // 8.2.6 Konsonantický systém staré a střední portugalštiny - shrnutí-129 // 8.3 Morfosyntaktický systém staré a střední portugalštiny--130 // 8.3.1 Substantivum---130 // 8.3.1.1 Paradigmatické třídy substantiv---131 // 8.3.1.2 Rod substantiv---131 // 8.3.1.3 číslo substantiv--132 // 8.3.2 Adjektivum---132 // 8.3.2.1 Paradigmatické třídy adjektiv---132 // 8.3.2.2 Stupňování adjektiv - ---133 // 8.3.2.3 Postavení adjektiv---133 // 8.3.3 člen---133 // 8.3-4 Zájmena---134
// 8.3.4? Osobní zájmena---134 // 8.3.4.2 Přivlastňovací zájmena---135 // 8.3.4.3 Ukazovací zájmena —136 // 8.3.4.4 Vztažná a tázací zájmena---137 // 8.3.4.5 Neurčitá zájmena---137 // 8.3.4.6 Záporná zájmena---138 // 8.3.3 Číslovky---»38 // 8.3.6 Sloveso---138 // 8.3.6.1 Paradigmatické třídy sloves---138 // 8.3.6.2 Morfologie slovesa ve staré portugalštiné---139 // 8.3.6.2.1 Indikativ---139 // 8.3.6.2.1.1 Prézens---139 // 8.3.6.2.1.2 Imperfektum---140 // 8.3.6.2.1.3 Futurum---141 // 8.3.6.2.1.4 Kondicionál---141 // 8.3.6.2.1.5 Jednoduché perfektum---142 // 8.3.6.2.1.6 Složené perfektum---145 // 8.3.6.2.1.7 Jednoduché plusquamperfektum---146 // 8.3.6.2.2 Konjunktiv 147 // 8.3.6.2.2.1 Prézens---147 // 8.3.6.2.2.2 Imperfektum---148 // 8.3.6.2.2.3 Futurum---149 // 8.3.6.2.3 Imperativ---150 // 8.3.6.2.4 Složené časy---150 // 8.3.6.2.5 Finitní tvary slovesné - shrnutí---151 // 8.3.6.2.6 Nefinitní tvary slovesné---151 // 8.3.6.2.6.1 Infinitiv---151 // 8.3.6.2.6.2 Flektivní infinitiv 152 // 8.3.6.2.6.3 Participium aktivní (prézentni)---»53 // 8.3.6.2.6.4 Participium pasivní (minulé)---153 // 8.3.6.2.6.5 Gerundium---133 // 8.3.6.2.6.6 Slovesné peri fráze---134 // 8.3.7 Adverbium---134 // 8.3.7.1 Tvoření adverbii---154 // 8.3.72 Nčkterá staroportugalská adverbia---J53 // 8.3.7.3 Zájmenná příslovce---137 // 8.3.8 Předložky---137 // 8.3.9 Spojky---139 // 8.3.9.1 Souřadící spojky---139 // 8.3.9.2 Podřadíci spojky---159
8.3.10 Slovní zásoba---160 // 9. JAZYKOVÝ VÝVOJ KLASICKÉ A MODERNÍ PORTUGALŠTINY l6l // 9.1 Vokalický systém klasické a moderní portugalštiny---162 // 9.1.1 Vokály prízvučné---162 // 9.1.2 Vokály neprízvučné---162 // 9.1.2.1 Vokály neprízvučné finálni---163 // 9.1.2.2 Vokály neprízvučné nefinální---164 // 9.1.3 Zmeny vokalického systému v 19. století---163 // 9.2 Konsonantický systém klasické a moderní portugalštiny---165 // 9.2.1 Simplifikace subsystému sibilant---165 // 9.2.2 Simplifikace opozice /tJ7 - /J/-i66 // 9.2.3 Palatalizace implozivního /s/ a /z/-166 // 9.2.4 Reorganizace opozice /?/ - /?/-167 // 9-3 Morfosyntaktický systém klasické a moderní portugalštiny---167 // 9.3.1 Člen---167 // 9.3.2 Osobní předmětová zájmena---167 // 9.3- 3 Zápor---168 // 9.3 4 Oslovování---168 // 9.3- 5 Sloveso-168 // 9.3.51 Indikativ jednoduchého futura (falarei)---169 // 9.3.5.2 Indikativ složeného futura (terei falado)-169 // 9.3.5.3 Kondicionál (folaria)---169 // 9.3.5 4 Indikativ složeného perfekta (lenho falado)-170 // 9.3.5.5 Indikativ jednoduchého plusquamperfekta (falara)-170 // 9.3.5.6 Gerundium (fatando)---171 // 9.3.5.7 Participium minulé (falado)--171 // 9.3-5.8 Slovní zásoba---171 // 10.1 Historické okolnosti vývoje brazilské portugalštiny---174 // 10.2 Jazykový vývoj brazilské portugalštiny-176 // 10.2.1 Fenologický systém brazilské portugalštiny - 176 // 10.2.2 Morfosyntaktický systém--178 // 10.2.3
Slovní zásoba--179 // 11 ETYMOLOGICKÁ CVIČENÍ---l8l // PŘÍLOHA UKÁZKA NEJSTARŠÍCH PORTUGALSKÝCH TEXTU---185 // BIBLIOGRAFIE---I96 // REJSTŘÍK 200

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC