Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (264 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2980-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2962-9 (print)
Tištěná verze: Zimmermannova, Marie. ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog. [Prague, Czech Republic] : Karolinium, c2015 ISBN 978-80-246-2962-9
Kniha Marie Zimmermannové je věnována odbornému dílu Josefa Hronka (1890–1954), řádného profesora katechetiky a pedagogiky na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze. Kromě biografie podává zevrubný přehled Hronkova díla a seznamuje s oborovým kontextem, v němž působil. Jádrem monografie je tematická analýza Hronkova katecheticko-pedagogického díla a jeho zhodnocení vzhledem ke stavu soudobé teologie i pracím Hronkových souputníků. Ukazuje Hronka jako výraznou vědeckou osobnost, jejíž dílo bylo dosud neprávem opomíjeno. Knihu doplňují rozsáhlé přílohy..
001489627
Obsah // Úvod 9 // 1. Kritický životopis 14 // 1.1 Pnrní etapa: dčtství, mládí a studium bohosloví 14 // 1.1.1 Rodina 14 // 1.1.2 Vzdělání v dětství: obecná Škola a g)’mnázium 17 // 1.1.3 Studium bohosloví v Praze 18 // 1.2 Druhá etapa: duchovní správa, studium a katechetická činnost 19 // 1.2.1 Působení v duchovní správě 19 // 1.2.2 Vyučování náboženství ve školách 22 // 1.2.3 Další studium na Univerzitě Karlově a činnost adjunkta 23 // 1.3 Třetí etapa: vědecká a pedagogická činnost a funkce děkana 25 // 1.3.1 Suplent katechetiky a pedagogiky 25 // 1.3.2 Docent pro obor pedagogika a katechetika 28 // 1.3.3 Mimořádný profesor pro obor pedagogika spojený s katechetikou 30 // 1.3.4 Profesor Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty 32 // 1.3.5 Děkan Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty 35 // 2. Přehled publikační činnosti Josefa Hronka 38 // 2.1 Monografie a jiné knižní publikace 39 // 2.1.1 První díla a práce z jiných oborů 40 // 2.1.2 Katechetika a pedagogika 43 // 2.1.3 Publikace o školském právu, organizaci Školní výuky a vyučování 51 // 2.1.4 Učebnice náboženství 55 // 2.1.5 Katechetické pomůcky 61 // 2.2 Odborné články Josefa Hronka v časopisech a redaktorská činnost 65 // 2.2.1 Časopis katolického duchovenstva a Sursum 67 // 2.2.2 Vychovatel a Věstník katcchctský 73 // 2.2.3 Časopis Logos pro homiletiku a katechetiku 74 // 2.2.4 Časopis Duchovní
pastýř 78 // 2.2.5 Kalendář katolického duchovenstva Československé republiky 81 // 2.2.6 Manuale učitelů katolického náboženství // na čsl. školách národních 82 // 3. Katcchcze a její odborná reflexe v Čechách bčhem // první poloviny 20. století 83 // 3.1 Obnova katecheze v dokumentech magisteria všeobecné církve 83 // 3.1.1 Papež Pius X. a jeho úsilí o obnovu katecheze 84 // 3.1.2 Papež Pius XI. ke křesťanské výchové mládeže 87 // 3.2 Postavení katcchcze a katechetů ve školství v Čechách 88 // 3.2.1 Postavení ??? náboženství ve školách na základé // státní legislativy 89 // 3.2.2 Katechéti a jejich působení ve školách 97 // 3.3 Situace ve vybraných oblastech katechetické praxe 99 // 3.3.1 Katechetické hnutí v Čechách do roku 1948 100 // 3.3.2 Biblické vyučování 108 // 3.3.3 Liturgická výchova 115 // 3.4 Katechetika a pedagogika na teologických fakultách 121 // 3.4.1 Katechetika v učebnicích pastorálky Jiljího Chládka // a Franze Giftschütze 122 // 3.4.2 Vyučování katechetice pouze na školách normálních 125 // 3.4.3 Katechetika Jana Karla Škody 126 // 3.4.4 Katechetika Františka Xavera Blandy a Jana Ladislava Sýkor)’ 127 // 3.4.5 Výuka katechetiky a pedagogiky Karla Tippmanna // a Antonína Hory 131 // 3.4.6 Katechetika podle přednášek biskupa Edvarda Brynycha 133 // 3.4.7 Výuka katechetiky a pedagogiky na olomoucké // bohoslovecké fakultě 134 // 4. Odborné dílo Josefa Hronka
v oborech katechetika a pedagogika 139 // 4.1 Tematická analýza odborného díla 139 // 4.1.1 Tematická analýza obsahu přednášek z katechetiky // a pedagogiky 140 // 4.1.1.1 Přednášky z pedagogiky a psychologie 141 // 4.1.1.2 Přednášky z katechetiky 153 // 4.1.1.3 Praktická cvičení v katechizování 171 // 4.1.1.4 Výuka katechetiky a pedagogiky v katechetickém kurzu // pro laiky 173 // 4.1.2 Klíčová témata z pedagogik)’ v Hronkové díle 174 // 4.1.2.1 Odkaz pedagogiky sv. Augustina v díle Josefa Hronka 175 // 4.1.2.2 Náboženská výchova v rodine 176 // 4.1.3 Klíčová témata z katechetiky v Hronkové díle 179 // 4.1.3.1 Osobnost katechety 180 // 4.1.3.2 Biblické vyučování 182 // 4.1.3.3 Liturgická xýchova 189 // 4.2 Shrnutí a hodnocení díla Josefa Hronka 197 // 4.2.1 Diachrónni pohled na Hronkovo odborné dílo 198 // 4.2.2 Synchronní pohled: hodnocení přínosu podle jednotlivých témat 201 // 4.2.3 Hodnocení přínosu Josefa Hronka české katechetice a pedagogice 212 // Závér 218 // Seznam použitých zkratek 222 // Bibliografie 223 // Seznam příloh 243 // Obrazové přílohy 244 // Summary 258 // Jmenný rejstřík 259

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC