Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (382 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3253-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3223-0 (print)
Učebnice se věnuje výkladu základních principů a přibližných metod kvantové mechaniky s důrazem na využití symetrií pro získání řešení praktických problémů. Je zde ukázáno, že symetrie nejen umožňují elegantní řešení problémů, které jsme schopni vyřešit přesně, ale též výrazně zjednodušují řešení problémů, které jsme nuceni řešit přibližně.Dále je zde podán, s minimem nutného formalismu, úvod do kvantové elektrodynamiky a jejímu použití pro fyziku nízkých energií. Systematicky je zde rozebrán vliv relativistických, magnetických a kvantově-elektrodynamických efektů na atomová spektra.Dotisk prvního vydání.
001489700
Předmluva 11 // Značení 17 // 1 Základy kvantové mechaniky 21 // 1.1 Základní princípy 21 // 1.2 Matematické schéma kvantové teorie 24 // 1.2.1 Sternovy-Gerlachovy experimenty 24 // 1.2.2 Operátory 31 // 1.2.3 Časový vývoj v kvantové teórii 31 // 1.2.4 Stacionárni stavy 32 // 1.2.5 Vlastnosti hermitovských operátorů 34 // 1.2.6 Nejednoznačnost v určení stavu 36 // 1.2.7 Rabiho metoda měření magnetických momentů 37 // 1.3 Systémy s větším počtem stupňů volnosti 39 // 1.3.1 Střední hodnoty operátorů a jejich časový vývoj 3?) // 1.3.2 Kanonické kvantování 40 // 1.3.3 Harmonický oscilátor 42 // 1.3.4 Abstraktní řešení 43 // 1.3.5 Maticová reprezentace 45 // 1.3.6 Diracova á-funkce 40 // 1.3.7 Souřadnicová reprezentace 47 // 1.3.8 Hybnostní reprezentace 50 // 1.3.9 Gaussovo klubko a vztah neurčitosti 51 // 1.4 Poznámky na závěr 53 // 2 Přibližné metody kvantové mechaniky // 2.1 Variační metoda // 2.1.1 Ritzův variační princip // 2.1.2 Optimalizace nelineárních parametrů // 2.1.3 Optimalizace lineárních parametrů // 2.2 Poruchová metoda // 2.2.1 Samostatné hladiny // 2.2.2 Degenerované hladiny 63 // 2.2.3 Poznámka o chybě poruchové metódy 65 // 3 Atom vodíku a struktura jeho spektrálních čar 67 // 3.1 Částice v elektromagnetickém poli 67 // 3.2 Hrubá struktura 68 // 3.2.1 Problém 2 částic 68 // 3.2.2 Elektrostatický potenciál 69 // 3.2.3 Jednotky 70 // 3.2.4 Sférické souřadnice 71 // 3.2.5 Řešení pro s-stavy 72 // 3.2.6 Porovnání s experimentem 74 // 3.3 Hyperjernná struktura 75 // 3.3.1 Magnetické pole dipólu 75 // 3.3.2 Hamiltonian častice se spinem ve vnějším elektromagnetickém poli 78 // 3.3.3 Hyperjenmé štěpení základního stavu atomu vodíku 80 // 3.3.4 Klasifikace stavů pomocí integrálů pohybu 82 // 3.4 Orbitální moment hybnosti 87 //
3.4.1 Význam momentu hybnosti 87 // 3.4.2 Úhlové funkce p-stavů 89 // 3.4.3 Náhodná degenerace 91 // 3.5 Jemná struktura 92 // 3.5.1 Relativistické korekce 92 // 3.5.2 Jemné štěpení hladiny n = 2 95 // 3.5.3 Klasifikace stavů pomocí integrálů pohybu 97 // 3.6 Hamiltonián dvou částic s přesností do o’1 98 // 3.6.1 Magnetické pole pohybujícího se náboje 99 // 3.6.2 Hamiltonián dvou částic ve vnějším elektrostatickém poli 101 // 3.6.3 Případ heliu podobného atomu 103 // 3.6.4 Případ vodíku podobného atomu 104 // 3.6.5 Poznámky na závěr 104 // 4 Poklady ukryté v komutátorech 105 // 4.1 Obecné řešení momentu hybnosti 105 // 4.2 Skládání momentů hybnosti 108 // 4.3 Rungeho-Lenzův vektor 114 // 4.3.1 Rungeho-Lenzův vektor v klasické mechanice 114 // 4.3.2 Rungeho-Lenzův vektor v kvantové mechanice 116 // 4.4 Maticové elementy vektorových operátorů 117 // 4.4.1 Motivace 117 // 4.4.2 Komutační relace 118 // 4.4.3 Výběrová pravidla v m 118 // 4.4.4 Výběrová pravidla v / 119 // 4.4.5 Nenulové maticové elementy závislost na rn 120 // 4.4.6 Zobecnění 122 // 4.4.7 Zeemanův jev 12.4 // 4.4.8 Nenulové maticové elementy závislost na /an 125 // 4.4.9 Tvar kulových funkcí 125 // 4.5 Atom vodíku obecné řešení 127 // 4.5.1 Maticové elementy Rungeho-Lenzova vektoru 127 // 4.5.2 Energetické spektrum atomu vodíku 128 // 4.5.3 Stárkův jev 129 // 4.5.4 Radiální funkce atomu vodíku 130 // 4.5.5 Parabolické souřadnice 131 // 4.0 Rozklad rovinné vlny do kulových vln 132 // 4.7 Ještě jeden způsob řešení atomu vodíku 135 // 4.7.1 Algebra radiálních operátorů a úplná diskrétní báze 135 // 4.7.2 Vztah vodíkové a úplné diskrétní báze 137 // 4.8 Poznámky na závěr 138 // 5 Atom helia 139 // 5.1 Oddělení pohybu těžiště 140 // 5.2 Symetrie v atomu helia 140 //
5.2.1 Antisymetrie vlnové funkce a hodnota celkového spinu 141 // 5.2.2 Odkud se bere nerozlišitelnost? 143 // 5.2.3 Další symetrie 143 // 5.2.4 Spektroskopické značení 143 // 5.3 Variační metoda s Hartree-Fokovou funkcí 144 // 5.3.1 Multipólový rozvoj 145 // 5.3.2 Poznámka o Legendreových polynomech 147 // 5.3.3 Výpočet integrálů 148 // 5.3.4 Optimalizace parametrů 150 // 5.4 Variační metoda konfigurační interakce 152 // 5.4.1 Přizpůsobení báze symetrii 153 // 5.4.2 Cihlová integrace Wignerův-Eckartův teorém 155 // 5.4.3 Úhlová integrace výpočet redukovaných maticových elementů 158 // 5.4.4 Výpočet jednoelektronových maticových elementů 159 // 5.4.5 Integrace přes radiální proměnné 159 // 5.4.6 Konvergence variační metody 163 // 5.4.7 Porovnání s experimentem 104 // 5.4.8 Poznámka o paritě 165 // 5.4.9 Poznámka o složitějších atomech 165 // 5.5 Poznámky na závěr 166 // 6 Dynamika - nerelativistická teorie 169 // 6.1 Kvantování elektromagnetického pole 170 // 6.1.1 Proč kvantovat? 171) // 6.1.2 Jak kvantovat? 170 // 6.1.3 Klasická elektrodynamika v obvyklém formalismu 170 // 6.1.4 Kalibrační invariance a počet stupňů volnosti 172 // 6.1.5 Coulombova kalibrace 172 // ().!.() Hamiltonián volného elektromagnetického pole 173 // G.1.7 Klasická elektrodynamika v Hamiltonově formalismu 174 // 6.1.8 Polari/acre 177 // 6.1.9 Kvantované elektromagnetické pole 177 // 6.1.10 Přechod ke komplexní bázi 178 // 6.1.11 Přechod ke spojité bázi 180 // 6.1.12 Stavy pole 180 // 6.2 Spontánní emise 181 // 6.2.1 Úvodní poznámky 181 // 6.2.2 Interakční reprezentace 182 // 6.2.3 Časová poruchová metoda a Fermiho zlaté pravidlo 183 // 6.2.4 Integrace stupňů volnosti EM pole 184 // 6.2.5 Elektrické dipólové záření 185 // 6.2.6 Polarizace a úhlové rozdělení vylétávajících fotonů 187 //
6.2.7 Doba života stavů 188 // 6.2.8 Kruhové stavy a souvislost s klasickou teorií 190 // 6.2.9 Zakázané přechody 192 // 6.2.10 Záření spojené se změnou spinu 193 // 6.3 Fotoelektrický jev 194 // 6.3.1 Úvodní poznámky 194 // 6.3.2 Parabolické souřadnice 198 // 6.3.3 Vlnové funkce spojitého spektra 199 // 6.3.4 Přechod z diskrétní do spojité části spektra 203 // 6.3.5 Úhlové a energetické rozdělení vylétáva)ících elektronů 206 // 6.3.6 Převod jednotek 207 // 6.3.7 Excitace a ionizace atomu elektronem 209 // 6.4 Rozptyl fotonu na atomu 213 // 6.4.1 Lippmannova-Sehwingerova rovnice 213 // 6.4.2 Integrace stupňů volnosti EM pole 215 // 6.4.3 Rayleighňv, Ramanův a rezonanční rozptyl 219 // 6.4.4 Sčítání a středování přes polarizace a úhly 223 // 6.4.5 Výpočet výrazů obsahujících funkci Hamiltonova operátoru 224 // 6.4.6 Vlnové funkce spojitého a diskrétního spektra ve sférických souřadnicích 225 // 6.4.7 Rozptyl fotonu na atomu vodíku 229 // 6.4.8 Thomsonův rozptyl 231 // 6.5 Virtuální procesy 232 // 6.5.1 Úvodní poznámky 232 // 6.5.2 Lambův-Retherfordův experiment, 233 // 6.5.3 Vlastní energie Betheho odhad 233 // 6.5.4 Vylepšený Betheho odhad 237 // 6.5.5 Výměna fotonu okamžité působení 239 // 6.5.6 Výměna fotonu vliv zpoždění 241 // 6.5.7 Výměna dvou fotonů - nízké energie 244 // 6.6 Formalismus druhého kvantování 247 // 6.6.1 Kvantování volných polí 247 // 6.6.2 Stavy volného elektronového pole 250 // Elektronové pole působící samo na sobě 251 // 6.7 Poznámky na závěr 253 // 7 Dynamika - relativistická teorie 255 // 7.1 Relativistická rovnice pro elektron 256 // 7.1.1 Relativistické značení 256 // 7.1.2 Kleinova-Gordonova rovnice 258 // 7.1.3 Diracova rovnice 259 // 7.1.4 Vnější EM pole 261 //
7.1.5 Potíže s fyzikálním výkladem Diracovy rovnice a jejich rozuzlení 262 // 7.2 Hamiltonián kvantové elektrodynamiky 263 // 7.2.1 Kvantování elektron-pozitronového pole 263 // 7.2.2 Interakční hamiltonián 266 // 7.2.3 Poznámka o nábojové symetrii 268 // 7.2.4 Poznámka o kalibrační invarianci 270 // 7.3 Obyčejná poruchová metoda 271 // 7.3.1 Interakce vázaného elektronu s fluktuacemi polí 272 // 7.3.2 Pozitronium I 277 // 7.4 Feynmanův časoprostorový přístup 287 // 7.4.1 Elektron ve vnějším EM poli 287 // 7.4.2 Elektron interagující se svým vlastním EM polem 294 // 7.4.3 Propagátor fotonu a časově uspořádaný součin operátorů 295 // 7.4.4 Vlastní energie elektronu vyjádření pomocí Greenových funkcí 297 // 7.4.5 Integrace přes ?? 298 // 7.4.6 Vlastní energie elektronu vyrušení nekovariantních členů 300 // 7.4.7 Polarizace vakua kovariantní vyjádření 302 // 7.4.8 Diskuse relativistické invariance 303 // 7.4.9 Jaký pohled na pozitrony je správný? 305 // 7.4.10 Poznámka o Feynmanových diagramech a Feynmanových pravidlech 306 // 7.5 Vlastní energie elektronu výpočet 309 // 7.5.1 Regularizace 309 // 7.5.2 Integrace čtyř-hybnosti virtuálního fotonu 310 // 7.5.3 Renormalizaee hmotnosti 315 // 7.5.4 Výpočet pozorovatelné části efektu 318 // 7.5.5 Nízkocnergetická část efektu 323 // 7.5.6 Vysokoenergetická část efektu 325 // 7.5.7 Anomální magnetický moment elektronu 326 // 7.5.8 Lambův posun 327 // 7.5.9 Započtení pohybu jádra 328 // 7.6 Polarizace vakua - výpočet 329 // 7.6.1 Rozvoj propagátoru 329 // 7.6.2 Kalibrační invariance a stupeň divergence 334 // 7.6.3 Poznámka o hmotném vektorovém poli 335 // 7.6.4 Renormalizaee náboje 336 // 7.6.5 Výpočet pozorovatelné části efektu 538 // 7.6.6 Porovnání s experimentem 339 //
7.7 Výměna dvou fotonů vysoké energie 341 // 7.7.1 Podélné fotony 342 // 7.7.2 Výměna dvou fotonů ve Feynmanově pohledu 343 // 7.7.3 Propagátor fotonu a časově uspořádaný součin operátorů 343 // 7.7.4 Poznámka o kalibrační invarianci 347 // 7.7.5 Podélná část interakce 348 // 7.7.6 Zbývající část interakce 351 // 7.7.7 Porovnání s experimentem 352 // 7.8 Pozitronium 11 353 // 7.8.1 Virtuální anihilace pozitronia ve Feynmanově pohledu..353 // 7.8.2 Korekce od polarizace vakua 354 // 7.8.3 Korekce od výměny fotonu mezi elektronem a pozitronem 356 // 7.8.4 Korekce od dvoufotonové anihilace 366 // 7.8.5 Porovnání s experimentem 367 // 7.9 Poznámky na závěr 369 // Seznam úkolů 371 // Literatura 373 // Rejstřík 377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC