Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (172 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3300-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3272-8 (print)
Tištěná verze: Skarnitzl, Radek. Zvuková báze recove komunikace : Fonetický a fonologický popis reci. Praze, [Czech Republic] : Karolium, c2016 ISBN 978-80-246-3272-8
Publikace Zvuková báze řečové komunikace představuje české veřejnosti nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na zvukové systémy jazyků se věnuje segmentálním i prozodickým jevům z několika vzájemně se doplňujících hledisek. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu. Popis segmentální úrovně se kromě vokalických a konsonantických systémů zabývá též interakcemi, k nimž dochází v souvislé řeči. Důkladně je pojat systémový (fonologický) přístup k segmentálním jednotkám a k systematickým procesům. Popis suprasegmentální úrovně vychází ze slabiky jakožto klíčové jednotky řečové produkce i percepce. Důraz je kladen na prozodickou strukturu řeči, na lexikální přízvuk a na melodické a rytmické vlastnosti řeči. Jedním z cílů knihy je rovněž sjednotit rozkolísanou terminologii řečových věd..
001489711
OBSAH // X. ÚVOD---7 // 1.1 Fonetika jako vědní disciplina--8 // 1.2 Vztah fonetiky a fonologie--9 // 1.3 Transkripčni konvence---ia // 1.4 Terminologická poznámka---14 // 2. ŘEČOVÁ PRODUKCE---»5 // 2.1 Respirační systém---17 // 2.2 Fonační systém---19 // 2.3 Artikulačnf systém---aa // 2.4 Závěr---27 // 3. ZÁKLADY AKUSTIKY A PSYCHOAKUSTIKY---29 // 3.1 Akustické dimenze zvuku---31 // 3.2 Zobrazení kvality zvuku---3a // 3.3 Základní typy řečového zvuku---35 // 3.4 Sluchové ústrojí---37 // 3.5 Základní aspekty psychoakustiky---40 // 3.6 Filtrová teorie produkce řeči---43 // 3.7 Závěr---44 // 4. SEGMENTÁLNÍ POPIS ŘEČI---45 // 4.1 Vokály---47 // 4.1.1 Artikulačni a akustický popis vokálů-47 // 4.1.2 Percepční charakteristiky vokálů-49 // 4.1.3 Vokalický systém češtiny---50 // 4.2 Konsonanty---53 // 4.2.1 Způsob artikulace---$4 // 4.2.2 Místo artikulace---60 // 4.2.3 Znělost---63 // 4-3 Iniciační mechanismy při produkci hlásek--65 // 4-4 Závěr---68 // 5. PROCESY SOUVISLÉ ŘEČI---69 // 5.1 Koartikulace---71 // 5.2 Asimilace---73 // // 5.3 DalSi procesy souvislé řeči--75 // 5.4 Vázání a ráz---77 // 5.5 Závěr---?? // 6. FONOLOGIE A FUNKČNÍ ASPEKTY REČl---83 // 6.1 Fonémy a jejich varianty---85 // 6.2 Distinktivní rysy a přirozené třídy-88 // 6.3 Fenologické procesy a Jejich zachycení-93 // 6.3.1 Přístup založený na pravidlech-94 // 6.3.2 Přístup založený na omezeních--97 // 6.4 Fenologický systém
češtiny---100 // 6.4.1 České samohláskové Fonémy---100 // 6.4.2 české souhláskové fonémy---101 // 6.5 Závěr---105 // 7. ZA HRANICÍ SEGMENTŮ---IO? // 7.1 Segmentálni předpojatost lingvistiky---108 // 7.2 Fonetická podstata slabiky---? // 7.3 Vnitřní stavba slabiky---113 // 7.4 Fonotaktika a určování slabičných hranic-116 // 7.5 Další suprasegmentální jednotky---119 // 7.6 Závěr---ui // MELODIE ŘEČI---123 // Tón. melodie, intonace--124 // Fyziologická podstata---125 // Percepce melodie řeči---127 // Funkce melodie řeči---128 // Melodický inventář češtiny---134 // Závěr---138 // 9. PROBLEMATIKA PŘÍZVUKU A ŘEČOVÉHO RYTMU--- // 9.1 Lexikální přízvuk---140 // 9.1.1 Umístění lexikálního přízvuku---140 // 9.1.2 Fonetická realizace přízvuku---143 // 9.1.3 Lexikální přízvuk v češtině---146 // 9.2 Přízvuk v souvislé řeči-147 // 9.3 Rytmus řeči---148 // 9.3.1 Zkoumání řečového rytmu---149 // 9.3.2 Úloha rytmu v komunikaci —-154 // 9.4 Závěr—-155 // BIBLIOGRAFIE---157 // REJSTŘÍK---167

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC