Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2017
1 online zdroj (162 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3302-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3269-8 (print)
Trestní právo není jen soubor právních předpisů stanovujících, co je trestný čin a jakými tresty má být pachatel postižen. Trestní zákoníky podávají současně také obraz společnosti a její kultury, vypovídají o tom, co je z hlediska zákonodárce předmětem zasluhujícím zvláštní ochranu, a rovněž nám sdělují, jak zákonodárce a společnost chápe právní odpovědnost a jak se vyrovnává s intenzitou trestního postihu.Publikace je věnována rozboru tří zákoníků, které v zemích Koruny české – Království českém, Markrabství moravském a Knížectví slezském – uzákonily právní předpisy o trestu a trestání. Jednalo se o kodifikaci Práva městská Království českého z roku 1579, jejichž platnost byla postupně zavedena i na Moravě a ve Slezsku, Obnovené zřízení zemské, vydané po bělohorském vítězství Ferdinandem II. roku 1627 pro Království české a o rok později i pro Markrabství moravské, a konečně o Hrdelní řád Josefa I. z roku 1707. Autor vychází ze skutečnosti, že trestní právo, jeho podoba a aplikace v právním životě společnosti, bez ohledu na to, zda jde o dobu dávno minulou či současnou, přináší zásadní výpověď o proměnách společenských poměrů, že se v podstatě jedná o koncentrovanou vůli vládnoucích elit, která přesněji než jiné oblasti právního řádu a části právní kultury ukazuje na směřování státní politiky, na postavení jednotlivých společenských skupin a jejich vzájemné vztahy..
001489712
OBSAH // Předmluva // Právo městské - reziduum práva stavovského v nové společenské situaci po nástupu absolutismu a jeho trestněprávní ustanovení // I. Obecná část trestněprávních ustanovení // § i. Pojetí trestu § 2. Druhy zavinění § 3. Okolnosti přitěžující a polehčující § 4. Presumpce neviny // § 5. Postavení obžalovaného v trestním řízení v závislosti na jeho sociálním a právním postavení § 6. Nutná obrana // II. Základní zásady trestního řízení // § 1. Procesní předpisy v Právech městských § 2. Obžalovací a inkviziční zásada v trestním procesu § 3. Právní postavení žalobce a obžalovaného a zahájení řízení § 4. Náklady procesního řízení § 5. Žaloby // § 6. Zastupování před soudem § 7. Dokazování § 8. Rozsudky § 9. Odvolání // § 10. Náhrada procesních nákladů § 11. Exekuce // ?1. Trestní právo hmotné v Právech městských // § 1. Crimina publica - delikty proti právu a řádu § 2. Vi privata - de invasione aedium, o kvaltu, veyboji a autoku § 3. Výtržnost a delikt usmrcení § 4. Žhářství § 5. Krádež // § 6. Delikty trestané dle uvážení soudců // 63 // § 7- Nářek cti a zhanění // § 8. Zrádné cedule 68 // § 9. Ublížení na zdraví 69 // § io. Tortura 70 // Obnovené zřízení zemské a počátky nového pojetí trestního práva 77 // 1. Systém trestněprávních ustanovení OZZ 79 // 2. Obecná část trestního práva v OZZ 8i
3. Delikt urážky panovníka - crimen laese majestatis 83 // 4. Delikty spojené s výkonem úřadu 86 // 3. Trestní ochrana soudního řízení 89 // 6. Trestní ochrana právního řádu 90 // 7. Trestné činy majetkové 93 // 8. Delikty proti životu 99 // 9. Trestní ochrana cti 103 // 10. Předpisy o právu útrpném 105 // 11. Závěrem ?? // Hrdelní řád Josefa I. - cesta ? vytváření jednotného právního systému // pro země Koruny české 113 // § 1. Proces obžalovací nebo inkviziční? 116 // § 2. Předpisy procesní a hmotněprávní v Hrdelním řádu Josefa I. 119 // § 3. Přípravné trestní řízení 121 // § 4. Důkazní řízení 123 // § 5. Výslech obviněného 124 // § 6. Svědci a jejich úloha v důkazním řízení 126 // § 7. Vazba obviněného 127 // § 8. Obžalovaný a jeho postavení v inkvizičním procesu 128 // § 9. Seznam trestných činů - a jak se dokazují 129 // §10. Důvěryhodnost svědků 130 // § 11. Tortura - útrpný výslech 131 // § 12. Polehčující okolnosti 134 // § 13. Okolnosti přitěžující 135 // § 14. Hrdelní delikty 136 // § 15. Výkon rozhodnutí - poprava 145 // § 16. Náklady soudního řízení a mzda a odměny soudních zřízenců a katů 147 // Závěrem 149 // Ediční poznámka 152 // Bibliografie 153 // Summary 155

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC