Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2017
1 online zdroj (336 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3522-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3500-2 (print)
Tištěná verze: Hurychova, Klara. Obchodní korporace v judikature ceských a zahranicních soudu. [Place of publication not identified] : Univerzita Karlova, c2016 ISBN 978-80-246-3500-2
Publikace představuje první z plánované řady prací týkajících se práva obchodních korporací a obchodního práva obecně. Jejím cílem je přiblížit studentům vybraná česká i zahraniční soudní rozhodnutí vztahující se k právu obchodních korporací a usnadnit jim studium tohoto právního oboru. Autoři se neomezují na výtah z odůvodnění jednotlivých rozhodnutí, nýbrž snaží se vystihnout také skutkovou podstatu případu a doplnit jednotlivá rozhodnutí vlastním komentářem..
001489761
Obsah // Seznam autorů... 9 // Slovo o autorech... 11 // Seznam použitých zkratek... 13 // Předmluva... 15 // I. Obchodní korporace obecně... 17 // a) Základní zásady // 1. Salomon v A Salomon - právní samostatnost obchodní korporace ([1896] UKHL 1, AC 22) ... 19 // 2. Nic nám blokovat nebudeš - zásahy soudu do vnitřních poměrů // obchodní korporace (29 Odo 442/2004) ... 23 // 3. Ředitel jako neomezený vládce - nemožnost odejmout působnost obligatorně // zřizovanému orgánu (29 Cdo 4563/2008) ... 27 // 4. Sázka na bílého koně - povinnost loajality společníka obchodní korporace (29 Odo 387/2006). 29 // b) Založení a vznik // 5. Na vlastní zahrádce - správa vlastního majetku (29 Cdo 152/2007)... 33 // c) Společenská smlouva // 6. Není smlouva jako smlouva - stanovy jako smlouva sní generis (32 Cdo 2230/99) ... 35 // 7. EUROCARSERVIS, spol. s r. o. - změna zakladatelské listiny v důsledku změny // počtu společníků (29 Cdo 2525/2012)... 37 // 8. Odvolán či neodvolán, to je, oč tu běží - změna společenské smlouvy při snížení // počtu jednatelů (29 Odo 269/2002)... 39 // d) Základní kapitál a účetnictví // 9. Miniland.CZ s. r. o. - podstata základního kapitálu obchodní korporace // (29 Cdo 2790/2012) ... 41 // 10. TOFIS stavebniny s. r. o. - nezveřejňování účetní závěrky jako nekalosoutěžní jednání // (3 Cmo 162/2012)... 43 // e) Zrušení a zánik // 11. Jednatel za mřížemi - důvody zrušení
obchodní společnosti (7 Cmo 358/2006) ... 45 // 12. JIS investiční fond - přezkum působnosti likvidátora (29 Cdo 2533/2008)... 47 // 13. Kartelová dohoda čerpacích stanic - zneužití přeměny (8 Afs 56/2007 - 479) ... 49 // 14. ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a. s. - akcie zaniklých slučovaných // společností (29 Cdo 1601/2011)... 53 // 15. První Opavská a. s. - právo na dorovnání při přeměně (29 Cdo 2085/2010)... 55 // 16. Nejlepší kus koláče - Odštěpení akciové společnosti sloučením (7 Cmo 296/2009) ... 59 // II. Podíl v obchodní korporaci a práva a povinnosti s ním spojené ... 63 // a) Vkladová povinnost, vklady a příplatky // 17. Co vím, vložím - know-how coby vklad společníka do obchodní korporace // (7 Cmo 209/2005)... 65 // 18. Když dva dluží totéž, není to totéž - povinnost ? doplacení hodnoty // nepeněžitého vkladu (29 Odo 760/2006) ... 69 // 19. Práva bdělým - promlčení vkladové povinnosti (29 Cdo 1553/2007)... 71 // 20. Peníze až na prvním místě - dohoda o dobrovolném příplatku (29 Odo 892/2004)... 75 // b) Podíl na zisku // 21. Prefa Brno a. s. - rozdělení tantiémy bez současného rozdělení dividendy // (29 Cdo 1326/2009) ... 77 // 22. ArcellorMittal Ostrava, a. s. - podmínky (ne)rozdělení zisku (29 Cdo 3059/2011)... 81 // 23. Spotřebujte do šesti měsíců - aktuálnost účetní závěrky při rozdělení zisku // (29 Cdo 4284/2007) ... 85 // 24. OKD, a. s. - výplata podílu
na zisku z cizích zdrojů (5 Afs 25/2009)... 89 // c) Další práva a povinnosti spojené s podílem // 25. ENVI, s. r. o. - rozsah práva společníka na informace (29 Cdo 3704/2009)... 93 // 26. Pošumaví, a. s. - právo akcionáře na vysvětlení (29 Cdo 1592/2011) ... 97 // 27. LETASOL, spol. s r. o. - výše vypořádacího podílu společníka (29 Cdo 752/2011)... 101 // 28. Pro mě za mě - společnická žaloba a zástupčí oprávnění společníka // (29 Odo 871/2002) ... 105 // 29. ČSAD K. a. s. - práva kvalifikovaných akcionářů (29 Cdo 866/2007) ... 107 // 30. Reflexní škoda - škoda způsobená společníkům (29 Cdo 3180/2008)... 111 // 31. Bezkonkur - zákaz konkurence společníka (29 Odo 463/2001)... 115 // 32. Čas hraje pro společníka - ručení společníka ve společnosti // s ručením omezeným (29 Cdo 281/2000)... 117 // 33. TRIHOTEL - německá koncepce ručení společníků kapitálových společností // za dluhy společnosti (II ZR 3/04)... 121 // 34. AMRO, a. s. - legitimační funkce akcie (29 Cdo 1281/2011)... 125 // 35. TIP TRAIDING, spol. s r. o. - Podíl v obchodní společnosti ve společném // jmění manželů (22 Cdo 1754/2009)... 129 // d) Dispozice s podílem // 36. Za hubičku nebo za milion? - určení (bez)úplatnosti smlouvy o převodu podílu // (29 Odo 221/2005) ... 133 // 37. Perpetuum mobile - odkládací podmínka a výhrada vlastnictví při převodu podílu // (29 Odo 1241/2004) ... 135 // 38. MATHIOLA, spol.
s r. o. - rozhodování zbylého společníka (29 Cdo 282/2010)... 137 // 39. Když společník není společníkem - nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným // od nevlastníka (29 Cdo 2287/2008)... 141 // 40. KOVÁ spol. s r. o. - omezení přechodu podílu ve společnosti // s ručením omezeným (29 Odo 573/2006)... 145 // 41. RASTRA AG-CZ, a. s. - převod nevydané akcie (29 Cdo 4946/2009)... 147 // 42. Pekárna Příbram, a. s. - změna stanov jako vada převáděných akcií (29 Cdo 938/2012)... 149 // 43. Jaká smlouva, takové odstoupení - odstoupení od smlouvy o převodu // podflu (29 Odo 970/2005)... 151 // 44. VÍTKOVICE HOLDING, a. s. - důsledky odstoupení od smlouvy // o převodu akcií na jméno (29 Cdo 1443/2011) ... 155 // a-* ¦ // e) Jiné způsoby zániku účasti společníka // 45. Bolestínský společník - zrušení účasti společníka soudem (29 Cdo 2084/2000)... 157 // 46. About a. s. - obrana akcionáře proti vyloučení ze společnosti // (29 Cdo 1736/2013) ... 159 // III. Nejvyšší orgán obchodní korporace... 161 // a) Svolání jednání a účast na něm // 47. REPROMEDA s. r. o. - doba a místo jednání valné hromady (29 Cdo 66/2011)... 163 // 48. Daleké italské břehy - charakter lhůty pro svolání valné hromady // (29 Cdo 590/2009) ... 167 // 49. Akcionář neznámo kde - adresa pro doručení pozvánky na valnou // hromadu (29 Odo 1429/2006)... 169 // 50. Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a. s. -
obsah pozvánky // na valnou hromadu (29 Cdo 2444/2009)... 171 // 51. Povinná docházka - povinnost členů představenstva účastnit se valné hromady // (29 Cdo 3009/2007) ... 175 // 52. Ve dvou se to lépe táhne - účast člena družstva a jeho zástupce na členské schůzi // (29 Odo 701/2004) ... 177 // 53. ČKD Kutná Hora, a. s. - vykázání akcionáře z valné hromady (29 Cdo 1717/2011)... 181 // b) Rozhodování // 54. Holzmüller - nepsané kompetence valné hromady (II ZR 174/80)... 183 // 55. Co schválíme, platí..., než se rozmyslíme - revokace rozhodnutí // valné hromady (29 Odo 540/2004)... 187 // c) Vady rozhodnutí // 56. Žalobcem jednou, nikoliv navždy 7 aktivní věcná legitimace ? podání návrhu // na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady (29 Cdo 763/2007)... 189 // 57. Akcionář mstitel - právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady // (29 Odo 1400/2006) ... /?... 193 // 58. Elektroporcelán Louny a. s. - zásah do práv třetích osob vyslovením neplatnosti // usnesení valné hromady (29 Cdo 2068/2011) ... 197 // 59. Když je valná hromada mimo - důsledky přijetí usnesení valné hromady // mimo její působnost (32 Cdo 500/2000)... 201 // IV. Člen voleného orgánu obchodní korporace, jeho práva a povinnosti ... 205 // a) Vznik a zánik funkce // 60. Jednatelem na věky věků - neodvolatelnost jednatele (29 Cdo 968/2000)... 207 // 61. Tah předsedou - rozdělení funkcí ve voleném orgánu společnosti
(29 Cdo 3646/2008) ... 211 // 62. Dita Danosa - odvolání těhotné členky statutárního orgánu z funkce // (C- 232/09)... 213 // 63. Estonská 7, s. r. o. - účinky odvolání jednatele (29 Cdo 2363/2010)... 217 // 64. Adios amigos - odstoupení z funkce člena voleného orgánu (29 Cdo 2863/2008) ... 221 // 65. REMUS CZ a. s. - zánik funkce kooptovaného člena voleného orgánu // (29 Cdo 3718/2009) ... 225 // b) Péče řádného hospodáře // 66. Prolhaná referentka - povinnost opatrovat a spravovat cizí majetek // (5 Tdo 747/2008)... 229 // 67. Neznalý ředitel - povinnost zhodnocovat a rozmnožovat majetek // v maximální možné míře (5 Tdo 1224/2006) ... 233 // 68. Vykutálení společníci - povinnost jednat v souladu se zájmy společnosti // (29 Cdo 3864/2008) ... 235 // 69. Není advokát jako advokát - odbornost řádného hospodáře // (29 Cdo 2531/2008) ... 237 // 70. Přehnaná očekávám - nezbytná míra řádné péče (5 Tdo 1194/2005)... 239 // 71. Je libo odměna navíc? - subjektivní zostření péče řádného hospodáře // (29 Odo 1262/2006) ... 241 // 72. Nepotřebný člen dozorčí rady - povinnost rozpoznat, zda na funkci stačím // (Zm II424/37)... 243 // 73. Liknavý předseda družstva - liknavost nezbavuje člena orgánu // jeho povinností (6 Tdo 168/2007) ... 245 // 74. OFERTA, spol. s r. o. - komplexní posuzování okolností (29 Cdo 4276/2009)... 247 // 75. Stoprocentní rozhodnutí - pravidlo podnikatelského úsudku
(businessjudgment rule) // (5 Tdo 1143/2005)... 249 // 76. ARAG/Garmenbeck - povinnost péče řádného hospodáře a německé pravidlo // podnikatelského úsudku (II ZR 175/95)... 253 // 77. Bezradný jednatel - přenos důkazního břemene a rozdílnost trestněprávní // a obchodněprávní roviny (29 Cdo 3775/2008)... 257 // 78. Doprava ve prospěch třetího - počátek běhu promlčecí lhůty (29 Cdo 3526/2007)... 261 // 79. Není řízení jako řízení - uplatnění nároku vůči zákonnému ručiteli v adhezním řízení // (4 Tz 72/2007)... 265 // c) Obchodní vedení // 80. Přidaná hodnota výkonu funkce - pojem obchodního vedení (4 Afs 24/2003)... 269 // 81. Jednatel solitér - odlišení obchodního vedení a jednání za společnost // (29 Odo 479/2003) ... 273 // 82. Stavební katastrofa - delegace obchodního vedení (8 Tdo 124/2005)... 275 // 83. Příkazy jediného akcionáře - stanovení zásad obchodního vedení (5 Tdo 488/2008) ... 279 // 84. Dvojitý agent - souběhy funkcí (21 Cdo 11/98) ... 283 // d) Odměna za výkon funkce // 85. Odměnu dostaneš vloni - rozhodnutí o odměně za předchozí období // (29 Cdo 3009/2007) ... 287 // 86. FINREST a. s. - jiné plnění členu orgánu (29 Cdo 2126/2009) ... 291 // 87. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - určení výše tantiém // (29 Cdo 1159/2010)... 295 // V. Jednání za obchodní korporaci... 299 // 88. Neúspěšný zápočet - odlišení způsobu jednání od vnitřního
omezení // (29 Odo 198/2002)... 301 // 89. Neposlušný jednatel - dobrá víra při překročení vnitřního omezení (29 Odo 34/2004)... 305 // 90. Příliš luxusní automobil - povinnost ? náhradě škody při porušení vnitřního omezení // (29 Odo 1118/2006)... 309 // 91. Čtyři oči bez dvou - nemožnost udělení generální plné moci (29 Odo 1082/2005)... 311 // 92. Nezákonné „zákonné zmocnění“ - ? nemožnosti člena statutárního orgánu jednat // jako zákonný zástupce obchodní korporace (31 Odo 11/2006)... 313 // 93. Proces přebíjí hmotu - odlišení hmotněprávního a procesního zastoupení // (29 Odo 963/2003)... 317 // 94. Rozinková teorie - německá koncepce materiální publicity zápisu // v obchodním rejstříku (II ZR 62/75)... 319 // VI. Podnikatelská seskupení... 323 // 95. Rozenblum - prosazování koncernového zájmu ( JCP 1986, II, 20585) ... 325 // 96. KOVOBEL a. s. - obsah zprávy o vztazích (29 Cdo 3701/2012)... 329 // 97. LIGNA a. s. - jednání ve shodě (29 Cdo 2751/2012) ... 333

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC