Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2017
1 online zdroj (336 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3522-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3500-2 (print)
Publikace představuje první z plánované řady prací týkajících se práva obchodních korporací a obchodního práva obecně. Jejím cílem je přiblížit studentům vybraná česká i zahraniční soudní rozhodnutí vztahující se k právu obchodních korporací a usnadnit jim studium tohoto právního oboru. Autoři se neomezují na výtah z odůvodnění jednotlivých rozhodnutí, nýbrž snaží se vystihnout také skutkovou podstatu případu a doplnit jednotlivá rozhodnutí vlastním komentářem..
001489761
Seznam autorů ...9 // Slovo o autorech ...11 // Seznam použitých zkratek ...13 // Předmluva ...15 // I. Obchodní korporace obecně ...17 // a) Základní zásady // 1. Salomon v A Salomon - právní samostatnost obchodní korporace ([1896] UKHL 1, AC 22) ...19 // 2. Nic nám blokovat nebudeš - zásahy soudu do vnitřních poměrů // obchodní korporace (29 Odo 442/2004) ...23 // 3. Ředitel jako neomezený vládce - nemožnost odejmout působnost obligatorně // zřizovanému orgánu (29 Cdo 4563/2008) ...27 // 4. Sázka na bílého koně - povinnost loajality společníka obchodní korporace (29 Odo 387/2006). 29 // b) Založení a vznik // 5. Na vlastní zahrádce - správa vlastního majetku (29 Cdo 152/2007) ...33 // c) Společenská smlouva // 6. Není smlouva jako smlouva - stanovy jako smlouva sní generis (32 Cdo 2230/99) ...35 // 7. EUROCARSERVIS, spol. s r. o. - změna zakladatelské listiny v důsledku změny // počtu společníků (29 Cdo 2525/2012) ...37 // 8. Odvolán či neodvolán, to je, oč tu běží - změna společenské smlouvy při snížení // počtu jednatelů (29 Odo 269/2002) ...39 // d) Základní kapitál a účetnictví // 9. Miniland.CZ s. r. o. - podstata základního kapitálu obchodní korporace (29 Cdo 2790/2012) ...41 // 10. TOFIS stavebniny s. r. o. - nezveřejňování účetní závěrky jako nekalosoutěžní jednání (3 Cmo 162/2012) ...43 // e) Zrušení a zánik // 11. Jednatel za mřížemi - důvody zrušení obchodní společnosti (7 Cmo 358/2006) ...45 // 12. JIS investiční fond - přezkum působnosti likvidátora (29 Cdo 2533/2008) ...47 // 13. Kartelová dohoda čerpacích stanic - zneužití přeměny (8 Afs 56/2007 - 479) ...49 // 14. ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a. s. - akcie zaniklých slučovaných // společností (29 Cdo 1601/2011) ...53 //
15. První Opavská a. s. - právo na dorovnání při přeměně (29 Cdo 2085/2010) ...55 // 16. Nejlepší kus koláče - Odštěpení akciové společnosti sloučením (7 Cmo 296/2009) ...59 // II. Podíl v obchodní korporaci a práva a povinnosti s ním spojené ...63 // a) Vkladová povinnost, vklady a příplatky // 17. Co vím, vložím - know-how coby vklad společníka do obchodní korporace (7 Cmo 209/2005) ...65 // 18. Když dva dluží totéž, není to totéž - povinnost k doplacení hodnoty // nepeněžitého vkladu (29 Odo 760/2006) ...69 // 19. Práva bdělým - promlčení vkladové povinnosti (29 Cdo 1553/2007) ...71 // 20. Peníze až na prvním místě - dohoda o dobrovolném příplatku (29 Odo 892/2004) ...75 // b) Podíl na zisku // 21. Prefa Brno a. s. - rozdělení tantiémy bez současného rozdělení dividendy (29 Cdo 1326/2009) ...77 // 22. ArcellorMittal Ostrava, a. s. - podmínky (ne)rozdělení zisku (29 Cdo 3059/2011) ...81 // 23. Spotřebujte do šesti měsíců - aktuálnost účetní závěrky při rozdělení zisku (29 Cdo 4284/2007) ...85 // 24. OKD, a. s. - výplata podílu na zisku z cizích zdrojů (5 Afs 25/2009) ...89 // c) Další práva a povinnosti spojené s podílem // 25. ENVI, s. r. o. - rozsah práva společníka na informace (29 Cdo 3704/2009) ...93 // 26. Pošumaví, a. s. - právo akcionáře na vysvětlení (29 Cdo 1592/2011) ...97 // 27. LETASOL, spol. s r. o. - výše vypořádacího podílu společníka (29 Cdo 752/2011) ...101 // 28. Pro mě za mě - společnická žaloba a zástupčí oprávnění společníka (29 Odo 871/2002) ...105 // 29. ČSAD K. a. s. - práva kvalifikovaných akcionářů (29 Cdo 866/2007) ...107 // 30. Reflexní škoda - škoda způsobená společníkům (29 Cdo 3180/2008) ...111 // 31. Bezkonkur - zákaz konkurence společníka (29 Odo 463/2001) ...115 //
32. Čas hraje pro společníka - ručení společníka ve společnosti // s ručením omezeným (29 Cdo 281/2000) ...117 // 33. TRIHOTEL - německá koncepce ručení společníků kapitálových společností // za dluhy společnosti (II ZR 3/04) ...121 // 34. AMRO, a. s. - legitimační funkce akcie (29 Cdo 1281/2011) ...125 // 35. TIP TRAIDING, spol. s r. o. - Podíl v obchodní společnosti ve společném jmění manželů (22 Cdo 1754/2009) ...129 // d) Dispozice s podílem // 36. Za hubičku nebo za milion? - určení (bez)úplatnosti smlouvy o převodu podílu (29 Odo 221/2005) ...133 // 37. Perpetuum mobile - odkládací podmínka a výhrada vlastnictví při převodu podílu (29 Odo 1241/2004) ...135 // 38. MATHIOLA, spol. s r. o. - rozhodování zbylého společníka (29 Cdo 282/2010) ...137 // 39. Když společník není společníkem - nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným // od nevlastníka (29 Cdo 2287/2008) ...141 // 40. KOVÁ spol. s r. o. - omezení přechodu podílu ve společnosti s ručením omezeným (29 Odo 573/2006) ...145 // 41. RASTRA AG-CZ, a. s. - převod nevydané akcie (29 Cdo 4946/2009) ...147 // 42. Pekárna Příbram, a. s. - změna stanov jako vada převáděných akcií (29 Cdo 938/2012) ...149 // 43. Jaká smlouva, takové odstoupení - odstoupení od smlouvy o převodu podílu (29 Odo 970/2005) ...151 // 44. VÍTKOVICE HOLDING, a. s. - důsledky odstoupení od smlouvy o převodu akcií na jméno (29 Cdo 1443/2011) ...155 // e) Jiné způsoby zániku účasti společníka // 45. Bolestínský společník - zrušení účasti společníka soudem (29 Cdo 2084/2000) ...157 // 46. About a. s. - obrana akcionáře proti vyloučení ze společnosti (29 Cdo 1736/2013) ...159 // III. Nejvyšší orgán obchodní korporace ...161 // a) Svolání jednání a účast na něm //
47. REPROMEDA s. r. o. - doba a místo jednání valné hromady (29 Cdo 66/2011) ...163 // 48. Daleké italské břehy - charakter lhůty pro svolání valné hromady (29 Cdo 590/2009) ...167 // 49. Akcionář neznámo kde - adresa pro doručení pozvánky na valnou hromadu (29 Odo 1429/2006) ...169 // 50. Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a. s. - obsah pozvánky na valnou hromadu (29 Cdo 2444/2009) ...171 // 51. Povinná docházka - povinnost členů představenstva účastnit se valné hromady (29 Cdo 3009/2007) ...175 // 52. Ve dvou se to lépe táhne - účast člena družstva a jeho zástupce na členské schůzi (29 Odo 701/2004) ...177 // 53. ČKD Kutná Hora, a. s. - vykázání akcionáře z valné hromady (29 Cdo 1717/2011) ...181 // b) Rozhodování // 54. Holzmüller - nepsané kompetence valné hromady (II ZR 174/80) ...183 // 55. Co schválíme, platí ..., než se rozmyslíme - revokace rozhodnutí valné hromady (29 Odo 540/2004) ...187 // c) Vady rozhodnutí // 56. Žalobcem jednou, nikoliv navždy 7 aktivní věcná legitimace k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady (29 Cdo 763/2007) ...189 // 57. Akcionář mstitel - právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady (29 Odo 1400/2006) ...193 // 58. Elektroporcelán Louny a. s. - zásah do práv třetích osob vyslovením neplatnosti usnesení valné hromady (29 Cdo 2068/2011) ...197 // 59. Když je valná hromada mimo - důsledky přijetí usnesení valné hromady mimo její působnost (32 Cdo 500/2000) ...201 // IV. Člen voleného orgánu obchodní korporace, jeho práva a povinnosti ...205 // a) Vznik a zánik funkce // 60. Jednatelem na věky věků - neodvolatelnost jednatele (29 Cdo 968/2000) ...207 // 61. Tah předsedou - rozdělení funkcí ve voleném orgánu společnosti (29 Cdo 3646/2008) ...211 //
62. Dita Danosa - odvolání těhotné členky statutárního orgánu z funkce (C- 232/09) ...213 // 63. Estonská 7, s. r. o. - účinky odvolání jednatele (29 Cdo 2363/2010) ...217 // 64. Adios amigos - odstoupení z funkce člena voleného orgánu (29 Cdo 2863/2008) ...221 // 65. REMUS CZ a. s. - zánik funkce kooptovaného člena voleného orgánu (29 Cdo 3718/2009) ...225 // b) Péče řádného hospodáře // 66. Prolhaná referentka - povinnost opatrovat a spravovat cizí majetek (5 Tdo 747/2008) ...229 // 67. Neznalý ředitel - povinnost zhodnocovat a rozmnožovat majetek // v maximální možné míře (5 Tdo 1224/2006) ...233 // 68. Vykutálení společníci - povinnost jednat v souladu se zájmy společnosti (29 Cdo 3864/2008) ...235 // 69. Není advokát jako advokát - odbornost řádného hospodáře (29 Cdo 2531/2008) ...237 // 70. Přehnaná očekávám - nezbytná míra řádné péče (5 Tdo 1194/2005) ...239 // 71. Je libo odměna navíc? - subjektivní zostření péče řádného hospodáře (29 Odo 1262/2006) ...241 // 72. Nepotřebný člen dozorčí rady - povinnost rozpoznat, zda na funkci stačím (Zm II424/37) ...243 // 73. Liknavý předseda družstva - liknavost nezbavuje člena orgánu jeho povinností (6 Tdo 168/2007) ...245 // 74. OFERTA, spol. s r. o. - komplexní posuzování okolností (29 Cdo 4276/2009) ...247 // 75. Stoprocentní rozhodnutí - pravidlo podnikatelského úsudku (businessjudgment rule) (5 Tdo 1143/2005) ...249 // 76. ARAG/Garmenbeck - povinnost péče řádného hospodáře a německé pravidlo podnikatelského úsudku (II ZR 175/95) ...253 // 77. Bezradný jednatel - přenos důkazního břemene a rozdílnost trestněprávní // a obchodněprávní roviny (29 Cdo 3775/2008) ...257 // 78. Doprava ve prospěch třetího - počátek běhu promlčecí lhůty (29 Cdo 3526/2007) ...261 //
79. Není řízení jako řízení - uplatnění nároku vůči zákonnému ručiteli v adhezním řízení (4 Tz 72/2007) ...265 // c) Obchodní vedení // 80. Přidaná hodnota výkonu funkce - pojem obchodního vedení (4 Afs 24/2003) ...269 // 81. Jednatel solitér - odlišení obchodního vedení a jednání za společnost (29 Odo 479/2003) ...273 // 82. Stavební katastrofa - delegace obchodního vedení (8 Tdo 124/2005) ...275 // 83. Příkazy jediného akcionáře - stanovení zásad obchodního vedení (5 Tdo 488/2008) ...279 // 84. Dvojitý agent - souběhy funkcí (21 Cdo 11/98) ...283 // d) Odměna za výkon funkce // 85. Odměnu dostaneš vloni - rozhodnutí o odměně za předchozí období (29 Cdo 3009/2007) ...287 // 86. FINREST a. s. - jiné plnění členu orgánu (29 Cdo 2126/2009) ...291 // 87. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - určení výše tantiém (29 Cdo 1159/2010) ...295 // V. Jednání za obchodní korporaci ...299 // 88. Neúspěšný zápočet - odlišení způsobu jednání od vnitřního omezení (29 Odo 198/2002) ...301 // 89. Neposlušný jednatel - dobrá víra při překročení vnitřního omezení (29 Odo 34/2004) ...305 // 90. Příliš luxusní automobil - povinnost k náhradě škody při porušení vnitřního omezení (29 Odo 1118/2006) ...309 // 91. Čtyři oči bez dvou - nemožnost udělení generální plné moci (29 Odo 1082/2005) ...311 // 92. Nezákonné „zákonné zmocnění“ - k nemožnosti člena statutárního orgánu jednat // jako zákonný zástupce obchodní korporace (31 Odo 11/2006) ...313 // 93. Proces přebíjí hmotu - odlišení hmotněprávního a procesního zastoupení (29 Odo 963/2003) ...317 // 94. Rozinková teorie - německá koncepce materiální publicity zápisu v obchodním rejstříku (II ZR 62/75) ...319 // VI. Podnikatelská seskupení ...323 //
95. Rozenblum - prosazování koncernového zájmu ( JCP 1986, II, 20585) ...325 // 96. KOVOBEL a. s. - obsah zprávy o vztazích (29 Cdo 3701/2012) ...329 // 97. LIGNA a. s. - jednání ve shodě (29 Cdo 2751/2012) ...333

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC