Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2018
1 online zdroj (416 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3530-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4161-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-246-3441-8 (print)
Tištěná verze: Pospisil, Ctirad V. Zápoleni o pravdu, nadeji a lidskou dustojnost. Prague, [Czech Republic] : Karolinum Press, c2017 ISBN 978-80-246-3441-8
Nová monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a neshledává zde sebemenší konflikt. Druhá část pojednává o postoji teologie k evoluci v oblasti fauny a flóry. I zde se rýsuje značná otevřenost k faktu evoluce, nikoli však k jejímu materialistickému pojetí.Hlavní třecí plochou byla vize evolučního vzniku lidstva, která vyvolávala bouřlivé diskuse nejen v oblasti teologie, ale také mezi představiteli jiných vědních oborů. Autor zachycuje nejen postoje českých teologů, ale také těch, kdo tuto koncepci vzniku lidstva propojovali s křesťanskou teologií stvoření a antropologií již od posledních desetiletí 19. století a na počátku století dvacátého.V českém prostředí doposud zcela nezpracovaná tematika s řadou přínosů i na poli mezinárodního bádání dokládá, že postoj teologů nebyl zdaleka jednoznačně zamítavý a že již od dvacátých let minulého století bylo přijímání vzniku lidského těla evolucí vcelku běžným standardem katolické teologie stvoření zejména v německy mluvících zemích a ve spojitosti s tím i v Čechách a na Moravě..
001489765
OBSAH // ÚVOD /9 // 1. Základní východiska a charakteristiky daného problému /11 // 2. Dvě teologické inspirace implicitné se nacházející // v moderní přírodovědě a vliv přírodovědy na teologii /19 // 3. Pokus o rozplétání gordického uzlu /24 // 1. ČESKÁ KATOLICKÁ TEOLOGIE A ASTRONOMIE // V OBDOBÍ 1850-1926 A DÁLE /30 // 1.1 Nástin základních linií širšího dějinného a myšlenkového kontextu děl českých teologů v oblasti moderní kosmogonie a astronomie /31 // 1.2 Kritická analýza textů z pera českých katolických teologů v období 1850-1926, v nichž se vyjadřují ? přínosům dobové astronomie a „geogonie“ /39 // 1.3 Závěr první kapitoly /74 // 2. ČESKÁ KATOLICKÁ TEOLOGIE A PROBLEMATIKA EVOLUCE // V OBLASTI FAUNY A FLÓRY V OBDOBÍ 1860-1935 A DÁLE, // S PŘIHLÉDNUTÍM ? PROBLEMATICE FILOSOFIE VĚDY/77 // 2.1 Nástin základních linií širšího světového a myšlenkového kontextu děl českých teologů ve vztahu ? moderní evoluční problematice // v oblasti květeny a zvířeny /79 // 2.1.1 Směřování evropské biologie 18. a 19. století // ? evoluční koncepci vzniku druhů fauny a flóry /79 // 2.1.2 Magisterium katolické církve tváří v tvář // výzvám moderní přírodovědy v druhé polovině 19. století /87 // 2.2 Sonda do české odborné literatury // věnované evoluční problematice v druhé polovině 19. století /94 // 2.2.1 Časopis Živa a vybrané monografie /95 // 2.2.2 Časopis
Národního muzea, oblast filosofie vědy, prehistorie, evoluční teorie vzniku druhů /105 // 2.3 Česká katolická teologie v letech 1860-1930 a problematika evoluce v oblasti fauny a flóry /111 // 2.3.1 Problematika evoluce očima teologů /112 // 2.3.2 Evoluce a filosofie vědy v podání teologů // a křesťanských filosofů v dalších dobových periodikách /143 // 2.4 Závěr druhé kapitoly /159 // EXKURS: Několik poznámek ? reakcím anglikánské a evangelické teologie na darwinismus ve druhé polovině 19. století a později /166 // 3. ČESKÁ KATOLICKÁ TEOLOGIE V OBDOBÍ 1850-1948 (1948-1989) // A PROBLEMATIKA VZNIKU-STVOŘENÍ ČLOVĚKA V KONTEXTU DOBOVÉ VĚDECKÉ A TEOLOGICKÉ DISKUSE /170 // 3.1 Širší světový kontext reakcí českých katolických teologů // na evoluční teorii vzniku člověka v druhé polovině 19. století /171 // 3.1.1 Charles Darwin a evoluční teorie vzniku člověka /172 // 3.1.2 Pokusy o teistickou-křesťanskou interpretaci stvoření člověka cestou evoluce v poslední třetině 19. století // a v prvních desetiletích 20. století /181 // 3.2 Problematika vzniku-stvoření člověka // v české odborné literatuře (1840) 1850-1914 a dále /194 // 3.3 Česká katolická teologie v letech 1860-1948 // a evoluční teorie aplikovaná na vznik člověka /244 // 3.4 Vyhodnocení dvou výroků magisteria univerzální církve z roku 1909 a 1950 /312 // 3.4.1 Dokument Papežské biblické komise z roku 1909 . // o historické
věrohodnosti prvních kapitol Genesis /312 // 3.4.2 Humani generis /315 // 3.5 Pokus o souhrnné vyhodnocení souboru textů // z oboru české katolické teologie v letech 1860-1948 i jejich dobového evropského kontextu /317 // 3.6 Epilog: Situace v období 1949-1989 a další výhledy dialogu mezi astronomií, evoluční biologií, zejména pak paleoantropologií na jedné straně a teologií na straně druhé /330 // 3.6.1 Situace v české katolické teologii v období 1949-1989 /331 // 3.6.2 Výroky Jana Pavla II. v osmdesátých a devadesátých letech 20. století /340 // 3.6.3 Hledání možností pro fundovanou aplikaci teze Alexandra Brauna v křesťanském pojetí stvoření-vzniku člověka; // trinitární lektura evoluce jako první etapy divinizace /345 // 3.6.3.1 Mivartova teze ve světle systematické teologie /345 // 3.6.3.2 Braunova teze ve světle systematické teologie /347 // 3 6.3.3 Pokus o harmonizaci předností Braunovy a Mivartovy teze. // Člověk jako živočich schopný hřešit. // Christologické souvislosti dané definice lidskosti. /348 // 3 6.3.4 Ospravedlnění aplikace funkcionálních kritérií lidství; otázka doby ontologického skoku /354 // 3.6.3.5 Trojiční, christocentrické a pneumatologické pojetí evoluce jako první fáze divinizace /356 // 3.6.3.6 Vzájemné prostupování mezi nahodilostí a svobodou na jedné straně a zákonitostí, inteligentním plánem na straně druhé /362 // 3.6.4 Výzva pro fundamentální teology.
// Přesahy této monografie oproti předchozímu zpracování /365 // 3.6.4.1 Místo dané problematiky v rámci systematické teologie a úkoly, které z toho pro nás vyplývají /366 // 3.6.4.2 Přesahy této monografie vzhledem ? předchozímu zpracování /370 // Zkratky /373 Bibliografie /375 Summary /406 Rejstřík /410

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC