Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2018
1 online zdroj (244 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3653-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3638-2 (print)
Kniha zkoumá problém řízení a hospodaření muzeí a snaží se ukázat muzeum jako kulturní instituci, která může být analyzována z historického, muzeologického, kulturního, funkčního, sociologického, statistického, ekonomického, manažerského, marketingového i administrativně správního aspektu.Publikace má vedle teoretického přínosu také přínos praktický – teoretické závěry opírající se o empirické prozkoumání reality fungování muzeí mohou být zdrojem informací, jak naplňovat úkoly muzeí uložené legislativou, jak efektivně chránit sbírku a účelně s ní nakládat, jak hospodárně pracovat s rozpočtem a majetkem muzea, jak motivovat a vést zaměstnance a jak účinně provádět prezentaci a marketing muzea. V neposlední řadě mohou být výsledky zkoumání využity také jako zdroj informací pro předkladatele vládních návrhů zákonů, které se týkají zakládání a řízení muzeí a jejich hospodaření..
001489798
Obsah // Úvod // Část I - Historie muzeí, základní funkce muzea, teoretická východiska managementu a hospodaření. Východiska zkoumání // 1. Teoretická východiska a přístupy ke zkoumání muzeí // 1.1 Přístupy ke zkoumání muzeí a muzejnictví // 1.2 Historicko-genetický nástin vznikání muzeí na území Čech, // Moravy a Slezska. „Muzejní politika v ČR // 1.3 Statistika muzeí a vývoje návštěvnosti muzeí v ČR Veřejné výdaje na veřejné sužby v oblasti kultury // 2. Funkce muzea a jejich role // 2.1 Funkce muzea // 2.2 Nové role muzea // 3. Východiska konceptu řízení, hospodaření a spravování muzeí // 3.1 Vymezení pojmu „efektivní řízení muzeí“ // 3.2 Pojem „hospodaření muzea“ // 3.3 Pohled na problém řízení muzeí z hlediska veřejně správní teorie a teorie veřejné politiky // Část II - Řízení muzeí // 4. Uplatnění systémového myšlení, manažerských přístupů a metod při efektivním řízení muzeí // 4.1 Lineární versus systémové myšlení. Uplatnění systémového myšlení při řízení muzea // 4.2 Analýza role manažera muzea z pohledu teorie managementu. 70 // Ředitel, vedoucí zaměstnanec či kurátor jako lídr 77 // 4.3 Model řízení muzea „dělat správné věci správně“ 80 // 4.4 Metody ? vymezování a analyzování problémů, změn a potenciálu // pro zlepšování muzea 88 // 5.Strategické řízení muzea, řízení podle cílů, metoda BSC 94 // 5.1
Strategické řízení muzea a jeho zobrazení v procesním modelu 94 // 5.2 Aplikace metody BSC na řízení muzea 97 // 5.3 Návrh postupu pro využití metody MBO // při zavádění strategického řízení muzea 101 // 6. Operativní řízení muzea 105 // 6.1 Operativní řízení muzea, jeho funkce a uplatnění // v procesním řídícím přístupu 105 // 6.2 Projektové řízení a možnosti jeho uplatnění při řízení muzeí 111 // 6.3 Další témata spjatá s operativním řízením 112 // 7. Řízení lidských zdrojů, personální procesy, kompetenční // a výkonnostní management 124 // 7.1 Řízení lidských zdrojů a personální procesy 124 // 7.2 Kompetenční a výkonnostní management. Optimalizace počtu // pracovníků 128 // 8. Řízení a správa budov a majetku muzea 131 // 9. Vliv faktorů komunikace, participace a partnerství a síťování // na efektivní řízení muzea 135 // 9.1 Role komunikace na efektivní řízení muzea 135 // 9.2 Vliv participace a participačních aktérů na efektivní řízení muzea 138 // 10. Marketing muzeí a památek 141 // 10.1 Marketingová strategie muzea 141 // 10.2 Zaměření marketingu a marketingový mix 144 // 11. Faktor kvality a role benchmarkingu muzeí 149 // 11.1 Kvalita a metody jejího uplatnění při řízení muzeí 149 // 11.2 Benchmarking jako nástroj hledání „dobré praxe“ // v činnosti muzeí 151 // 12. Efektivní přístupy ? ochraně, konzervaci a restaurování sbírek 156
// 12.1 Přístupy ? ochraně, konzervaci a restaurování 156 // 12.2 Obecné parametry na udržitelné (nízkonákladové) depozitáře 165 // 12.3 Obecné parametry na udržitelné (nízkonákladové) prostory // pro výstavy a expozice 167 // Část III - Zásady hospodaření, získávání zdrojů, úspory // a kontrolní mechanismy 169 // 13. Hospodaření muzeí, finanční řízení, ekonomická soběstačnost // a závislost na zřizovateli (vlastníkovi) 170 // 13.1 Hospodaření a finanční řízení muzeí. Ekonomická // soběstačnost muzea 170 // 13.2 Tvorba rozpočtu. Návrhy na reformu rozpočtování 174 // 14. Získávání zdrojů, kohézni politika a fondy EU, // dotační management 179 // 14.1 Disponibilita muzeí ? vytváření vlastních finančních zdrojů 179 // 14.2 Dotace, dotační management a dárcovství ve prospěch muzeí 181 // 15. Řízení nákladů, dosahování racionálních úspor. Řízení rizik 185 // 15.1 Role managementu muzeí při dosahování racionálních úspor 185 // 15.2 Řízení rizik 187 // Část IV - Případové studie 191 // 16. Vybrané případové studie z ČR a SR 192 // 16.1 Případová studie 1: Požadavky na pasivní (nízkonákladové) depozitáře - adaptace a příprava depozitářů ve Slezském // zemském muzeu v letech 2009-2014 192 // 16.2 Případová studie 2: Postoj muzeí ke třem funkcím muzea // ? ? cílům marketingu 196 // 16.3 Případová studie 3: Zkušenosti ze Slovenska: ekonomická
// soběstačnost Lubovnianského múzea 197 // 16.4 Případová studie 4: Hodnocení muzeí zřizovaných kraji 198 // 16.5 Případová studie 5: Vize, cíle a indikátory cílů Národního // zemědělského muzea 200 // 16.6 Případová studie 6: Systém odměňování - příklad Muzeum // regionu Valašsko 202 // 16.7 Případová studie 7: Koncept účelové budovy univerzálního muzea // orientovaného na veřejnost 204 // 16.8 Případová studie 8: Využití exploračních metod pro vytváření // poptávkového způsobu řízení muzeí a naplňování muzejní služby 211 // Závěr 226 // Summary 228 // Literatura 230 // Věcný rejstřík 241

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC