Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2018
1 online zdroj (338 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3840-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3796-9 (print)
Tištěná verze: Zeman, Karel. Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv : privatizace, restituce a ostatní systémové změny. [Place of publication not identified] : Univerzita Karlova, 2017 ISBN 978-80-246-3796-9
Publikace je komplexní národohospodářskou analýzou celého čtvrtého pilíře transformace národního hospodářství ČR (tj. liberalizace vlastnických práv) v období 1989–2015. Hlavním cílem knihy je prezentace výsledků dlouhodobého výzkumu zaměřeného na procesní, statistickou, ekonomickou a makroekonomickou analýzu privatizačního procesu, restitučních procesů, procesů likvidace a konkurzů státních podniků a transformace státního majetku do vlastnictví obcí realizovaných transformačními institucemi v ČR. Aby měl čtenář k dispozici kompletní náhled na jednotlivé segmenty transformace a jejich souvztažnosti, najde v knize charakteristiky všech čtyř transformačních pilířů (tj. liberalizaci cen, liberalizaci zahraničního obchodu, makroekonomickou stabilizaci a liberalizaci vlastnických práv).Monografie je také prvotním zdrojem většiny v ní publikovaných analytických dat a závěrů.Je určena odborné i laické veřejnosti, studentům a všem zájemcům o ekonomii, hospodářskou politiku, moderní hospodářské dějiny a navazující oblasti.Kniha navazuje na předchozí publikace Analýza privatizačního procesu v České republice, Analýza restitučních procesů v České republice a Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby a završuje je..
001489844
OBSAH // PODĚKOVÁNÍ--- 13 // ÚVODNÍ SLOVO VÁCLAVA KLAUSE --- 1A // ÚVOD--- 15 // I. CHARAKTERISTIKA TRANSFORMAČNÍCH PILÍŘŮ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ --- 23 // 1. VÝCHOZÍ STAV ANALYZOVANÝCH PILÍŘŮ NÁRODNÍHO // HOSPODÁŘSTVÍ V CENTRÁLNĚ PLÁNOVANÉ EKONOMICE--- 23 // 1.1. CENOTVORBA V CENTRÁLNĚ PLÁNOVANÉ EKONOMICE--- 23 // 1.2. ZAHRANIČNÍ OBCHOD V CENTRÁLNĚ PLÁNOVANÉ // EKONOMICE--- 27 // 1.3. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ V CENTRÁLNĚ PLÁNOVANÉ // EKONOMICE--- 30 // 1. 4. VLASTNICKÁ PRÁVA V CENTRÁLNĚ PLÁNOVANÉ // EKONOMICE--- 32 // 2. ANALÝZA TRANSFORMACE PILÍŘŮ NÁRODNÍHO // HOSPODÁŘSTVÍ ČR --- 54 // 2.1. LIBERALIZACE CEN - I. PILÍŘ TRANSFORMACE NÁRODNÍHO // HOSPODÁŘSTVÍ ČR--- 57 // 2.2. LIBERALIZACE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU - II. PILÍŘ // TRANSEORMACE NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR--- 60 // 2.3. MAKROEKONOMICKÁ STABILIZACE - III. PILÍŘ TRANSFORMACE // NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR --- 62 // 2A. LIBERALIZACE VLASTNICKÝCH PRÁV - IV. PILÍŘ // TRANSFORMACE NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR--- 66 // 2.5. EKOKNOMICKÉ TEORIE VZTAHUJÍCÍ SE ? TÉMATU // VLASTNICKÝCH PRÁV--- 67 // II. PRIVATIZAČNÍ PROCES V ČR --- 79 // 1. CHARAKTERISTIKA PRIVATIZAČNÍHO PROCESU V ČR --- 79 // 2. PROCESNÍ ANALÝZA PRIVATIZAČNÍHO PROCESU V ČR--- 86 // 2.1. PROCESNÍ ANALÝZA TZV. MALÉ PRIVATIZACE--- 86 // 2.2. PROCESNÍ ANALÝZA TZV. VELKÉ PRIVATIZACE --- 87 // 2.3. PROCESNÍ ANALÝZA PRIVATIZACE AKCIÍ PROSTŘEDNICTVÍM
KUPONŮ --- 92 // 3. STATISTICKÁ ANALÝZA PRIVATIZAČNÍHO PROCESU V ČR--- 95 // 3.1. STATISTICKÁ ANALÝZA TZV. MALÉ PRIVATIZACE // REALIZOVANÉ MSNMP ČR--- 95 // 3.2. STATISTICKÁ ANALÝZA TZV. VELKÉ PRIVATIZACE VŠECH // RESORTŮ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MIMO RESORT ZEMĚDĚLSTVÍ REALIZOVANÉ FNM ČR --- 98 // 3.3. STATISTICKÁ ANALÝZA TZV. VELKÉ PRIVATIZACE // ZEMĚDĚLSKÉHO MAJETKU REALIZOVANÉ PF ČR --- 109 // 3.4. STATISTICKÁ ANALÝZA TZV. PRIVATIZACE AKCIÍ // PROSTŘEDNICTVÍM KUPONŮ REALIZOVANÉ MF ČR--- 112 // 3.5. STATISTICKÁ ANALÝZA PRIVATIZAČNÍHO PROCESU CELKEM — 114 // 4. EKONOMICKÁ ANALÝZA PRIVATIZAČNÍHO PROCESU V ČR---118 // 4.1. EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝVOJE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ // Z PRIVATIZAČNÍHO PROCESU --- 118 // 4.1.1. EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝVOJE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ // MSNMP ČR --- 119 // 4.1.2. EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝVOJE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ // FNM ČR--- 121 // 4.1.3. EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝVOJE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ // PF ČR--- 124 // 4.1.4. EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝVOJE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ // TZV. PRIVATIZACE AKCIÍ PROSTŘEDNICTVÍM KUPONŮ — 128 // 4.1.5. EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝVOJE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ // CELÉHO PRIVATIZAČNÍHO PROCESU V ČR --- 129 // 4.2. ANALÝZA EFEKTIVNOSTI VYUŽITÍ PŘÍJMŮ Z PRIVATIZAČNÍHO // PROCESU --- 130 // 4.2.1. ANALÝZA EFEKTIVNOSTI VYUŽITÍ PŘÍJMŮ Z TZV. MALÉ // PRIVATIZACE --- 131 // // 4.2.2. ANALÝZA EFEKTIVNOSTI VYUŽITÍ PŘÍJMŮ Z TZV. // VELKÉ PRIVATIZACE VŠECH
RESORTŮ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MIMO ZEMĚDĚLSTVÍ--- 134 // 4.2.3. ANALÝZA EFEKTIVNOSTI VYUŽITÍ PŘÍJMŮ Z TZV. // VELKÉ PRIVATIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO MAJETKU---136 // 4.2.4. ANALÝZA EFEKTIVNOSTI VYUŽITÍ PŘÍJMŮ Z TZV. // PRIVATIZACE AKCIÍ PROSTŘEDNICTVÍM KUPONŮ---141 // 4.2.5. ANALÝZA EFEKTIVNOSTI VYUŽITÍ PŘÍJMŮ Z CELÉHO // PRIVATIZAČNÍHO PROCESU V ČR--- 141 // 5. MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA PRIVATIZAČNÍHO PROCESU V ČR -144 // 5.1. ANALÝZA ZÁVISLOSTÍ MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI // A NÁRODOHOSPODÁŘSKÝMI UKAZATELI V TZV. // MALÉ PRIVATIZACI--- 148 // 5.2. ANALÝZA ZÁVISLOSTÍ MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI // A NÁRODOHOSPODÁŘSKÝMI UKAZATELI V TZV. VELKÉ PRIVATIZACI VŠECH RESORTŮ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MIMO ZEMĚDĚLSTVÍ --- 151 // 5.3. ANALÝZA ZÁVISLOSTÍ MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI // A NÁRODOHOSPODÁŘSKÝMI UKAZATELI V TZV. VELKÉ PRIVATIZACI ZEMĚDĚLSKÉHO MAJETKU--- 155 // 5.4. ANALÝZA ZÁVISLOSTÍ MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI // A NÁRODOHOSPODÁŘSKÝMI UKAZATELI V PRIVATIZACI // AKCIÍ PROSTŘEDNICTVÍM KUPONŮ--- 157 // 5.5. ANALÝZA ZÁVISLOSTÍ MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI // A NÁRODOHOSPODÁŘSKÝMI UKAZATELI V CELÉM PRIVATIZAČNÍM PROCESU ČR--- 157 // 6. STĚŽEJNÍ SUBPROCESY PRIVATIZACE, KTERÉ ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM OVLIVNILY EFEKTIVNOST VYUŽITÍ PŘÍJMŮ Z PRIVATIZAČNÍHO // PROCESU A BUDOUCÍ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V ČR--- 160 // 6.1. ANALÝZA VÝVOJE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI // A EFEKTIVNOSTI PRODEJE BANK PRIVATIZOVANÝCH
V ČR V OBDOBÍ 1992-2010 --- 160 // 6.1.1. ANALÝZA VÝVOJE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI ČESKÉ // SPOŘITELNY, A. S.--- 161 // 6.1.2. ANALÝZA VÝVOJE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI // ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.--- 167 // 6.1.3. ANALÝZA VÝVOJE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI // INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY, A. S.--- 173 // 6.1.4. ANALÝZA VÝVOJE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI // KOMERČNÍ BANKY, A. S.--- 178 // 6.1.5. ANALÝZA VÝVOJE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI // ŽIVNOSTENSKÉ BANKY, A. S.--- 183 // 6.1.6. VYHODNOCENÍ ANALÝZY VÝVOJE EKONOMICKÉ // KONDICE PRIVATIZOVANÝCH BANK--- 187 // 6.2. EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU - JEDEN Z NEJSLOŽITĚJŠÍCH PROBLÉMŮ PRIVATIZAČNÍHO // PROCESU V ČR --- 193 // 6.2.1. CHARAKTERISTIKA EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ // PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU V ČR--- 193 // 6.2.2. STATISTICKÁ ANALÝZA VÝVOJE EKOLOGICKÝCH // SANACÍ V ČR --- 195 // 6.2.3. VÝSLEDKY ANALÝZY EKOLOGICKÝCH SANACÍ V ČR-- 199 // 6.3. MPLEMENTACE NOVÉHO DYNAMICKÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ // PROCESU VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK --- 200 // 6.3.1. ANALÝZA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PROCESU VYMÁHÁNÍ // POHLEDÁVEK NA FNM ČR--- 201 // 6.3.2. ANALÝZA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PROCESU VYMÁHÁNÍ // POHLEDÁVEK NA PF ČR--- 203 // 6.3.3. VÝSLEDKY ANALÝZY NOVĚ IMPLEMENTOVANÉHO // SYSTÉMU ŘÍZENÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK NA PF ČR--209 // 7. VÝSLEDKY VÝZKUMU CELÉHO PRIVATIZAČNÍHO PROCESU V ČR---216 // III. RESTITUČNÍ PROCESY V ČR --- 239 // 1. CHARAKTERISTIKA RESTITUČNÍCH
PROCESŮ V ČR --- 239 // 2. ANALÝZA RESTITUČNÍCH PROCESŮ V ČR--- 244 // 2.1. ANALÝZA TZV. MALÉ RESTITUCE--- 244 // 2.2. ANALÝZA „RESTITUCÍ MIMOSOUDNÍMI REHABILITACEMI" - 245 // 2.3. ANALÝZA „RESTITUCÍ ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNÍHO // MAJETKU"--- 248 // 2.4. ANALÝZA „CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ" --- 269 // 2.5. ANALÝZA „RESTITUCÍ ŽIDOVSKÉHO MAJETKU" --- 275 // 2.6. ANALÝZA „RESTITUCÍ HISTORICKÉHO MAJETKU OBCÍ"--- 276 // 3. VÝSLEDKY ANALÝZY RESTITUČNÍCH PROCESŮ V ČR --- 277 // 4. VÝSLEDKY VÝZKUMU VŠECH RESTITUČNÍCH PROCESŮ V ČR--- 283 // IV. PROCES LIKVIDACE STÁTNÍCH PODNIKŮ V ČR--- 289 // 1. CHARAKTERISTIKA PROCESU LIKVIDACE STÁTNÍCH // PODNIKŮ V ČR---;--- 289 // 2. ANALÝZA PROCESU LIKVIDACE STÁTNÍCH PODNIKŮ V ČR --- 292 // 3. VÝSLEDKY VÝZKUMU PROCESU LIKVIDACE STÁTNÍCH // PODNIKŮ V ČR--- 293 // V. PROCES KOŇKURZNÍHO/INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ STÁTNÍCH // PODNIKŮ V ČR --- 297 // 1. CHARAKTERISTIKA PROCESU KONKURZNÍHO/INSOLVENČNÍHO // ŘÍZENÍ STÁTNÍCH PODNIKŮ V ČR --- 297 // 2. ANALÝZA PROCESU KONKURZNÍHO/INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ // STÁTNÍCH PODNIKŮ V ČR--- 298 // 3. VÝSLEDKY VÝZKUMU PROCESU KONKURZNÍHO/INSOLVENČNÍHO // ŘÍZENÍ STÁTNÍCH PODNIKŮ V ČR--- 298 // VI. PROCES TRANSFORMACE STÁTNÍHO MAJETKU DO VLASTNICTVÍ // OBCÍ V ČR --- 301 // 1. CHARAKTERISTIKA PROCESU TRANSFORMACE STÁTNÍHO // MAJETKU DO VLASTNICTVÍ OBCÍ V ČR--- 301 // 2. ANALÝZA PROCESU TRANSFORMACE STÁTNÍHO MAJETKU
// DO VLASTNICTVÍ OBCÍ V ČR --- 302 // 3. VÝSLEDKY VÝZKUMU PROCESU TRANSFORMACE STÁTNÍHO // MAJETKU DO VLASTNICTVÍ OBCÍ V ČR--- 30A // ZÁVĚR--- 307 // POUŽITÉ ZKRATKY--- 311 // LITERATURA --- 313 // SEZNAM SCHÉMAT--- 322 // SEZNAM TABULEK--- 323 // SEZNAM GRAFŮ --- 325 // O AUTOROVI --- 329 // CHARAKTERISTIKY AUTORA ÚVODNÍHO SLOVA A AUTORŮ // RECENZNÍCH POSUDKŮ--- 330

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC