Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Brno] : Masarykova univerzita, 2018
1 online zdroj (228 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-9074-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-9073-6 (print)
Monografie podává detailní analýzu slovosledného chování posesivních zájmen ve staročeské nominální frázi. Jedná se o fenomén, kterému zatím nebyla v české paleobohemistice věnována soustavnější pozornost. Materiálový základ práce představují staročeské prozaické texty, jejichž období vzniku se klade přibližně od poloviny 14. století do konce 15. století..
001489970
PŘEDMLUVA 9 // 1 ÚVOD // 1.1 Hlavní cíle a metody práce 11 // 1.2 Dosavadní práce o vývoji slovosledu nominální fráze 12 // 1.2.1 Období 18. a 19. století - základní práce věnující se slovosledu // jmenné fráze 13 // 1.2.2 Období 20. století - základní práce věnující se vývoji slovosledu jmenné fráze 18 // 2 SLOVOSLED, ZÁKLADNI SLOVOSLEDNÁ TYPOLOGIE, SLOVOSLEDNÉ POZICE 27 // 2.1 Slovosledná typologie 27 // 2.2 Aktuální větné členění 29 // 2.2.1 Diagnostické metody AVČ 32 // 2.2.1.1 Otázkový test 32 // 2.2.1.2 Test s negací 33 // 2.2.1.3 Test s pokračováním věty 34 // 2.2.1.4 Transformační testy 34 // 2.2.2 Rematizátory 35 // 2.2.2.1 Lexikální rematizátory 35 // 2.2.2.2 Syntaktické konstrukce - modifikace výpovědi 37 // 2.2.3 Pořadí tématu a rématu v klauzi 37 // 2.2.3.1 Pořadí tématu a rématu v oznamovacích klauzích 37 // 2.2.3.2 Pořadí tématu a rématu v tázacích klauzích 38 // 2.2.3.2.1 Otázky doplňovací 38 // 2.2.3.2.2 Otázky zjišťovací 39 // 2.2.3.3 Pořadí tématu a rématu v imperativních klauzích 39 // 2.2.4 Intonace 40 // 2.2.5 Slovosled 41 // 2.2.6 Slovosled NP z hlediska aktuálního členění 41 // 2.2.6.1 AVČ v prosté NP 42 // 2.2.6.2 AVČ ve složené NP 43 // 2.2.6.2.1 AVČ v NP s jediným rozvíjejícím členem 43 // 2.2.6.2.2 NP s větším počtem rozvíjejících členů 43 // 2.2.6.2.3 NP s valenčními adjektivy 44 // / 2.2.6.2.4 NP s prcmodifikátory i postmodifikátory 45 // 2.2.6.2.5 NP s koordinačním vztahem 46 // 2.2.6.3 Kontaktnost vs. distantnost rozvíjejících členů NP 46 // 2.3 Gramatické faktory 47 // 2.4 Rytmické faktory 47 // 2.5 Styl, stylová příslušnost textu, stylový záměr autora 48 // 2.6 Slovosledné pozice, absolutní pozice N P v klauzi, relativní pozice N P 49 // 2.6.1 Absolutní pozice v klauzi 49 //
2.6.2 Relativní pozice 51 // 2.6.2.1 Prqjektivnost 52 // 3 NOMINÁLNÍ FRÁZE, JEJÍ POJETÍ VE SLOŽKOVÉ I ZÁVISLOSTNÍ SYNTAXI, KLASIFIKACE 54 // 3.1 NP v pojetí složkové koncepce 54 // 3.1.1 Syntaktická kategorie determinátoru 57 // 3.2 NP v pojetí závislost ní syntaxe 60 // 3.2.1 Klasifikace NP 61 // 3.2.1.1 Prostá NP 62 // 3.2.1.2 Složená (komplexní) NP 63 // 3.2.2 Přehled jednotlivých komponentů v NP 64 // 4 POSESIVNÍ ZÁJMENA 65 // 4.1 Původ a vývoj forem posesivních zájmen 65 // 4.2 Funkce posesivních zájmen 68 // 5 ANALYZOVANÉ PRAMENY 72 // 6 SLOVOSLED LATINSKÝCH POSESIVNÍCH ZÁJMEN 77 // 7 SLOVOSLED POSESIVNÍCH ZÁJMEN V NP, VZTAH SLOVOSLEDU A ŽÁNROVÉ PŘÍSLUŠNOSTI ANALYZOVANÝCH TEX TŮ 80 // 7.1 Nábožensky vzdělávací literatura 81 // 7.2 Krásná próza 83 // 7.3 Odborná próza 85 // 7.4 Právnická próza 86 // 7.5 Historiografie 87 // 7.6 Zábavná próza, cestopisná próza 90 // 7.7 Administrativní texty 91 // 7.8 Biblické texty 92 // 7.9 Shrnutí 101 // 6 // 8 SLOVOSLED POSESIVNÍCH ZÁJMEN VE VZTAHU K ABSOLUTNÍ POZICI NP V KLAUZI ?? // 8.1 Klauzální pozice 105 // 8.1.1 Pozice inieiální 105 // 8.1.2 Pozice mediální 109 // 8.1.3 Pozice Lmální ?9 // 8.1.4 Finální pozice NP před zanořenou klauzi či transgresivní konstrukcí 115 // 8.2 „Neklauzální“ pozice 119 // 8.2.1 NP v transgresivní konstrukci 119 // 8.3 Vokativní NP 123 // 8.4 Shrnutí 127 // 9 ROZVÍJEJÍCÍ VÝRAZY NP A OTÁZKA JEJICH VLIVU // NA SLOVOSLED 129 // 9.1 Prostá NP 130 // 9.1.1 NP (Poss . N) 130 // 9.1.2 NP (Dem . Poss » N) 135 // 9.1.3 NP (Q ¦ Poss . N) 137 // 9.1.3.1 NP (Num . Poss > N) 138 // 9.1.3.2 NP (Tot > Poss > N) 139 // 9.2 Složená NP HI // 9.2.1 NP (Poss . Adj . N) 141 // 9.2.2 NP (N . NP.GEN {Poss > N,J) 143 // 9.2.3 NP (N • PP) "I" 146 // 9.2.4 Ostatní zjištěné případy 147 // 9.3 Shrnutí 150 //
10 APOZICE, KOORDINACE 152 // 10.1 Apozice 152 // 10.2 Koordinace 158 // 11 DALŠÍ ASPEKTY SLOVOSLEDU POSESIVNÍCH ZÁJMEN VE STARE ČEŠTINĚ 164 // 11.1 Otázka klitičnosti krátkých posesivních forem 164 // 11.2 Aktuální větné členení 171 // 11-3 Formální znaky analyzovaných prozaických textů a jejich podíl na slovosledu NP 176 // 11.3.1 Figury vzniklé kumulováním syntaktických struktur 176 // 11.3.1.1 Paralelismus 176 // 11.3.1.2 Opakování 177 // 11.3.1.3 Chiasmus 178 // 11.3.2 Figury zvukové 179 // 11.3.2.1 Rytmizace 179 // 11.3.2.2 Aliterace 182 // 11.4 Shrnuti 183 // 12 DISTANTNÍ POZICE ROZVÍJEJÍCÍCH ČLENŮ NP (INTERPOZICE) 181 // 12.1 Analýza 184 // 12.2 Shrnutí 195 // 13 ZÁVĚR 197 // 14 SUMMARY 204 // 15 ZKRATKY 209 // 16 PRAMENY A SEKUNDÁRNÍ LITERATURA 210 // 16.1 Zkratky analyzovaných pramenů 210 // 16.2 Sekundární literatura 212 // 16.2.1 Zkratky sekundární literatury 212 // 16.2.2 Sekundární literatura 213 // 16.2.3 Internetové zdroje 224

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC