Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Edice CZ.NIC 2013
1 online zdroj (260 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-905802-2-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-904248-7-6 (print)
Ján Matejka v současné době působí jako vedoucí oddělení soukromého práva a zástupce ředitele Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, kde se věnuje zejména problematice nových technologií. Jako pedagog působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ján Matejka je také členem redakčních rad právnických a právně orientovaných časopisů, jako jsou Právník, Všehrd, Revue pro právo a technologie, DSM nebo ITpravo.cz, V roce 2009 mu předseda Akademie věd udělil prémii Otto Wichterleho, kterou získávají mimořádně kvalitní a perspektivní vědečtí pracovníci AV ČR. Ján Matejka je autorem více než 100 odborných a popularizujících prací. Působí rovněž jako samostatný advokát..
001490009
Obsah // Motto - 2 // Seznam použitých zkratek - 9 Předmluva vydavatele - 13 Předmluva autora - 17 // 1. Úvodni úvahy: Internete právo v (ne)klidu - 23 // 1.1 Internet a promřny axiomů —25 // 1.2 Spekulace - privo internetovč (koňské) a automobilové — 26 Klíčová slova — 31 // • // 2. Axiologie soukromí a jeho ochrany v prostředí informační společnosti - 33 // 2.1 Pojem soukromí a problém jeho vymezení — 35 // 2.2 FaleSni dichotomie vztahu soukromí a práva na informace — 37 // 2.3 Informační společnost a metamorfózy ochrany soukromí, zejména pak legitimního (přimčřcného, rozumného) očekávání — 38 // 2.4 „Lesk" a bída soukromí na dvou příkladech z prostředí informační společnosti — 43 Klíčová slova — 47 // 3 Některá metodologická východiska a kolize autonomie vůle s právem na soukromí - 49 // 3.1 Úvodní teze (metodologické) — 51 // 3.2 Specifický předmét ochrany soukromí — 52 // 3.3 Kolize soukromí s jinými hodnotami a způsoby jejich řeieni — S3 Klíčová slova — 56 // 4. Právní regulace ochrany soukromí. Její limity a možnosti - 17 // 4.1 Sedes materiae ochrany soukromí — 59 // 4.2 Evropský systém ochrany soukromí — 61 // 4.3 Přístup mezinárodní komunity ? ochrané osobních údajů a dat — 72 // 4.4 Správnéprivní úprava a její vybrané aspekty — 75 // 4.4.1 Koncepce právní úpravy a působnost národní autority ochrany dat — 75 // 4.4.2 Základní
zásady v zákoné o ochrané osobních údajů — 78 // 4.4.3 Pojem osobni údaj jako jeden z klíčových pojmů určující včenou působnost ZoOÚ — 84 // 4.4.4 IP adresa a dalíí číselné identifikátory jako kontextuálni osobni údaje — 89 // 4.4.5 MAC adresa, IMEI a IMSI jako kontextuálni osobní údaje — 93 // 4.4.6 Zásada informovaného souhlasu v prostředí Internetu, zvláštní režim a zákonné licence — 95 // 4.4.7 Zpracování osobních údajů v prostředí Internetu se zřetelem ? jejich zveřejňování — 102 // 4.4.8 Veřejné zasedání a zveřejňováni souvisejících údajů na Internetu — 113 // 4.4.9 Sociální šité - vybrané aspekty — 114 // 4.4.10 Veřejné přístupné internetové databáze a registry // (obchodní rejstřík, katastr nemovitostí a registr doménových jmen VVHOIS) — 120 // 4.4.11 Registry dlužníků — 122 // 7 // Obsah // 4.4.12 Zvláštni režimy zpracováni osobních údaju s využitim cloud computingu — 123 // 4.4.13 Internet a právo být zapomenut — 124 // 4.5 Regulace soukromí a důvérnosti komunikací v oblasti elektronických komunikací — 128 // 4.5.1 Procesnéprivní aspekty ochrany provozních a lokalizačních údajů // (data retention) se zřetelem ? historických ústavnřprávnim souvislostem — 129 // 4.5.2 Data retention v současném českém právu — 133 // 4.6 Občanskoprávní úprava — 135 // 4.6.1 Obecné aspekty právní úpravy osobnostních práv fyzické osoby
— 135 // 4.6.2 Rozsah a obsah práva na ochranu osobnosti — 137 // 4.6.3 Život a zdraví — 139 // 4.6.4 Občanská čest a lidská důstojnost — 140 // 4.6.5 Další rozsah a obsah práva na ochranu osobnosti — 141 // 4.6.5.1 Jméno — 142 // 4.6.5.2 Projevy osobní povahy — 142 // 4.6.5.3 Jiné statky občanským zákoníkem výslovné nevyjmenované — 143 // 4.6.6 Prostředky ochrany proti ncoprávnéným zásahům do práva na ochranu osobnosti — 145 // 4.6.7 Aktivní legitimace ? uplatňování ochrany proti ncoprávnéným zásahům dopřává na ochranu osobnosti — 146 // 4.6.8 Zákonné omezeni práv osobnostních — 147 // 4.7 Pracovnéprávní úprava — 147 // 4.7.1 Právo zaméstnancc na soukromý a rodinný život — 149 // 4.7.2 Národní úprava — 150 // 4.7.3 Meze výkonu práva kontroly — 152 Klíčová slova — 156 // 5. Mezinárodní spolupráce jako conditio sine qua non efektivity práva - 157 // 5.1 Internet a existence právních problémů jeho globální povahy — 159 // 5.2 Ochrana osobních údajů a kolizní normy — 162 // 5.3 Ochrana osobních údajů v prostředí Internetu a základy určování soudní pravomoci — 169 // 5.4 Závércm ? problému (přeshraniční) působnosti práva — 174 Klíčová slova — 175 // 6. Exempla trahunt aneb ? některým úkolům rozhodovací praxe - 177 // Klíčová slova — 184 // 7. Závěr a dalií spekulace - 185 Resumé - 197 // Zusammenfassung - 209 \\ // Seznam použitých
pramenů a daliích zdrojů - 221 Rejstřík - 243 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC