Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Edice CZ.NIC 2014
1 online zdroj (234 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-905802-0-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-904248-8-3 (print)
Kdy mohou poskytovatelé internetových služeb, jakými jsou poskytovatelé připojení k Internetu, poskytovatelé webhostingu, provozovatelé diskusních fór nebo aukční platformy, být zodpovědní za vlastní obsah a obsah svých uživatelů? Tato kniha se snaží odpovědět na tuto otázku pro český a slovenský právní systém. Je koncipována jako podrobná příručka pro dva typy čtenářů – "rychlého čtenáře", který se chce jen zorientovat v bludišti právních pravidel pomoci barevě zvýrazněných příkladů a "náročného čtenáře", který má zájem objevovat pravidla do větší hloubky v širším právním kontextu. Kniha je ve slovenském jazyce..
001490022
Obsah // Abstrakt - 7 // Předmluva vydavatele - 11 Obsah - 15 Skratky - 23 Úvodné slovo - 27 // 1. Úvodné poznámky - 31 // 1.1 Musí, nesmie alebo môže? — 32 // 1.2 Komparatívna poznámka — 33 // 1.3 Štruktúra zodpovednostných inštitútov — 35 // 2. Zodpovednosťza vlastný obsah - 41 // 2.1 Vytvorený obsah — 43 // 2.2 Prevzatý obsah — 44 // 2.3 Podhodený obsah — 45 // 3. Zodpovednosťza cudzí obsah - 51 // 3.1 Zodpovednosť ako (priamy) páchateľ — 51 // 3.2 Zodpovednosť ako účastník na delikte — 52 // 3.2.1 Úvodné vysvetlivky — 53 // 3.2.1.1 Vymedzenie účastníctva — 55 // 3.2.1.2 Trestnoprávna doktrína — 57 // 3.2.1.3 Civilnoprávna doktrína — 58 // 3.2.2 Aplikovanie na internete — 61 // 3.3 Zodpovednosť za použitú osobu — 63 // 3.3.1 Úvodné vysvetlivky — 63 // 3.3.2 Aplikovanie na internete — 67 // 3.4 Zodpovednosť za deliktuálne nespôsobilých — 68 // 3.4.1 Úvodné vysvetlivky — 68 // 3.4.2 Aplikovanie na internete — 70 // 3.5 Zodpovednosť za maloletých a duševne chorých — 71 // 3.5.1 Úvodné vysvetlivky — 72 // 3.5.2 Aplikovanie na internete — 72 // 3.6 Zodpovednosť za nezakročenie na ochranu iného — 73 // 3.6.1 Úvodné vysvetlivky — 74 // 3.6.1.1 Vznik povinnosti zakročiť — 78 // 3.6.1.1.1 Ak tak stanovuje zákon — 81 // 3.6.1.1.2 Vytvorenie alebo kontrola nebezpečnej situácie — 82 // 3.6.1.1.3 Existencia osobitného vzťahu — 83 // 3.6.1.1.4 Ak je zakročenie lacnejšie
ako hroziaca ujma — 83 // 3.6.1.1.5 Limit únijného práva — 84 // 3.6.1.1.6 Limit ústavného práva — 85 // 3.6.1.2 Zavinené porušenie povinnosti — 85 // 3.6.1.3 Solidárna zodpovednosť — 86 // 3.6.1.4 Iné nároky — 87 // 3.6.2 Aplikovanie na internete — 88 // 3.6.2.1 Reakčná starostlivosť — 89 // 3.6.2.2 Proaktívna starostlivosť — 90 // 3.6.2.3 Zaťaženie držiteľa práv — 91 3.7 Vylúčenie zodpovednosti — 93 // 3.7.1 Rozsah aplikácie bezpečných prístavov — 96 // 3.7.1.1 Legálna definícia „služby informačnej spoločnosti“ — 97 // 3.7.1.1.1 Bežne poskytovaná za odmenu — 98 // 3.7.1.1.2 Na diaľku — 99 // 3.7.1.1.3 Elektronickými prostriedkami — 100 // 3.7.1.1.4 Na základe individuálnej žiadosti — 100 // 3.7.1.1.5 Negatívne vymedzenie — 100 // 3.7.1.1.6 Príklady služieb — 101 // 3.7.1.1.7 Slovenské a české znenie — 102 // 3.7.1.2 Legálna definícia poskytovateľa a príjemcu služby — 103 // 3.7.2 Hosting — 103 // 3.7.2.1 Technický spôsob fungovania služby — 104 // 3.7.2.2 Podmienky nadobudnutia bezpečného prístavu — 105 // 3.7.2.2.1 Absencia poverenia alebo kontroly — 106 // 3.7.2.2.2 Absencia vedomosti — 106 // 3.7.2.2.3 Pasivita (neutralita) poskytovateľa — 111 // 3.7.2.2.4 Falošné podmienky — 112 // 3.7.2.3 Predmet ochrany bezpečného prístavu — 114 // 3.7.2.4 Podmienky udržania bezpečného prístavu — 115 // 3.7.2.4.1 Kto je teda oprávnený podať oznámenie? —
116 // 3.7.2.4.2 Aké určité musí byť oznámenie? — 117 // 3.7.2.4.3 V akej dobe má poskytovatel’reagovať? — 118 // 3.7.2.4.4 Akým spôsobom reagovať na oznámenie? — 119 // 3.7.2.4.5 Komu doručiť oznámenie do dispozície? — 119 // 3.7.2.4.6 Spoločenský problém — 119 // 3.7.2.5 Po strate bezpečného prístavu — 120 // 3.7.2.6 Česká úprava — 121 // 3.7.2.7 Slovenská úprava — 122 // 3.7.2.8 Vzorová úprava — 125 // 3.7.3 Mere conduit — 126 // 3.7.3.1 Technický spôsob fungovania služby — 126 // 3.7.3.2 Podmienky nadobudnutia bezpečného prístavu — 127 // 3.7.3.3 Predmet ochrany bezpečného prístavu — 127 // 3.7.3.4 Podmienky udržania bezpečného prístavu — 128 // 3.7.3.5 Po strate bezpečného prístavu — 129 // 3.7.3.6 Česká úprava — 129 // 3.7.3.7 Slovenská úprava — 130 // 3.7.3.8 Vzorová úprava — 131 // 3.7.4 Caching — 132 // 3.7.4.1 Technický spôsob fungovania služby — 133 // 3.7.4.2 Podmienky nadobudnutia bezpečného prístavu — 134 // 3.7.4.3 Predmet ochrany bezpečného prístavu — 135 // 3.7.4.4 Podmienky udržania bezpečného prístavu — 136 // 3.7.4.5 Strata bezpečného prístavu — 137 // 3.7.4.6 Česká úprava — 137 // 3.7.4.7 Slovenská úprava — 138 // 3.7.4.8 Vzorová úprava — 139 // 3.7.5 Zákaz všeobecnej povinnosti monitorovať — 140 // 3.7.5.1 Česká a slovenská úprava — 143 // 3.7.5.2 Vzorová úprava — 144 // 3.8 Služby mimo vylúčenia zodpovednosti
— 145 3.8.1. Pasívne služby — 145 // 3.8.1.1 Doménová autorita — 146 // 3.8.1.2 Doménový registrátor — 149 // 3.8.1.3 Internetové vyhľadávanie — 149 // 3.8.1.4 Usenet — 151 // 3.8.1.5 Platobné služby — 151 // 3.8.2 Aktívne služby — 151 // 3.8.2.1 Aktívny hosting — 152 // 3.8.2.2 Spracovanie cudzieho obsahu — 154 // 3.8.2.3 Přednastavené aplikácie — 155 // 3.8.2.4 Zhrnutie prístupov — 156 // 3.9 Problematika technického filtrovania — 157 // 4. Súčinnosťnevinného poskytovateľa - 163 // 4.1 Predbežné opatrenie — 163 // 4.2 Zdržovací a odstraňovači nárok — 164 // 4.2.1 Právo duševného vlastníctva — 164 // 4.2.1.1 Česká úprava — 167 // 4.2.1.2 Slovenská úprava — 168 // 4.2.2 Ochrana osobnosti — 169 // 4.2.3 Nekalá súťaž — 170 // 4.3 Informačný nárok — 171 // 4.3.1 Právo duševného vlastníctva — 172 // 4.3.1.1 Slovenská úprava — 174 // 4.3.1.2 Česká úprava — 178 // 4.3.2 Ochrana osobnosti — 180 // 4.3.3 Nekalá súťaž — 180 // 5. Cezhraničné súvislosti - 183 // 5.1 Právomoc, rozhodné právo a hmotného právo — 183 // 5.1.1 Právomoc — 183 // 5.1.2 Aplikovateľné právo — 186 // 5.1.3 Hmotné právo — 187 // 5.2 Unijné zmiernenie zodpovednosti — 188 // 5.2.1 Služba informačnej spoločnosti — 189 // 5.2.2 Sídlo na území niektorého z členských štátov EÚ — 189 // 5.2.3 Koordinovaná oblasť — 190 // 5.2.4 Absencia výluky — 191 // 5.2.5 Mechanizmus
— 192 // 5.2.6 Možnosť prelomenia princípu — 192 // 5.2.7 Česká úprava — 194 // 5.2.8 Slovenská úprava — 194 // 5.2.9 Vzorová úprava — 195 // 6a. Zhrnutie - 199 // 6.1 Poskytovanie pripojenia na internet — 199 // 6.2 Doménová autorita a registrátori — 199 // 6.3 Webhosting — 199 // 6.4 Úložisko súborov — 200 // 6.5 Aukčné platformy — 200 // 6.6 Sociálne siete — 200 // 6.7 Diskusné fóra — 201 // 6.8 Blogové platformy — 201 // 6.9 RSS redistribúcia — 201 // 6.10 Internetové vyhľadávače — 202 // 6b. Summary - 205 // Liability on the Internet according to the Czech and Slovak law — 205 // 7. Prehľad literatúry - 209 // 7.1 Knižná literatúra — 209 // 7.2 Časopisecká literatura — 211 // 7.3 Iné zdroje — 214 // 8. Prehľad judikatúry - 219 // 8.1 Judikatura SDEÚ — 219 // 8.2 Judikatura ESĽP — 220 // 8.3 Judikatura európskych národných súdov — 220 // 8.3.1 Česko a Slovensko — 220 // 8.3.2 Francúzsko — 221 // 8.3.3 Írsko — 223 // 8.3.4 Nemecko — 223 // 8.3.5 Rakúsko — 225 // 8.3.6 Španielsko — 225 // 8.3.7 Švédsko — 226 // 8.3.8 Taliansko — 226 // 8.3.9 Veľká Británia — 226 // 8.4 Judikatúra súdov USA — 227 // 8.5 Judikatúra austrálskych súdov — 229

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC